WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 67 |

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (249) ЛИПЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 14 (249) липень ...»

-- [ Страница 4 ] --

Дискурс – багатозначний термін низки гуманітарних наук (лінгвістики, соціології, політології, філософії, психології), предмет яких прямо чи опсередковано передбачає вивчення функціонування мови.

Тому данний термін має різні тлумачення. В лінгвістичній науці існують різні думки щодо розуміння терміну «дискурс». Дискурс – це «мова в мові» [6, c. 94]. Дискурс – це зв’язний текст в сукупності з екстралінгвістичними прагматичними, соціокультурними,

– психологічними й іншими факторами; текст в подієвому аспекті;

мовлення, що розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що приймає участь у взаємодіях людей і механізмах їх свідомості. Дискурс – це текст, занурений у життя. Тому термин «дискурс», на відміну від терміну «текст» не застосовується до давніх текстів, зв’язки яких з живим життям не відновлюються безпосередньо [5, c. 32]. Це - можливий альтернативний світ; кожний дискурс – це один з можливих світів [6, c. 95]. В нашому випадку це світ Інтернету, що характеризується особливою структурою, семантикою та прагматикою.

Всі ці особливості зумовлюються різноманітними жанрами спілкування в Інтернеті, семантичними процессами в лексиці, особливостями слововживання, цілеспрямованістю мовленнєвої діяльності, виявом емоційного ставлення до певного концепта.

Виділяють також наступні конститувні ознаки Інтернет-дискурсу:

електронний сигнал як канал спілкування; віртуальність; дистантність в просторі і часі; опосередкованість (здійснюється за допомогою технічного засобу); наявність гіпертексту; передача емоцій, міміки, відчуттів за допомогою «смайликів»; комбінація різних типів дискурса;

специфічна етика [7, c. 15].

Особливості структури Інтернет-дискурсу Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Поняття дискурсу в сучасній науці набуває універсального, але невизначеного характеру: різноманітність тлумачень терміну, численність варіантів його використання зумовлює втрату цілісності в підході до вивчення дискурсу. Особливо помітною стає ця невизначеність в тих випадках, коли предметом дослідження стає складне багатоаспектне явище, для характеристики якого необхідно використовувати досягнення різних наук. Достатньо показовим в цьому ракурсі є дослідження Інтернет-дискурсу. Мова Інтернета, її характеристики, специфіка функціонування привертають увагу мовознавців портягом довгог часу: вивчаються властивості мови Інтернета як специфічного засобу комунікації, завбачаються можливості впливу Інтернет-лексики на стандартну мову, описується мова спілкування в Інтернеті неформального («чати») і формального («конференції») характеру. Поряд з тим залишається ціла низка проблем, що не отримали достатнього висвітлення. Однією з найбільш актуальних проблем є дослідження самого механізму формування Інтернет-дискурсу, його структурний опис. В нашій роботі під структурою ми розуміємо будову, закономірності використання одиниць низьких рівнів для конструювання одиниць вищих порядків [8, c. 470]. Головну складність вивчення структури Інтернет-дискурса можна сформулювати як неоднорідність, комплексний характер. В якості вирішення питання кордонів цього дискурсу виникає уявлення про «інтердискурсність», тобто про можливость одночасної належності текстуальної форми до різних дискурсів та їх взаємозв’язку. Таким чином, з’являється необхідність говорити про глобальні елементи в Інтернет-дискурсі, що дозволяють характеризувати його як окреме цілісне явище, і про поодинокі елементи, що запозичуються в Інтернет-дискурс з інших видів дискурсу. Глобальна зв’язність Інтернет-дискурсу характеризує його в цілому. Вона здійснюється за допомогою схематичних структур, що задають загальну форму. Макроодиницею дослідження Інтернет-дискурсу потрібно вважати сайт. Єдність сайта як дискурсивної одиниці забезпечується наявністю адресанта (людини або компанії, що веде цей сайт), адресата (аудиторія, для якої на сайті розміщується інформація), типовим змістом, що відповідає призначенню сайта, єдиною метою, заради якої створювався цей сайт.

Організація сайтів також виявляє велику подібність до композиції газет, більшу ніж до композиції журналів, що зумовлено можливістю руху погляду користувача вздовж окремих сторінок.

