WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Кривенко С. В. Дослідження якості державного регулювання сфери управління відходами України / С. В. Кривенко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua

Тематична виставка

"Відходи: проблеми збору, переробки та утилізації"

(надходження I кв. 2016)

Розділ 1. Нормативно-правові акти.

Державне регулювання у сфері управління відходами

Гусєва Н. Управління відходами в Україні та країнах ЄС / Н. Гусєва // Экология предприятия. – 2015. – № 10. –

С. 56-63.

Р/589

У статті подано стислий огляд утворення та поводження з відходами в Україні та країнах Європейського Союзу за 2012 рік, що ґрунтується на даних офіційної статистики. Зокрема, на даних Державної служби статистики України, зібраних у рамках проведення державного статистичного спостереження «Утворення та поводження з відходами», та даних статистичної організації Європейської комісії (Євростату), які є у вільному доступі на офіційних сайтах установ.

Кривенко С. В. Дослідження якості державного регулювання сфери управління відходами України / С. В.

Кривенко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – Т. 2, № 4.– С.

187-192.

Р/1055«Е»

Розроблено дворівневий підхід до оцінки діяльності держави як регулятора сфери управління відходами, який передбачає: 1) на першому рівні – розрахунок індикаторів дотримання в Україні положень міжнародних стандартів управління відходами, що закріплені в директивах ЄС; 2) на другому рівні – розрахунок інтегрального індексу державного регулювання сфери управління відходами, який узагальнює індивідуальні оцінки дотримання різних положень.

Р 353959 Місінкевич, Анна Леонідівна.

Правове забезпечення рекультивації земель України [Текст] : монографія /

Місінкевич Анна Леонідівна ; Хмельницький ун-т упр. та права. - Хмельницький :

[ХУУП], 2015. - 140 с.

У роботі досліджується становлення та розвиток наукової думки і законодавчого забезпечення рекультивації земель в Україні. Визначено юридичну природу рекультивації земель, встановлено суб’єктний та об’єктний склад земельних правовідносин, правові підстави та умови проведення рекультиваційних робіт, досліджено правову політику держави та інституційно-функціональне забезпечення рекультивації земель в Україні, обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення земельного законодавства України з питань рекультивації земель.

Строченко Н. І. Організаційно-інституційні основи адаптації законодавчо-нормативних документів України до права навколишнього природного середовища ЄС / Н. І. Строченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2014. – Вип. 5. – С. 192-197.

Р/1016«Е»

–  –  –

У монографії висвітлені теоретичні, науково-методичні, технологічні, організаційноекономічні, біоенергетичні та екологічні основи використання теплових ресурсів сільськогосподарськими культурами в умовах Південного Степу України.

Запропонований авторами агротехнологічний комплекс виробництва рослинницької продукції забезпечує раціональне використання теплових ресурсів та ґрунтовокліматичного потенціалу регіону, оптимізацію виробничих витрат, отримання високих економічних показників агросфери та зниження екологічного тиску на довкілля.

Альошин О. О. Перспективи ефективного використання вторинних ресурсів у господарському комплексі України / О. О. Альошин, А. В. Остроушко, Л. І. Тарасюк // Экология и промышленность. – 2015. – № 3. – С. 54Р/1911 Подано результати досліджень у сфері поводження з вторинними матеріальними ресурсами та побічною продукцією виробничих процесів. Проаналізовано міжнародний і вітчизняний досвід розвитку цього напряму ринкової економіки. Запропоновано заходи щодо збільшення обсягу та підвищення ефективності застосування вторинних ресурсів.

Багрій І. Д. Проблеми екологічного моніторингу освоєння сланцевого газу на Волино-Поділлі / І. Д. Багрій, В. П. Чепіль, К. М. Стародубець // Геоінформатика. – 2015. – № 3. – С. 41-44.

Р/1766 Сучасні технології розробки сланцевого газу ґрунтуються на гідравлічному розриві пласта, застосування якого несе в собі численні екологічні ризики для довкілля. Внаслідок таких робіт на перспективній території ВолиноПоділля можуть проявлятися несприятливі екологічні процеси, а саме забруднення підземних джерел питної води, проникнення на поверхню технологічних розчинів і газу, активізація техногенних землетрусів і зсувів.

Р 353885

Буковинський державний фінансово-економічний університет.

Науковий вісник [Текст] : [зб. наук. пр.] / МОН. - Чернівці : БДФЕУ. - (Економічні науки).

Вип. 28 : [у 2-х ч.], ч. 1. - Чернівці, 2015. - 448 с.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua

Зі змісту:

Розділ 3. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Горбач Л. М. Формування механізмів «зеленої» економіки у системі сталого розвитку. – С. 216-220.

