WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 67 |

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (249) ЛИПЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 14 (249) липень ...»

-- [ Страница 40 ] --

Матеріали для самостійної роботи повинні сприяти розвитку у школярів вербальної пам'яті, імовірного прогнозування та уваги. Тому для збільшення обсягу вербальної пам'яті, в першу чергу слухової, потрібно так складати і підбирати матеріали, щоб вони забезпечували повторення за диктором простих синтаксичних структур з поступовим розширенням в певній послідовності, самостійне розучування віршів і

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

пісень, інсценування діалогів, уривків з кінофрагментів, переказ текстів, запам'ятовування нових слів [7, с. 18].

Для розвитку здатності до прогнозування при аудіюванні і читанні важливо, щоб вправи забезпечували повторюваність мовного і мовленнєвого матеріалу: «Прослухай початок фрази і закінчи її», «Встав пропущені репліки», «Придумай продовження розповіді» [6, с. 53].

Щоб забезпечити стійкість і сконцентрованість уваги, зміст матеріалів має відповідати віковим особливостям учнів, бути доступним і цікавим для них (розмова по телефону, складання діалогів за зразком, читання тексту партнерові, вправи типу «питання-відповідь» з використанням різних опор і ключів, підготовка та інсценування невеликих уривків з кінофрагментів або прочитаної казки) [7, с. 19].

Завдання вчителя – надати учням допомогу, яка носить направляючий, пояснюючий, організуючий і коригуючий характер;

попередити їх про труднощі і можливі помилки; дати необхідні рекомендації про те, як виконати те чи інше завдання; навчити їх послідовності виконання вправ; створити необхідні для цього умови.

Поступово школярі звикають до самостійної роботи. Частину функцій з управління самостійною роботою доцільно передавати старшокласникам. Залучення старших школярів до керівництва самостійною роботою сприяє створенню різновікового дитячого колективу [7, с. 22]..

Таким чином можна зробити висновок, що самостійна робота з іноземної мови у позакласний час сприяє формуванню у школярів навичок навчальної праці. Скорочується час на виконання завдань за рахунок накопичення опорних фактів і способів діяльності, формування умінь відшукати шляхи вирішення навчального завдання, провести операції вибору, підстановки, розширення, трансформації, комбінування.

–  –  –

организация самостоятельной работы учащихся начальных классов в кабинете английского языка во внеурочное время / К. Э. Безукладнитков // ИЯШ. – 1993. – № 5. – С. 17 – 22.

Пономарьова Г. М. Формування самостійності учнів позакласної роботи з іноземної мови Самостійність впливає на пізнавальну діяльність людини протягом всього її життя, тому її формування треба розпочинати ще з дитинства і, особливо, зі школи. Іноземна мова, як і інші дисципліни, відкриває великі можливості для формування самостійності. В статті розглядається можливість використання позакласної роботи з іноземної мови для формування самостійності в учнів.

Ключові слова: самостійність, позакласна робота, мовні та мовленнєві навички та уміння.

Пономарёва Г. Н. Формирование самостоятельности учащихся посредством внеклассной работы по иностранному языку Самостоятельность влияет на познавательную деятельность человека в течение всей его жизни, поэтому нужно начинать ее формирование еще в детстве и, особенно, в школе. Иностранный язык, как и другие дисциплины, открывает большие возможности для формирования самостоятельности. В статье рассматривается возможность использования внеклассной работы по иностранному языку для формирования самостоятельности учащихся.

Ключевые слова: самостоятельность, внеклассная работа, языковые и речевые навыки и умения.

Ponomaryova Н. М. The formation of students’ self-independence by means of extracurricular activity in a foreign language Self-independence affects cognitive activity of a person throughout the life, so you need to begin its formation in childhood, and especially at school.

Foreign language, as well as other disciplines, opens up great possibilities for the formation of self-independence. This article discusses the use of extracurricular activities in a foreign language for the formation of students’ self-independence.

Кey words: self-independence, extra-curricular activity, language and speech skills.

Стаття надійшла до редакції – 28.03.2012 Прийнято до друку – 25.05.2012 Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

УДК 371.311.4

–  –  –

МЕТОДИКА СИСТЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ –

ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСВОЕНИЯ

ЗНАНИЙ УЧАЩИМИСЯ

Социальные процессы, произошедшие в последнее время, наложили глубокий отпечаток на жизнь людей. Они отразились на культурных и общественных ценностях, а также в экономической и профессиональной сферах. Всеобщая переоценка ценностей повлекла за собой преобразования в институте семьи. Многие сегодняшние школьники живут и взрослеют в неполных семьях с разным уровнем образованности и достатка. Большую часть времени ученики проводят за компьютером и телевизором, откуда на них обрушивается лавина информации. Информационное изобилие, переоценка ценностей, открытое общество и изменившаяся структура семьи создают иные условия для взросления молодого поколения. Поэтому перед современной школьной системой образования стоит задача научить школьника анализировать полученную информацию, выделять главное и уметь в будущем правильно ею пользоваться. Обучение в школе должно быть построено таким образом, чтобы снабдить учеников следующими умениями, знаниями и навыками:

• умение общаться;

• результативно работать в коллективе;

• нести ответственность за принятое решение или полученное задание;

• умение организовать самостоятельную работу;

• контролировать себя, владеть собственными эмоциями;

• уверенность в своих знаниях;

• решать межличностные конфликты;

• давать оценку и высказывать собственное мнение;

• готовность самостоятельно на протяжении всей жизни приобретать и совершенствовать знания.

