WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 67 |

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (249) ЛИПЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 14 (249) липень ...»

-- [ Страница 9 ] --

Основоположники ТЛВ та їх послідовники визначають, що саме “правила кооперації регулюють процес передачі змісту, а правила ввічливості – процес здійснення соціальної взаємодії та взаємин, а їх дотримання оптимізує міжособистісний рівень” [5, с. 55]. Проте, коли правила комунікативної взаємодії порушуються продуцентом стимулу, то збій комунікації усувається продуцентом відмови через відсутність в останнього наміру розпочинати конфлікт чи завдяки вияву бажання запобігти конфлікту. У разі порушення правил комунікації продуцентом відмови гармонійність взаємин зберігається, оскільки відмова настала або за принципом ненавмисності через інформативний збій, або дії продуцентом відмови не виходять за рамки принципу ввічливості і нижнього порогу ефективності.

Отже, коли одним із учасників порушуються правила кооперації, то знижується успішність розуміння комунікантами один одного, оскільки збій стосується лише змісту повідомлюваного. Проте такий збій не порушує гармонійного протікання взаємодії, оскільки відмова, яка носить характер пояснювального аргументування, уможливлює вирівнювання інтелектуальних станів мовців. До цього класу належать конфліктоневластиві дискурси.

Порушення правил ввічливості стосується рівня способу передачі змісту і руйнує прагматичну складову взаємин. Тому, “відповідальність за збереження комфортного почуття співбесідників покладається на продуцента відмови” [6, с. 102]. Розпізнавши конфліктопровокуючий намір продуцента стимулу, він повинен докласти якнайбільше раціональних і вольових зусиль, щоб відвернути загрозу конфліктної ситуації, та зберегти емоційну рівновагу дискурсу. До цього класу належать конфліктозапобіжні дискурси.

Розглянемо детальніше конфліктоневластиві дискурси відмови. В таких дискурсах принцип кооперації може порушуватись, як продуцентом стимулу, так і продуцентом відмови. При комунікативній виділеності змісту повідомлення, відмова демонструє інформативний дисбаланс інтелектуальних станів співбесідників. Мовець має на меті поповнити інформативний запас продуцента стимулу, корегуючи його Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

точку зору з тим, щоб у подальшому дійти згоди, на що вказує зацікавленість продуцента відмови.

Найтиповішими випадками порушеннями продуцентом стимулу принціпів кооперації є висловлення кількості інформації. Відмова на такі стимули настає не навмисно, а через відсутність потрібного обсягу інформації та ясності її викладу. Відмова, як спосіб ухилення від прямої відповіді чи реакції, швидше демонструє порушення пинципу кооперації продуцентом відмови. При порушенні продуцентом відмови висловлення релевантності, запит продуцета стимулу сприймається першим як когнітивно знецінена інформація, через що відмова позначена характеристикою збайдужілого ставлення мовця до предмету запиту.

Розглянуті моделі дискурсів з наявними репліками відмови демонструють комунікативний дискомфорт, що виникає через інформативний збій, у результаті неправильного звернення, семантичної неоднозначності чи розмитості висловлень. Ці фактори ніяк не відображаються на емоціях і почуттях, оскільки діалог нерозуміння не засвідчує вираженої позиції одного партнера проти іншого. Тому вважаємо, що способи відмови, зумовлені порушенням комунікантами правил кооперації, зберігають гармонійність взаємин мовців і є конфліктоневластивими.

Умовою породження конфліктоневластивих дискурсів є “дотримання обома комунікантами принципу ввічливості” [7, с. 132].

При його порушенні одним із комунікантів мають місце конфліктозапобіжні дискурси. Важливо зазначити, що необхідною умовою гармонізації стосунків при порушенні принципу ввічливості з боку продуцента відмови є дотримання ним нижнього порогу ефективності взаємодії, який визначається обов’язковим збереженням висловів такту.

