WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 62 | 63 || 65 | 66 |   ...   | 67 |

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (249) ЛИПЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 14 (249) липень ...»

-- [ Страница 64 ] --

Аналіз комунікативних особливостей дискурсу антиутопії дозволяє зробити висновок, що у формуванні визначеного типу дискурсу однією з головних комунікативних стратегій виступає стратегія маніпулювання, яка є свідомо організованим динамічним процесом.

Стратегія маніпулювання – є видом психологічного впливу, здійснення якого призводить до прихованого виникнення в іншої людини намірів, які не збігаються з бажанням цієї людини [4, с. 59]. В основі маніпуляції лежить інтенція пониження статусу адресата [9, с. 450], вплив, націлений на людські почуття, передусім на страх, гнів, ненависть. Як свідчить аналіз мовного матеріалу, комунікативна стратегія маніпулювання реалізується за допомогою шести типів комунікативних тактик: 1) логічної аргументації,

2) семантичного повтору, 3) трансформації ситуації, 4) безальтернативного вибору, 5) „створення кола своїх”, 6) „створення образу героя”.

Тактика логічної аргументації має на меті зміну ментальних Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

уявлень адресата, а саме зміну стану думок адресата, впливу на його картину світу. Визначена тактика виявилася найбільш частотною в усіх досліджуваних мовах (28% від загальної кількості контекстів в англійському дискурсі, 31 % – в українському та 35 % – в російському дискурсі антиутопії відповідно). У російському та англійському дискурсі антиутопії спільними рисами вербалізації тактики логічної аргументації є вживання таких комунікативних засобів: 1) заперечення, яке створює категоричність висловлення, і виступає реалізацією негативного ставлення до адресата з метою впливу на його емоційно-психологічну сферу для одержання запланованого перлокутивного ефекту (див. прикл.

(1), (2)): (1) „…no one whom we bring to this place ever leaves our hands uncured? We are not interested in those stupid crimes that you have committed. The Party is not interested in the overt act. We do not merely destroy our enemies” (Orw 1); (2) „В истории ничего не бывает так, как в учебниках. У нас, коммунистов, не было времени доказать правоту наших идей. Мы не успели технологически победить Запад. Но борьба идей - это такая область, где нельзя останавливаться ни на секунду” (Пел); 2) звертання, що належить до емоційно-вольового мовлення.

Головною функцією звертання є спонукання адресата до сприйняття інформації (див. прикл. (3), (4)): (3) „Will you understand, Winston” (Orw 1); (4) „Ребята! Не забывайте этого” (Пел).

У російському дискурсі антиутопії зазначена тактика вербалізується за допомогою таких комунікативних засобів (див. прикл.

(5), (6)): 1) складні спонукальні речення: (5) “Вспомните знаменитую историю легендарного персонажа, воспетого Борисом Полевым! Того, в чью честь названо наше училище! Он, потеряв в бою обе ноги, не сдался!

Многие говорили ему, что это невозможно, но он помнил главное, что он советский человек!” (Пел); 2) гіперболізація – виконує функцію навмисного перебільшення властивостей предмета чи явища з метою приписування їм певних ознак у більшій мірі, ніж вони ними реально наділені. Адресант намагається підсилити враження, підкреслити позитивність описуваного предмета: (6) „…встав на протезы, икаром взмыл в небо бить фашистского гада!” (Пел).

В англійському дискурсі антиутопії для вербалізації цієї тактики вживаються: 1) інфінітиви з метою приховування комунікантом справжнього комунікативного наміру (див. прикл.

(7), (8)): (7) „Shall I tell you why we have brought you here? To cure you! To make you sane!” (Orw 1); 2) антитеза, яка передає контрастне представлення референтів, тому найчастіше вживається для реалізації прихованого впливу на реципієнта:

(8) „We do not merely destroy our enemies, we change them” (Orw 1).

В українському дискурсі антиутопії визначена тактика вербалізується за допомогою таких комунікативних засобів (див. прикл.

