WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 50 | 51 || 53 | 54 |   ...   | 67 |

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (249) ЛИПЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 14 (249) липень ...»

-- [ Страница 52 ] --

Шановні панове! (Вживається, коли невідомі імена одержувачів листа) Звертання за ім’ям При менш формальних відносинах, тобто при близькій соціальнопсихологічній дистанції, в німецькій мові, як і в українській, вживається звернення на ім'я, що передає дружній характер взаємин. Однак ситуації вживання даного звертання в німецькій та українській мовах також не збігаються.

Як правило, людина сама визначає, яка формула звертання є для неї кращою, і слід звертати увагу на те, як вона називає себе при знайомстві.

При звертанні до дітей, друзів, близьких знайомих, родичів в німецькій мові, як і в українській, найбільш вживаними є зменшувальні форми ім’я: Eddі (Eduard), Hansi (Hans), Susi (Susanna) та ін. Однак значення, які передають за допомогою цих імен в розглянутих мовах розрізняються. У подібних німецьких зменшувальних формах слід вбачати не фамільярність дружніх відносин (в українській мові імена типу Коля, Вася, Таня, мають саме таке значення), а загальну тенденцію носіїв німецької мови вдаватися до скорочених форм слова скрізь, де це є можливим.

Фамільярно розмовне і позитивно емоційне забарвлення висловлюють в німецькій мові імена власні, утворені за допомогою суфіксів -chen, -lein, -se: Paulchen, Diеterlein, Immse.

В німецькій мові, порівняно з українською, кількість зменшувально пестливих суфіксів є досить обмеженою, і вони не мають того ж значення, що в українській:

(Марія - Маша, Марійка, Машуня, Машутка, Маня, Марієчко, Маняша, Машка, Манька і т. д.). Можна припустити, що кількість зменшувальнопестливих суфіксів в німецькій мові настільки обмежена саме тому, що в них немає потреби. Німецький стиль комунікації, однією з рис якого є емоційна стриманість, самоконтроль, не заохочує комунікантів до прояву емоцій. Теплота в міжособистих відносинах, що є однією з характерних рис української і російської культури, найбільшою мірою проявляється в іменах власних.

Кількість пестливих звертань, виражених іменниками і прикметниками, в німецькій мові також значно менша, ніж в українській, і вони не передають усього різноманіття емоційних відтінків, притаманних українським звертанням.

Найбільш часто вживаними є meine Liebe, meine Se, Liebling, Schatz (серденько, сонечко, рибонька, коханий, котик):

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Das ist fr dich, Schatz! – Це тобі, серденько! (Мати - синові).

Hallo Liebling! Bin zu hause, meine Se. – Привіт, кохана! Я вже вдома, моя солодка. (Чоловік - дружині).

Meine liebe, haben sie alles verstanden?- Мої розумниці, чи все ви зрозуміли? (Учитель - ученицям на уроці).

Займенникові форми звертань. Вживання Ти/Ви форми Однією з особливостей звертання в німецькій та українській мовах є збіг займенникових форм, на відміну від англійської, в якому існує лише одна форма you. Таким чином, для перекладача німецької мови не складе труднощів переклад займенникових форм.

Вибір тієї чи іншої форми залежить від різних чинників: ступеня знайомства комунікантів і характеру взаємин між ними (тобто від горизонтальної дистанції), статусно-рольових позицій партнерів (від вертикальної дистанції) і обстановки спілкування (офіційної / неофіційної).

Серед різноманітних прагматичних функцій, які виконують займенникові форми, головні зводяться до того, що форма «ти» є маркером інтимності і рівності, «Ви» - дистантності та нерівності:

Mchten Sie eine Tasse Kaffee? - Не бажаєте чашечку кави?

Grss Gott, Herr Mller! Hatten Sie einen guten Tag? – Доброго здоров’я пане Мюллер! Маєте гарний день сьогодні?

Hey, Immi, wann bringst du mir denn meine CD zurck? – Привіт, Іммі, коли ти мені повернеш мій диск?

Узагальнюючи наші спостереження, відзначимо, що німецькі форми звернення мають ряд особливостей, вони відрізняються від українських форм звернення на структурному, семантичному та функціонально-комунікативному рівнях.

