WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 67 |

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (249) ЛИПЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 14 (249) липень ...»

-- [ Страница 6 ] --

Dr. Jrgen Gehb (CDU / CSU): Wir mchten den berechtigten Interessen Rechnung tragen. Die Ermittlung dient brigens auch dem Brger und ist eine Garantiepflicht, die dem Gesetzgeber obliegt. Wir wrden den Menschen einen Tort antun, wenn wir sie gegenber dem organisierten Verbrechen ohne Schutz lieen [6].

Перше речення з суб’єктом wir є аналогічно розглянутим із цим суб'єктом і позитивними конотаціями предиката. Депутат від партії ХДС / ХСС дає характеристику позиції своєї партії, вживаючи слова з позитивними конотаціями: дієприкметник berechtigt, іменники Interessen, Garantiepflicht, дієслово obliegen, що відноситься до високого стилю.

Важливою є і згадка про громадян, в інтересах яких діє партія ХДС / ХСС - Brger. Проте в прикладі присутня і прихована дискредитація опонентів, незгодних з позицією партії ХДС / ХСС, і чию діяльність д-р.

Ю.Геб представляє як небезпечну для громадян, використовуючи поняття «організована злочинність» (organisiertes Verbrechen), і висловлювання «залишати без захисту» (ohne Schutz lassen) і «зіграти злий жарт» (einen Tort antun). Також слід відзначити і елементи, типові Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

для маніпуляції: суб'єкт wir в останньому реченні відноситься не тільки до партії мовця, а й до всього Парламенту. З одного боку, це можна розглядати як тактику ототожнення і солідаризації в рамках самопрезентації, однак умовний зв’язок в складнопідрядному реченні вказує на наявність маніпулятивної дії.

Важливу роль в реалізації стратегії самопрезентації відіграє залучення уваги до мовця, його партії чи коаліції. У більшості прикладів відсилання до самого себе або власної партії є суб’єктом пропозиції і виражено за допомогою особистого займенника wir, рідше ich, а також іменників і субстантивованих прикметників, що позначають партію: die SPD, die Linke, die Liberalen. Позначення власної партії в ролі суб'єкта або об'єкта пропозиції супроводжується лексемами з позитивною конотацією, нерідко «лозунговими» словами, що підвищують пафос висловлювання. Альтернативним варіантом виступає вживання лексем з негативними конотаціями в поєднанні з запереченням. У тому випадку, якщо оратор прагне підкреслити важливість інтересів простих людей, то суб'єктом пропозиції може бути народ в цілому або та група виборців, чиї інтереси в даній ситуації захищає політик (Unternehmer). Виборці можуть бути і об'єктом пропозиції: Probleme, die die Menschen bewegen.

Всі предикати, які позначають діяльність партії оратора, мають позитивну семантику: Lsungen finden, beim Kndigungsschutz bleiben, auf Argumente setzen. В рамках стратегії дискредитації прийнято виділяти тактику реверсії або удару у відповідь, яка представляє собою звинувачення у відповідь на критику. У стратегії самопрезентації існує аналогічна схема, коли у відповідь на звинувачення політик, замість того, щоб виправдовуватися, переводить розмову в інше русло, підкреслюючи свої позитивні якості і, в результаті, тільки виграючи від невдалого звинувачення.

Ralf Gbel (CDU / CSU): Wir sind im Gegensatz zu dem, was Sie 40 Jahre lang in der DDR jeden Tag gemacht haben, ein demokratischer Rechtsstaat und achten die Grundrechte [6].

Опонентом Р. Гьобеля в даному випадку є політик з лівої партії, і консерватор звинувачує соціалістів у недотриманні основних прав людини, підкреслюючи достоїнства сучасного політичного ладу: ein demokratischer Rechtsstaat und achten die Grundrechte.

