WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 65 | 66 ||

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (249) ЛИПЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 14 (249) липень ...»

-- [ Страница 67 ] --

вираження пізнання звукової мови як універсального компонента комплексного сприйняття світу, що формується на основі закономірностей конкретно-образного мислення. Поняття мовної системи співвідносимо з виділенням повсякденно-побутової вербалізованої, художньої, релігійно-міфологічної та наукової моделей світу. У такому разі визнання еволюції мови, процесу її пізнання дає підстави визнати ієрархію основних одиниць-категорій пізнання мовної системи. Так, у звуковому компоненті повсякденно-побутової моделі світу виділяємо інтуїтивно-науково мовне явище (за аналогією з повсякденно-побутовим сприйняттям), трансформоване з часом у мовну одиницю. Рецензент, виходячи з визнання описової, комперативної, структурної, яфетидології, генеративної, функціональної, когнітивної лінгвістик, розрізняє, наприклад, структурну й когнітивну парадигми за методиками аналізу: структурно-семантичним – структурної, що оперує лексико-семантичним полем, концептуальним – когнітивної, що оперує концептом. Між іншим, концепт як міжрівнева категорія стосовно лексичної підсистеми відрізняється від саме ментального лексико-семантичного поля саме бінарною ментально-емотивною структурою.

Пам’ятаємо, що звукова мова сформована на етапі переходу від неандертальця до кроманьйонця. У сучасної людини вона трансформувалася непомітно для пересічної людини у гуманітарних галузях (мовознавство, літературознавство, історія і т. д.) й зовсім очевидно для фахівця в аспекті форми у мову науки (за галузями), а в точних науках з усією очевидністю – за формою і змістом у галузеві наукові мови (фізики, математики, хімії, інформатики, генетики і т. д.).

Це нами пов’язується з розрізненням (в аспекті змісту) повсякденнопобутової та художньої моделей світу, з одного боку, й окремого сектора наукової моделі світу, власне лінгвістичної частки наукової моделі.

Констатуємо також, що мовознавці-когнітивісти, перейшовши з оперування психологічною категорією понятійного мислення на комплексну ментально-емотивну свідомість, у концептуальному аналізі як основному методі сучасного дослідження мови стали оперувати двобічними концептами. Маємо визнати, що синтаксис концептів лише почав досліджуватися. Зрозуміло, що він інший, ніж синтаксис фреймів.

Пам’ятаємо, що структуралісти ні теорією автоматичного перекладу, ні укладенням тематичного тезауруса не були здатні розв’язати проблему автоматичного перекладу, а значить і теорія мовознавства на етапі структурної парадигми не могла бути остаточно сформована ними понауковому.

Усвідомлюємо, що концепт – це категорія-одиниця лінгвістичної моделі світу. Поки що вона використовується в основному для дослідження лексичної, фразеологічної і дещо синтаксичної (паремій та тексту у цілому) підсистем. Граматична система, морфологія та Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

синтаксис, починаючи з описового мовознавства епізодично, а структурний, функціональний, когнітивний нормативно оперують поняттям категорія. Концептом як видом поняття стосовно родового категорія мовознавці оперують поки що стосовно лексичної й фразеологічної підсистем. Ще раз зауважимо, що концептуальний аналіз на першому етапі обмежувався аналізом бінарності концептів на лексичному рівні, а вже через невеликий проміжок часу поширився на дослідження фразеологічної та синтаксичної підсистем. Стосовно останньої, то спершу через вивчення паремій, а вже потім художніх текстів. У зв’язку з цим, між іншим, рецензент відзначає, що йому також треба було чимало часу, щоб зрозуміти проблематику американських дескриптивістів та генеративістів, як і розробників європейської проблематики „Смисл Текст”. Додамо, що бінарний ментальноемотивний характер одиниць морфологічної підсистеми констатував уже згадуваний не один раз рецензентом С. С. Єрмоленко [1].

