WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 67 |

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (249) ЛИПЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 14 (249) липень ...»

-- [ Страница 19 ] --

Прагматичне значення похідного іменника має складну природу і визначається загальними закономірностями прагматичного компонента в слові взагалі, і специфічними властивостями, які притаманні тільки похідному слову. Становлення прагматичного значення похідного іменника залежить від смислових компонентів твірної основи, словотворчого форманта і словотвірного значення, які пояснюють подвійну природу похідного іменника. Подальше формування прагматичного значення похідного іменника зумовлено контекстуально ситуативними умовами вживання і водночас внутрішніми факторами словотворчого механізму. Поняття «прагматичне значення» можна визначити як те значення, що представляє відношення між носієм інформації і його результатом, тобто відношення між вживанням слова і його результатом,тому кожна із його мовних функцій відповідає деякому підтипу прагматичного значення. Виділяються три основних аспектів прагматичного значення: 1) інформативний або описуючий, 2) контролюючий дії інших, 3) емотивний, що відповідає індикативному, вольовому і афективному елементам значення у дії [3, с. 35-36]. Такий характер похідного іменника дозволяє використовувати його комунікативний і прагматичний потенціал у різних ситуаціях спілкування. В прагматичному значенні виділяються, зокрема, експресивний, емоційно-оцінний, функціонально-стильовий, історикокультурний, соціальний компоненти, які узагальнюють весь прагматичний компонент.

Прагматичне значення похідного іменника відображає ставлення до предметів і явищ реального світу, що стійко пов'язані з цими об'єктами у свідомості носіїв мови. Він являє собою додаткову до денотативно-номінативного змісту слова інформацію про учасників прагматичної комунікативної ситуації, включає вказівки на низку умов комунікації: 1) вік і стать комунікантів, 2) їх освіта й соціальний статус, Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

3) особливості використання ' мови, яка обслуговує різні комунікативні сфери, 4) комунікативні ситуації. Всі названі прагматичні параметри прагматичної ситуації перехрещуються між собою, і відбувається збіг різних прагматичних чинників у значенні однієї лексеми [3, с. 40-41].

Таким чином, прагматичне значення – сукупність знань людини, історичні, культурні і соціальні умови їх використання, у сфері яких здійснюється діяльність мови і мовця, вплив на використання мови і на ставлення мовця до мови.

В семантичній структурі похідного іменника прагматичне значення може локалізуватися як в денотативному, так і в емоційному компонентах. Денотативний прагматичний компонент встановлює сфери вживання похідних одиниць, окреслює коло можливих ситуацій спілкування, відображає суб'єктивне відношення до предметів, явищ реального світу, певний погляд на них як об'єктів, існуючих у свідомості носіїв мови.

Похідні іменники, в лексичному значенні яких семантичний аспект тісно пов’язаний з прагматичним, вміщують оцінну інформацію.

Ступінь обсягу інформативності може варіюватися під впливом морфологічної структури. Такі похідні іменники автономні в комунікативному плані, вони не потребують контексту для своєї актуалізації в силу смислової і прагматичної інформативності твірної і словотворчої морфем. Вони утворюються вільно як за продуктивними, так і непродуктивними моделями. Автономність цих похідних іменників зумовлена співвідношенням раціонального і емоційного в процесі словотворчого акту. І твірна основа і словотворчий формант здатні утворювати новий домінант і виконувати прагматичну функцію.

Проаналізуємо на прикладі:

Was dachten Sie, Anfnger, denn? Fragte ich und schwenkte den Scheck hin und her. "Що ж ви таки про це думаєте, жовторотики? – спитав я, розмахуючи чеком". Похідне слово der Anfnger "той, що починає;

новачок" є стилістично нейтральним, зумовлений нейтральною дієслівною твірною основою anfangen “починати” і стилістично нейтральним суфіксом-er, але в розмовному мовленні похідний іменник набуває експресивно-емоційного відтінку зневаги і має значення “жовторотики”.

Предметно-понятійне ядро слова розглядається нами як сукупність денотативного, сигніфікативного, стилістичного та прагматичного компонентів. Наявність прагматичного компонента у лексичному значенні слова є мовним проявом прагматики, а реалізація цього компонента здійснюється у мовленні і виявляється в застосуванні прагматичної настанови, в основі якого полягає характер відношень між суб'єктом і об’єктом. Так, похідний іменник die Raserei функціонує в значенні “шаленство, божевілля”, є емоційно забарвленим за рахунок негативного значення, яке присутнє в семантичній структурі твірної основи rasen "шаленіти, скаженіти". Суфікс -еrеі оформлює утворення з Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

емоційно-експресивним навантаженням, яке обумовлено емоційною насиченістю, ознакою активності і продуктивності суфікса і експресивним значенням твірної основи; цим пояснюється часте вживання названого слова у конкретній комунікативній ситуації.