(9), (10)): 1) прості речення, вживані з метою прямого впливу на підсвідомість реципієнта, які зовнішньо підвищують його статус і одночасно грають на його самолюбстві: (9) „Ви є людина інтелігентна. Ми Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

потребуємо знати чи ви дійсно непримиренний ворог, а чи ми помилялись.

Доказом цього буде те, як щиросердно ви зізнаєтесь і покаєтесь” (Багр 1); 2) непрямі мовленнєві акти, які вживаються у наказовій функції і інтепретуються мовцями як заклик до дії: (10) „Все, що тут написано, ви мусите самі розповісти, не затаюючи нічого. Нам не хотілось би до вас застосовувати методи, які ми застосовуємо до всіх тих, що стають на шлях боротьби з нами. Бо то для вас буде зовсім неприємно” (Багр).

Тактика семантичного повтору вживається з метою логічного наголосу, необхідного для того, щоб привернути увагу адресата до ключового слова в реченні. Повтор впливає на емоції, думки та вчинки адресата, за допомогою повторів автор досягає ефекту прагматичного впливу на реципієнта [10, с. 5], але в дискурсі антиутопії найчастіше використовується лексичний тавтологічний повтор, що є характерною рисою англійського дискурсу антиутопії і пояснюється нав’язуванням адресату певної ідеї (див. прикл. (11)): „That is the world that we are preparing, Winston. A world of victory after victory, triumph after triumph after triumph: an endless pressing, pressing, pressing upon the nerve of power” (Orw 1).

Тактика трансформації ситуації реалізується способом перевантаження свідомості. Завдяки цьому й відбувається маніпулятивна трансформація ситуації, яка знаходить своє відображення в структурі дискурсу антиутопії. Ця тактика зафіксована лише в англійському дискурсі антиутопії і є його характерною рисою (див. прикл. (12)): “You are prepared to commit murder?” “Yes.” “To commit acts of sabotagе…?” “Yes.” “To betray your country to foreign powers?” “Yes.” “… to cheat, to forge, to blackmail, to corrupt the minds of children, to distribute habit-forming drugs, to encourage prostitution, to disseminate venereal diseases?” “Yes.”…'You are prepared, the two of you, to separate and never see one another again?” “No!” “No,” “You did well to tell me,” said O'Brien (Orw 1).

Тактика безальтернативного вибору ґрунтується на врахуванні соціального фактору, що передбачає аналіз соціального статусу та соціальних ролей комунікантів. Природу статусної мотивації можна пояснити як залежність одного партнера від іншого. Ситуації, в яких використовується названа тактика, піддаються контролю, тому що в комуніканта із нижчим статусом немає вибору. Він повинен прийняти й виконати наказ, директиву.

Визначена тактика спостерігається в трьох мовах, що обумовлює єдину модель антиутопічної комунікації – влада, яка керує істотою, держава, яка маніпулює масою. Відмінності полягають у виборі мовних засобів. В англійському дискурсі антиутопії зафіксовано такі комунікативні засоби вербалізації цієї тактики: 1) складнопідрядні речення: а) з підрядним причини, вживані з метою обґрунтування своєї поведінки (див. прикл. (13)): „We do not destroy the heretic because he resists us: so long as he resists us we never destroy him” (Orw 1); б) з підрядним часу, використовувані для демонстрації залежності адресата і відсутності в нього альтернативи вибору (див. прикл.

(14) „We make him one of ourselves before we kill him” (Orw 1); 2) синтаксичний паралелізм, який вживається з метою досягти ефекту Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

прагматичного впливу на реципієнта і вплинути на емоції, думки та вчинки адресата (див. прикл. (15)): “We convert him, we capture his inner mind, we reshape him. We burn all evil and all illusion out of him” (Orw 1). У російському та українському дискурсі антиутопії спільними рисами вербалізації цієї тактики є вживання константивів. В мовленнєвих актах цього типу використано дієслова пропозиційного ставлення у поєднанні з займенниками першої особи з метою висловити рішучі наміри та здійснити психологічний вплив на реципієнта (див. прикл. (16), (17)): (16) „Я хочу, щоб ти сама прийшла до мене!” (Вин 2); (17) „Я-то уверен, что ты его напишешь” (Кест). Лише в українському дискурсі антиутопії вербалізація аналогічної тактики відбувається за допомогою менасивів: (18) „Прийдеш! Рачки поповзеш, руки мені цілуватимеш. Вибирай! А не прийдеш, самі принесем, але тоді до стєнки обох приставимо” (Вин 2).