Зав,ялець Ю. А., Яцько О. М. Дослідження ефективності використання сонячної електроенергії на території України. – С. 221-227.

Р 354734

–  –  –

Р 354333 Вартанян, Ганна Валеріївна.

Сутність та складові механізму використання туристичного потенціалу поліфункціональних еколого-економічних територій [Текст] : [монографія] / Г. В.

Вартанян ; Одеський держ. екологічний ун-т. - О. : ТЕС, 2015. - 118 с.

У монографії обґрунтовано сутність поліфункціональних екосистем цілісних територій, що можуть стати основою для розвитку різних видів економічної діяльності, зокрема туристичній, забезпечуючи достатній рівень конкурентоспроможності порівняно з іншим способом використання території, виявлено їх основні ознаки, критерії ідентифікації та функції.

Виговська Г. Удосконалення системи збирання, перероблення та утилізації відходів кінцевого споживання продукції / Г. Виговська, Т. Козаченко // Экология предприятия. – 2015. – № 10. – С. 14-19.

Р/589 Перш ніж перейти до розгляду питання, необхідно зупинитись на суті поняття «відходи кінцевого споживання продукції». В попередні роки в Україні широко вживався термін «відходи споживання», який включав у себе відходи побутового споживання та відходи виробничого споживання. Не аналізуючи цього поняття, зазначимо лише, що за своєю суттю воно не відповідало тому тлумаченню, під яким розумілося широким загалом.

Р 354849

–  –  –

Р 354349 Глушков, Александр Васильевич.

Прогнозирование экологического состояния и безопасности окружающей среды с учетом антропогенных факторов [Текст] : монография / А. В. Глушков ;

Одесский гос. экологический ун-т. - О. : ТЭС, 2015. - 284 с.

Изложено современное состояние анализа и оценки влияния антропогенной нагрузки на окружающую среду. Для решения широкого круга задач современной прикладной экологии и гидроэкологии (конструктивной географии и рационального использования природных ресурсов) изложены основы принципиально нового математического аппарата на основе нелинейного анализа и теории хаоса и мультифракталов.

Р 354369

–  –  –

Р 354365 Екологізація і біологізація природокористування в контексті збалансованого розвитку [Текст] : матеріали Міжнар. конф. молодих вчених, Україна, м. Одеса, 29 вересня - 01 жовтня 2015 р. / Інженерно-технологічний ін-т "Біотехніка" НААН, Одеський держ. екологічний ун-т. - О. : ТЕС, 2015. - 73 с.

У збірнику представлені тези доповідей і виступів учасників Міжнародної конференції молодих вчених «Екологізація і біологізація природокористування в контексті збалансованого розвитку».

Р 354822 Екологічне право України: система та межі правового регулювання [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ.

круглого столу, 25 вересня 2015 р., м. Дніпропетровськ / ДВНЗ "Національний гірничий ун-т", Євразійська асоціація правничих шкіл та правників. - Д. : НГУ, 2015. - 247 с.

Подано доповіді учасників Всеукраїнського науково-практичного круглого столу «Екологічне право України:

система та межі правового регулювання». Наведено результати досліджень сучасних проблем екологічного права, права екологічної безпеки, гірничого права, надрового права, геологічного права, водного права, а також цивільного, господарського, адміністративного, кримінального права тощо, що виконані представниками провідних юридичних шкіл України.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua Желновач Г. М. Аналіз екологічних впливів та ризиків при експлуатації автозаправних станцій / Г. М.

Желновач, Н. В. Прокопенко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2015. – Вып. 67. – С. 78-88.

Р/1270 Розглянуто основні екологічні впливи, які виникають при експлуатації автозаправних станцій. Проаналізовано екологічні ризики експлуатації вибухопожежонебезпечних об’єктів, зокрема автозаправних станцій. Виділено шляхи зменшення впливу досліджуваних об’єктів на рівень екологічної безпеки.

–  –  –

«Відсутність масової практики менеджменту в Україні потребує розробки шляхів удосконалення стратегії еколого-фінансового розвитку підприємництва».

Р 354708

–  –  –

Р 354192 Ідеологія "зеленого" зростання в системі національної економіки (теорія, інституційний базис, інструменти) [Текст] : колективна монографія / [Галушкіна Т. П., Жаліло Я. А., Купінець Л. Є. та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. - О. : Видавець Грінь Д. С., 2014. - 380 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні та прикладні аспекти економічного зростання в період глобальної нестабільності та сучасних міжнародних викликів. Авторами досліджуються інституційний базис національної економіки країни, пріоритети стратегічного управління та планування як основи розвитку «зеленої»

економіки; обґрунтовуються новітні принципи, підходи, секторальні моделі «зеленого» зростання.

