WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«ВІДГУК офіційного опонента Аблесімова Олександра Костянтиновича, кандидата технічних наук, професора кафедри авіаційних комп’ютернонтегрованих комплексів Національного авіаційного ...»

-- [ Страница 2 ] --

2. По другому розділу слід зауважити, що:

- в розрахунковій схемі триступеневого гіроскопа автор використовує термін «система розвантаження», тоді як мова йде про систему нелінійної міжрамкової корекції;

- за критерій точності СПЗ прийняті параметри граничного циклу (автоколивань) нелінійної системи, однак не визначена їх «вага» в загальній помилці СПЗ, який працює в режимах стабілізації і стабілізованого наведення поля зору, обумовленої, крім того, конструкцією системи і впливами на неї оператора і коливаннями корпусу рухомого по місцевості об'єкта;

- викликає сумнів висновок на стор. 33 про те, що параметр граничного циклу не залежить від параметрів зони нечутливості системи корекції: «при этом частота автоколебаний не зависит от величины, остается постоянной * при изменении и составляет 2166 с ». Можливо, бралися дуже малі * діапазони вимірювань зони нечутливості - в реальних системах ширина зони нечутливості системи корекції становить 2 ;

о

- не зовсім переконливо на стор. 39 звучить необхідність переходу від аналогових індикаторних СПЗ до цифрових: «с помощью таких стабилизаторов могут быть реализованы сложные алгоритмы стабилизации». Про які алгоритми стабілізації йде мова, якщо є чіткі закони повороту дзеркал приладу спостереження для забезпечення стабілізації поля зору?

3. Як зауваження по третьому розділу доцільно відзначити, що в ньому відображені дослідження індикаторних цифрових П і ПД - стабілізаторів поля зору з використанням фільтрів Баттеруорта і Ланцоша. Робота значно виграла б якби був розглянутий і ПИД- стабілізатор поля зору.

4. Головним досягненням четвертого розділу є розробка бесплатформного інерціального цифрового стабілізатора поля зору приладу спостереження. В той же час при розрахунках його точності апріорі приймалося, що всі датчики системи, у тому числі і датчики кутових швидкостей (ДКШ) помилок позбавлені. Однак ДКШ являють собою нелінійні елементи з «сухим» тертям.

Варто було б розглянути вплив ДКШ та інших датчиків на точність формування бортової ЕОМ керуючих сигналів, а, отже, і на точність СПЗ. Тоді висновки про поліпшення завадозахищеності запропонованого стабілізатора поля зору були б більш переконливими.

Похвально, що у своїх дослідженнях автор прагне максимально підвищити точність стабілізації (завадозахищеність) безплатформного інерціального СПЗ.

Для цього оптимізується період квантування бортової ЕОМ, вводяться низькочастотні фільтри Баттеруорта. На наш погляд доцільно було б накласти обмеження на точність стабілізації СПЗ приладу спостереження. Для цього достатньо скористатися критеріями оцінки якості функціонування старшої системи, складовою частиною якої є СПЗ, так як висока точність СПЗ може бути «поглинена» помилками інших підсистем.

9. Висновки Перераховані зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку дисертації Зейна Алі Вахіба. Її зміст свідчить про високий рівень дисертанта як дослідника, а дисертація є закінченою кваліфікаційною науково-дослідною роботою.

Тема і зміст дисертації відповідають паспорту спеціальності 05.13.03 – системи та процеси керування.

З урахуванням актуальності, наукової й практичної значимості дисертаційної роботи Зейна Алі Вахіба, вважаю, що вона відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 №567 «Про затвердженя Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» до кандидатських дисертацій, зокрема п.п. 9, 11 та 12, а сам здобувач заслуговує присудження йому наукового ступеню кандидата технічних наук за вказаною спеціальністю.

Офіційний опонент професор кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів Національного авіаційного університету Кандидат технічних наук, професор Аблесімов О.К.

Підпис професора Аблесімова Олександра Костянтиновича засвідчую

–  –  –

“____” листопада 2015 р.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІТЧЕНКО ГАЛИНА ВАЛЕРІЇВНА УДК 338.242.2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2015 Дисертація є рукопис. Роботу виконано на кафедрі менеджменту Національного...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ДУ «ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ М. І. ДОЛІШНЬОГО НАН УКРАЇНИ» ЦИБУЛЬСЬКА ЮЛІЯ ОРЕСТІВНА УДК 339.972:331.5:338.24.01 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ РИНКІВ ПРАЦІ Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис. Дисертаційна робота виконана в ДУ «Інститут регіональних...»

«В статье поставлена задача проанализировать социально-экономическое развитие в аграрном секторе экономики и осветить препятствия привлечения инвестиционно-инновационных ресурсов. Объектом исследования выступают современные сельскохозяйственные формирования, а также факторы, влияющие на объем выпуска продукции. Цель работы – определить финансовое обеспечение сельскохозяйственной отрасли Украины, ее инновационное развитие. Метод исследования – статистический анализ результатов хозяйственной...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів приладобудівного факультету галузі знань 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» спеціальностей: 8.05100301 «Технології приладобудування»; 8.05100302 «Прилади і системи точної механіки»; 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації», 8.05100304 «Прилади і системи екологічного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ КОНЦЕНТРОВАНИМИ ПОТОКАМИ ЕНЕРГІЇ методичні вказівки до вивчення курсу для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «зварювання», Затверджено Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» Київ -2012 Обробка матеріалів концентрованими потоками енергії: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050504 «Зварювання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»