Список використаних джерел

1. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. –

М. : Русские словари, 2003. – 340 с 2. Шолохов М. Поднятая целина :

[роман] / Михаил Шолохов. – Москва : Столетие, 1968. – 656 с.

3. Беликов В.И. Социолингвистика / В. И. Беликов, Л. П. Крысин // Вестник МГУ. – 1997. – №2. – С. 386. 4. Городникова М. Д. Немецкорусский словарь речевого общения М. Д. Городникова, / Д..О.Добровольский. – М. : Русские словари, 2001. – 381 с. 5. Имас А.В.

Клишированные выражения благодарности в немецком языке / А. В. Имас // Вестник МГУ. – 1996. – №1. – С. 189. 6. Кобозева И. М.

Немец, англичанин, русский. Выявление стереотипов национальных характеров / И. М. Кобозева – Москва : Столетие, 1968. – 656 с.

7. Ларина Т. В. Вежливость как национально-специфическая категорія / Т. В. Ларина – Воронеж : Наука, 2003. – 486 с. 8. Тер-Минасова С. Г.

Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. – Москва :

Столетие, 1981. – 211 с. 9. Формановская Н. И. Речевой этикет и культура общения / Н. И. Формановская Н.И. – Воронеж : Наука, 2003. – 486 с.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Вжещ Я. Л. Звертання як засіб експлікації ввічливості в німецькій і українській культурі У пропонованій статті автор звертає увагу на мовленнєвий акт звертання як один з найбільш частотних комунікативних одиниць та як мовний засіб експлікації ввічливості в німецькій і українській культурі.

Розглядаються та порівнюються особливості форм звернення в німецькій і українській культурі. Освітлюються форми звертань в різних відносинах: звернення до знайомого адресату, звернення до незнайомого адресату, звернення в діловому стилі, звернення за ім’ям, займенникові форми звертань, вживання ти/Ви форми.

Ключові слова: ввічливість, звертання, речова поведінка, міжкультурна комунікація, комунікативні стратегії.

Вжещ Я. Л. Обращение как способ экспликации вежливости в немецкой и украинской культуре В данной статье автор обращает внимание на речевой акт обращение как один из наиболее частотних коммуникативных единиц и как средство экспликации вежливости в немецкой и украинской культуре. Рассматриваются и сравниваются особенности форм обращения в немецкой и украинской культуре. Освещаются формы обращения в разных отношениях: обращение к знакомому адресату, обращение к незнакомому адресату, обращение в деловом стиле, обращение по шимени, местоименные формы обращения, употребление формы ты/Вы.

Ключевые слова: вежливость, обращение, речевое поведение, межкультурная коммуникация, коммуникативные стратегии.

Vzhesch Y. L. Address as a means of explication of politeness in the German and Ukrainian culture In this article, the author pays much attention to the speech act of address as one of the most frequent communicative units and as means of politeness explication in the Ukrainian and German cultures. Examined are the peculiarities of the form of address in the Ukrainian and German cultures.

Enlightened and compared are the forms of address in different relations:

address to the familiar addressee, address to the unknown addressee, address in the formal style, address by the name, pronoun forms of address, common and polite usage of the form you.

Key words: politeness, address, speech behavior, intercultural communication, communicative strategies.

Стаття надійшла до редакції – 05.03.2012 Прийнято до друку – 25.05.2012 Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

УДК 811.111'32

–  –  –

КОНЦЕПТ «КОХАННЯ» В УКРАЇНСЬКІЙ ФОЛЬКЛОРНО-МАГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Сучасним лінгвістичним дослідженням властивий динамічний, діяльнісний підхід до мови з обов’язковим урахуванням змісту, умов і цілеспрямованості протікання процесів мовлення. Провідними принципами мовознавчих розвідок стають антропоцентричний і функціональний. Вони передбачають погляд на мовні факти з позиції носія мови, увага зосереджується на структурі мовлення (мовленнєвого акту) і способах спілкування, мова досліджується у зв’язку з виконуваною нею соціальною функцією [1, с. 1].

