WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ для публікації в збірниках наукових праць Військової академії (м. Одеса) Вимоги до змісту статей За змістом стаття, яка подається до редакції повинна відповідати ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

для публікації в збірниках наукових праць

Військової академії (м. Одеса)

Вимоги до змісту статей

За змістом стаття, яка подається до редакції повинна відповідати профілю і науковотехнічному рівню збірника та вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії

України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»

від 15.01.2003 р. № 7-05/1. Зокрема вона повинна містити такі елементи:

поставновка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор з виділенням нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки щодо даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Текст статті розбивається на згадані вище розділи, які виділяються напівжирним шрифтом.

Мова видання – українська, російська, англійська.

Вимоги до набору та оформлення статей

1. Формат аркуша : А4 (21х29.7).Параметри сторінки – розмір полів: зверху – 2,5 cм, знизу – 2,5 cм, ліве – 2cм, праве – 2cм. Сторінки не нумеруються.

Остання сторінка статті заповнюється не менше ніж на 3/4.

2. УДК – шрифт Times New Roman, кегль 12, вирівнювання по лівому полю без абзацного відступу. Пропускається рядок.

3. Автори (ініціали та прізвище), науковий ступінь та вчене звання (оформляється згідно з вимогами про скорочені назви наукових ступенів). – шрифт Times New Roman, кегль 12, напівжирний, прямий, вирівнювання по лівому полю без абзацного відступу. Немає пропуску рядка.

4. Назва організації – місця роботи автора (авторів) – шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив, вирівнювання по лівому полю без абзацного відступу. Після назви організації через кому вказуються місто та країна розміщення організації. Пропускається рядок.

5. Назва статті – шрифт Times New Roman, кегль 12, великі напівжирні літери, вирівнювання по центру без абзацного відступу, пропускається рядок.

6. Анотація (мовою основного тексту статті, обсяг – до 10 рядків) – шрифт Times New Roman, кегль 10, курсив, вирівнювання за шириною, абзацний відступ 0,75 см, міжрядковий інтервал одинарний.

7. Ключові слова – шрифт Times New Roman, кегль 10, курсив, пропускається рядок.

8. Текст статті розташовується у один стовпчик відступ першого рядка абзацу – 0,75 см, вирівнювання – за шириною, шрифт Times New Roman, кегль 11, накреслення пряме, міжрядковий інтервал – 1,2.

Підзаголовок – кегль 12, накреслення – напівжирне, відступів немає, вирівнювання – по центру. Відступ підзаголовків, таб

–  –  –

Рисунки, діаграми і графіки — створюються чорно-білими. Допускається використання діаграм і графіків Microsoft Exel у градаціях чорного. Максимальний розмір поля рисунку за шириною не повинен певищувати 160 мм.

На кожний рисунок по тексту статті повинно бути посилання. Рисунки подаються одразу після посилання на них в дужках, наприклад – (рис.1) або по тексту, наприклад – як показано на рис.3.

Рисунки нумерують і підписують – шрифт Times New Roman, кегль 10, напівжирний, вирівнювання – по центру. Розшифровку позначень роблять перед назвою рисунка курсивом.

Перед і після назви рисунка– інтервал 6 пт. Підписи під рисунком, номери та назви сканованих рисунків виконують лише у редакторі Microsoft Word, а не сканують разом з рисунком.

Не допускаються кольорові та фонові рисунки.

Наприклад:

Gp, % 2,0 1,5 4 1,0

–  –  –

10. Бібліографічний список виділяється підзаголовком «Список використаних джерел»

(шрифт Times New Roman, кегль 12, прямий, напівжирний) та оформляється згідно із міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (шрифт Times New Roman, кегль 11, курсив).

11. Наводяться відомості про рецензента (ПІП, наукова ступінь, вчене звання, посада, назва організації, місто та країна) – шрифт Times New Roman, кегль 11, пропускається рядок.

