WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 67 |

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (249) ЛИПЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 14 (249) липень ...»

-- [ Страница 8 ] --

Останній із них, на нашу думку, є основним щодо формування, як соціокультурних, так і духовних цінностей студентської молоді. Проте, якби педагог не намагався виховувати особистість на основі культурних та духовних цінностей нашого народу, без бажання самостійного пізнання неможливий процес виховання.

Важливе місце у системі формування соціокультурної компетенції у студентської молоді займає засвоєння основних закономірностей процесу духовно-морального виховання: єдність виховання і самовиховання (правильно організоване виховання, звичайно, стимулює самовиховання, відкриває шляхи до вдосконалення особистості);

залежність результатів від способів організації суспільно-корисної діяльності студентів; залежність ефективності роботи від міри активності вихованців; залежності результатів виховання від характеру спілкування вихованців із оточуючими людьми; єдність і взаємозв’язок методів і засобів виховання.

Отже, з вище зазначеного можна зробити висновок, що ефективне формування соціокультурної компетенції у студентської молоді доцільно забезпечувати шляхом залучення їх до спеціально організованої, духовно насиченої навчально-виховної та творчої суспільно значущої діяльності у процесі вивчення іноземної мови (за професійним спрямуванням) на немовних факультетах. При цьому вплив іншомовної комунікативної культури відіграє важливу роль у процесі формування духовності майбутніх вчителів, зокрема: формує культуру мови, знайомить із традиціями країни мови, яку вивчають, цінності іншого народу, безумовно збагачує студентів духовно та інтелектуально на заняттях з іноземної мови.

В подальшому планується наукове дослідження іншомовної комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови на немовних факультетах вищих навчальних закладів.

Список використаних джерел

1. Котченко Т. Е. Вплив етнокультурного та лінвокраєзнавчого матеріалу на мотивацію вивчення іноземної мови / Т. Е. Котченко // Теоретична та дидактична філологія. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2010. – Вип. 8. – С. 171 – 179. 2. Ларіонова О. І. Особливості формування соціокультурної компетенції у немовному вузі на матеріалі іноземної мови [Електронний ресурс] / О. І. Ларіонова. – Режим доступу :

www.rusnauka.com /12_KPSN_2009/.../44439.doc.htm. 3. Костик Є. В.

Формування духовних цінностей у студентської молоді у процесі вивчення іноземної мови / Є. В. Костик // Теоретична та дидактична філологія. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2010. – Вип. 8. – С. 161 –

171. 4. Муромець В. Г. Формування толерантності майбутніх вчителів у контексті комунікативної культури / В. Г. Муромець // Наукові праці.

Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – Вип. 2 (133). – С. 278 – 279. 5. Сергеєва В. Є. Формування Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

загальнолюдських цінностей у підлітків у процесі вивчення іноземних мов : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07. «Теорія і методика виховання» / Вікторія Євгеніївна Сергеєва. – Луганськ, 2006. – 20 с. 6. Вертегел В. Л. Виховання естетичного смаку майбутніх правоохоронців у процесі вивчення іноземних мов / В. Л. Вертегел //

Наукові праці. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк :

ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – Вип. 2 (133). – С. 298 – 302.

7. Пархоменко О. М. До питання оновлення парадигми виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка / О. М. Пархоменко // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 1 (54). – С. 28 – 34.

8. Колодько Т. М. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах :

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Тетяна Миколаївна Колодько. – К., 2005.

– 20 с. 9. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков : Справочник / И. Л. Колесникова, А. О. Долгина. – СПб. : Рус.-Балт. информ. центр «Блиц», 2001. – 224 с.

10. Редько В. Г. Професійна майстерність учителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як ефективності навчального процесу / В. Г. Редько // Впровадження нових технологій та наукових розробок у викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах України. – Запоріжжя : «Прем’єр», 2002. – С. 33 – 34.

11. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посіб. / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа., 2005. – 343 с.

Костик Є. В. Соціокультурна компетенція студентів у процесі вивчення іноземної мови на немовних факультетах ВНЗ Автор статті аналізує проблему формування соціокультурної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови на немовних факультетах вищих навчальних закладів. Іншомовну соціокультурну компетенцію розглядає як цілісну систему, визначаючи при цьому її компоненти, які вміщують в собі соціокультурні та загальнолюдські цінності. А також, досліджує вплив іншомовної комунікативної культури та особливості вивчення іноземної мови з погляду лінгвокраїнознавчого аспекту.

Ключові слова: іноземна мова, соціокультурна компетенція, комунікативна культура, лінгвокраїнознавчий аспект.