Одиницею нижчого рівня Інтернет-дискурсу вважаємо окрему сторінку, що містить один текст або підбірку текстів спорідненої тематики і призначення. Наприклад, на англомовному сайті міжнародної компанії METRO Cash & Carry обов’язково присутні такі сторінки: Offers, For Customers, Product Range, METRO Benefits, Stores Career, About Metro, Press Center. Кожна одиниця цього рівня композиційно складається з одиниць/сторінок ще нижчого рівня. Наприклад, до складу одиниці Press Center входять News, Events, Press Releases, Press Kit, Photo Gallery. Таким Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

чином, робимо висновок, що тут структура має радіально-ланцюжковий характер.

Однак, не всі ситуації використання Інтернету відповідають цій схемі. Так, професор Д. Крістал виділяє наступні ситуації: електронна пошта, синхронні та асинхронні чати, віртуальні світи, Всесвітня павутина.

Дискурси «Всесвітньої павутини» мають радіально-ланцюжкову структуру, «віртуальні світи» свою власну віртуальну схему. Композиційна структура «електронної пошти» запозичена в Інтернет-дискурсі з такого дискурсу, як ділове листування, але, що важливе, не є його тотожнім віддзеркаленням.

Синхронні та асинхронні чати є відображенням діалогічного дискурсу різних стилів письмовою формою.

Отже, структура, будова, композиційний склад Інтернет-дискурсу є істинно-мережевими з запозиченнями з інших типів дискурсу [9, c. 18].

Дискурс – багатозначний термін низки гуманітарних наук (лінгвістики, соціології, політології, філософії, психології), предмет яких прямо чи опосередковано передбачає вивчення функціонування мови. В нашому випадку це – Інтернет-дискурс, що характеризується особливою структурою,що зумовлюється різноманітними жанрами спілкування в Інтернеті. Головна складність вивчення структури Інтернет-дискурса – це неоднорідність, комплексний характер. В якості вирішення питання кордонів цього дискурсу виникає уявлення про «інтердискурсність», тобто про можливість одночасної належності текстуальної форми до різних дискурсів та їх взаємозв’язку. Таким чином, з’являється необхідність говорити про глобальні елементи в Інтернет-дискурсі, що дозволяють характеризувати його як окреме цілісне явище, і про поодинокі елементи, що запозичуються в Інтернет – дискурс з інших видів дискурсу.

Структура, будова, композиційний склад Інтернет-дискурсу є істинномережевими з запозиченнями з інших типів дискурсу.

Список використаних джерел

1. Crystal D. Language and the Internet / D. Crystal. – Cambridge :

Cambridge University Press, 2009. – P. 39 – 76. 2. Abbot R. The World as Information / R. Abbot. – Exeter : Intellect, 1999. – 187 p. 3. Ахренова Н. А.

Английский как основной язык Интернета / А. Н. Ахреноваю – Самара, 2004. – 238 с. 4. Cooper R. Globalization of media industries / R. Cooper // Encyclopedia of communication and Information. – N.Y. : Macmillan Reference group, 2002. – P. 160 – 170. 5. Арутюнова Н. Д. Дискурс /

Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь. – М. :

Советская Энциклопедия, 1990. – С. 32 – 140. 6. Степанов Ю. С.

Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности / Ю. С. Степанов // Язык и наука конца 20 века. – М. : Институт языкознания РАН, 1995. – С. 93 – 97. 7. Галичкина Е. Н. Специфика компьютерного дискурса на английском и русском языках: Автореф. дис.

… канд. филол. наук: спец. 10.02.01 / Елена Николаевна Галичкина. – Волгоград : 2001. – 18 с. 8. Ахманова О. С. Словарь лингвистических Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

терминов / О. С. Ахманова.– М. : Советская Энциклопедия, 1966. – 608 с.

9. Иванов Л. Ю. Язык Интернета: заметки лингвиста / Л. Ю. Иванов // Словарь и культура русской речи. – М. : Азбуковник, 2004. – С. 18 – 41.