Емоційну оцінку більш здатні сприймати похідні іменники на позначення предметів, тварин, птахів, комах у вторинній номінації відносно людини, яків оцінному зверненні (до людини) частіше носять негативну, ніж позитивну емоційну оцінку. Так, der Heuschrecke "сарана" в переносному значенні стосовно людини має значення "негідник, пошесть"; der Schmetterling "метелик" має переносне значення "легковажна, несерйозна людина". Переносне значення цих слів (тварина-людина) визначає їх знижене, оцінне забарвлення. Похідні іменники з напівафіксами, в яких один із компонентів є назвою тварин, птахів, комах, носять оцінне забарвлення: der Affenkasten "тісне приміщення; трамвай, автобус, переповнений людьми", die Affenpossen "кривляння, нерозумні жарти", das Affentheater "комедія", die Schweinebande "набрід, потолоч", der Schweinkerl "негідник", der Fuchsschwnzer "підлабузник", der Fuchskopf "хитрун", der Brummbr "буркотун".

Прагматичне значення похідного іменника позбавляє його статусу нейтральної мовної одиниці, робить його завжди стилістично маркованим і вміщує різну інформацію: суб'єктивне відображення об'єктивного світу, експресивне і емоційно-оцінне ставлення мовця до предмету мовлення. Прагматичний компонент лексичного значення похідного іменника в нашому дослідженні виражений експліцитно: через емоційно забарвлені словотворчі форманти, через емоційні твірні основи слів в їх словникових дефініціях або в комунікативних ситуаціях.

Існують похідні лексичні одиниці, семантико-стилістична і прагматична значущість яких виводиться із мовленнєвої ситуації.

Стилістично марковані похідні іменники мають прозору семантику завдяки твірній основі і суфіксу, тобто твірна основа повинна бути стилістично маркованою, а суфікс – нейтральним та, навпаки, твірна основа - нейтральна, а суфікс вносить в похідне слово різні стилістичні відтінки схвалення / несхвалення, задоволення / незадоволення тощо.

Мовленнєва ситуація у даному випадку виконує лише додаткову функцію пояснення і не відповідає за змістовну сторону лексеми: Endlich hrte er auf. Na, wie steht es mit dem Schdel? Gut, was? Dann wollen wir keine Zeit verlieren (DK, 263). "Нарешті він закінчив. Ну, а як твій черепок! Добре? Тоді не будемо гаяти часу". Похідний іменник der Schdel має значення з грубим відтінком "черепок", вносить відтінок іронії у висловлювання та надає йому емоційності. Сюжетна лінія висловлювання передає емоційний стан персонажа - внутрішню стурбованість і тривогу. Комунікативна ситуація забезпечує розуміння і інтерпретацію похідного слова der Schdel як "черепок", яке в ізольованому вигляді має значення "голова, башка" та "вперта людина", Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

уточнює їх номінативну функцію, а також декодує непрозору словотворчу модель. Похідні одиниці являють собою поєднання денотативного змісту з стилістичним, і від характеру цього поєднання та від контекстуального оточення залежить їх прагматична значущість.

Незначна група стилістично маркованих похідних іменників реалізує прагматичний аспект, який інтерпретується на базі позамовних чинників і фонових знань. Належність цієї групи до низки парадигматичних і синтагматичних відношень сприяє їх логічно правильній інтерпретації в нейтральному мовленні, яке є необхідним для пояснення семантики. Ці похідні одиниці характеризують особливості культури і історії носіїв мови. Прагматика таких стилістично маркованих похідних лексичних одиниць складається з їх складових словотворчих конституентів.

Прагматичний аспект стилістично маркованих похідних іменників актуалізується в їх семантичній структурі. По-перше, афікси сприяють появі забарвлень стилістичної маркованості - експресивного, емоційного, оцінного та емоційно-оцінного і нашаровуються на денотативний зміст похідних іменників. Так, в похідних іменниках: das Frchtchen (er ist ja ein Frchtchen)"ну і фрукт" (оцінне забарвлення) від die Frucht "фрукт, плід", der Frmmler"лицемір" (експресивне забарвлення) від fromm "святий, тихий", der Geiferer"рюмса, скиглій" (емоційне забарвлення) від der Geifer "піна; тонкий сніговий покрив". По-друге, стилістична маркованість приводить до переосмислення слова через словотвірну структуру. Прагматична сутність похідного слова полягає у відношенні до денотату, сигніфікату і є важливим елементом смислотворення.

Компоненти стилістичної маркованості і компоненти прагматичного аспекту перехрещуються і в більшості випадків здійснюється поєднання різних прагматичних чинників в значенні однієї лексичної одиниці, що може носити факультативний або обов'язковий характер. Так, вказівка на офіційну комунікативну ситуацію передбачає певні ділові відношення комунікантів, достатньо високий соціальний статус. Інформація про стать і вік комунікантів, їх дружні і родинні відношення, приналежність до однієї професії, недостатній рівень освіти виявляється, навпаки, в неофіційному спілкуванні. Так,,die Einflsterei "нашіптування" (розм.), die Einflsterung (книжн.); die Lmmelei "грубість" (розм.), diе невихованість"(книжн.), Lmmelhaftigkeit "грубість, der Lump "обідранець" (книжн.), der Lumpmichel"обідранець"(розм.). Похідний іменник der Aufschneider "хвалько,брехун"має ще й значення "хірург" від aufschneiden "хвалитися, перебільшувати; розрізувати,розрізати". В цьому іменнику оцінне забарвлення залежить від мотивуючої лексеми, в семантичній структурі якої наявні семи оцінки, як негативної, так і позитивної. Суфікс суттєво впливає на негативне значення похідного слова.

