WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Актуальність теми дисертаційної роботи З огляду на євроінтеграційні стратегічні орієнтири України, що передбачають входження до спільноти високо розвинутих країн Західної Європи, ...»

-- [ Страница 2 ] --

Окрім того дістав подальшого розвитку категоріальний базис державного управління сферою пожежної безпеки, що доповнює та встановлює зв'язки між базовими категоріями та спеціальними поняттями, а саме: «пожежна безпека», «сфера пожежної безпеки», «державне управління сферою пожежної безпеки», «механізм державного управління сферою пожежної безпеки» і «принцип державного управління сферою пожежної безпеки», що стало основою для розробки механізму державного управління сферою пожежної безпеки (с. 65 - 70 дисертації). Дістала подальшого розвитку систематизація основних етапів виникнення та розвитку механізмів державного управління сферою пожежної безпеки, що дозволило, на їх основі, виокремити основні напрями теоретичного та практичного дослідження наслідків такого управління (с. 25 дисертації).

Дістало подальшого розвитку вивчення організаційних механізмів здійснення державного управління сферою пожежної безпеки в Україні, що дозволило запропонувати рекомендації щодо вдосконалення кадрового складу органів державного управління сферою пожежної безпеки (с. 109 дисертації). Також дістала подальшого розвитку систематизація особливостей, що притаманні пожежній безпеці, на основі яких ідентифіковано та сформульовано закони державного управління, специфічні для даної сфери, що стало основою формування механізму державного управління сферою пожежної безпеки (с. 71 - 101 дисертації).

Практичне значення дисертаційної роботи Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що теоретичні та методичні положення дисертаційної роботи доведено до рівня конкретних рекомендацій і пропозицій, які використано відділом фінансової безпеки Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (довідка №000368 від 16.04.2015 р.), робочою групою МВС (довідка №513-к від 24.04.2015р.), Управлінням ДСНС України у Івано-Франківській області (довідка №425 від 21.04.2015р.), Управлінням ДСНС України в Одеській області (довідка №581 від 22.04.2015р.), Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту (акт впровадження від 08 квітня 2015 р.), Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (акт впровадження від 29 квітня 2015 р.).

Оцінка оформлення дисертації Дисертація й автореферат оформлені відповідно до чинних вимог.

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації.

Робота написана науковим стилем, її оформлення відповідає існуючим стандартам, у тексті роботи зроблені необхідні посилання на цитовані джерела. Автореферат дисертаційної роботи повною мірою розкриває зміст проведеного дослідження і не містить інформації, відсутньої в дисертації. Структура дисертації повністю узгоджується з її новизною, метою і завданням дослідження, наукові положення викладені достатньо логічно і конкретно, висновки і рекомендації ґрунтуються на результатах власних авторських досліджень.

Повнота викладу отриманих результатів дослідження та їх оформлення Висновки дисертації, основні здобутки, пропозиції відображено у 41 науковій праці автора, серед яких монографія, 24 статті опубліковано у наукових фахових виданнях. Основні положення дослідження доповідалися на 13 науково-практичних конференціях різного рівня, за результатами участі у яких опубліковано тези доповідей.

Дисертації та автореферат за структурою, технічним оформленням відповідає' визначеним МОН України вимогам. У тексті автореферату відображено основні результати дисертації. Зміст автореферату є ідентичним змісту основних положень дисертаційної роботи.

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації

1. Акцентуючи увагу на тому, що Україна, а також інші країни зазнають «величезних втрат через пожежі» (с. 8 дисертації), на нашу думку, автору варто було б конкретизувати, який саме рівень втрат вважається величезним, та в чому вимірюються визначені ним величезні втрати?

2. Визначаючи практичне значення одержаних результатів роботи, автор згадує про розроблені у дисертації механізми здійснення та розвитку державного управління сферою пожежної безпеки в Україні (с. 14 - 15 дисертації), проте у переліку наукової новизни одержаних результатів жоден з них не наведено в якості результату дослідження.

3. З огляду на те, що автор в дисертаційній роботі, проводячи аналіз визначеної проблематики, посилається на статистику (с. 26 дисертації), варто було б наводити саме кількісні значення параметрів, про які йдеться у тексті роботи, що дозволило б розширити представлення щодо стану сфери пожежної безпеки в Україні.

4. У дисертаційній роботі наведено схему програмно-цільової структури дисертаційного дослідження сферою пожежної безпеки в Україні (с. 48 дисертації), в якій перелічено методи дослідження. Проте серед наведених методів не вистачає тих, які наведено у вступі (с. 1 1 - 1 2 дисертації).

5. У другому розділі дисертаційної роботи здобувач чомусь аналізує функціонування нормативно-правових та організаційних механізмів державного управління сферою пожежної безпеки в Україні, хоча перед цим, у першому розділі, не визначив їх сутність, кількісну та якісну характеристику і не обґрунтував чому їх необхідно розглядати саме як механізми - нормативно-правові, організаційні. До того ж, доцільно було б і у дисертації, і в авторефераті навести існуючу схему системи державного управління сферою пожежної безпеки в Україні, де визначити суб'єкти, об'єкти, а також механізми з їх методами та інструментами.

6. Опрацьовуючи проблематику механізмів державного управління сферою пожежної безпеки в Україні, необхідно було навести та проаналізувати затверджені Наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 № 1417 Правила пожежної безпеки в Україні, як один із основних та актуальних нормативно-правових актів, що регулюють згадану сферу.