Вжещ Я. Л. Інтернет-дискурс: проблема визначення поняття, особливості структури У пропонованій статті автор звертає увагу на нове для лінгвістики поняття – Інтернет-дискурсу, його неоднорідність та комплексний характер, його можливість належності до різних типів дискурсів та їх взаємозв’язку. Глобальний засіб комунікації – Інтернет – освітлюється в лінгвістичному аспекті. Розглянуто поняття Інтернет-дискурсу, його глобальні елементи як цілісного явища та запозичені елементи, проблему його структури та композиційний склад, що зумовлюється різноманітними жанрами.

Ключові слова: Інтернет-дискурс, структура, будова, мова Інтернету, комунікативне середовище, дискурсивна одиниця.

Вжещ Я. Л. Интернет-дискурс: проблема определения понятия, особенности структуры В данной статье автор обращает внимание на новое для лингвистики понятие – Интернет-дискурс, его неоднородность и комплексный характер, возможность относиться к разным типам дискурсов и их взаимосвязи. Глобальное средство коммуникации – Интернет – освещается в лингвистическом аспекте. Рассматривается понятие Интернет-дискурса, его глобальные элементы как целостного явления и заимствованные элементы, проблема его структуры и композиционный состав, обусловленный различными жанрами.

Ключевые слова: Интернет-дискурс, структура, язык Интернета, коммуникативное пространство, дискурсивная единица.

Vzhesch Y. L. Internet-discourse: the problem of notion definition, structure specific features In this article, the author pays much attention to the new notion for linguistics Internet-discourse, its heterogeneity, variability and the ability to refer to different types of discourses and their interrelation and interconnection. The author enlightens the global means of communication – the Internet – in the linguistic aspect. Examined is the notion of Internetdiscourse, its global elements as of the integrated phenomenon and borrowed ones, the problem of the structure of the Internet-discourse, its composition, determined by various genres.

Key words: Internet-discourse, structure, Internet-language, communicative environment, discourse unit.

Cтаття надійшла до редакції – 21.02.2012 Прийнято до друку – 25.05.2012 Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

УДК 811.112.2’38’42:328(430)(043.3)

–  –  –

ОСОБЛИВОСТІ МОВНИХ СТРАТЕГІЙ КОНФЛІКТУ В

НІМЕЦЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Актуальність теми визначається інтересом сучасної лінгвістики до прагматичного функціонування мови і необхідністю вивчення тих мовних засобів, за допомогою яких адресант здійснює вплив на адресата.

Дослідження мовних стратегій, їх тактик і комунікативних ходів має велике значення у зв'язку зі зростанням інтересу сучасної лінгвістичної науки до ролі мови у сфері політичної діяльності. Політичні питання відкрито обговорюються, і прийняття рішення на користь тієї чи іншої сторони залежить від того, наскільки успішним буде вербальне оформлення пропонованої політиками ідеї. Крім того, політична комунікація як вид публічного спілкування неминуче впливає на суспільство, а значить, механізми, типові для політичного дискурсу, проявляються і в інших ситуаціях міжособистої комунікації.

Метою роботи є виділення і опис тих мовних стратегій, які характеризують сучасний німецький парламентський дискурс, а також аналіз тактик і мовних засобів, що реалізують дані стратегії в умовах політичного конфлікту.

У лінгвістичних дослідженнях конфлікт визначається як наявність у комунікантів частково або повністю взаємовиключних («конфліктуючих») цілей, що веде до ситуації, яка робить неможливим їх безпосереднє досягнення. Є. Д. Попова відмічає, що політичний конфліктPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 67 |
Похожие работы:

«Збірник наукових праць Ірпінської фінансовоюридичної академії (економіка, право). Вип. 2. 2013 УДК 657 Т.М. Сторожук, кандидат економічних наук, Національний університет державної податкової служби України У статті висвітлено визначення елементів облікової політики підприємства щодо об’єкта бухгалтерського обліку – зобов’язання. The article deals with determination of elements accounting policy on object accounting – commitment. Ключові слова: зобов’язання, елементи облікової політики,...»

«Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 33 Collection of scientific works. – 2012. – Issue 33 “ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ” “EFFICACY PUBLIC ADMINISTRATION” УДК 330.8(477) К. Бліщук, Г. Третяк ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ Висвітлено результати дослідження проблемних аспектів реалізації економічних реформ в Україні. Розглянуто стан та динаміку реалізації реформ на сучасному етапі. Визначено напрями усунення проблем реалізації економічних реформ в Україні. Ключові слова:...»