Суть тактики „створення кола своїх“ полягає в демонстрації відправником символічної приналежності до окремої соціальної, статусної чи політичної групи отримувача з метою встановлення контакту й створення подальшої довіри між політиком і аудиторією. Ця тактика реалізується завдяки вибору ілокуцій єднання й згуртування. На лексико-семантичному рівні виділяються такі засоби реалізації цієї тактики: 1) етноніми (див. прикл. (21)): „Українці! Пробив наш час!

Наша нація, від якої пішли всі арійські народи, входить у свої природні права на панування над арійським світом” (Кож); 2) лексичні одиниці із значенням сукупності, (див. прикл. (22), (23)): (22) „For that day we all must labour, All must toil for freedom's sake” (Orw 2); (23) „Ми проти Гітлера і проти Сталіна! Українці — арійці, гуртуйтесь довкола Залізних Полків Братства „Онуків Святослава”, ми разом здобудемо Велику Україну” (Кож); 3) вживання дискурсних маркерів привертання уваги співрозмовника (див. прикл. (24), (25)): (24) „Remember, comrades, there must be no alteration in our plans: they shall be carried out to the day” (Orw 2). На семантико-синтаксичному рівні ілокуції згуртування і єднання можуть реалізуватися у формі лозунгів, які виконують інтегрувальну функцію. Лозунг – це маркер соціальної ідентифікації й одночасно засіб заклику до об’єднання (див. прикл. (25), (26)): (25) „Long live the windmill! Long live Animal Farm!" (Orw 2); (26) „МЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ! НАША СИЛА В ПЯТИЕДИНСТВЕ” (Войн).

Суть тактики „створення образу героя” полягає в позитивній самопрезентації лідера держави в очах масового отримувача. Ця тактика реалізується через вибір політиком самосхвалення своїх дій, виклик симпатії до своєї персони. До лексико-семантичних засобів реалізації ілокуції можна зарахувати цілеспрямований вибір лексичних засобів з позитивною оцінкою, які виражають: 1) позитивні якості й характеристики лідера держави, 2) його першість і лідерство, 3) політичні цінності: (27) „В історії компартії розповідається, як Сталін замолоду глибоко відчував неправду царського режиму, як він боровся за правду і справедливість (Вин 1).

Як свідчать результати аналізу, стратегія маніпулювання має Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

високий ступінь продуктивності (англ. – 419, укр. – 307, рос. – 344), причому визначена стратегія в англійській мові представлена найбільшою кількістю контекстів. Результати кількісного аналізу дозволяють дійти висновку, що найпродуктивнішими в кожній із досліджуваних мов виявилися тактики логічної аргументації, безальтернативного вибору, „створення кола своїх”, „створення образу героя”, а найменш продуктивною є тактика семантичного повтору.

Тактика безальтернативного вибору частіше актуалізується в англійській мові, що свідчить про те, що англійські комуніканти створюють такі комунікативні ситуації, у яких комунікант із нижчим соціальним статусом позбавлений права вибору. Тактика “створення кола своїх” найчисельніша в українській мові, що свідчить про зосередження українських комунікантів на об’єднанні зі своїм народом задля створення позитивного образу представників влади. Тактики логічної аргументації та створення образу „героя” більше поширені в російській мові, що свідчить про те, що метою російських комунікантів є здебільшого концентрація на зміні ментальних уявлень адресата та зосередження на створенні свого позитивного образу “героя“.Pages:     | 1 |   ...   | 62 | 63 || 65 | 66 |   ...   | 67 |
Похожие работы:

«Збірник наукових праць Ірпінської фінансовоюридичної академії (економіка, право). Вип. 2. 2013 УДК 657 Т.М. Сторожук, кандидат економічних наук, Національний університет державної податкової служби України У статті висвітлено визначення елементів облікової політики підприємства щодо об’єкта бухгалтерського обліку – зобов’язання. The article deals with determination of elements accounting policy on object accounting – commitment. Ключові слова: зобов’язання, елементи облікової політики,...»

