WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Актуальність теми дисертаційної роботи З огляду на євроінтеграційні стратегічні орієнтири України, що передбачають входження до спільноти високо розвинутих країн Західної Європи, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Голові спеціалізованої вченої ради

Д 17.127.03

у Класичному приватному університеті

д.держ.упр., професору Огаренку В.М.

ВІДГУК

офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора

Латиніна Миколи Анатолійовича

на дисертацію Андрієнко Миколи Васильовича

«Механізми державного управління сферою пожежної безпеки в Україні»,

подану до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 17.127.03 Класичного

приватного університету на здобуття наукового ступеня доктора наук з

державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління Актуальність теми дисертаційної роботи З огляду на євроінтеграційні стратегічні орієнтири України, що передбачають входження до спільноти високо розвинутих країн Західної Європи, важливим є визнання найвищою соціальною цінністю саме людини та її життя. Зазначене передбачає перегляд державної політики, переналагодження механізмів державного управління різними сферами в контексті забезпечення вищого рівня якості життя в Україні, безпеки життю людини та її здоров'ю. Процеси перебудови, що відбуваються в державному управлінні, спонукають до наукової обґрунтованості методологічного підґрунтя, методичних положень, практичних рекомендацій щодо функціонування його механізмів.

Розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному, поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки, зміцнення законодавчої, нормативно-правової, науково-технічної і ресурсної бази, що сприятиме підвищенню рівня пожежної безпеки в населених пунктах та на об'єктах.

У рамках зазначеного здобувачем опрацьовано проблематику, що стосуються безпосередньо механізмів державного управління сферою пожежної безпеки в Україні, результативне функціонування яких є однією з передумов забезпечення безпеки людського життя та здоров'я. Зазначене свідчить про актуальність теми дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами Дисертаційне дослідження виконано у межах науково-дослідних тем Інституту державного управління в сфері цивільного захисту, зокрема:

«Дослідження актуальних проблем цивільного захисту та розробка рекомендацій щодо удосконалення Єдиної державної системи цивільного захисту» (державний реєстраційний номер 011511002098), Національного інституту стратегічних досліджень на тему «Забезпечення фінансової безпеки держави в умовах реформування економіки України» (державний реєстраційний номер 011511003110). Дисертантом було ідентифіковано низку ризиків та загроз економічній безпеці, розроблено механізми державного управління сферою пожежної безпеки в Україні на основі аналізу чинників впливу макросередовища.

Матеріали дисертаційної роботи пов'язані також з реалізацією Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки.

–  –  –

узагальнення та критичний аналіз вітчизняних та іноземних наукових праць учених, спеціальної наукової літератури з проблематики розвитку системи державного управління, механізмів державного управління сферою пожежної безпеки.

Наукові результати дослідження Андрієнко М.В. є достовірними, такими, що характеризуються належним рівнем наукової новизни, є особистим внеском здобувана в теорію та практику державного управління сферою пожежної безпеки в Україні.

Дисертація містить шість розділів, що логічно взаємопов'язані між собою. У розділі 1 «Теоретичні та методологічні засади дослідження механізмів державного управління сферою пожежної безпеки в Україні»

(с. 18 - 54) здобувач дослідив історичне підґрунтя появи механізмів державного управління сферою пожежної безпеки та, базуючись на отриманих результатах, виокремив низку основних історичних етапів їх становлення (с. 18 - 25). Аналіз ступеня дослідження проблематики механізмів державного управління сферою пожежної безпеки в Україні шляхом критичного осмислення наукових праць як вітчизняних, так й іноземних учених (с. 26 - 44) дозволив чітко визначити наукову проблему та наукові завдання дослідження (с. 4 4 - 5 1 ).