«УДК 663.41 Дерій Олена Іванівна, аспірант, Мелетьєв Анатолій Євгенович, проф., доктор технічних наук, Бондар Микола Васильович, доц., кандидат технічних наук, Захарченко Світлана Анатоліївна, спеціаліст Дерий Елена Ивановна, Мелетьев Анатолий Евгениевич, Бондарь Николай Васильевич, Захарченко Светлана Анатольевна Deriy Olena Ivanivna Meletyev, Anatoly Yewgenyevich, Bondar Mykola Vasyliovych Zakharchenko Svitlana Anatoliivna Застосування продуктів переробки зерна для вдосконалення технології...»

«Руководство Посібник пользователя користувача КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ СПЛИТ-СИСТЕМА СПЛІТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА НАСТІННОГО ТИПУ Серия «COMFORT» Серiя «COMFORT» Модели TAC-07CHSA/BQ(E) TAC-09CHSA/BQ(E) TAC-12CHSA/BQ(E) TAC-18CHSA/BQ(E) TAC-24CHSA/BQ(E) AB15 Внимание! Увага! Перед началом эксплуатации вниПеред початком експлуатації уважмательно ознакомьтесь с настояно ознайомтеся з цим посібником! щим руководством! Кондиционер воздуха типа сплит-система с настенным внутренним...»

«Економічний форум 1/2015 УДК 332.12(477) Забедюк М.С., к.е.н. Луцький національний технічний університет ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У статті розглянуто характерні особливості становлення та функціонування фінансових систем зарубіжних країн. Зокрема, розглянуто специфіку побудови фінансових систем США, Німеччини, Франції, Великобританії та Японії. Виділено особливості функціонування фінансової системи Європейського Союзу. Ключові слова: фінансова...»

«Економічні науки мації. Контрольний процес порівняння досягнутих результатів з встановленими стандартами передбачає вирішення чотирьох взаємопов’язані завдань: визначення періодичності та форм звітності по функціональних підрозділах та в цілому по підприємству, за допомогою яких особа, що здійснює контроль, може отримувати інформацію про стан справ; визначення кола підзвітних осіб, відповідальних за подання інформації; зіставлення фактично досягнутих та цільових значень з окремих показників...»

«Пристрої та системи радіозв`язку, радіолокації, радіонавігації ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ РАДІОЗВ`ЯЗКУ, РАДІОЛОКАЦІЇ, РАДІОНАВІГАЦІЇ УДК 621.396.96 СУЧАСНІ ПРИСТРОЇ ОПТИМАЛЬНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ДЛЯ АКТИВНОЇ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Бичков В.С., Мрачковський О.Д., Правда В.І. У статті розглядається принцип побудови узгодженого фільтру та корелятора, для активної радіолокаційної системи, що використовує широкосмуговий псевдошумовий сигнал. Представлено приклад побудови тракту обробки на базі мікросхем логіки,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМ. М. ТУГАН БАРАНОВСЬКОГО Л.І. Донець Н.Г. Романенко ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Киів – 2006 УДК 658(075.8) ББК 65 29я73 Д 67 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2 2873 від 15.12.2005 р.) Рецензенти: Устименко С.В. – кандидат технічних наук, ректор Донецького інституту...»

«Серія: Збірник наукових праць №1 (89) Том 1 Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2015р. УДК 621.926:634.51 ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВОЛОСЬКИХ ГОРІХІВ Янович Віталій Петрович к.т.н., ст. викладач Купчук Ігор Миколайович аспірант Корольчук Владислав Станіславович аспірант Вінницький національний аграрний університет YanovichV. Kupchuk I. Korolchuk V. Vinnytsia National Agrarian University Анотація: в статті досліджено основні етапи переробки...»

«Національний лісотехнічний університет України Yavorska O.M. The influence of the production activity on the air quality in the lviv region The influence of production activity on the air quality in the Lviv region. The correlation among the capital depreciation and industrial air pollution estimated for the districts areas and towns of the Lviv. УДК 504:368.17(477) Аспір. Х.Р. Василишин – НЛТУ України, м. Львів ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Звернено увагу на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»