Реалізація прагматичного значення похідного іменника здійснюється у мовленні і виявляється у:

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

- використанні прагматичної установи, основа якої полягає в характері стосунків між суб’єктом і адресатом. Суб'єкт і адресат можуть співпадати, бути близьким, але розходяться в соціально-ідеологічному, професійному або особистому планах. Різним може бути їх відношення до предмету повідомлення. В процесі реалізації комунікативної установи мовними засобами суб’єкт мовлення враховує різні чинники, серед яких:

- обсяг і характер повідомлень адресата про предмет комунікації, обумовленість ставлення до предмету його знаннями і переконаннями, різними ціннісними критеріями та ставлення до самого суб’єкту;

- наданні інформації про комунікативну ситуацію: про співвідношення часу і місця учасників ситуації, про стиль комунікативної ситуації.

Прагматичне значення майже завжди присутнє в структурі стилістично маркованого похідного іменника, що зумовлено такими чинниками:

- має місце відхилення від загальноприйнятої норми, для створення експресивного навантаження;

- з'являється суб’єктивна оціненість, яка досягається наявністю словотворчих засобів;Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 67 |
Похожие работы:

«Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» Вінниця ВНТУ Рекомендовано до видання Методичною радою Вінницького національного технічного університету...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства МАМОНОВ КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 658.147:659.127.6:69 СТЕЙКХОЛДЕРНА СТРАТЕГІЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БРЕНДУ БУДІВЕЛЬНИХ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (економіка будівництва) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Харків – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківській...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 339.137.2:658.0 Доц. Б.А. Карпінський, канд. екон. наук; О.В. Пероганич – Львівська державна фінансова академія КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ Проаналізовано особливості посилення конкурентоспроможності в контексті відображення інноваційного регіонального розвитку й діяльності промислових підприємств на прикладі Львівської області, виділено вплив інноваційної активності на їхню...»

«ДОНЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ при ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ДОНЕЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ” для студентів спеціальностей 6.050200 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” 6.020100 “Документознавство та інформаційна діяльність” Донецьк 2008 МЕТА ТА ЗАДАЧІ КУРСУ Мета викладання дисципліни “Ділове спілкування”: ознайомлення студентів з основними...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ Тиш Євгенія Володимирівна УДК 681.518.3+519.21 МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ КАРДІОІНТЕРВАЛОГРАМ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Тернопіль – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Тернопільському державного технічному університеті імені Івана Пулюя...»

«Потім слід оцінити суму квадратів відхилень від середньої: S = 68. Визначається розмір коефіцієнта конкордації [2, c. 203]: Проведення ранжування експертами запропонованих заходів свідчить про те, що діючі методики отримання інформації не є ефективними, також доступність отриманої інформації перебуває під сумнівом, як і її технічне забезпечення. Для оцінки узгодженості думок експертів були розраховані коефіцієнти узгодженості та неузгодженості думок щодо кожного запропонованого заходу та...»

«147 Випуск 26 УДК 81’367:81’253:801.8 Костик В. М., Закарпатський державний університет, м. Ужгород СПЕЦИФІКА СИНТАКСИСУ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІКИ У науковій статті розглянуто такий феномен, як фаховий текст та його науково-технічний переклад, глибшерозглянуті мовні засоби, що реалізують у фахових текстах комунікативну функцію. Проведено аналіз фахової мови економіки на різних рівнях її функціонування. Зосереджено увагу на дослідженні питань морфологічних та синтаксичних ознак функціонування...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Факультет менеджменту та маркетингу Кафедра промислового маркетингу ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до курсової роботи на тему: Аналіз маркетингової діяльності ЗАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» на ринку листового скла України Студентка групи: УМ-82 Скороход К.О. /підпис/ Керівник роботи: доц. Зозульов О.В. Робота захищена з оцінкою: “_” „_”_200 р. Київ-2009 ВСТУП РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ...»

«2П УДК 625.72 О.І. Повзун1, С.В. Кононихін1, Т.В. Горячева1, Л.С. Ляхова2, П.С. Керніс1 Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» пл. Шибанкова, 2, м. Красноармійськ, Донецька обл., 85302, Україна Донецький державний університет управління (ДонДУУ) вул. Челюскінців, 163а, м. Донецьк, 83015, Україна Математичне моделювання оптимізації системи «дьоготь – полімер – деревний гідролізний лігнін» A.I. Povzun1, S.V. Kononyhin1, T.V. Goryacheva1, L.S....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ, КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ВИРОБНИЦТВО ТА МОНТАЖ КОТЛІВ» для студентів спеціальності 7.090505 усіх форм навчання Затверджено редакційно-видавничою радою університету протокол № Х від ХХ. ХХ.ХХ. Харків НТУ «ХПІ» 2011 Програма, методичні вказівки, контрольні завдання з курсу «Виробництво та монтаж котлів» для студентів спеціальності...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»