WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 67 |

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (249) ЛИПЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 14 (249) липень ...»

-- [ Страница 7 ] --

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Мета статті полягала у дослідженні та аналізі соціокультурної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови на немовних факультетах вищого навчального закладу.

Сьогодення вимагає від вищої школи підготовки не просто висококваліфікованих випускників, а фахівців із високим рівнем інтелектуального й духовного розвитку, національно свідомих громадянпатріотів, носіїв нових соціальних цінностей. Незалежно від професії, педагоги повинні формувати та виховувати у майбутніх спеціалістів культурні та духовні цінності. Особливого значення ми надаємо тут іноземній мові (за професійним спілкуванням), яку вивчають студенти усіх факультетів у кожному навчальному закладі.

Основне завдання курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» – навчити студентів застосовувати набуті в школі знання з іноземної мови. Тому, основною метою навчання англійської мови у педагогічному університеті є досягнення студентами практичного володіння цією мовою, тобто підготовка студентів до спілкування (усного та письмового) англійською мовою. Практичне володіння іноземною (англійською) мовою потребує наявності таких умінь в різних видах мовленнєвої діяльності, які після закінчення курсу навчання надають можливості: читати неадаптовану літературу за фахом для отримання необхідної інформації; брати участь в усному спілкуванні іноземною (англійською) мовою за обсягом матеріалу, який передбачений програмою.

У процесі досягнення цієї практичної мети реалізуються загальноосвітні та виховні завдання навчання мови: вони повинні підвищити загальноосвітній рівень студентів, розширити їх кругозір.

Навчання іноземної мови розглядається як самостійний курс. В той час як середня школа закладає основи володіння іноземною мовою, вищі навчальні заклади здійснюють професійно орієнтоване навчання майбутніх фахівців, тобто здійснюється перехід від навчання іноземної мови до її застосування на практиці, до використання її фахівцями як засобу для отримання та обміну потрібною інформацією, для читання педагогічної літератури широкого профілю. З приводу цього Т. Котченко визначає навчання як процес передачі молодому поколінню культури в повному обсязі. Спільний культурний фонд стає надбанням особистості завдяки поступовому отримання його складовими: фізична, музична, естетична культура [1, с. 173]. Зокрема, іноземна мова, незалежно від спеціальності, яку здобуває студент, є безпосереднім носієм культури країни, мова якої вивчається студентом. На думку О. Ларіонової, соціокультурний компонент змісту навчання іноземної мови має трактуватись як система знань, вмінь і навичок, оволодіння якими забезпечує розвиток іншомовної соціокультурної компетенції студентів, формування світогляду, моралі і поведінки, підготовку до суспільного життя в багатокультурному суспільстві [2]. Тому іноземна культура, як кожний вид культури, складається із чотирьох складових: знання про Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

функції, культуру, способи опанування іноземною мовою, як засобом спілкування; навчальні та мовні навички – досвід використання знань;

уміння здійснити усі мовні функції; мотивація – досвід, звернений до системи цінностей особистості.

Проте сьогодні цінності студентської молоді цілком відрізняються від тих, які були раніше. Переорієнтування навчально-виховного процесу з авторитарного на партнерський допоможе у співпраці всім учасникам такого процесу. Взаємодію викладача та студента можна розглядати як прийом, направлений на забезпечення спілкування один з одним. Цим самим породжуючи у них такі якості, як моральність, толерантність, самостійність, дисциплінованість, активність, гуманізм тощо [3, с. 163].

Вивчення іноземної мови студентами немовних факультетів повинне відповідати потребам міжнародного спілкування (комунікації).

Адже, іноземна (англійська) мова посідає перше місце серед інших мов, що вивчаються в Європі та й в усьому світі загалом, і тому вона є важливим засобом комунікації.

Комунікація може бути ефективною лише за умови знання специфічних культурних чинників іноземної мови. Культурні цілі при вивченні іноземної мови досягаються не за рахунок відомих творів письменників, художників і музикантів, а спрямовані на знайомство зі способом життя, віросповіданнями, сприйняттям, зв’язками і громадськими установами. Мова відображує всі ці аспекти культури [4].

Порівняння рідної культури з іноземними через різноманітність сприяє встановленню універсальної доцільності людського суспільства.

Кінцева практична освітня й розвиваюча мета навчання іноземної мови у вищому педагогічному навчальному закладі формулюється як розвиток особистості педагога, який спроможний брати участь у іншомовному міжкультурному спілкуванні та навчати цьому студентів шляхом формування у нього поряд з іншомовною комунікативною компетенцією соціальної компетентності й досвіду у сфері взаєморозуміння, толерантності, культурного розмаїття водночас із збереженням власних культурних надбань.

У сучасних умовах комунікативна культура практично незначуща, якщо вона непідкріплена високими духовними особистими якостями самого педагога, його моральною зрілістю. Мова – засіб спілкування з іншими людьми. Уміння володіти іноземною мовою розглядається не тільки як здобуття переваги з інструментальної точки зору, оскільки збільшуються можливості спілкування особистості, але як дійсне культурне й особисте її збагачення. Це означає, що гуманітаризація процесу засвоєння іноземної мови допоможе утвердити в свідомості та поведінці студентської молоді норми і правила загальнолюдської моралі, які базуються на загальнолюдських цінностях.