Другий розділ «Рефлексія механізмів державного управління станом і розвитком сфери пожежної безпеки в Україні» (с. 55 - 127) присвячено дослідженню загальної характеристику пожежної безпеки (с. 55 - 71), у рамках якого автором запропоновано власне визначення «пожежної безпеки». Надалі дисертантом проаналізовано умови розвитку сфери пожежної безпеки в Україні (с. 71 - 102) з наведенням масиву статистичних даних. У результаті дослідження умов розвитку сфери пожежної безпеки в Україні здобувач визначив причини, що впливають на її стан, та обґрунтував важливість вирішення низки проблем різноманітного характеру, що впливають на рівень захищеності від пожеж.

З метою системного опрацювання визначеної проблематики здобувачем проаналізовано як нормативно-правові механізми функціонування сфери пожежної безпеки в Україні (с. 102 - 109), так й організаційні механізми здійснення державного управління сферою пожежної безпеки в Україні (с.

1 0 9 - 124).

Третій розділ дисертації «Система, організаційно-правові форми та принципи реалізації механізмів державного управління сферою пожежної безпеки в Україні» (с. 128 - 188) спрямований на визначення особливостей управлінської діяльності керівних кадрів у сфері пожежної безпеки, яку автор характеризує як важливу складову механізму реалізації державної кадрової політики. Досліджено змістовну сутність категорії «принцип державного управління» та запропоновано зміст «принципу державного управління сферою пожежної безпеки». Четвертий розділ (с. 189 - 252) «Процесуальні особливості механізмів державного управління сферою пожежної безпеки в Україні» включає обґрунтування сукупності принципів, що спрямовані на створення умов для вибору методів що забезпечують успішну реалізацію механізмів державного управління сферою пожежної безпеки, а саме принципи: «практичної застосовності методу», «вартості застосування методу», «ефективності знайденого рішення», «достовірності методу», «стабільності рішення», «збалансованості методів», «необхідності методу», «зовнішнього доповнення». Для забезпечення здійснення механізмів державного управління сферою пожежної безпеки обґрунтовано стратегію та механізм вибору методів.

У п'ятому розділі (с. 253 - 298 дисертації) «Напрями подальшого вдосконалення механізмів державного управління сферою пожежної безпеки в Україні» автором запропоновано зміни до Закону України «Про основи національної безпеки України», а саме: до абзацу 9 статті 6 «Пріоритети національних інтересів», статті 7 «Загрози національним інтересам і національній безпеці України», статті 8 «Основні напрями державної політики з питань національної безпеки».

У шостому розділі (с. 299 - 344 дисертації) «Концептуальний підхід до розвитку механізмів сфери пожежної безпеки в Україні» запропоновано зміни до Закону України «Про забезпечення пожежної безпеки в Україні».

Здобувачем запропоновано методику навчання із застосуванням методу проблематизації з метою забезпечення розвитку креативного мислення в офіцерів цивільного захисту.

За результатами дослідження причинних основ існування та поглиблення проблеми пожежної безпеки у сучасних умовах дисертант запропонував профілактичні заходи, що спрямовані на якісне вирішення проблематики забезпечення пожежної безпеки.

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів Ознайомлення зі змістовним наповненням дисертаційної роботи, автореферату, наукових публікацій дозволяє зробити висновок про те, що наукові положення, рекомендації та висновки, що сформульовано в дисертації, характеризуються належним рівнем обґрунтованості та достовірності. Зазначене підтверджується глибоким аналізом фундаментальних наукових праць за проблемами розвитку теорії та практики державного управління у сфері пожежної безпеки, оглядом матеріалів щодо ретроспективного аналізу становлення, розвитку та сучасного стану сфери пожежної безпеки в Україні, підбором та аналізом статистичного матеріалу, успішною апробацією теоретико-прикладних й методологічних розробок на міжнародних та всеукраїнських науковопрактичних конференціях. Досягненню мети дослідження сприяло використання цілої сукупності сучасних методів дослідження.