Отже, визнаючи наукову цінність посібника, одною з його хиб маємо визнати у зв’язку з усім відзначеним недиференційованість категорій різних парадигм. Найперше, автор рецензованої книги мав починати з виділення мовного явища, започаткованого давніми греками, мовної одиниці у наступних парадигм, нарешті, – лінгвістичних категорій у когнітивній лінгвістиці. Саме через недостатнє теоретичне розрізнення останніх у другій частині книги, присвяченій аналізу синтаксису, надзвичайно поверхово, штрих-пунктирно названо й пояснено ним ряд синтаксичних категорій синтаксису, зокрема речення як основної комунікативної її одиниці. Тим більше, що сам А. П. Загнітко у своїх роботах та дослідженнях ним керованих молодих дослідників утверджує категорії однорідності (ряду), вставності (вставленості), звертання, відокремлення, а не лише модальності. До речі, у зв’язку з цим постає питання, чи доцільно виділяти категорії розповідності, спонукальності і т. д. У даному разі це стало можливим й через нехтування іноді критерієм протиставлення (кореляції) у категорії.

Рецензент переконаний, що дозвукова жестово-мімічна мова в аспекті дискретності спершу поставала в аспекті змісту невеликою кількістю, так би мовити, мовних ситуацій, що позначали повсякденнопобутові ситуації, які виникали у процесі взаємодії людини-істоти із зовнішнім середовищем. На початковому етапі синтаксис взаємодії людини і зовнішнього середовища повторював природничо-кліматичні цикли, у яких функціонувала, як і всі інші природні організми, людинатварина; тварини ж в основному й донині функціонують у гармонії з природою.

Структуралісти, що абсолютизували форму у мові й стали оперувати відношеннями-зв’язками, зосередилися на формально виділюваних у мовному потоці фреймах. Фрейми постають сукупностями ментальних сем-значень як зв’язків-відношень формально підсвідомо виділюваних мовних одиниць.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

До речі, спершу описове мовознавство, використовуючи поняття мовного явища, усвідомлено не розрізняло форми (засобів вираження) і змісту у ньому; у структурній лінгвістиці при нехтуванні змісту абсолютизувалась форма як засіб вираження значення. Та все ж на етапі свого становлення ще описова парадигма підсвідомо переорієнтувалася на оперування мовною одиницею, якою користуються й мовознавці представники інших парадигм. Поняття категорії поряд з одиницею зустрічається стосовно деяких явищ у мові знову ж таки уже і в когнітивній лінгвістиці стосовно одиниць морфологічної та синтаксичної підсистем (для лексичної використовується концепт). Невизначеність при класифікації засобів вираження граматичних значень, а точніше граматичних форм пояснюється нерозрізненням морфологічної та морфемної підсистем (рівнів), що вже не раз відзначалося рецензентом.

Думається, виділяючи категорію, граматичне значення, граматичну форму, треба називати й засоби вираження граматичних значень, бо інакше важче сприйняти бінарність категорії як єдності видових значень, що формують родове, та співвідносних засобів вираження граматичних (а також лексичних) значень.

Мабуть, треба зважати на розрізнення мови, яка постає системою уже сформованих закономірностей-відношень мовних явищ (одиниць, категорій), та мовлення, представленого закономірностямивідношеннями, формованими нині функціонуючим соціальним індивідом. Отже, якщо вивчення мови реалізується в аспекті внутрішньомовному, то мовлення аналізується в аспекті позамовному, соціально.

Вказані нами вади й поради-пропозиції у висвітленні теорії українського мовознавства у монографії А. П. Загнітка ніяк не знецінюють пропонованої роботи. Тим більше, що навіть титанічні зусилля цього й ряду інших теоретиків вивчення української мови не можуть поки що поставити україністику навіть поряд з русистикою, а тим більше сучасною європейською лінгвістикою.

У підсумку, наголошуємо, що рецензоване дослідження актуалізує поглиблення проблематики граматики української мови. А зважаючи на широку обізнаність автора і довершену форму виконаної роботи, воно заслуговує на особливу увагу аспірантів, викладачів, усіх науковців.