Формування загальнолюдських цінностей у процесі вивчення іноземної мови дозволяє використовувати культурологічний потенціал іноземної мови; задіяти комунікативний механізм освітнього процесу Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

іноземної мови; спиратися на діалогічність сучасного навчання іноземної мови; ураховувати психолого-педагогічні особливості студентської молоді, які вивчають іноземну мову, для підбору соціально-адаптованих методів і форм навчання; упроваджувати суб’єкт-суб’єктне навчання [5] на основі духовно-культурних цінностей. Таким чином, на думку В. Вертегел, соціальне замовлення передбачає не тільки формування в тих, хто навчається, необхідних іншомовних навичок та вмінь, але й ознайомлення через мову з культурою країни, її традиціями, історією та сучасністю, що неможливе без висвітлення морально-духовних ідей певного суспільства на різних етапах його розвитку [6, с. 299].

Сучасний викладач іноземної мови у вищому навчальному закладі повинен володіти професійними знаннями, які допоможуть виховувати духовні цінності у студентської молоді: основних положень загальнодержавної політики у галузі вузівської освіти, у тому числі з навчання іноземним мовам; системи мови та основних лінгвістичних і лінгводидактичних категорій, а також історії, культури, сучасних проблем країни, мова якої вивчається; основних закономірностей процесу навчання, у тому числі навчання іноземній мові, а також змісту й особливостей усіх компонентів цього процесу: цілей, методів, засобів тощо; психології особистості студента, сфер його інтересів і схильностей; змісту програми з навчання іноземним мовам (за фаховим спрямуванням); основних положень дидактико-методичної концепції, на основі якої побудований зміст підручника, що використовується у практичній діяльності; основні вимоги до рівня його професійної майстерності [7; 33-34].

Так як, на немовних факультетах не вивчається лінгвокраїнознавство, що вміщує в собі відомості про країну, мова якої вивчається та відбиває соціокультурний, духовно-особистісний компонент мовного матеріалу, то нам необхідно у процесі вивчення іноземної мови звертати особливу увагу на ознайомлення студентів немовних факультетів з таким мовним аспектом.

Традиційно чимало уваги приділяється виховному наповненню викладання іноземної мови, підбираючи тексти мовою оригіналу певного змісту. Навчання іноземної мови на немовних факультетів становить певну проблему у перекладанні таких текстів, адже афоризми та фрази, які використовують іноземці, зокрема англійці у своїх творах є своєрідними. Проте, ми повинні ознайомити студентську молодь з їхніми традиціями, побутом тощо. Адже, духовні цінності, культура, звичаї та традиції кожного народу мають свої відмінності. Тобто, формування соціокультурної компетенції студентів повинно відбуватися не лише запам’ятовуванням розмовних фраз, але й текстовим матеріалом мовою оригіналу.

Соціокультурна компетенція, за визначенням Т. Колодько, розуміється як уміння людини усвідомлено застосовувати соціального і культурного контекстів країни мова, якої вивчається, у процесі Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

іншомовного спілкування [8, с. 7]. У англо-термінологічному словнику знаходимо більш ширше визначення цього поняття – знання культурних особливостей носіїв мови, їх звичок, традицій, норм поведінки й етикету та вміння розуміти комунікативну поведінку носіїв іноземної мови й адекватно використовувати набуті знання у процесі спілкування, залишаючись при цьому носієм іншої культури [9, с. 30].

Іншомовну соціокультурну компетенцію необхідно розглядати як цілісну систему, яка має взаємопов’язані структурні компоненти:

країнознавчу (знання про народ, носія мови, його національний характер, особливості побуту, звичаї, традиції, культуру), лінгвокраїнознавчу (знання мовних одиниць, що включає в себе національно-культурний компонент семантики, відповідно до соціально-мовленнєвих ситуацій) і соціолінгвістичну компетенцію (знання особливостей національного мовленнєвого етикету і невербальної поведінки, навички врахування їх у реальних життєвих ситуаціях, соціальних норм поведінки та соціального статусу комунікантів) [8, с. 8]. Зазначені компоненти соціокультурної компетенції тісно пов’язані культурним і соціальним контекстом. Тому, вивчення іноземної мови із врахуванням зазначених компонентів повинно здійснюватися комплексно.

Із вище зазначеного випливає, що формування соціокультурної компетенції у студентської молоді у процесі вивчення іноземної мови буде ефективним за умов оволодіння знаннями про культуру, історію, естетичні ідеї та ідеали країни, мова якої вивчається; залучення до діалогу культур; усвідомлення студентами суті мовних явищ, іншої системи світогляду; формування особистого ставлення до мови, історії, поглядів, культури, мистецтва, країни, мова якої вивчається, порівняння культури іноземної та рідної мови, виховання студентської молоді до самостійного вивчення та удосконалення іноземної мови.