12. Переклад назви статті – шрифт Times New Roman, кегль 11, великими напівжирними літерами, вирівнювання по центру, прізвищ та імен авторів – шрифт Times New Roman, кегль 11, прямий вирівнювання по центру, а також анотації та ключових слів– шрифт Times New Roman, кегль 10, курсив, вирівнювання за шириною. Переклад подається двома іншими мовами, крім мови тексту статті (наприклад, російською та англійською, якщо стаття написана українською).

Статті подають у редакцію в електронному вигляді з роздрукованим примірником на папері формату А4 з підписом автора (авторів).

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності).

Обсяг наукової статті, яку автор подає для публікації, – від 0,3 до 0,5 авторських аркуші (12 000 – 20 000 друк. знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний посторінковий обсяг статті у паперовому варіанті має складати 6 – 10 сторінок, які оформлені у відповідності з наведеними вимогами.

На адресу редколегії (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 10; (0482) 63-83-64, 067-967мають бути надіслані такі матеріали:

– стаття, оформлена згідно з наведеними вимогами;

– електронний варіант статті у вигляді файлу формату rtf для Microsoft Word 97 (або пізніша версія) на CD (CD-RW), назва файлу за прізвищем автора (першого з авторів), наприклад – Shevchenko.rtf

– рецензія на статтю за підписом доктора або кандидата наук, де працює рецензент, якщо автор або один з авторів доктор наук рецензія не обов’язкова;

– експертний висновок, про можливість відкритого публікування статті завірений печаткою установи (закладу, організації) де працює автор;

– дані про автора статті: адреса, посада, організація (установа, заклад), місто та країна, контактний телефон, e-mail, подається на окремому аркуші у файлі зі статею.

Статті, що не відповідають будь-якій з перелічених вимог, до видання не приймаються.

Статті, що направляються авторам на доопрацювання повинні бути повернені до редакції у двотижневий термін.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 614.84 Ю.П. Рак1, д.т.н., проф.

О.В. Савченко2, к.т.н., доц.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів Національний університет цивільного захисту України, Харків

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ

ГЕЛЕУТВОРЮЮЧОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ У ЖИТЛОВОМУ

СЕКТОРІ Представлено розрахунки економічних показників використання гелеутворюючої системи для ліквідації пожеж на об’єктах житлового сектору.

Ключові слова: гасіння, гелеутворююча система, житловий сектор, економічний ефект.

Постановка проблеми Загальноприйнятим критерієм ефективності вогнегасної речовини (ВР) або технічного пристрою для її подачі є час гасіння пожежі. Дослідникам та конструкторам підчас їх розробки також доводиться враховувати й низку інших вимог, у тому числі прораховувати питання економічної доцільності їх використання та експлуатації. Окремо стоїть питання розрахунку економічної ефективності нової ВР при гасінні пожеж у житлових будівлях.

Аналіз останніх досягнень і публікацій Практично у повному обсязі проблему заливання нижніх поверхів при гасіння пожеж у житловому секторі дозволяє вирішити застосування гелеутворюючих систем (ГУС) [1]. До їх переваг відноситься спроможність легко утримуватись на вертикальних і похилих поверхнях. Отже, коефіцієнт використання гелю 1.

Постановка задачі та її розв’язання Метою роботи є визначення економічної ефективності використання води та ГУС для гасіння пожеж у житлових будівлях. Вирішення поставленої задачі відбувалось шляхом порівняння двох варіантів: базового та нового. Базовий варіант передбачав гасіння пожежі водою. За новим варіантом для гасіння передбачалось використання ГУС Na2O·2,95SiO2 – 3,8%, CaCl2 – 11,4% [3,4].

–  –  –

1 - стандартна температурна крива по ІSO 834 і Держстандарт 30247.0-94;

2 - крива згідно EN 1363-2: 1999; 3 - мінімізована єдина стандартна температурна крива згідно ІSO 834; 4 крива тліючої пожежі згідно EN 1363-2: 1999; 5 - тунельна крива згідно стандарту Німеччини (RABT); 6 - тунельна крива згідно стандарту Нідерландів (RWS).