«Владимир О. Недосконалість валютного законодавства України – один із бар’єрів на шляху розвитку валютної діяльності банків [Електронний ресурс] / О. Владимир // Соціальноекономічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 28-37. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12vomvdb.pdf. УДК 336.71 JEL Classification: E42, G21 Ольга Владимир Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів з виконання графічних робіт з інженерної графіки (для студентів 1-го курсу заочної форми навчання за напрямками підготовки: 6.050102 – “Комп’ютерна інженерія”; 6.170101 – “Безпека інформаційних та комунікаційних систем”; 6.170103 – “Управління інформаційною безпекою”) Вінниця ВНТУ 2014 Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОПЛАТА ПОСЛУГ З ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ ТА ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” Електронна копія НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З...»

«О.Я.Петренко Відкритий офіс: працюємо з електронною таблицею Методичні рекомендації МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ О.Я. Петренко Відкритий офіс: працюємо з електронною таблицею Методичні рекомендації Київ 2005 БКК 32.97 УДК 631.1301 Рецензент Вусатюк А.І., кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики ІПДО НУХТ. Відкритий офіс: працюємо з електронною таблицею: Методичні рекомендації. – К. ІПДО, 2005. – 38 с....»

«ТОВ Підприємство «Т Е П Л О Т Е Х Н І К А» Апарати електричні водогрійні (настінні) «Дніпро» КЕО – Н Керівництво до експлуатації КЕО-(6-24).00.00.00 КЕ Скорочена версія Дніпропетровськ Увага! Купуйте апарати «Дніпро» тільки у виробника або його регіональних представників При покупці перевіряйте комплектність, товарний вигляд апарату, правильність і повноту заповнення талонів даного керівництва При порушеннях правил установки і експлуатації, висловленої в керівництві, а також відсутності...»

«Суворий досвід сивих літ Микола ПАНЧЕНКО СУВОРИЙ ДОСВІД СИВИХ ЛІТ Поезії Рівне-2012 Суворий досвід сивих літ ББК 84 (4Укр) 6 П 168 УДК 821.161.2 Книжку підготовлено до друку громадським видавництвом «Азалія» Рівненської письменницької організації Тел.: 26-97-55 Редактор Євген Шморгун Технічне оформлення Наталії Романів Відповідальний за випуск Володимир Лапсюк Видано за сприяння приватного підприємця Владислава Георгійовича Макова Панченко М. О. П 168. Суворий досвід сивих літ. Поезії. Рівне,...»

«йому безпосередньо передували. Воно фіксує, що протягом останнього півстоліття в стінах університету працював 41 викладач, відзначений докторським ступенем та/або професорським званням. Дуже прикметно, що через окремі індивідуальності тут значною мірою репрезентовано весь спектр наукового пошуку: науки природничо-математичні (І. Конет, О. Любинський, Ю. Теплинський), технічні (В. Федорчук) та соціально-гуманітарні (історики А.О. та С.А. Копилови, О. Завальнюк, Л. та С. Баженови, І. Винокур, В....»

«Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. – К., 2012. – Вип. 170, ч. 2. – С. 368–375.2. Роговський І.Л. Технологічний підхід до технічного обслуговування сільськогосподарських машин / І.Л. Роговський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ, 2013. – Вип. 134. – С. 276–281.3. Роговський І.Л. Методологія технічного обслуговування сільськогосподарських...»

«Міністерство аграрної політики України Вінницький національний аграрний університет Кафедра Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва Іванов М.І., Гуменюк О.Ю., Міщук О.М., Шаргородський С.А. «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА» НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Для студентів факультету механізації сільського господарства Вінниця – 2011 ББК 34.5 я 73 Т38 УДК 621.9:658.5 Рецензенти Кулаков П.І. кандидат технічних наук, доцент кафедри «Метрологія та промислова автоматика» Вінницький національний технічний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»