WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 20 |

«Професійно-технічна освіта Рівненщини Інформаційно-методичний вісник Рівне-2015 Інформаційно-методичний вісник „Професійно-технічна освіта Рівненщини”, 2/2015 Інформаційно-методичний ...»

-- [ Страница 8 ] --

Інформаційно-методичний вісник „Професійно-технічна освіта Рівненщини”, 2/2015 Рекомендації щодо структури та змісту навчальнометодичних видань для ПТНЗ Підготовка і видання будь-якої навчальної та навчально-методичної літератури визначається її роллю та місцем в системі освіти, метою і завданнями навчання і виховання, а також особливостями самого видання як засобу передачі навчальної інформації.

Розробка навчально-методичної літератури для професійно-технічних навчальних закладів передбачає опрацювання певних теоретичних підходів, яким має передувати аналіз наявної навчальної літератури з предмета.

Узагальнення сучасної дидактичної та методичної літератури, педагогічного досвіду, аналіз запитів та пропозицій педагогічних працівників дають змогу запропонувати таку послідовність у роботі над створенням навчальних та навчально-методичних видань:

- створення ініціативної групи з числа викладачів і методистів;

- розроблення концепції створення навчально-методичного видання;

- написання (створення) видання;

- апробація;

- внесення змін та доопрацювання за результатами апробації;

- впровадження у навчально-виховний процес.

Навчальна література повинна відповідати всім вимогам, які ставляться до змісту освіти, бути цікавою, лаконічною, доступною, забезпечувати цілковите засвоєння учнями навчального матеріалу, сприяти вирішенню освітньо-виховних завдань, які стоять перед навчальними закладами, покликана створити необхідні передумови для всебічного розвитку пізнавальних здібностей учнів, ознайомлення з новими прийомами міркувань, притаманними теоретичному мисленню і які забезпечують доказовий виклад знань. Для цього використовують матеріал, засвоєння якого потребує різних форм логічного мислення: порівняння і протиставлення, індукції і дедукції, різних способів доведень тощо. При створенні сучасної навчальної книги обов’язковим є використання новітніх методик навчання, впровадження у навчальний процес інноваційних виробничих та педагогічних технологій.

Навчально-методична література складається з двох основних компонентів – змістовного і методичного. До змістовного належить авторський текст, а до методичного – системи завдань, способи організації тексту, ілюстративного матеріалу тощо. Важливим є також технічне Інформаційно-методичний вісник „Професійно-технічна освіта Рівненщини”, 2/2015

–  –  –

Серед видів навчальних і навчально-методичних видань розрізняють:

навчальний план, навчальна програма, підручник, навчальний посібник, навчально-наочний посібник, навчально-методичний посібник, глосарій (словник) для учнів, довідник, практикум, збірники задач і вправ із професійним спрямуванням, курс лекцій, методичні рекомендації, навчальнометодичний комплекс. Залежно від виду, видання забезпечують реалізацію Інформаційно-методичний вісник „Професійно-технічна освіта Рівненщини”, 2/2015 навчальної програми з конкретного предмета або з виробничого навчання майбутніх фахівців, формування у них високого рівня професійної компетентності.

Навчальний план – навчально-програмне видання, що визначає форми і види навчання; порядок, послідовність і терміни теоретичних, практичних і лабораторних занять, семінарів, самостійних робіт, заліковоекзаменаційних сесій.

Навчальна програма – навчальне видання, що визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення певного навчального предмета, курсу, гуртка, у процесі навчання, виховання і розвитку особистості відповідно до вимог Державних стандартів освіти та навчальних планів. Регламентує як діяльність педагога, так і навчальну роботу учнів. Навчальна програма може містити необхідні пояснення і коментарі.

Підручник – навчальне видання, що містить систематичний виклад навчального предмета, курсу, дисципліни відповідно до офіційно затвердженої або експериментальної навчальної програми і офіційно затверджене як даний вид видання. Це основний матеріал з конкретної дисципліни і є обов’язковим для засвоєння. Зміст підручника повинен повністю розкривати програму з конкретної дисципліни. Назва підручника також повинна відповідати назві дисципліні.

Навчальний посібник – навчальне видання, яке доповнює або частково замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його підрозділу.

Навчально-наочний посібник – навчальне образотворче видання матеріалів, які містять ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню і викладанню дисципліни, засвоєнню їх змісту.

Навчально-методичний посібник – навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни, яке, окрім викладу навчального матеріалу, містить методичні вказівки і рекомендації щодо викладання дисципліни або організації самостійної роботи студентів, розвитку і виховання особистості.

Глосарій (словник) для учнів – довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слова, словосполучення, фрази, терміни, поняття, знаки, імена тощо), доповнених відповідними довідковими даними.

Довідник – навчальне видання довідкового характеру, яке містить упорядкований предметний матеріал, узагальнені, стислі відомості з певних галузей науки, професій тощо.