Рецензент дуже вдячний автору за подаровану ним книгу і вибачається, що у пропонованій рецензії він часом висвітлює більше свою концепцію та висвітлює своє бачення стану теоретичного рівня українського мовознавства, ніж аналізує його роботу. Але при цьому він нагадує, що лише проблемна розумна робота може до цього спонукати.

Список використаних джерел 1. Єрмоленко С. С. Мовне моделювання дійсності і наукова структура мовних одиниць : Монографія / С. С. Єрмоленко. – К., 2006. – 384 с. 2. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словникВісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

довідник / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с. 3. Загнітко А.

П. Теоретична граматика сучасної української мови. Монографія.

Синтаксис / А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ „ВКФ” „БАО”, 2011. – 992 с.

4. Загнітко А. П. Сучасні класифікації концептів: теоретичний і практичний аспекти / А. П. Загнітко // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Актуальні проблеми сучасної філології: мовознавчі студії. – Вип. 18. – Рівне :

РДГУ, 2010. – С. 60 – 67. 5. Загнітко А. П. Типологічні вияви лінгвістичних парадигм : класифікаційні аспекти / А. П. Загнітко // Комп’ютерні дослідження : зб. наук. пр. / Донецький національний університет / Укл. : А. Загнітко (відп. ред.) та ін. – Донецьк :ДонНУ, 2011. – вип. 4. – С. 8 – 15. 6. Загнітко А.

Академічний простір дискурсу :

Різні погляди і концепції / А. Загнітко, Ж. Краснобаєва-Чорна // Рец. на кн. : Дискурс в академическом пространстве : сборник материалов (Международного круглого стола 3 – 5 апреля 2009, Минск, Беларусь) / Под ред. И. Угвановой, М. Сарновсого. – Минск: Изд. центр БГУ, 2010. – Вип. 1 – 146 с. 7. Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. пр. / Донецький національний університет). Укл. : А. Загнітко (відп. ред.), Ж.

Краснобаєва-Чорна (заст. відп. ред.) та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Вип. 4. – 155 с.

Рецензія надійшла до редакції – 27.03.2012 Прийнято до друку – 25.05.2012 Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ Беззубова Олена Олександрівна – викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови НТУУ «КПІ» (м. Київ).

Борисенко Наталія Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології і перекладу Національного авіаційного університету (м. Київ).

Борисенко Петро Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Національного авіаційного університету (м. Київ).

Бочкар Ольга Вікторівна – викладач кафедри східноєвропейських мов Національної академії Служби безпеки України (м. Київ).

Бублик Аліна Олександрівна – асистент кафедри англійської філології ДЗ,,Луганський Національний університетт імені Тараса Шевченка”.

Бурдіна Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології ДЗ,,Луганський Національний університетт імені Тараса Шевченка”.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вікторова Леся Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри східноєвропейських мов Національної академії Служби безпеки України (м. Київ).

Вінникова Тетяна Сергіївна – аспірант кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства Слов’янського державного педагогічного університету.

Вжещ Яна Леонідівна – викладач кафедри теорії і практики перекладу германських і романських мов Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Вознюк Михайло Юхимович – старший викладач кафедри теорії і практики перекладу германських і романських мов Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Гура Аліна Ігорівна – студентка філологічного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, спеціальність «Переклад».

Гутнікова Алла Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології Маріупольського державного університету.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Демідов Денис Валерійович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської філології ДЗ,,Луганський Національний університет імені Тараса Шевченка”.

Єлісєєв Сергій Леонідович – старший викладач кафедри англійської філології ДЗ,,Луганський Національний університетт імені Тараса Шевченка”.

Зеленько Анатолій Степанович – доктор філологічних наук, професор кафедри української філології та загального мовознавства ДЗ,,Луганський Національний університетт імені Тараса Шевченка”.