На данном этапе школа не совсем готова подготовить будущего профессионала, конкурентноспособного специалиста и активного члена общества. На сегодняшний день возникла необходимость реконструкции системы обучения в школе с целью выполнения поставленных задач.

Ученые проявляют живой интерес к данной проблеме, поскольку актуальность ее обусловлена самой жизнью. В сегодняшнем обществе после окончания ВУЗа молодым людям довольно сложно устроиться на работу в условиях жесткой конкуренции на рынке труда.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Целью статьи является доказать, что системное обучение в группах способствует эффективности обучения.

Методика системного обучения успешно применяется в школах Германии. Значительный вклад в развитие этой системы внесли немецкие методисты и педагоги А. Хубер, Х. Фенд, Б. Блум. Под методикой системного обучения понимается кооперативное обучение.

Кооперативное обучение – это своего рода синоним социальному обучению, т.к. система построена на работе учащихся в группах, которая активизирует социальные навыки во время процесса обучения. Сильная сторона применения данной системы обучения состоит в том, что в процессе работы группа развивается в организованную команду со своим индивидуальным характером. С помощью «различных приемов и групповых видов работ каждый ученик чувствует себя ответственным за учебный процесс в группе» [1, с. 46].

Чтобы лучше понять суть кооперативного обучения, сравним его с традиционной работой в группах:

Кооперативное обучение Традиционная работа в группах Благодаря разнообразию Позитивная взаимная систематически запланированных зависимость членов группы не мероприятий достигается достигается позитивная взаимная зависимость членов группы Ученики несут ответственность за Ученик чувствует себя успеваемость других членов ответственным за свое задание, группы, поскольку заинтересованы поскольку не ориентирован на в общем результате общий результат Состав группы разнороден Состав группы однороден, поскольку образуется она по принципу взаимной симпатии, поэтому многие ученики остаются вне группы Ученики развивают качества, Ученики не становятся командой, необходимые для сотрудничества в поэтому не развивают качества, коллективе необходимые для сотрудничества в коллективе Каждый ученик в группе пробует Один и тот же ученик берет на себя в различных ролях при себя роль лидера выполнении задания Социальные навыки постоянно Социальные навыки приобретаются и приобретаются в незначительной совершенствуются степени Учитель наблюдает за процессом Систематическое оценивание не работы, записывает замечания и имеет места озвучивает их при оценивании результата Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Кооперативное обучение базируется на трех основополагающих принципах:

обучение рассматривается как социальный процесс, в 1.

котором учащимися приобретаются необходимые знания и навыки.

Учитель дает группе учеников одно или несколько заданий. Учащиеся совместно решают, какими средствами и способами они могут выполнить данное задание. Каждый ученик несет ответственность за свою часть задания и только общий положительный результат даст положительные баллы каждому в отдельности. Ученики одной группы помогают и поддерживают друг друга, чтобы получить наилучший результат, потому что знают, что лишь в этом случае выигрывает вся группа. Ответственность школьника развивается благодаря технике «оценивания, когда оценивается учениками и учителем работа группы в целом и каждого ее участника» [2, с. 73];

естественная потребность школьников общаться со 2.

сверстниками конструктивно и позитивно используется в работе небольших групп. Группы формируются таким образом, чтобы каждый ученик был задействован в учебном процессе, выполнял различные задания и играл различные роли. Группа состоит из учащихся разного уровня успеваемости, с разными способностями, навыками и знаниями;

учиться самому, обучая других. В работе групп создаются 3.

ситуации, когда ученики обучают друг друга. Работа в группе помогает учащимся «успешно продвигаться в познавательном учебном процессе и учиться налаживать хорошие рабочие отношения между членами группы» [3, 111]. Учитель дает такие задания, чтобы учащиеся излагали другим ученикам в группе подготовленный материал. Таким образом, «обучая других, ученики становятся экспертами в своей теме» [4, 116].

Учителю нужно помнить, что организация продуктивной, успешной групповой работы на занятии возможна при выполнении следующих условий:

• задания ставить перед учениками предельно ясно, чтобы у них не возникали вопросы или неясности по поводу предстоящего задания;

• ученики обладают достаточными знаниями и навыками, чтобы выполнить данные задания;

• учащиеся имеют достаточный организаторский и методический опыт работы в группах;

• ученикам интересна тема и они настроены на получение положительного результата.

