WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 64 | 65 || 67 |

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (249) ЛИПЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 14 (249) липень ...»

-- [ Страница 66 ] --

Але якби ми про це не говорили, все ж аспект теоретичний функціональної граматики в україністиці зусиллями А. П. Загнітка та Є. А. Карпіловської трансформується у комп’ютерну лінгвістику, що справді й засвідчують випуски щойно згаданих „Лінгвокомп’ютерних досліджень”. Та все ж ознайомлення поки що лише з деякими номерами часопису не дає можливості переконатися, що саме на цій кафедрі уже перейшли від навчально-дослідних спроб до розв’язання важливої теми в аспекті теоретико-аналітичному. Як бачимо, поглиблення синтезу лінгвістики й комп’ютерології колегами А. П. Загнітка змушує гіпотетико-академічне трактування дискурсології й концепту звузити теоретично й започаткувати наукову розробку з даної проблематики та її системну реалізацію в аспектах прикладної й комп’ютерної лінгвістик. І це на тлі невисокого рівня україністики. Причин такого стану багато, як часткових, так і загальних. Ми назвемо деякі з них. Почнемо з того, що відзначимо: А. П. Загнітко – один з небагатьох європейськи орієнтованих мовознавців середнього покоління (В. В. Грещук, С. С. Єрмоленко, В. М. Манакін, Ю. Н. Прадід і т. д.). Та особливо несприятливі умови для розвитку науки в Україні, зокрема низька заробітна плата, що змушують науковців шукати підзаробітку, неможливість підтримувати тісні наукові зв’язки з представниками європейської науки й успадкована від минулого бюрократично-тоталітарного звичка оглядатися на старших в ієрархічній науковій піраміді не дають поки що змоги об’єктивно аналізувати предмет свого дослідження на сучасному рівні, справді науково. Мабуть, у зв’язку з цим українське мовознавство все ще не вийшло на прямі зв’язки із західноєвропейською та північноамериканською лінгвістикою. Епізодичні ж опосередковані через російське мовознавство зв’язки українських функціоналістів з європейськими й північноамериканськими колегами поки що не стали нормою функціонування української науки про мову. В українському мовознавстві не реконструйовані навіть дожовтневі традиції інтегрування вітчизняної науки з європейською. Адміністративнототалітарна система атестації науковців (а це здебільшого викладачінауковці) нівелює їх науково-теоретичний рівень, бо в експертній, спеціалізованих радах у багатьох випадках на перших ролях адміністратори й функціонують останні тоталітарно бюрократично.

Бюрократично формуються редакційні колегії вісників і збірників. Усе це підсумовувалося переплітанням обов’язків працівників МОН та ВАК в усій атестації науковців і завершилося включенням ВАК до МОН, що фактично ще більше погіршить ситуацію. Не секрет нині, що маркантилізація наукової і з нею зв’язаної освітньої сфер зумовили кількісну і якісну нівеляцію абсолютної більшості наукових публікацій, зокрема й невисокого теоретичного рівня монографій, що постають дещо видозміненими текстами дисертацій, і величезною кількістю нібито наукових розвідок за матеріалами фактично провінційних макаронічних за проблематикою конференцій. У цьому потоці псевдонаукового потоку Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

публікацій фактично неможливо віднайти справді проблемні роботи, якщо вони навіть є. Формальна присутність академічних фахівців у редколегіях абсолютної більшості регіональних вишівських вісників та різнотемних нібито тематичних збірників справи не рятує, бо акредитація їх ВАК здебільшого здійснювалася до останнього часу тими з них, кого включали до складу названих органів.

Майже безконтрольними з боку МОН і ВАК як наукових контролерів були й залишаються численні макаронічні наукові (а здебільшого науково-методичні чи навчально-дослідні) конференції.

Щоб забезпечити самоокупність їх проведення й видання матеріалів, організатори таких форумів визначеної наукової проблематики, як правило, не дотримувались, а тому на конференції з семасіології читалися доповіді з граматики, діалектології, стилістики, методики. Усе зводилося багатьма її учасниками до формальної констатації факту апробації здобувачем наслідків свого дослідження. Констатуємо, що невисока за рівнем наукова діяльність науковців вишів, успадкована від радянського тоталітарного періоду, будучи трансформована гіпертрофічною комерціоналізацією вищої школи, остаточно поступилася комерціоналізованій бюрократичній системі атестації викладачів. Як бачимо, що не А. П. Загнітко винен у невисокому рівні сучасної лінгвістики.