Застосування нетрадиційних форм та засобів навчання у процесі вивчення іноземної мови буде лише стимулювати студентів до ознайомлення соціокультурних особливостей народу мова, якої вивчається. Зокрема, використовувати такі із них, як конкурси, олімпіади, змагання, конференції, зустрічі із іноземними представниками тощо. Щодо засобів навчання, то ми пропонуємо не обмежуватись лише підручником, можливість використання комп’ютерних технологій на сьогодні стає дедалі ширшим, аніж десять років тому [10]. Це дозволить студентам зацікавитись іноземною мовою та ознайомитись з культурним надбанням країни, мова якої вивчається.

Важливим аспектом у формуванні соціокультурної компетенції студентської молоді у процесі вивчення іноземної мови є підбір методів виховання. Враховуючи специфіку вивчення іноземної мови ми спираємося на такі методи виховання: методи впливу на свідому і підсвідому сфери особистості; методи організації діяльності, спілкування та формування позитивного досвіду суспільної поведінки; методи стимулювання діяльності й поведінки; методи самовиховання [11, с. 113].

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 67 |
Похожие работы:

«УДК 622.278 + 662.73 К. О. Гайдай, С. В. Жолудєв Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ГІРСЬКОМУ МАСИВІ У дослідженні геотехнічних систем і виявлення шляхів можливого керування ними, вивчення теплофізичних і динамічних процесів, що відбуваються як у самій системі, так і навколишньому геологічному середовищі, є одним з основних напрямків. Розглянуті шляхи дослідження термічного і газо-гідродинамічного режимів геотехнічних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет Цимбал Сергій Володимирович УДК 656.13: 656.078 ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ТА ВАРІАНТІВ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі «Автомобілі та транспортний менеджмент» Вінницького національного технічного університету...»

«Керування живленням Посібник користувача © Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows і Windows Vista є товарними знаками чи зареєстрованими товарними знаками компанії Microsoft Corporation у США і/або інших країнах. Відомості, які містяться в цьому документі, можуть бути змінені. Єдині гарантії на вироби та послуги HP викладені у недвозначних гарантійних заявах, які супроводжують такі вироби та послуги. Будь-яка інформація у даному документі не може тлумачитися як предмет...»

«ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ для публікації в збірниках наукових праць Військової академії (м. Одеса) Вимоги до змісту статей За змістом стаття, яка подається до редакції повинна відповідати профілю і науковотехнічному рівню збірника та вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1. Зокрема вона повинна містити такі елементи: поставновка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПРАВИЛА ОПИСУВАННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ {ISAD {G):1999, NEQ) ДСТУ 4331:2004 С) оо._ ~ С) С) N с.!. Видання офіційне :! ('І) LD Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 4331:2004 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документазнавства Державного комітету архівів України РОЗРОБНИКИ: Л. Драrомірова; С. Лозова; Н. Христова, канд. іст. наук (керівник розробки) 2 ОРГАНІЗАЦІЯ-ЗАМОВНИК: Державний комітет архівів України З ПРИЙНЯТО...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Композиційний матеріал у нерознімних з’єднаннях і плакуванні Монографія Суми «Видавництво СумДУ» УДК 621.7 ББК 30.36я73 Р 15 Рецензенти: В.Б.Тарельник – доктор технічних наук, професор Сумського національного аграрного університету; О.Р. Якуба – доктор технічних наук, професор Сумського національного аграрного університету Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного університету (протокол № 10 від 13.05.2010 р.)...»

«КУРГАН О. Г.4. Дворкович А. Рентабельность предприятий підприємства і досвід провідних країн світу показує песельского хозяйства до 2020 г. должна составлять ревагу невеликих сільськогосподарських підприємств не менее 10 % [Электронный ресурс] / А. Дворконад гігантами, державну підтримку доцільно спрямовувич. — Режим доступа : http://quote.rbc. ru/news/ вати саме для малих та середніх виробників. macro/2012/07/13/33712844. html. Перспективою подальшого дослідження може бути 5. Купівля...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» як навчальний посіб ник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 504.06 (075.8) ББК Б 10 я7 Ф 503 Тиражувати без офіційного дозволу НАУ забороняється Автори: А. Є. Гай, О. О....»

«Med_kuz Стр. 1 из 4 УДК 656.078 Ю. В. Медведюк, курсант Академії митної служби України А. І. Кузьменко, старший викладач кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби України АНАЛІЗ ШВИДКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ У цій статті проаналізовано швидкісні показники міжнародних транспортних коридорів у межах Львівської залізниці, з якими пов’язана подальша інтеграція транспортних систем України в Європейське Співтовариство....»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 502.3 630*187 Ст. наук. співроб. Л.М. Петрова, канд. с.-г. наук – НЛТУ України, м. Львів; заст. нач. С.В. Петров – Західне державне басейнове управління охорони водних живих ресурсів ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИН: РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ Виконано аналіз екологічних властивостей 29 раритетних видів і підвидів рослин, які трапляються в лісах заходу України. Виявлено, що вони характеризуються різними обсягами інтервалів толерантності до...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»