Рис. 1 – Залежність зміни температури від тривалості вогневого впливу при різних темпах нагріву Висновки Проведені розрахунки економічних показників засвідчили економічну доцільність використання ГУС для ліквідації пожеж на об’єктах житлового сектору. Екстраполяція одержаного результату дозволяє стверджувати, що використання даного складу дозволить зменшити матеріальні втрати від пожеж на об’єктах житлового сектору на 10%.

Перспективи подальших досліджень У цей момент в Україні відсутня нормативна база по визначенню вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів на залізобетонних конструкціях. Тому, метою подальших досліджень є вивчення особливостей підвищення вогнестійкості залізобетонних конструкцій за допомогою ВОП і можливості застосування розрахунково-експериментального підходу для визначення вогнезахисної здатності ВОП на залізобетонних конструкціях при різних режимах пожежі.

Список використаних джерел 1. «Застосування бойових роботів у Афганістані і Іраку» // «Народна армія», № 23/1535. -2 лютого 2005 р.

2. Звіт по НДР «Гладиатор-СВ». - Одеса, НЦ БЗ СВ.-2010.-Інв.699-в.

3. Юревич Е.И. Основы роботехники. – 2 изд., перераб. и доп.– СПб.: БХВ–Петербург, 2005. – 416 с.

4. Беліков В.Т. та ін. Модульноструктурований військовий наземний робот для бойових і спеціальних операцій. Патент України № 88585 від 26.10.2009 р.

5. Беліков В.Т. та ін. Здвоєний модульноструктурований військовий наземний робот. Патент України № 88833 від 21.11.2009 р.

6. Беліков В.Т., Борисюк М.Д., Дяченко О.Ф., Розвод Р.С. та ін. Військова гусенична машина з електрохімічною енергетичною установкою. Патент України №83016 від 10.06.2008 р.

Рецензент: А.О. Іванов, д.т.н., с.н.с., Національний університет цивільного захисту України, Харків

ПРИМЕНЕНИЕ ВСПУЧИВАЮЩИХСЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ПОЖАРА

–  –  –

Проведен анализ применения вспучивающихся огнезащитных покрытий в современном строительстве и физико-механические характеристики таких покрытий. Рассмотрен вопрос огнезащитной способности вспучивающихся огнезащитных покрытий для железобетонных конструкций и параметры, от которых она зависит. Приведен анализ существующих режимов пожаров, их влияния на огнезащитную способность, возможности и проблемы применения расчетно-экспериментального подхода определения этой способности для защиты железобетонных конструкций Ключевые слова: …

APPLICATION OF SWELLING FIREPROOFING SURFACES OF REINFORCED CONCRETE

STRUCTURES IN DIFFERENT FIRE CONDITIONS

–  –  –Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Вер.56-02 Електронний контрольно-касовий апарат MINI-500ME Посібник з експлуатації Повідомлення про власність: Всі інформаційні матеріали, що входять в посібник, є власністю ГК «Юнісистем». Будь-яке їх відтворення, розголошування або використання без прямого пісьменного дозволу від «Юнісистем» забороняється. Всі права захищені, ГК «Юнісистем» Призначення 1.1 Цей посібник містить необхідну інформацію про електронний контрольно-касовий апарат (далі ЕККА) MINI-500 ME (версія 56-02), його...»

«Методика дослідження стійкості процесу двоелектродного наплавлення стрічковими електродами / Татарин Б., Мастенко В., Підгурський М., Лазарюк В. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Спецвипуск — частина 1. — С.137-141. — (механіка та матеріалознавство). УДК 621.79 Б. Татарин, канд. техн. наук; В. Мастенко, канд. техн. наук; М. Підгурський, докт. техн. наук, В.Лазарюк, канд.техн.наук Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ПРОЦЕСУ ДВОЕЛЕКТРОДНОГО...»