Стратегія компромісу є кооперативною стратегією. Її особливість полягає в тому, що вона реалізується тільки в конфліктній ситуації, і з цієї причини її розгляд необхідним чином доповнює дослідження конфронтаційних стратегій. Основними тактиками стратегії компромісу виступають тактика інтеграції та тактика емоційного настрою, які мають одну мету – уникнути конфлікту. Видається можливим виділити мовні маркери, типові для тактики інтеграції. Особистий займенник wir використовується мовцем для позначення максимально широкого кола осіб, як правило, усіх, що знаходяться в залі або всіх громадян ФРН.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Інтеграція адресанта з адресатом посилюється завдяки лексемам із значенням спільності (gemeinsam, zusammen, einmtig, Einigkeit і т.і.) Volker Beck (Kln) (BNDNIS 90/DIE GRNEN): Ich bin allen Fraktionen dankbar, dass sie unserem Vorschlag gefolgt sind, sodass wir diese Entscheidung heute einmtig treffen knnen [6]. У прикладі мовець дякує колегам за те, що вони згодні з пропозицією його партії, що дозволило прийняти спільне рішення. Мовний акт вираження подяки є важливою складовою частиною стратегії компромісу.

Типовими мовними актами тактики емоційного настрою представляються мовний акт прохання з обов’язковим елементом – обґрунтуванням прохання, і мовний акт схвалення. Тактика похвали обов'язково міститься навіть у висловлюваннях, що містять критику.

Критика опонента пом’якшується попередньою похвалою, при цьому критикується не вся позиція цілком, а окремі моменти. Важливу роль відіграють перформативні дієслова та дієслова, які в політичній комунікації близькі до перформативних (begren, zustimmen, sich freuen). Це можна пояснити прагненням до дотримання етикету і нейтралізацією спілкування. Ще одним мовним маркером тактики емоційного настрою виступає жарт, який знімає напругу в ході дискусії, і не містить при цьому іронічної критики противника. Стратегія компромісу – це єдина стратегія, в рамках якої використовується самоіронія.

Maria Michalk (CDU / CSU): Die Einfhrung der Hartz-IVGesetzgebung war kein Fehler. Hier stimme ich meinenVorrednern zu [5].

У прикладі оратор розділяє свою думку на дві пропозиції, одна з яких містить сам мовленнєвий акт схвалення, а інша – обґрунтування схвалення. Короткі прості речення дозволяють ефективніше донести думку до аудиторії, зробивши акцент на тому, що мовець погоджується не з усім тим, що було сказано раніше, а з певним моментом.

Висновки і перспективи подальшого розвитку дослідження.

Аналіз матеріалу політичних дебатів в німецькому Бундестазі підтвердив положення про те, що стратегії відіграють найважливішу роль в організації мови політика, визначаючи основну мету оратора, етапи і конкретні способи її досягнення. Залежно від переслідуваної мети стратегії можуть бути кооперативними або конфронтаційними. Стратегія розуміється як глобальна мета, якій підпорядковані її приватні завданнятактики, а комунікативні ходи, що реалізуються у вигляді маркерів, є конкретними мовними способами реалізації комунікативного наміру. Ми виділили основні стратегії і тактики мовної поведінки в німецькому парламентському конфліктному дискурсі, а також позначили мовні засоби їх вираження. Продовженням дослідження може бути вивчення мовних стратегій як проблеми породження мови в руслі когнітивної лінгвістики.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Список використаних джерел

1. Попова Е. Д. Конфликтная личность в политике. Учебное пособие / Е. Д. Попова. – М. : МОСУ, 2003. – 24 с. 2. Schelling Th. C. The strategy of conflict / Th. C. Schelling. – Th.C. – Harvard University Press, 1980. – 310 p. 3. Simmler F. Die politische Rede im Deutschen Bundestag.

Bestimmung ihrer Textsorten und Redesorten / F. Simmler, U. Mller, F. Hundsnurscher, C. Sommer // Gppinger Arbeiten zur Germanistik. – 1978.