Актуальність статті визначається також загальним посиленням інтересу до магії як культурного феномену, до магічної практики різних народів, зокрема й до магії вербальної. Це вимагає осмислення специфіки функціонування мови в цій сфері народного життя. У зв’язку з цим актуальним видається аналіз замовлянь як текстів, що функціонують у сакральній сфері буття народу й людини, виявляють різні аспекти реалізації магічної функції мови, репрезентують своєрідну картину світу, є продуктом особливої світоглядної системи [1, с. 1]. Пропонована розвідка є частиною комплексного лінгвістичного дослідження і має на меті виявити ознаки концепту «кохання» у свідомості ворожбитів української магічної традиції. Матеріалом аналізу послужили тексти збірок українських замовлянь «Ви, зорі-зориці…: Українська народна магічна поезія: (Замовляння)», «Словесна магія українців», «Українські замовляння», «Українські чари» [2; 3; 4; 5].

Перші дослідження семантичних особливостей замовлянь слов’янської магічної традиції і їхній зв’язок з давніми віруваннями репрезентовано працями П. Іващенка, М. Крушинського, В. Мансікки, В. Міллера, М. Познанського. Дослідженням походження замовлянь займалися М. Грушевський, І. Огієнко. Реконструкційний напрямок, що вивчає замовляння як пратекст з притаманними йому архетипами представлений роботами Г. Барташевич, Л. Виноградової, С. Дмитрієвої, Е. Померанцевої, В. Топорова, В. Соколової. Сучасні вчені Г. Попов, О. Сидоров, В. Харитонова вивчають замовляння як психічний феномен.

Про важливість фольклорної (міфологічної) моделі світу веде мову російський мовознавець Є. В. Урісон. Аналізуючи проблематику семантики, автор демонструє істотні розбіжності між знаннями, що зафіксовано в мовній картині світу, та побутовими уявленнями.

Висловлюючи думку, що знання, котрі наявні в мовній картині світу, архаїчні й сягають своїм корінням у давнину, автор наголошує на плідності порівняння фольклорної, чи міфологічної картини світу з Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

мовною [6, с. 3-21]. Російська дослідниця М. В. Пімєнова також наголошує, що фольклорна картина світу відмінна від мовної як щодо змісту компонентів, так і щодо будови. Оскільки в фольклорній картині світу зафіксовані донаукові, наївні, міфологічні уявлення, набір найістотніших серед них, що був підданий концептуалізації, не збігається з представленим у мовній картині світу. Ті з фольклорних концептів, які на поняттєвому рівні збігаються з загальнокультурними, відмінні від них на рівні аксіологічному [7, с. 46-47]. Фольклорна картина світу була створена в результаті семантичного перекодування міфологічного та етнографічного нефольклорного матеріалу через систему фольклорних кодів шляхом узагальнення, типізації і перекладу культурних змістів на мову поетичної символіки [8, с. 122]. Відносини, що були створені між системою традиційних культурних смислів, яка утворює фольклорну картину світу, та мовними засобами, що її репрезентують, багато у чому відмінна від аналогічних у нефольклорній сфері. При цьому специфічними явищами фольклорної картини світу є формальність фольклорної лексиці, широка парадигматичність і, як наслідок, узагальненість семантики фольклорного слова, а також семіотичність слова у фольклорі. У вербальній реалізації фольклорної картини світу знаходять своє відображення стереотипи традиційної народної культури, що є виражено у використанні специфічних формул для передачі стереотипної концептуальної ознаки [9, с. 11].Pages:     | 1 |   ...   | 50 | 51 || 53 | 54 |   ...   | 67 |
Похожие работы:

«Науковий вісник, 2006, вип. 16.4 На основі багаторічного досвіду вирощування Gentiana asclepiadea L., Gentiana cruciata L., Gentiana lutea L. в Ботсаду зроблено такі висновки: описані види належать до феноритмотипів рослин, вегетуючий повний вегетаційний період; в умовах культури рослини регулярно цвітуть і плодоносять; основним видом розмноження тирличів є насіннєвий з підзимовим висівом насіння у посівні ящики, з подальшим висаджуванням на постійні ділянки, виключаючи піклування; наведені...»