Іщенко Ніна Григорівна – доктор філологічних наук, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України (м. Київ).

Кіреєнко Катерина Володимирівна – аспірант кафедри української філології та загального мовознавства ДЗ,,Луганський Національний університетт імені Тараса Шевченка”.

Клименко Олександр Сергійович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і практики перекладу германських та романських мов Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Климова Наталія Іванівна – старший викладач кафедри теорії і практики перекладу германських та романських мов Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Коржов Сергій Юрійович – асистент кафедри іноземних мов ДЗ,,Луганський Національний університетт імені Тараса Шевченка”.

Косенко Оксана Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Республіканського вищого навчального закладу «Кримський інженерно-педагогічний університет» (м.

Сімферополь).

Костик Євгенія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри практики іноземного мовлення ПереяславХмельницького державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Кощєєва Надія Олександрівна – асистент кафедри англійської філології ДЗ,,Луганський Національний університетт імені Тараса Шевченка”.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Ларченко Ірина Володимирівна – старший викладач кафедри української та іноземних мов Державної академії житлово-комунального господарства (м. Київ).

Літвінова Марина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики перекладу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Маторіна Валентина Вікторівна – магістрант кафедри педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету (м. Харків).

Маторіна Наталя Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства Слов’янського державного педагогічного університету.

Новікова Ганна Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології ДЗ,,Луганський Національний університетт імені Тараса Шевченка”.

Окунькова Лілія Олексіївна – викладач кафедри англійської філології ДЗ,,Луганський Національний університетт імені Тараса Шевченка”.

Орел Ганна Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства Слов’янського державного педагогічного університету.

Плахотнюк Наталія Олексіївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Погорєлова Дар’я Олексіївна – асистент кафедри всесвітньої літератури ДЗ,,Луганський Національний університетт імені Тараса Шевченка”.

Поневчинська Наталія Вікторівна – аспірант кафедри англійської філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Пономарьова Галина Миколаївна – викладач кафедри англійської філології ДЗ,,Луганський Національний університетт імені Тараса Шевченка”.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Птіцина Світлана Юріївна – студентка філологічного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, спеціальність «Переклад».

Романова Наталя Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри німецької філології Київського національного лінгвістичного університету.

Рудакова Тетяна Олександрівна – асистент кафедри англійської філології ДЗ,,Луганський Національний університетт імені Тараса Шевченка”.

Рудковська Анна Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Рудницька Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і практики перекладу Луганського державного інституту культури і мистецтв.

Степикіна Тетяна Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології ДЗ,,Луганський Національний університетт імені Тараса Шевченка”.

Стоянова Інна Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології іноземних мов Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.

Сурженко Ольга Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики перекладу романських та германських мов, Східноукраїнського Національного університету імені Володимира Даля.

Тараненко Ольга Геннадіївна – старший викладач кафедри англійської філології кафедри англійської філології ДЗ,,Луганський Національний університетт імені Тараса Шевченка”.

Тітаренко Ірина Сергіївна – асистент кафедри іноземних мов кафедри англійської філології ДЗ,,Луганський Національний університетт імені Тараса Шевченка”.

Тищенко Катерина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства Слов’янського державного педагогічного університету.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Хомяк Ніна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики перекладу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Чирікова Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства Слов’янського державного педагогічного університету.

Юніна Ольга Євгенівна – старший викладач кафедри англійської філології кафедри англійської філології ДЗ,,Луганський Національний університетт імені Тараса Шевченка”.

–  –  –

Здано до склад. 25.04.2012 р. Підп. до друку 25.05.2012 р. Формат 60х84 1/8.

Папір офсет. Гарнітура Times New Roman. Друк ризографічний.

Ум. друк. арк. 34,64. Наклад 200 прим. Зам. №105.