Інформаційно-методичний вісник „Професійно-технічна освіта Рівненщини”, 2/2015 Практикум – навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок, їх систематизації та узагальненню, перевірці якості їх засвоєння (різновиди: збірник задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до лабораторних і практичних робіт, робочі зошити, дидактичні матеріали).

Збірник задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів із професійним спрямуванням – навчальні видання, які містять професійно спрямовані завдання для практичних занять і самостійної роботи.

Розділи можуть відноситися до одного практичного заняття або до тематичного блоку.

Курс лекцій – навчальне видання, яке містить повний виклад лекційного матеріалу відповідно до затвердженої дисципліни (всіх лекцій або змістового блоку).

Методичні рекомендації – навчальне видання з методики засвоєння дисципліни.

Навчально-методичний комплекс – навчальне видання з викладом основного змісту та завдань лекційних і практичних занять. Містить всі теми дисципліни, основні визначення і конспект лекційних тем, плани і питання практичних занять, поради щодо підготовки до них та інструкції до самостійної й індивідуальної роботи, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

Структура та зміст навчальних та навчально-методичних видань Загальна структура навчально-методичних видань містить такі компоненти:

- зміст (перелік розділів);

- вступ (або передмова);

- основний текст;

- питання, тести для самоконтролю;

- обов’язкові та додаткові задачі, приклади;

- довідково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, схеми тощо);

- апарат для орієнтації в матеріалах книжки (предметний, іменний покажчики);

- список використаної літератури.

Наявність вказаних структурних елементів залежить від виду видання, характеру наданої інформації.

Інформаційно-методичний вісник „Професійно-технічна освіта Рівненщини”, 2/2015

Особливості структури та змісту кожного з видів видань:

Підручник. Підручник як основна навчальна книга має використовуватися для підготовки кваліфікованих робітників. Теоретична і практична значущість підручника буде вагомою за умови дотримання відповідних дидактичних вимог: повнота змісту відповідно до програми навчального предмета; систематизований відбір навчального матеріалу відповідно до конкретних цілей предмета, виробничого навчання; науковість викладу; послідовність визначення професійних термінів з метою їх адекватного розуміння учнями ПТНЗ; структурування змісту навчального матеріалу згідно з розділами, підрозділами, рубриками; взаємозв’язок і доповнення змісту підручника прикладами, що розкривають сутність технологічних процесів, а також питаннями, задачами, інструкціями для забезпечення самостійної роботи і самоконтролю засвоєння навчального матеріалу; доповнення текстового матеріалу дидактично ефективними ілюстраціями, здійснення посилань на джерела інформації тощо. Підручник повинен мати високий науково-методичний рівень, містити необхідний довідковий апарат. Навчальний матеріал має бути пов’язаний з практичними завданнями, мають простежуватися тісні міжпредметні зв’язки. Важливу роль відіграє структурування змісту підручника з урахуванням специфіки професійного спрямування та особливостей його компонентів (інформаційного, репродуктивного, творчого, емоційно-ціннісного та інших).

Структурно підручник для ПТНЗ має складатися з таких компонентів:

- тексти (основні, додаткові, роз’яснювальні);

- навчальні завдання (задачі, вправи, лабораторно-практичні роботи, інструкції, картки-завдання, тести тощо);

- дидактичний апарат (заголовки, ключові слова, таблиці, пам’ятки, підписи до ілюстрацій, термінологічний словник тощо);

- ілюстративний матеріал (технічні рисунки, креслення, ілюстрації, схеми тощо).

Типова структура:

- зміст містить перелік назв розділів у точній відповідності до затвердженої навчальної програми; заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки у тексті, без скорочень; позначення ступенів рубрикації (“частина”, “розділ”) пишуться в один рядок з відповідними заголовками і відділяються від них крапкою; всі заголовки у змісті починаються з прописної літери без крапки в кінці;

Інформаційно-методичний вісник „Професійно-технічна освіта Рівненщини”, 2/2015

- вступ (передмова) обґрунтовують роль та значення дисципліни (виду занять) у підготовці фахівця, місце даного курсу (його частин) серед інших дисциплін, формулювання основних задач, що стоять перед учнем при вивченні навчальної дисципліни;

- основний текст;

- питання, тести для самоконтролю;

- обов’язкові та додаткові задачі, приклади;

- довідково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, схеми тощо);

- апарат для орієнтації в матеріалах книжки (предметний, іменний покажчики).

- список використаної літератури.

Навчальний посібник, навчально-наочний посібник. Ці навчальні видання доповнюють підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни. На відміну від підручника посібник може включати не тільки апробовані, загально визнані положення і знання, але й різні думки з тієї чи іншої проблеми. У випадку включення нової дисципліни до навчальних планів чи програм існує практика видання спочатку навчального посібника з подальшим виданням на базі вже апробованого матеріалу підручника. Крім загальновідомих дидактичних принципів, в основі відбору навчального матеріалу використовують такі критерії, як типовість для даної галузі виробництва, видів трудової діяльності;

відповідність основним напрямкам розвитку сучасної науки і техніки;

можливість організації навчального матеріалу в цілісну систему взаємопов’язаних знань; тісний зв'язок з майбутньою практичною діяльністю.