Конфліктоневластиві дискурси схеми емпатія - емпатія позначені найвищим рівнем гармонізації взаємин – це рівень демонстрації взаємоповаги. За вектором інтересу висловлення продуцента стимулу і продуцента відмови є взаємобенефактивні, згідно критерію диспозиції – наявна взаємна налаштованість партнерів на підтримку один одного.

Розглянемо приклад:“We’re going to Kosovo”, Dana told him. Jovan turned to look at her. “That is dangerous, madam. The only road there is through the woods, and – “We’ve already had our share of bad luck, Jovan. We’ll be all right” [Sheldon 1997, 169].

Формально, репліка відмови вступає в опозитивні граматичні відношення з реплікою стимулу. Проте її бенефактивна складова спрямована на адресата. Транспонований зміст вислову відмови актуалізується при запевненні висловленням жарту we’ve already had our share of bad luck, підкріплений клішованим виразом фатичної комунікації we’ll be all right, що передає рішучість наміру мовця. Як окрема група в моделі “емпатія”, постають дискурси з висловами відмови, що функціонують за зразком пропонування - запевнення.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Cилу висловлювання можна розкласти на емоційну, утилітарну та бенефактивну складові, які відповідно описуються показниками виразу ставлення, потрібності і бажаності. Пропонуючи, мовець прогнозує, що дія стане потрібною адресату. У висловленнях подяки домінує емоційна складова, як готовність мовця виразити доброзичливість. Прототипний діалог за схемою пропонування - відмова засвідчує асиметричність оцінок продуцента стимулу і продуцента відмови стосовно пропозиції судження за критерієм утилітарності. Продуцент стимулу вважає пропоновану дію потрібною продуценту відмови, який в свою чергу вбачає у ній нульову потребу. Проте, у випадку відмови подякою не лише анулюється можливість конфронтації, але й гармонізуються стосунки за рахунок адресатоспрямованості емоційної складової висловлення подяки. Крім того, гармонійність розмови посилюється взаємною позитивною партнеродиспозицією мовців, що дозволяє кожному комуніканту вбачати в особі партнера близьку людину. Така психологічна настанова будує особистісно-інтимний стиль дискурсу.

Тепер, звернемо увагу на групу конфліктозапобіжних дискурсів з висловами відмови. Вони виокремлюється за критеріями: а) порушення принципу ввічливості продуцентом стимулу при його дотриманні продуцентом відмови; б) порушення принципу ввічливості продуцентом відмови при його дотриманні продуцентом стимулу; в) порушення принципу ввічливості обома комунікантами. Проте, обов’язковою умовою утримання гармонійних стосунків є дотримання продуцентом відмови нижнього порогу ефективності спілкування, який визначається висловом такту, ігнорування якого дисгармонізує стосунки.

Найчастіше діалоги будуються за зразком прохання - вибачення, прохання - прохання, прохання - аргументація. За критерієм інтересу і репліка-стимул, і репліка-відмова є вигідними адресанту, що свідчить про порушення вислову великодушності обома комунікантами. Крім того, висловленнями прохання порушуються вислови скромності, а при аргументуванні вислови схвалення. Проте, гармонійність

– урівноважується взаємною налаштованістю комунікантів на створення партнерських стосунків (вислови симпатії), чим і зумовлений вибір мовних форм. Етикетна форма запиту дії, виражена реплікою-стимулом, задає тональність взаємодії і визначає, до деякої міри, характер реплік відмови. За умов етикетної витриманості запиту дії з боку комунікантів наявна мотивація вибору необразливих засобів впливу актом відмови. Як результат – пошук засобів впливу шляхом апелювання до почуттів при вживанні вибачення, прохання та до прояву довіри – при аргументуванні.