Видавець і виготовлювач Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011. Тел./факс: (0642) 58-03-20.

e-mail: alma-mater@list.ru Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3459 від 09.04.2009 р.Pages:     | 1 |   ...   | 65 | 66 ||
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ, КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА НАУКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДНЗ «СТАВРОПІГІЙСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ м. ЛЬВОВА» МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з предмета «ТЕХНІКА ПОШУКУ РОБОТИ» Львів — 2015 Методичні рекомендації з предмета «Техніка пошуку роботи» Рекомендовано обласною...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» Романюк Володимир Васильович УДК 528.481+551.242.12+550.343.6 ГЕОДИНАМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ РУХІВ ЗЕМНОЇ КОРИ ЄВРОПИ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗА ДАНИМИ ГНСС-ВИМІРІВ 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті «Львівська політехніка» Міністерства освіти...»

«MІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ОРОБЧУК ОКСАНА МИХАЙЛІВНА УДК 667.621.6+678.74+67.08 ДИСПЕРСІЙНА КООЛІГОМЕРИЗАЦІЯ СУМІШІ НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ ФРАКЦІЇ С9 05.17.04 – технологія продуктів органічного синтезу Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України Науковий керівник:...»

«НОРМАТИВНО МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ Лист IIТЗО №14.1/12–Г–265 від 05.09.2012 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ІНФОРМАТИКА 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо математичного циклу За редакцією академіків НАПН України А. М. Гуржія і В.Ю. Бикова ВСТУП ви й функціонування засобів інформаційних і кому нікаційних технологій, оволодіння ними. Ця програма розроблена відповідно до Державного Завдання навчання предмету інформатика в ос стандарту базової і повної...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ (ПИСЬМОВИЙ)” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри теорії і практики перекладу О. В. Харченком Затверджено на засіданні кафедри теорії і практики перекладу (протокол № 10 від 28.05.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Харченко О. В. Навчальна програма дисципліни “Переклад...»

«Серед заходів щодо мінімізації внутрішніх загроз: організаційні заходи із захисту інформації (обмежений допуск до інформації та ін.); контрольно-правові заходи (контроль за виконанням персоналом вимог відповідних інструкцій, розпоряджень, наказів, нормативних документів); інженерно-технічні заходи (підготовка робочого приміщення та обладнання до стабільної роботи, зниження ризику аварій та ін.); профілактичні заходи (вимог режиму, правил проведення робіт та інше, а також на формування...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет ТКАЧУК ЯНА СЕРГІЇВНА УДК 621.38 БАГАТОКАСКАДНІ УЗАГАЛЬНЕНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ІМІТАНСУ ТА ГЕНЕРАТОРНІ ДАВАЧІ НА ЇХ ОСНОВІ Спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Вінниця – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вінницькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник:...»

«Аксіологічні аспекти соціально-психологічної практики 255 УДК159.922.2:159.923.2: Костянтин Савченко 159.923.3: 316.612 ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКА МОТИВАЦІЇ УСПІХУ Й РІВНЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНИХ МОТИВІВ У СТУДЕНТІВ І СЛУХАЧІВ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬ ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ Запропоновано новий показник для кількісної характеристики мотиваційної сфери особистості – рівень актуалізації особистісних мотивів, який розраховується як частка актуалізованих мотивів у загальній кількості мотивів мотиваційної сфери, при...»

«КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУЛЬБА Олександр Миколайович УДК 343.9(477) САМОПРАВСТВО: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Запоріжжя – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Класичному приватному університеті, м. Запоріжжя. доктор юридичних наук, професор Науковий керівник – ДЕНИСОВ Сергій Федорович, Інститут...»

«УДК 004.896 (075) Т.В, Гнітецька, доц., канд. техн. наук Г.О. Гнітецька, доц., канд. пед. наук Національний технічніш університет України «КПІ»ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ЗАНЯТЬ З КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ. Постановка проблеми. Співпраця країн учасників Болонського процесу має на меті роз будову єдиного європейського освітнього і наукового простору. Цей процес потребує глибин них змін і реформ не лише з освітній сфері, як це наразі відбувається, але й в інших галузях дія льності суспільства...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»