Типова структура:

- зміст (назви розділів у точній відповідності до затвердженої навчальної програми);

- вступ (передмова) обґрунтовує, яку частину навчальної дисципліни розкриває посібник; які теми повністю, які – частково;

- основний текст;

- питання, тести для самоконтролю;

- обов’язкові та додаткові задачі, приклади;Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 20 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Закон України Про кооперацію// Економіка АПК. – 2003, № 9. – С. 142-150.2. Стратегія розвитку споживчої кооперації України (2004-2015 рр.).3. Бабенко С.Г. Споживча кооперація України: етапи встановлення, тенденції, сучасні пріоритети розвитку// Вісті ДВ. – 2006, 20 жовт., Вісті. – 2006, 17 жовт.4. Бабенко С.Г. Сучасні тенденції і приорітети розвитку споживчої кооперації України// Вісті. – 2006, 26 жовтня, Вісті ДВ. – 2006, 27 жовтня....»

«ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ за категорією «Керівники відділів, секторів карного розшуку міськрайлінорганів» З якого моменту виникають кримінальні процесуальні правовідносини? 1. Назвіть повноваження слідчого. 2. Хто є користувачами Єдиного реєстру досудового розслідування? 3. З якого моменту заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення 4. вважаються поданими за загальним правилом? У якому документі фіксуються анонімні листи та повідомлення, що містять 5. відомості про вчинені кримінальні...»

«ОДЕСЬКИЙ КАФЕДРА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ УНІВЕРСИТЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРІЇ ТА ІННОВАЦІЇ МАТЕРІАЛИ І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ Одеса, 19-20 березня 2015 р. Одеса • 2015 Міністерство освіти і науки України Одеська обласна рада Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені М. Грушевського Одеський національний політехнічний...»

«УДК 69.003 О. В. Мацапура Київський національний університет будівництва та архітектури МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЦІНИ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ: НАДБАННЯ ТА НЕДОЛІКИ © Мацапура О. В., 2015 Узагальнено методичні підходи до оцінювання ціни конкурсних пропозицій. Визначено переваги та недоліки кожної з них. Надано пропозиції для усунення виявлених недоліків та визначення методики, найприйнятнішої саме для будівельних підприємств. Зазначено, що мета оцінки пропозицій полягає у визначенні...»

«УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів Луцького педагогічного коледжу Випуск V Луцьк 2013 УДК 377.8.018 ББК 74.574.05 3-41 Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 5). – Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2013. – 100 с. Збірник містить 15 авторських розробок виховних заходів, проведених викладачами Луцького педагогічного коледжу. Добірка сценаріїв...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Турбал Юрій Васильович УДК 519.6:534.222 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПОШИРЕННЯ ЛОКАЛІЗОВАНИХ СОЛІТОНОПОДІБНИХ ЗБУРЕНЬ В СУЦІЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Національний університет...»

«Міжвузівський збірник НАУКОВІ НОТАТКИ. Луцьк, 2010. Випуск №28 УДК 658.52 Б.О.Пальчевський, О.М.Шаповал Луцький національний технічний університет НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БУДОВИ МАШИН ДЛЯ ПАКУВАННЯ СИПИХ РЕЧОВИН У статті запропоновано триступеневу ієрархічну систему опису структури пакувальних технологічних машин. Здійснено аналіз їх компонувань на різних структурних рівнях опису, а також показано основні інноваційні напрямки їх вдосконалення. Ключові слова: ієрархічна система, інноваційний напрямок....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА ОРОХОВСЬКА Людмила Анатоліївна УДК 165.774:930.1(02) МЕДІАКУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії Національного авіаційного університету. Науковий консультант – доктор філософських наук,...»

«№112 Науково-технічний бюлетень ІТ НААН METHODICAL APPROACH OF COMPARATIVE DESCRIPTION DIFFERENT METHODS OF PIGS EVALUATION Nebylitsa N., The Cherkasy experimental station of bioresources, NААS Show the results of comparative characteristics different methods estimating English Large White pigs. Defines coefficients of class distribution rate with comparing estimates of animals by traditional methods with BLUP index. Found that higher coefficients of class distribution rate (0,79; p 0,001)...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «Харківський політехнічний інститут»УКРАЇНА І СВІТ: ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНА ЕЛІТА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ПРОГРЕС ДО 55 РІЧНИЦІ ПЕРШОГО ПОЛЬОТУ ЛЮДИНИ У КОСМОС Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів Харків, 19–20 квітня 2016 року У трьох частинах Частина 2 Харків НТУ «ХПІ» УДК 321.01 (477) ББК 66.0 (4укр) У45 Редакційна колегія: проф. Сокол Є. І. проф. Мигущенко Л. П. проф. Марченко А. П. проф....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»