Р 354345

–  –  –

Проведено аналіз токсичного впливу сирої нафти на анатомо-морфологічні показники листкової пластинки проростків пшениці ярої, вирощених на ґрунті з модельованим забрудненням.

Кривенко В. С. Проблеми та перспективи формування регіональної системи управління відходами:

кластерний підхід / В. С. Кривенко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2014. – Вип. 5. – С. 197-201.

Р/1016»Е»

Розглянуто основні ознаки регіональних, галузевих та інноваційних кластерів. Сформульовано принципи створення кластера відходів регіонального рівня. Запропоновано класифікацію кластера відходів на основі складу відходів та об’єктів їх утворення.

Р 354135

–  –  –

Р 354032 Методы решения экологических проблем [Текст] = Metods of Ecological Problems Solving : монография / под. ред. Л. Г Мельника, О. А. Лукаш ; НАН Украины, Сумский гос. ун-т, Ин-т экономики и прогнозирования НАН Украины, Ин-т экономики развития МОН и НАН Украины : в 7 т. - Сумы : СГУ. - (Экология и экономика). Т. 4 : Экологические вызовы и экономические возможности / [Л. Г. Мельник, О. А. Лукаш, В. Н. Авдасв и др.]. - Сумы, 2015. - 785 с.

В монографии рассмотрен широкий круг вопросов: от теоретических до прикладных, направленных на поиск путей повышения эколого-экономической эффективности общественного производства. Анализируются методы решения отраслевых и региональных эколого-экономических проблем.

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ УДК 656.135 О.П. Кравченко, професор, д-р техн. наук, О.П. Сакно, аспірант, О.В. Лукічов, доцент, канд. техн. наук Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Квартал Молодіжний, 20-а, м. Луганськ, Україна, 91034 МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ РУХОМОГО СКЛАДУ НА ПІДСТАВІ ОЦІНКИ ЗНОСУ ПРОТЕКТОРА ШИН Побудована модель системи контролю технічним станом рухомого складу на основі інформації про інтенсивність і характер зносу...»

«Міністерство освіти і науки,молоді та спору України Севастопольський національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ «МОРФОЛОГІЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ СКЛАДОВІ ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКА» Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання Севастополь Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) УДК 811.161.2 Методичні вказівки „Морфологічні та...»

«УДК 378. 22 : 796 / 799: [373] Зайцева Ю.В. СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У статті проаналізовано сучасний стан підготовки вчителя до організації фізкультурно-спортивної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, на основі цього ми виділили проблеми професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Показано необхідність у підвищенні ролі та розширенні функцій педагогічної практики...»

«Paradoxical Success of Aspect-Oriented Programming / Friedrich Steimann – Hagen: Lehrgebiet Programmiersysteme, 2006. – 28 p. 14. Шалак М. Застосування аспектно-орієнтованого підходу в інженерії програмних систем, що вимагають тривалого супроводу / М. Шалак, Є. Левус // 70–та студентська науково-технічна конференція : збірник тез доповідей / Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С. 163. 15. Oman P. W, A Definition and Taxonomy for...»

«№ 1 (29)’2013 УДК 342: 341.4:343.974:343.346.8 Сивухін Владислав Сергійович – провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Конституційні засади транскордонного доступу як форми міжнародного співробітництва у боротьбі з організованою кіберзлочинністю У статті розглянуто проблеми застосування транскордонного доступу до комп’ютерних даних як форми взаємної правової допомоги з протидії організованій кіберзлочинності. Ключові слова: кіберзлочин,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Савочкін Дмитро Олександрович УДК 621.396.96 РОЗВИТОК МЕТОДІВ ПРОСТОРОВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Севастопольському національному технічному університеті. Науковий керівник: доктор...»

«SWorld – 17-29 March 2015 http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2015 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2015 Технические науки – Информатика, вычислительная техника и автоматизация УДК 004.03:681.5 Косолапов А.А. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ В ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна,...»

«Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «Національний гірничий університет» Бобров Олексій Володимирович УДК 621.3.078.4:621.512 ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗПОДІЛУ СТИСЛОГО ПОВІТРЯ 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дніпропетровськ – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі систем електропостачання ДВНЗ «Національного гірничого університету» (м....»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення семінарського заняття Навчальний модуль СВ-2: Функціональна підсистема навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) ТЕМА 5.1.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ, ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет радіоелектроніки БЕРЕСТ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ УДК 681.518 МЕТОДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯМ МОНОКРИСТАЛІВ 05.13.07 – автоматизація процесів керування Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Сумському державному університеті, Міністерства освіти і науки України....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»