– Nr. 245. – 634 s. 4. Стенографічний звіт Німецького Бундестагу. – 26.06.2008. – № 16/172. – 272 с. 5. Стенографічний звіт Німецького Бундестагу. – 8.08.2009. – № 16/233. – 84 с. 6. Стенографічний звіт Німецького Бундестагу. – 7.05.2009. – № 16/220. – 196 с.

Гура А. І., Літвінова М. М. Особливості мовних стратегій конфлікту в німецькому політичному дискурсі У статті висвітлюються стратегії, що зустрічаються в конфліктній комунікації; основні стратегії, комунікативні ходи, тактики мовної поведінки і маркери конфлікту в політичній комунікації; дається класифікація, характеристика та специфіка найпоширеніших стратегій конфлікту; досліджуються стратегія дискредитації (тільки конфронтація), маніпуляції (тільки конфронтація), самопрезентації (конфронтація і кооперація) і стратегія компромісу (тільки кооперація, але в умовах конфлікту) в німецьких парламентських дебатах і їх особливості структурної та композиційної організації.

Ключові слова: конфлікт, маркер конфлікту, мовні стратегії, дискредитація, самопрезентація, маніпуляція, компроміс.

Гура А. И., Литвинова М. М. Особенности речевых стратегий конфликта в немецком политическом дискурсе В статье освещаются стратегии, которые встречаются в конфликтной коммуникации; основные стратегии, коммуникативные ходы, тактики речевого поведения и маркеры конфликта в политической коммуникации; дается классификация, характеристика и специфика распространенных стратегий конфликта; изучаются стратегия дискредитации конфронтация), манипуляции (только (только конфронтация), самопрезентации (конфронтация и кооперация) и стратегия компромисса (только кооперация, но при условии конфликта) в немецких парламентских дебатах и их особенности структурной и композиционной организации.

Ключевые слова: конфликт, маркер конфликта, речевые стратеги, дискредитация, самопрезентация, манипуляция, компромисс.

Gura A. I., Litvinova M. M. The specifics of speech conflict strategies in german political discourse The article deals with strategies of conflict communication; main strategies, communicative moves, tactics of language behavior and markers of Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

conflict in political communication; classification, description of widespread strategies of conflict; strategies of discrediting (only confrontation), manipulation (only confrontation), self-presentation (confrontation and cooperation) and strategy of compromise (only confrontation, but given in conflict) in german parliamentary debates and their specifics of structural and compositional organization.

Key words: conflict, conflict marker, speech strategies, discrediting, self-presentation, manipulation, compromise.

Стаття надійшла до редакції – 22.03.2012 Прийнято до друку – 25.05.2012 УДК 378.147:811.111

–  –  –

СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ

ФАКУЛЬТЕТАХ ВНЗ

Перед вищими навчальними закладами України постає завдання не лише якісної підготовки майбутніх педагогів до виконання професійних обов’язків, а і їх особистісно-духовного розвитку, соціокультурної компетенції. Формування такого фахівця дедалі більше пов’язується з глибоким опануванням мови, як рідної, так і іноземної, які є однією із складових професійної культури особистості. За умов вступу України до ЄС особливо важливого значення набуває практичне володіння іноземними мовами. Останнє є невід’ємною складовою частиною сучасної підготовки фахівців вищих навчальних закладів. А відтак, пошуки нових підходів до навчання іноземної мови набувають актуального характеру серед інших важливих наукових досліджень.