«УДК 539.432:620 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В.О. Дубровін, доктор технічних наук В.М. Булгаков, доктор технічних наук, академік НААН України І.В. Головач, доктор технічних наук О.М. Черниш, кандидат технічних наук Розглянуті етапи і тенденції подальшого розвитку механічного обладнання в галузі сільського господарства і переробки продукції у світлі розробки і використання новітніх високих технологій. Світові розробки, етапи, тенденції. На...»

«Національний лісотехнічний університет України ність попиту на послуги з відмивання нелегальних доходів за ціною (вартістю) цих послуг, можемо розрахувати показник еластичності (ступеня реагування) вказаного попиту на зміну величини доходу, який нелегальний підприємець отримує від своєї діяльності (W ) ; показник еластичності попиту за ймовірністю інкримінації ( p) ; показник еластичності за величиною санкцій, які накладають на кримінального агента в разі виявлення злочину на етапі легалізації...»

«ВПЛИВ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ І МАСОВІСТЬ ЗАНЯТЬ СХІДНИМИ ЄДИНОБОРСТВАМИ Саєнко В. Г. Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” Інститут фізичного виховання і спорту Анотація. У статті проаналізовано вплив рекламної діяльності й інформаційного забезпечення на ефективність і масовість занять східними єдиноборствами. Розкриті основні засоби, що застосовуються у рекламних цілях в сучасних ринкових умовах життєдіяльності...»

«№4 Збірник наукових Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2010 УДК: 338.49:711.3 Д.М. Токарчук, аспірант* Вінницький національний аграрний університет СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕЛА У статті аналізується рівень розвитку соціальної та виробничої інфраструктури Вінницької області з метою виявлення існуючих проблем забезпечення населення соціальними послугами Ключові слова: соціальна сфера, соціальна інфраструктура, виробнича інфраструктура. Вступ. В...»

«НЕДІЛЬКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Неділько Сергій Миколайович розпочав трудову діяльність у 1976 році після закінчення Кіровоградського льотно – штурманського училища цивільної авіації на посаді диспетчера служби руху Бориспільського об’єднаного авіаційного загону. З 1978 по 1982 рік навчався на командному факультеті Ленінградської Академії цивільної авіації, з 1982 по 1985 рік – аспірант, а з 1986 року – старший викладач кафедри управління повітряним рухом Ленінградської Академії цивільної авіації....»

«ISSN 2219-9365 Міжнародний науково-технічний журнал ВИМІРЮВАЛЬНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ Заснований в травні 1997 р. Виходить 4 рази на рік Хмельницький, 2015, №3 (52) Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Хмельницького національного університету, протокол № 3 від 28.10.2015 р. Засновники: Хмельницький національний університет Українська технологічна академія (м. Київ) Видавець: Хмельницький національний університет Затверджене як фахове видання постановою...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Деталі машин Курсове проектування Методичний посібник для студентів заочного відділення за спеціальністю 5.05050208 Вступ Для студентів курсовий проект з деталей машин є першою самостійною розрахунково-конструкторською роботою, яка практично синтезує набуті знання і навички не тільки з курсу «Деталі машин», а й з інших загальнотехнічних і...»

«Український державний лісотехнічний університет Каспрук Олеся Ігорівна УДК 630*27:712.3 САДОВО-ПАРКОВІ НАСАДЖЕННЯ СТАРОВИННОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ЛЬВОВА І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ФІТОМЕЛІОРАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Львів – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українському державному лісотехнічному університеті Міністерства освіти і науки України Науковий керівник:...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 71-ша СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Збірник тез доповідей ІНЕМ Львів Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” УДК [330+658] (063) С 88 ББК У9 (4Укр)212043 Редакційна колегія: проф., д-р екон. наук О.Є. Кузьмін (відп. редактор); доц., канд. екон. наук І.І. Грибик (заст. відпов. ред.); проф., д-р екон. наук І.В. Алєксєєв; проф., д-р екон. наук А.Г. Загородній; проф., канд. екон. наук В.В. Козик; проф., д-р екон....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»