Справді істотно позначилося на сучасному невисокому рівні науки України, зокрема й мовознавства, абсолютизоване нині нерозмежування особливо в гуманітарних науках атестаційних (в основному реферативних) навчально-методичних і передбачених навчальним планом вишу навчально-дослідних, з одного боку, та справді наукових науково-дослідних (теоретичних фундаментальних й емпіричних) робіт.

У рецензента, що знає про тісний зв’язок А. П. Загнітка з науковцями академічних наукових установ України, Російської Федерації та східноєвропейськими лінгвістами, зокрема Польщі, Чехії і т. д., його обізнаність з теорією мовознавства, все ж постає питання: на теорії якої лінгвістичної парадигми він написав пропоновану роботу, навіть при тому, що ним уже відзначений тісний безпосередній зв’язок автора книги з І. В. Вихованцем і членами групи київської функціональної лінгвістики.

До речі, назви робіт рецензованого вказують саме на функціональну парадигму. Не дивно, що рецензент твердить: він поки що не побачив в особі талановитого ученого послідовного теоретика-фундаменталіста, який би констатував про стан сучасного українського мовознавства, розумів місце україністики європейській лінгвістиці під кутом зору загальнотеоретичної проблематики і в прикладному аспекті. Як не прикро, але рецензенту здається, що автор пропонованої книги прямо не наголосив, що у ній він формулює основи саме функціональної парадигми в україністиці, базуючись на категорійному апараті описового мовознавства. Створюється враження, що А. П. Загнітка як викладача з Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

багатолітнім досвідом викладання у виші схиляє до цього навчальна програма у застарілому навчальному плані для студентів філологічних спеціальностей університетів (чи педінститутів), орієнтована на підготовку учителя-філолога середньої школи. Мабуть, цим пояснюється й превалюючий лінгвокатегорійний аспект описової парадигми, збагачений хіба що поняттями функціональної лінгвістики.

Відзначені хиби авторської концепції стосовно певної лінгвістичної моделі особливо виразно відчутні при аналізі понятійнокатегорійного апарату синтаксису. Синтаксис в аспекті якої парадигми, синтаксис чого досліджує у своїй книзі А. П. Загнітко? Адже це поняття може трактуватися широко. До речі, ми зустрічали, наприклад, поняття синтаксису у музикознавстві. Можна припустити, що природничокліматичні цикли можна також умовно виявити синтаксисом природи. У житті істоти, зокрема й людини як фізіологічної істоти, можна також умовно визначити синтаксис. Стосовно еволюції системи мови, то співвідносно з різними парадигмами можна виділити традиційно сприйнятий від описового мовознавства синтаксис реченням з відповідною одиницею, синтаксис фреймів та лексико-семантичних полів – у структурній лінгвістиці, синтаксис чотирьох елементів – у „новому вченні” М. Я. Марра, синтаксис функціонально-семантичних полів – у функціональній, синтаксис концептів – у когнітивній лінгвістиці (як і синтаксис примітивів, констант і т. д.). До речі, синтаксис функціонально-семантичних полів його теоретична лише накреслений. Синтаксис фразеологізмів у когнітивній лінгвістиці так і не вийшов в україністиці поза методику укладання фактично перекладного та синонімічного словників фразем. Найкращий з концептуальних українських паремійних словник В. В. Жайворонка мало підстав кваліфікувати лінгвістично-синтаксично упорядкованим, бо автор, зробив не за алфавітом [2]. Зрозуміло, що у європейському, а особливо північноамериканському мовознавстві буде інший синтаксис, інший категоріальний його апарат, при вивченні у наукової граматики північноамериканський учений орієнтується не на описове мовознавство, як це практикується на філологічних факультетах українських університетів, де пропонується граматика описової парадигми, що сягає давньогрецького мовознавства, а генеративний чи когнітивний. У сучасних же українських вишах на філологічних факультетах навіть на тлі звичного написання на підручниках, (найперше з української мови), сучасна, як і назви провідного курсу сучасна українська мова у навчальних планах, фактично вивчення сучасної мови здійснюється на основі описової чи не давньогрецької граматики. Наголошуємо, що саме меркантилізація навчального процесу й нехтування гуманітарними галузями зумовили неврахування специфіки теоретичних і прикладних філологічних спеціальностей відповідно у навчальних планах майбутніх науковців-філологів, з одного боку, й перекладачів та учителівсловесників, з другого. Прикро, що навіть для студентів спеціальності Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