Костык Е. В. Социокультурная компетенция студентов в процессе изучения иностранного языка на нефилологических факультетах ВУЗа Автор статьи анализирует проблему формирования социокультурной компетенции студентов в процессе изучения иностранного языка на нефилологических факультетах высших учебных заведениях. Иноязычную социокультурную компетенцию рассматривает Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

как целостную систему, определяя при этом ее компоненты, которые содержат социокультурные и общечеловеческие ценности. А также, исследует влияние иноязычной коммуникативной культуры и особенности изучения иностранного языка с точки зрения лингвострановедческого аспекта.

Ключевые слова: иностранный язык, социокультурная компетенция, коммуникативная культура, лингвострановедческий аспект.

Kostyk Y. V. Social-cultural competence of students in the process of study of foreign language on the unspecialized faculties of the higher educational establishment The problem of forming of social-cultural competence of students in the process of study of foreign language on the unspecialized faculties of the higher educational establishment is analyzed. Foreign social-cultural competence is considered as integral system, determining its components which contain in itself social-cultural and common to mankind values. And also, influence of foreign communicative culture and feature of study of foreign language from point of linguistic-cultural aspect are researched in the article.

Key words: foreign language, social-cultural competence, communicative culture, linguistic-cultural aspect.

Стаття надійшла до редакції – 28.02.2012 Прийнято до друку – 25.05.2012 УДК 811.111`27`42

–  –  –

ДИСКУРСИ ВІДМОВИ З НАСТАНОВОЮ

НА ГАРМОНІЗАЦІЮ СТОСУНКІВ Антропоцентричні напрями у лінгвістиці зумовлюють необхідність дослідження мовної тканини дискурсів “через призму світобачення, мотивів, цільових настанов, емоційних та вольових станів суб’єкта мовлення” [1, с. 265]. Багато науковців звертались до проблем лінгвістичної інтерпретації постаті головного продуцента вербальних дискурсів – мовця та типологізації дискурсів некооперативної особистості. Так, наприклад, Дж. А. Андерсон у своїй роботі “Теорія спілкування” розкриває сутність мовця. Мова, як вважає Дж. А. Андерсон, часто виступає “камуфляжем, який надійно прикриває сутність мовця” [2, с. 104]. В більшості випадків увага дослідників Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

приділялась вивченню кооперативних форм взаємодії з “несуперечливим образом “Я” мовця” [3, с. 80-82], а дослідження некооперативних, позашаблонних взаємодій та мовної портретизації особистостей, відбувалося рідше.

Індивідуальна дискурсивна свобода переводить мовну особистість у площину некооперативних діалогів та надає їй ознак творця діалогу непорозуміння. Саме комунікативна лінгвістика починає досліджувати явища, які дотичні до змісту відмови - вербальний конфлікт, мовна агресія, комунікативний дискомфорт, збої, комунікативні девіації, дискурсивні аномалії. Закріпленість непоступливої позиції мовця через вияв його намірено-вольових настанов характеризує мовне тло егодискурсів та автоцентричних дискурсів, окремим відбитком яких є дискурси відмови. Нелінійна, синкретична природа висловлень відмови, як явища живого мовлення, дозволяє говорити про складний різнорівневий механізм його вербального представлення.

В першу чергу, увага таких відомих дослідників, як С. Бужемі, О. М. Мартинової та Дж. Ліча приділялась моделюванню мовленнєвої діяльності та вивченню його регулятивної функції, характеру соціальних взаємин комунікантів у спірних та полемічних діалогах, питанням конфронтаційного, аргументативного мовлення та способам впливу на слухача, тактикам і стратегіям розгортання неунісонних діалогів. Проте, лише в одиничних випадках вислови відмови описувались у складі макроодиниць взаємодії, як “змістова складова превентивного та наказового дискурсів, як регулятив некооперативної взаємодії” [4, с.

210]. Тому, актуальним став аналіз дискурсивних особливостей висловів відмови, які закріплюють інтенційно-вольову позицію мовця на неприйняття стимулу. Назрілим є вивчення виокремлення висловів відмови у дискурсивну одиницю, здатну гармонізувати чи дисгармонізувати взаємини комунікантів.

Метою дослідження є визначення основних закономірностей реалізації змісту відмови в сучасній англійській мові шляхом виявлення особливостей функціонування висловлень відмови, як одиниці англомовного художнього дискурсу. Поставленою метою передбачено виокремити класи висловлень відмови відповідно до ступеня конфліктогенності дискурсу та описати аргументативно-стратегічні засоби кожного класу.

Об’єктом дослідження було обрано висловлення відмови, які функціонують у площині спонукальності в простих діалогічних єдностях сучасної англійської мови, як опозитивна реакція на зміст репліки стимулу.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на матеріалі сучасної англійської мови було здійснено аналіз висловлень відмови в аспекті їх дискурсивних особливостей. Новим є застосування інтегрованого підходу до вивчення висловлень відмови, як дискурсивної одиниці на мотиваційній стадії та в мовній площині через механізми Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

породження та передачі змісту відмови.