Аналіз наукової літератури дозволяє зазначити, що вказана проблема знайшла певне висвітлення у дослідженнях сучасних науковців. Заслуговують на увагу наукові праці, що присвячені теоретичному та практичному обґрунтуванні соціокультурної компетенції та духовно-культурного розвитку студентів у процесі вивчення іноземної мови (В. Вертегел, Т. Колодько, Є. Костик, Т. Котченко, О. Ларіонова, В. Муромець, М. Писанко, В. Редько, В. Сергеєва та ін.). Проте, недостатньо досліджено питання соціокультурної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови на немовних факультетах вищих навчальних закладів, так як сучасні наукові дослідження присвячені переважно підготовці майбутніх вчителів іноземної мови.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 67 |
Похожие работы:

«Економічні науки УДК 657.63:621 Р. Л. ЦЕБЕНЬ Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ У статті розглянуто бухгалтерський аспект інноваційних процесів в Україні. Особливу увагу присвячено законодавчому врегулюванню обліку інноваційної діяльності The article considers the peculiarity of accounting aspects innovation process in Ukraine. Legislative regulation innovation activity is dedicated in particular Ключові слова:...»

«Міністерство освіти і науки України Одеський національний політехнічний університет НГУЕН ГУІ КИОНГ УДК 004.93 МОДЕЛІ І МЕТОДИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ РУХОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 05.13.06 – Інформаційні технології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник кандидат...»

«Економічні науки Висновок. В даний час суспільство знаходиться на новому етапі свого розвитку, де панує інформація і знання як найкоштовніший товар. Підвищується рівень технологічних і виробничих можливостей на тлі розвитку інформаційних технологія і комунікацій. Інформаційна економіка обумовлює розвиток нових підходів до управління, що підвищує професійний рівень менеджерів, економістів, політиків і ін. Але в той же час не слід забувати про проблеми, які неминуче супроводжують суспільство при...»

«Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 8 (30). – Луцьк, 2011. УДК 338:658 І.О. Ляшенко, аспірант Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» ОКРЕМІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ КЛАСИФІКАЦІЙ У РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННІ У публікації розглядається питання щодо визначення поняття «ресурсозбереження». Наводиться класифікація видів ресурсозбереження. ресурсозбереження, оптимізація виробництва,...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА Зухаірі Вісам Рамадан Фалех УДК 338.436:339.924:631.11 АДАПТИВНІ ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана в...»

«Український державний лісотехнічний університет Необхідно відзначити, що найбільш спірним моментом попереднього варіанта проекту закону Про акціонерні товариства були норми щодо діяльності закритих акціонерних товариств. Більшість керівників існуючих ЗАТ із великою кількістю акціонерів переймалися подальшою долею своїх підприємств, адже проект передбачає максимальну кількість акціонерів ЗАТ – 150 осіб. Однак розробники законопроекту неодноразово зазначали, що це обмеження розповсюджуватиметься...»

«УДК 658.624-028 Кузнецов Я.В. Кубишина Н. С. канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ» ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНКУ ШВИДКОМОНТОВАНИХ КОНСРУКЦІЙ IMPLEMENTATION STAGES OF A NEW PRODUCT ON THE MARKET OF PREFABRICATED CONSTRUCTIONS В статті проаналізовані етапи впровадження нового товару різних наукових підході вітчизняних та зарубіжних авторів. Серед них цікавими міркуваннями виявилися стосовно впровадження нових товарів на промисловому ринку....»

«УДК 621.311 Ю. В. ДЗЯДИКЕВИЧ, д-р. техн. наук, проф. Б. Р. ГЕВКО, студент Ю. С. НИКЕРУЙ, студент Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ У роботі досліджено споживання електроенергії в багатоповерхових будинках для освітлення місць загального призначення протягом 2009 – 2010 р.р. Встановлено, що найбільша витрата електроенергії спостерігається в осінньо-зимовий період, а найменша – в літній. Передусім на витрату...»

«КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЕЛІ ЮЛІЯ ГЕОРГІЇВНА УДК 330.341.1.338.108 ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Запоріжжя – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Класичному приватному університеті, м. Запоріжжя. доктор економічних наук, професор Науковий керівник –...»

«ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ для публікації в збірниках наукових праць Військової академії (м. Одеса) Вимоги до змісту статей За змістом стаття, яка подається до редакції повинна відповідати профілю і науковотехнічному рівню збірника та вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1. Зокрема вона повинна містити такі елементи: поставновка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»