„Прикладна лінгвістика” пропонується та ж таки описова (давньогрецька) граматика, яка ніяк не стикується ні з психо-, етно-, соціо-, а тим більше прикладною та комп’ютерною лінгвістиками. До останнього часу, маємо визнати, що у своїх мовознавчих дослідженнях абсолютна більшість дослідників підсвідомо обмежується описовою парадигмою. Але ж описова лінгвістика як одна з наукових парадигм в основному базується на первинному осмисленні й поверховій класифікації мовних фактів. Колишня мода на функціональні, як і нинішня на концептуальні дослідження, що завдячувала й завдячує русистиці (про це свідчить перелік російських попередників), загальної тенденції у функціонуванні україністики не змінює.

Отже, традиційно академічно-споглядальний аналіз лінгвістичних парадигм А. П. Загнітком, як і пропонована книга автора, свідчать, що він не виходить як викладач вишу за лінгвістичну суто споглядальну проблему. Робить це навіть не підсвідомо, а вимушено, хоч і констатує, що проблематика сучасного мовознавства як в аспекті теоретичному, так і прикладному трансформується у соціальну. Можливо, не хоче зважати на кінцеве прикладне завдання мовознавства – розв’язок проблематики автоматичного перекладу, нерозв’язне без сформування дедуктивної фундаментальної комплексної теорії, яку у свій час пропонували такі вчені як Вільгельм фон Гумбольдт, Фердинан де Сосюр, М. Я. Марр, а в радянський період – І. О. Мельчук.

І все ж, зважаючи на все вище сказане, як і на те, що теоретична база переважної більшості дослідників української мови слабка, автору доцільно було після визначення базової парадигми, на якій він основується, пропонуючи цю книгу, наголосити, найперше, на співвідношенні загальнолінгвістичних міжпарадигмальних категорій відношення, зв’язок, кореляція (протиставлення), значення і функціональних, щоб зрозуміти сутність парадигматичної класифікації, лексичного й граматичного її різновидів, валентності, форми, парадигми, уже названих мовного явища, одиниці мови, категорії, моделі світу і т. д.

Справу ускладнює те, що посібник-монографія не просто велика розміром книга; вона вражає величезним теоретико-категоріальним апаратом. І ось помічаємо, що, оперуючи великою кількістю понять і термінів, А. П. Загнітко не завжди послідовний та логічний у їх використанні й тлумаченні. Навіть знаючи про парадигмальну природу теорії загального мовознавства, він не витримав цього принципу при висвітленні теорії української мови. Стосовно аналізу граматичної підсистеми.

Після всього вищесказаного рецензент бере на себе сміливість запропонувати деякі креативні пропозиції, що постали на основі прочитання монографії А. П. Загнітка. Зокрема, почнемо з наголошення на необхідності розрізняти мову як об’єкт пізнання і мову як засіб вираження пізнання у цілому (зовнішнього середовища) та засіб Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________Pages:     | 1 |   ...   | 64 | 65 || 67 |
Похожие работы:

«№ 25’2011 УДК 351/354 Бєлкін Леонід Михайлович – правозахисник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Тінізація економіки України як результат неналежного державного управління В статті узагальнені економічний та юридичний підходи до вирішення проблем детінізації економіки. Показано, що тінізація економіки в Україні є результатом невдалого державного управління як у законотворчій сфері, так і сфері обрання напрямів протидії тіньовій економіці. Вказується на переважання...»