Причому потенціал можливості відновлення довірливих взаємин найбільший у висловленнях вибачення, у яких вживання висловів sorry, I’m afraid, I see у поєднанні зі звертанням, ввідного well у значенні сум’яття чи вигуку Oh, що реалізує значення болю, лексеми can’t afford наближають висловлення до акту розкаяння та визнання мовцем своєї провини за створені незручності.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

При вживанні аргументації, як засобу відмови, яка фактично виступає розширеним запереченням, відновлення гармонійних стосунків забезпечується пошуком зон впливу на продуцента стимулу відповідно до його сприймуваних можливостей – раціональних чи ірраціональних.

Найчастіше мовець посилається на: а) обставини:“… Davis, I wonder if I could see you?”“Well, I’m flying back to Washington tonight, so – “ [Sheldon 1997, 54]; б) авторитет:. “Amy, I want you to stay for the meeting.”“… Mrs Chambers, Cynthia can do a better job than me” [Sheldon 1997, 78].

Аргументування-пояснення – вагомий засіб гармонізації стосунків, оскільки таким способом стирається складова спонукання, за якого не лише відбувається віддалення партнерів, але й накладаються значні обмеження на права протилежної сторони. Констатація, якою виражена аргументація, навпаки, зближує відстань між партнерами, оскільки умовою її реалізації є щирість. Крім того, ефект забезпечення доброзичливих взаємин вагоміший при імперсональній аргументації, чим стирається фактор влади і бажання самоутвердження.

Окрему групу конфліктозапобіжних дискурсів з висловами відмови складають діалоги, що будуються за зразком пропонування аргументування. За критерієм спрямованості вектора інтересу висловлення пропонування є адресатобенефактивні, а висловлення відмови – автобенефактивні. Таким чином, принцип ввічливості порушується продуцентом відмови через відсутність висловів схвалення.

Накази чи повідомлення неприємного викликають негативну реакцію у співрозмовника. Проте, відмова у формі пропозиції why not try та акту обіцянки I’ll see to it, засвідчує дотримання мовцем висловів симпатії, великодушності і такту. Всі зазначені чинники визначають такий спосіб відмови як гармонізуючий стосунки, а враховуючи порушення продуцентом стимулу принципу ввічливості – як конфліктозапобіжний.

Отже, вивчення дискурсивних особливостей висловлень відмови проводилось на підставі виділення в дискурсивній одиниці рівня передачі змісту та рівня здійснення соціальної взаємодії, а також через дослідження дотримання партнерами правил комунікації. Було підтверджено, що “принцип кооперації регулює рівень передачі змісту, а принцип ввічливості – рівень здійснення соціальної взаємодії, а їх дотримання оптимізує міжособистісний рівень” [8, с. 220-222].

Гармонізація міжособистісних стосунків у дискурсах відмови має місце при мінімізації конфліктогенності дискурсу і дотриманні продуцентом відмови нижнього порогу ефективності взаємодії, який визначається висловом такту. У площині гармонізації було виокремлено два типи дискурсів відмови – конфліктоневластиві і конфліктозапобіжні.

Конфліктоневластиві дискурси відмови виділяються на основі відсутності у репліках обох комунікантів конфліктогена – мовного знака, який вербалізує намір провокування одним або обома комунікантами непорозуміння. В таких дискурсах порушуються правила кооперації, знижується успішність розуміння комунікантами один одного, оскільки Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

збій стосується змісту повідомлюваного. Проте, він не порушує гармонійного протікання взаємодії. Тип конфліктоневластивих дискурсів відмови стосується, як рівня передачі змісту, так і рівня здійснення соціальної взаємодії. На рівні передачі змісту конфліктоневластиві дискурси з висловлень відмови мають місце при збоях у розумінні партнера, спричинених порушенням продуцентом стимулу висловів кількості, якості, способу або при порушенні продуцентом відмови висловів якості та способу. Способи відмови, зумовлені порушенням комунікантами правил кооперації, зберігають гармонійність взаємин мовців і є конфліктоневластивими.