7. Визначивши вимоги до якостей керівників органів державного управління сферою пожежної безпеки (с. 289 дисертації), автору варто було б: 1) навести та обґрунтувати шкалу, за якою оцінюватимуть управлінський склад з використанням запропонованого ним переліку якостей; 2) узгодити використання процесного та системного підходів, про які дисертант згадує окремо в контексті визначення якостей керівників органів державного управління сферою пожежної безпеки.

Загальний висновок Дисертаційна робота Андрієнко Миколи Васильовича на тему «Механізми державного управління сферою пожежної безпеки в Україні», що подана на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління, є завершеною науковою працею, у якій отримано науково-обґрунтовані результати, що вирізняються новизною, мають практичну цінність, забезпечують вирішення актуальної наукової проблеми, яка полягає у науково-теоретичному обґрунтуванні механізмів здійснення державного управління сферою пожежної безпеки в Україні.

Вивчення матеріалів дисертації свідчить про її пошуковий характер, творчий підхід автора до вирішення поставлених завдань.

Зміст дисертаційної роботи відповідає обраній темі, забезпечує досягнення поставленої мети і вирішення наукових завдань дослідження.

У цілому дисертаційна робота на тему «Механізми державного управління сферою пожежної безпеки в Україні» відповідає вимогам МОН України та «Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» від 24 липня 2013 р. № 567 із відповідними змінами, а її автор, Андрієнко Микола Васильович, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління.

Офіційний опонент:

Завідувач кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, д.держ. упр., проф. М.А. Латинін

Вірно:

директор Харківського регіонального інституту державног управління Національної акаде, державного управління при Президентові України, д.соц.н., проф., заслужений працівник освіт Л.О. БеловаPages:     | 1 ||
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ НОВІКОВА Юлія Вікторівна УДК 531.39, 517.977 КЕРУВАННЯ КОЛИВАННЯМИ ТА РЕДУКЦІЯ МОДЕЛЕЙ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З ПРУЖНИМИ ПЛАСТИНАМИ 01.02.01 – теоретична механіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті прикладної математики і механіки НАН України та Інституті математики НАН України. Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 4 (7) 2011 ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ В СРАВНИТЕЛЬНОПРАВОВОМ КОНТЕКСТЕ Битяк А. Ю. На основании прогноза реализации задач Энергетической Стратегии Украины на период до 2030 года относительно преобразования генерирующих компаний из государственных предприятий в акционерные общества проанализированы юридические и экономические последствия такого шага. В связи с этим...»

«ДІЇ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ ! Зміст 1. Рекомендації в умовах загрози та виникнення терористичного акту.2. Своєчасно інформуйте про виявлення вибухонебезпечних предметів 3. Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру 4. Екстрена валізка 5. Правила пожежної безпеки 6. Основні заходи щодо запобігання можливого терористичного акту 7. Сигнал «Увага всім» 8. Режим надзвичайної ситуації 9.Оповіщення при надзвичайних ситуаціях (нс) мирного...»

«Як висновок, можна засвідчити, що збільшення розмірів обхватів ланок нижніх кінцівок відбулося внаслідок виникнення міжм’язової гематоми і наслідками операційного втручання. Висновок Широке використання та поширення методу артроскопії колінного суглоба стимулювало розробку нових методик післяопераційного відновлення. Однак до теперішнього часу рішення цієї проблеми не має однозначного тлумачення в літературі. Впровадження сучасних технологій у травматології безсумнівно позитивно впливає на...»

«Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання. Тези доповідей. Національний університет «Львівська політехніка», 26-28 березня 2015 року УДК 656.078:658.51 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПАРКІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ FORMATION OF REGIONAL PARTNERSHIP OF PASSENGER`S MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES IN THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL TRAINING ROAD VEHICLES Віктор Біліченко, Світлана...»

«УДК 373 Неговський І.В. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ГУМАНІТАРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У статті розглядаються основні шляхи вдосконалення викладання технічних дисциплін у майбутніх учителів технологій в умовах гуманітарної спрямованості. Автор розкриває особливості взаємозв’язку між собою фундаментальної, професійної та гуманітарної підготовки студентів. Ключові слова: професійна освіта, гуманітарна підготовка, професійна підготовка,...»

«РОЗДІЛ І. Географія. № 8, 2011 УДК 622.277:622.775 А. Д. Калько – кандидат технічних наук, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне Економіко-географічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів Роботу виконано на кафедрі розробки родовищ корисних копалин НУВГП У статті проаналізовано і порівняно методи економічної оцінки мінерально-сировинних ресурсів. Ключові слова: корисні копалини, мінеральні ресурси,...»

«СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СКЛЯР ІРИНА ДМИТРІВНА УДК: 330.141.1:346.3.9 СИСТЕМА ЦИКЛІВ ВІДТВОРЕННЯ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМ ПРОГРЕСОМ Спеціальність 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – кандидат економічних наук, професор Боронос...»

«АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД УДК 727.3 Аспірант Кіщенко А. О. Науковий керівник: канд. арх., доц. Костенко О. Я. Кафедра основ архітектури та архітектурного проектування Київський національний університет будівництва і архітектури АРХІТЕКТУРА ВИЩОГО УЧБОВОГО ЗАКЛАДУ ЯК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ Анотація. У статті розглядаються питання, що виникають при формуванні інтегрального простору вищих навчальних закладів (ВНЗ). Формулюється концепція організації простору такого типу будівель. Ключові...»

«ISSN 2227-2844 ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 23 (282) ГРУДЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ № 23 (282) грудень 2013 Частина IІ Засновано в лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки) Постанова президії ВАК України від 14.10.09 №1-05/4...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»