«ISSN 2311-0368 (Print) Hebezeuge und Frdermittel, №1 (45), 2015 ISSN 2409-1049 (Online) УДК 621.86 Немчук А.О. к.т.н.; Матоликов Д.П., Галевский В.В. Одесский национальный морской университет ТЕСТИРОВАНИЕ ДВУХ КОНФИГУРАЦИЙ СЕКЦИИ ИМИТАЦИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ИМИТАЦИОННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ Аннотация. В статье рассматриваются результаты сравнения эффективности двух вариантов функционирования секции...»

«Міністерство освіти і науки України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Ящук С.М. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА Монографія Умань ФОП Жовтий О. О. УДК 371.134:6(07) ББК 74.589.85 Я 99 Рекомендовано до друку вченою Радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 13 від 30 червня 2015 р.) Рецензенти: Гуревич Р. С. – член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор...»

«1(57) березень 2016 Щоквартальний науково-технічний журнал Видання засноване Хмельницьким державним центром науки, інновацій та інформатизації за сприяння Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницьким національним університетом Рік заснування березень 2002 року. Свідоцтво про державну реєстрацію ХЦ № 416 від 24.01.2002 р. РЕДАКЦІЙНА РАДА РЕДКОЛЕГІЯ ЖУРНАЛУ Кравчук В.В. Бабець Ю.М., головний редактор кандидат...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ, СПІВРОБІТНИКІВ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ДНЮ НАУКИ В УКРАЇНІ (Суми, 18-22 квітня 2011 року) ЧАСТИНА 1 Суми Сумський державний університет УДК [330.34+330.336] (063) Збірник вміщує тези доповідей науково-технічної конференції за результатами науково-дослідних робіт...»

«УДК 657.3 Сидоренко Р.В., к.е.н., доцент Луцький національний технічний університет КЛАСИФІКАЦІЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ У публікації розглядаються питання підходів до класифікації звітності підприємства в сучасних умовах розвитку ринкової економіки і господарювання. Проводиться аналіз сучасного бачення визначення різних видів звітності в законодавчій базі і поглядах науковців. Ключові слова: бухгалтерська звітність, управління, податкова звітність, управлінська...»

«УДК 628.84(09) БРАТУТА УШЕНКО Едуард Георгійович, Поліна Анатоліївна, д-р техн. наук, проф. НТУ «ХПІ» аспірантка НТУ «ХПІ» (м. Харків) (м. Харків) ЕВОЛЮЦІЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СЕРІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ КОНДИЦІОНЕРІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ У даній статті проведено аналіз літературних джерел стосовно питання розвитку та вдосконалення серій центральних кондиціонерів Харківського заводу “Кондиціонер”. В данной статье проведен анализ литературных источников относительно вопроса развития и...»

«СТАТТІ АВТОРІВ З ІНШИХ АРХІТЕКТУРНИХ ВНЗ УДК 72.03 П.А. Ричков Національний університет водного господарства та природокористування, кафедра архітектури МІЖКОНФЕСІЙНИЙ ТРАНСМОРФІЗМ У САКРАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ ВОЛИНІ © Ричков П.А., 2010 Визначено зміст, витоки, способи реалізації і практичні наслідки архітектурного трансморфізму в історії сакрального будівництва на Волині, зумовленого змінами конфесійної приналежності християнських храмів. Ключові слова: храмобудування, архітектурний трансморфізм,...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра гімнастики ГІМНАСТИКА В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ для студентів 1 курсу напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання Лекцію склав: доцент Бубела О.Ю. “Затверджено” на засіданні кафедри гімнастики Протокол № 2013 р. Зав. каф., доцент Сосіна В.Ю. Львів –2013 Мета : 1. Дати характеристику гімнастики як одного з основних засобів фізичного виховання. Задачі : 1. Розкрити методичні особливості гімнастики. 2. дати характеристику засобам, які...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ БЕЗОВСЬКА МАРИНА СЕРГІЇВНА УДК 656.2:[504.5:665.7] ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВІДПРАЦЬОВАНИМИ НАФТОПРОДУКТАМИ НА ЗАЛІЗНИЦІ Спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Івано-Франківськ – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті залізничного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»