На рівні здійснення соціальної взаємодії конфліктоневластиві дискурси відмови виокремлюються за принципом прояву комунікантами емпатії, що виражається у вживанні адресатобенефактивних висловлень:Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 67 |
Похожие работы:

«  Технічні науки  ISSN 2307­5732 УДК 621.317 К.Л. ГОРЯЩЕНКО, В.С. КЛИМЧУК Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна ОГЛЯД СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОВІДНИКОВИХ ЛІНІЙ Представлено огляд сучасних моделей провідникових ліній,що використовуються в процесі моделювання  із  застосуванням  сучасного  програмного  забезпечення.  Показані  моделі,  що  є  спрощеними  або  достатньо  адекватними  реальних  ліній.  Застосування  моделей  дозволяє  визначати  частотні  та  фазові ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Лемешко Тетяна Анатоліївна УДК 005.6:005.8:378 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНІХ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Спеціальність: 05.13.22 — управління проектами та програмами Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук КИЇВ – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі електроніки та обчислювальної техніки Національного транспортного університету Міністерства...»

«Філологічні науки. – 2014. – Книга 2 УДК 811.111:811.16 ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ В НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Радецька С. В. У статті проводиться дослідження категорії експресії та споріднених з нею лінгвістичних понять та їх функціонування в науково-популярній літературі. Ключові слова: експресія, експресивність, науково-популярна література. В статье проводится исследование категории экспрессии и связанных с ней лингвистических понятий, а также особенности их функционирования в...»

«ВІДГУК офіційного опонента доктора технічних наук, доцента Нагурського Олега Антоновича на дисертаційну роботу Лазарєва Тараса Валерійовича «Закономірності процесу високотемпературного оброблення рухомого шару сипучих вуглецевих матеріалів в електричних печах електрокальцинаторах», представлену на здобуття наукового ступеня кандилата технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології Актуальність теми дисертаційної роботи Детальне знайомство з дисертацією,...»

«Література 1. Сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0048-09.2. Кушнір О. К. Оцінка річних збитків внаслідок забруднення приземистого шару атмосфери автотранспортом на прикладі міста Кам’янець-Подільського // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2010. — № 29. — С. 260—264. 3. Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища: від 19.07.1999 №162/379 /...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кравченко Оксана Михайлівна УДК 338.24:338.439.003.13(043.3/.5) РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Одеса – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті...»

«УДК 37.018.51:796.011.3 Костюк Ю.С. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ 5 –9 КЛАСІВ (10 –14 РОКІВ) СІЛЬСЬКИХ МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ШКІЛ У статті подано характеристику фізичного розвитку учнів 5 – 9 класів (10 – 14 років) сільських малокомплектних шкіл. Здійснено порівняльний аналіз морфологічних показників розвитку учнів, які проживають в сільській місцевості та учнів міських загальноосвітніх шкіл. Ключові слова: фізичний розвиток, сільська малокомплектна школа, учні основної школи. Актуальність...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет радіоелектроніки МАЦЕНКО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА УДК 004.312.43 СИНТЕЗ КОМПОНЕНТІВ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ МІНІМАЛЬНОЇ ФОРМИ КОДУ ФІБОНАЧЧІ 05.13.05 комп'ютерні системи та компоненти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі електроніки і комп’ютерної техніки Сумського державного університету Міністерства освіти і науки...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МІНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ УДК.621.313.322-81 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МАСОГАБАРИТНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНСТРУКЦІЙНИХ ЧАСТИН ТУРБОГЕНЕРАТОРА З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ Спеціальність 05.09.01 – електричні машини й апарати Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі електричних машин...»

«Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України БЮЛЕТЕНЬ Західного наукового центру (2012-2013) До 95-річчя Національної академії наук України Львів УДК 001(082) ББК Ч21я43 Б 98 Редакційна колегія: Назарчук З. Т. академік НАН України, доктор фізикоматематичних наук, професор (відповідальний редактор) Зинюк О. Д. кандидат технічних наук, доцент (заступник відповідального редактора) Корній В. В. кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Котерлин Г. М. Романюк Р....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»