На занятии важно создать конструктивную атмосферу, в рамках которой можно реализовать принципы системного обучения.

Конструктивная атмосфера имеет следующие характеристики:

• способствует интенсивному обучению и рабочей обстановке;

• царит взаимное уважение, как между учениками, так между учителями и учениками;

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

• уделяется внимание более слабым учащимся;

• предполагает взаимную поддержку и помощь;Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 67 |
Похожие работы:

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 4 (7) 2011 ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ В СРАВНИТЕЛЬНОПРАВОВОМ КОНТЕКСТЕ Битяк А. Ю. На основании прогноза реализации задач Энергетической Стратегии Украины на период до 2030 года относительно преобразования генерирующих компаний из государственных предприятий в акционерные общества проанализированы юридические и экономические последствия такого шага. В связи с этим...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Харківська національна академія міського господарства ГУРІНА ІНЕСА В’ЯЧЕСЛАВІВНА УДК 338.46(477) СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ФОРМУВАННЯ ПОЛІДІМЕНСІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИНЕРГІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Спеціальність: 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота...»

«СТВЕРДЖУЮ іицівської ЗОШ пенів В.П.Старий Ч е? О f L РПАСПОРТ бібліотеки Грицівської ЗОШ І-Ш ступенів Грицівська ЗОШ І-Ш ступенів Назва навчального закладу Старий Віктор Петрович Директор закладу (ПІБ) Завідувач бібліотеки (ПІБ) Кохановська Віра Василівна Дата заснування бібліотеки 1937 р. Адреса смт. Гриців, вул. Леніна. 52 Тел./факс З -42-46: e-mail qrytsivschool (а) rambler.ru Дата заповнення 01.01.2014 р. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (Станом на 01.01.2014 р.) Загальна...»

«Педагогічний дискурс, випуск 14, 2013 УДК 37.014.6 Г.В.КРАСИЛЬНИКОВА, кандидат технічних наук, доцент (м.Хмельницький) Контент-аналіз поняття «моніторинг» В статті висвітленні динаміка входження поняття «моніторинг» у терміносистеми різних наук, транстермінологізація його в педагогіку і аналіз змісту поняття для його ефективного використання в освітній практиці. Виконаний контент-аналіз поняття «моніторинг» за смисловими категоріями: родове слово, субстанціональні та функціональні ознаки,...»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Національний лісотехнічний університет України МІРОНОВА НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНА УДК [630*116.64:631.618]:502.51(285)(477.43) ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ ТЕХНОГЕННИХ ВОДОЙМ МАЛОГО ПОЛІССЯ 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та...»

«РОЛЬ ЗЕРНОЗБУТОВИХ КООПЕРАТИВІВ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИКІВ ЗЕРНА Л. О. Франченко, викладач Уманський національний університет садівництва Обґрунтовано необхідність створення зернозбутових кооперативів у підвищенні ефективності експортної діяльності виробників зерна. Проаналізовано світовий позитивний досвід функціонування кооперативів і кооперативних об’єднань у галузі зернового господарства. Розроблено модель створення союзу таких кооперативів на регіональному...»

«Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ І.Ф. Хараберюш кандидат юридичних наук, доцент (Донецький юридичний інститут МВС України) УДК 343.2.01: 351.74 СПЕЦИФІКА ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ЩОДО ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ Висвітлено підстави, які визначили необхідність використання науково-технічних засобів у розкритті та розслідуванні злочинів. Визначено роль і місце спеціальної техніки в діяльності органів внутрішніх справ та окремі проблеми,...»

«Серія: Збірник наукових праць №10 т. 1 (58) Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2012 р. УДК 658.51:631 СТРУКТУРА ПРОГРАМ ЗАМІЩЕННЯ НАФТОВИХ ПАЛИВ БІОДИЗЕЛЕМ Маланчук О.В Львівський національний аграрний університет Проанализировано научно методические принципы управления программами замещения нефтяных топлив биодизелем. Описана структура программ замещения нефтяных топлив биодизелем из растительного масла. Концептуально раскрыто взаимодействие проектов в программе...»

«BUSINESS ECONOMICS УДК: 658.114:339.13 Двігун А.О. РОЛЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ РИНКІВ Проаналізовані методи і практика належності Methods and practice of small, middle and big підприємств до дрібного, малого, середнього та enterprises’ business are analyzed. The necessity of великого бізнесу. Обгрунтована необхідність distinction of social and innovative small and виділення соціальних та інноваційних МСП. middle enterprises are approved and proposed the Подана...»

«Дослідження електричних параметрів світлодіодних джерел світла / І. Белякова, В. Медвідь, В. Пісьціо, Р. Трембач // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 75. — № 3. — С. 180-187. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології). УДК 628.93 І. Белякова1, канд. техн. наук; В. Медвідь1, канд. техн. наук; В. Пісьціо1; Р. Трембач2, канд. техн. наук Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопільський національний економічний університет ДОСЛІДЖЕННЯ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»