«М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА КОЛІСНИК МАРИНА ПАВЛІВНА УДК 811.111:81’28 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ДІАЛЕКТУ АНГЛІЇ У ПЕРІОД 1960-2010 РОКІВ Спеціальність 10.02.04 германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії, практики та перекладу французької мови Національного технічного університету України...»

«Як забезпечити дотримання авторських прав на комп’ютерні програми Mіcrosoft ® ПоСІБНИК длЯ ПІдПрИЄМСТВ Малого Та СЕрЕдНЬого БІзНЕСу Мета цього видання –– надати інформацію про основні принципи охорони та захисту авторського права на комп’ютерні програми Mіcrosoft® в україні, висвітлити комплекс ризиків, які виникають внаслідок використання на підприємствах малого та середнього бізнесу неліцензійних програмних продуктів, а також дати рекомендації щодо забезпечення дотримання цих прав та...»

«МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ, ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ТА МАШИНИ ДЛЯ РОСЛИННИЦТВА УДК 631.363.2:633.521 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ПРЕСУВАЛЬНОЇ КАМЕРИ РУЛОННОГО ПРЕС-ПІДБИРАЧА Н.О. Толстушко, асистент Луцький національний технічний університет; Г.А. Хайліс, докт. техн. наук, проф. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого; В.О. Шейченко, канд. техн. наук ННЦ “ІМЕСГ” У статті визначено основні параметри робочих органів удосконаленої пресувальної камери змінного об’єму рулонного прес-підбирача....»

«ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ за категорією «Керівники відділів, секторів карного розшуку міськрайлінорганів» З якого моменту виникають кримінальні процесуальні правовідносини? 1. Назвіть повноваження слідчого. 2. Хто є користувачами Єдиного реєстру досудового розслідування? 3. З якого моменту заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення 4. вважаються поданими за загальним правилом? У якому документі фіксуються анонімні листи та повідомлення, що містять 5. відомості про вчинені кримінальні...»

«Економіка та управління підприємствами і національним господарством 9. Про внесення змін до Закону України Про банки і банківську діяльність (щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках) : проект Закону України від 17 черв. 2010 р. № 6545 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id= &pf3511=38024 Геннадій Рябцев, кандидат технічних наук, доцент кафедри державної політики та управління політичними процесами НАДУ Державна політика...»

«BUSINESS ECONOMICS УДК: 658.114:339.13 Двігун А.О. РОЛЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ РИНКІВ Проаналізовані методи і практика належності Methods and practice of small, middle and big підприємств до дрібного, малого, середнього та enterprises’ business are analyzed. The necessity of великого бізнесу. Обгрунтована необхідність distinction of social and innovative small and виділення соціальних та інноваційних МСП. middle enterprises are approved and proposed the Подана...»

«Руководство Посібник пользователя користувача КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ СПЛИТ-СИСТЕМА СПЛІТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА НАСТІННОГО ТИПУ Серия «PRESTIGE» Серiя «PRESTIGE» Модели TAC-07CHSA/BQ(M) TAC-09CHSA/BQ(M) TAC-12CHSA/BQ(M) AB15 Внимание! Увага! Перед началом эксплуатации вниПеред початком експлуатації уважмательно ознакомьтесь с настояно ознайомтеся з цим посібником! щим руководством! Кондиционер воздуха типа сплит-система с настенным внутренним блоком Сертификат соответствия №...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Факультет інформаційних технологій ПРОФЕСІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, сертифікований проектний менеджер IPMA(A) ТЕСЛЯ Юрій Миколайович Київ -2014 © Copyright Тесля Ю.Н. All Rights Reserved Краще всього вчитися на чужих помилках, а не на своїх. Тому лекція присвячена викладенню «популярних» проблем в управлінні проектами. І навіть...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»