Спочатку, ми розглянемо моделі збереження гармонійності стосунків у дискурсах відмови. Загальновідомо, що спілкування є не лише цілеспрямованим процесом словесного інформування, але й процесом забезпечення стану комфортності комунікантів. Мовленєва взаємодія людей передбачає їх соціально-кооперативну поведінку, яка ставить за мету не лише здійснення оптимального вкладу комунікантів у спільну тему розмови чи й координацію зусиль щодо недеструктивного ведення діалогу, але й дотримання соціально-етичних норм співробітництва. Останніми є: реалізація спільної комунікативної мети, взаємна повага, добробажаність і підтримка, відсутність насилля, агресії чи зазіхання на чужі права та інтереси.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 67 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ПОЗДНЯКОВ ЄВГЕН КОСТЯНТИНОВИЧ УДК 004.94 : 004.89: 004.62 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ У БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ ПАСИВНИХ КОМПЛЕКСАХ З ВИКОРИСТАННЯМ НАДЛИШКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі теорії керуючих систем Iнституту...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна ТЕЛИЧКО ІГОР БОРИСОВИЧ УДК 625.28.282: 62-758.2 УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КАБІНИ МАШИНІСТА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ ЛОКОМОТИВА ПРИ ЗІТКНЕННЯХ 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дніпропетровськ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті технічної...»

«СХВАЛЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації 24.07.2015 №223 ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2015-2017 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ Перелік скорочень АТО – антитерористична операція АРР – агенція регіонального розвитку. ЄС – Європейський Союз. ЖКГ – житлово-комунальне господарство. МіО – моніторинг і оцінка. МСБ – малий та середній бізнес. МТД – міжнародна технічна допомога. НУО – неурядова організація. ОДА – обласна державна адміністрація. РДА –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗМІСТУ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ А.Ф. ПОТЄХІН КОРОТКИЙ КУРС ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ В ЗАПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ З АНАЛІЗОМ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ Одеса 2000 УДК 531(075.8) Б 90 ББК 22.21 Курс теоретичної механіки в обсязі програми вищих технічних закладів освіти викладається в формі запитань та відповідей. Наведені базові поняття, теореми, формули. Посібник складається з трьох частин. В першій частині формулюються запитання, в...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Буров Євген Вікторович УДК 004.652.4 М Е Т О Д И Т А З А С О Б И П О Б УД О В И П Р О Г РА М Н И Х С И С Т Е М Н А О С Н О В І О Н Т О Л О Г І Ч Н И Х М О Д Е Л Е Й З А Д АЧ Спеціальність 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному університеті «Львівська політехніка»...»

«ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах УДК 378.016:51:004 Г.В. СЕРЕДА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНИХ ВИШАХ У статті розглянуто питання професійної спрямованості математичної підготовки з використанням інформаційних технологій курсантів та студентів пожежно-технічних вишів як один зі шляхів підвищення якості освіти майбутніх фахівців. Ключові слова: математична підготовка, міжпредметні зв’язки, професійна...»

«ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, № 16, 2014 УДК 004.725.5 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ БАНКУ Копичинська І.А., Йона Л.Г., Йона О.О. Одеська національна академія зв`язку ім. О.С. Попова, 65029, Україна, м. Одеса, вул. Ковальська,1. Одеський національний економічний університет, 65082, Україна, м. Одеса, вул. Преображенська,8. irina.kopichinskaya@gmail.com, lyona@list.ru, eyona@mail.ru ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЯХ БАНКА Копычинская И.А., Йона Л.Г., Йона Е.О. Одесская национальная академия...»

«Національний лісотехнічний університет України ті підприємства, ефективність його господарської діяльності. Зниження й оптимізація витрат є одними з основних напрямків удосконалювання економічної діяльності кожного підприємства. Підвищення технічного рівня виробництва, удосконалювання організації виробництва і праці приводить до зниження витрат сировини, матеріалів і заробітної плати. Зменшення витрат сировини і матеріалів досягається за рахунок зниження норм їх використання, скорочення...»

«Інструкції з усунення несправностей – моделі dx7500 Професійні настільні комп’ютери Hewlett-Packard Compaq © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Відомості, які містяться в цьому документі, можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Microsoft, Windows та Windows Vista є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Майкрософт в США та інших країнах. Єдині гарантії на вироби та послуги HP викладені у недвозначних гарантійних заявах, які...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут» Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Кафедра системного проектування МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Web-проектування» для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки», спеціальностей 8.05010102 «Інформаційні технології проектування» та 8.05010103 «Системне проектування» денної та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»