На нашу думку, важливим науковим результатом дисертаційного дослідження є уперше обґрунтована автором сукупність принципів реалізації механізмів державного управління, що є специфічними для сфери пожежної безпеки в Україні, що стало основою для розробки концептуального підходу до оцінювання ефективності зазначених механізмів (с. 151 - 157 дисертації). Серед інших результатів на увагу заслуговує й запропонована здобувачем модель самоуправління в системі державного управління сферою пожежної безпеки з контуром негативного зворотного зв'язку, що обумовлено необхідністю забезпечення її функціональної інваріантності при змінах стану зовнішнього й внутрішнього середовищ (с. 170 дисертації). Автором також розроблено принципи, стратегію та механізм вибору методів при здійсненні державного управління сферою пожежної безпеки, використання яких дозволяє створити необхідні умови для вибору методів для успішного здійснення державного управління сферою пожежної безпеки (с. 189 - 209 дисертації). Дисертантом обґрунтовано базову сукупність принципів формування управлінських рішень у сфері пожежної безпеки, які вважаються визначальними та достатніми для формування і реалізації управлінських рішень з урахуванням процесу самоорганізації діяльності органів державного управління сферою пожежної безпеки (с. 228 дисертації). Уперше ним також розроблено концептуальний підхід до впровадження міжнародного стандарту управління якістю ISO 9001:2008 в діяльність органів ДСНС України, що дозволить удосконалити внутрішню систему державного управління у цій сфері (с. 271 дисертації).

Доцільно зазначити, що автором удосконалено трактування понять «принципи державного управління» та «принципи державного управління сферою пожежної безпеки», що, на відміну від усталених, узагальнюють існуючі складові ефективного державного управління сферою пожежної безпеки (с. 137 - 138 дисертації). Серед іншого удосконалено й рекомендації щодо формування вимог до якісних характеристик керівників органів державного управління сферою пожежної безпеки, які ґрунтуються на процесному підході (с. 289 дисертації). Удосконалено й структуру процесу формування управлінських рішень у сфері пожежної безпеки та механізму його здійснення з урахуванням об'єктивних законів управління та базової сукупності принципів формування таких рішень, що дозволило вважати запропоновану структуру як уніфіковану для формування управлінських рішень у сфері пожежної безпеки (с. 245 дисертації).

Удосконалено нормативно-правові засади функціонування сфери пожежної безпеки шляхом внесення змін до законодавства України, що дозволить посилити реалізацію механізмів державного управління у цій сфері (с. 260, 302 - 303 дисертації).

Удосконалено науково-теоретичні засади механізмів здійснення державного управління сферою пожежної безпеки, склад яких запропоновано сформувати з таких складових, як:

закони та теоретичні засади; принципи; концепції, механізми, моделі;

теоретичний базис, що дозволить підвищити ефективність їх реалізації (с.

262 дисертації).Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ Харківської державної академії культури Збірник наукових праць За загальною редакцією В. М. Шейка Засновано в 1999 р. Випуск 32 Харків, ХДАК, 2011 УДК [002+008+01+02+037+93/94](06) Засновник і видавець — Харківська державна академія культури Друкується за рішенням ученої ради Харківської державної академії культури (протокол № 8 від 28.01.2011 р.) Затверджено Постановою ВАК України: 16.12.2009 р. як фахове видання з історичних...»

«УДК 81’42: 46. 811.111 ПЕРЕХІД ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В ГІПЕРМЕДІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ВИЯВ СУЧАСНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕДІАПРОСТОРУ Доскоч Інна Олегівна, викл. Тернопільський національний економічний університет У статті зосереджено увагу на новому середовищі функціонування художнього гіпертексту – гіпермедіа, що стає уособленням інтеракції тексту з мультимедійними засобами. Також виокремлені властивості функціонування електронного тексту в гіпермедійному середовищі. Відстежено інтеграцію художнього твору з...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут Приладобудівний факультет Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «КОНСТРУЮВАННЯ ПРИЛАДІВ» для студентів напряму 6.051003 «Приладобудування» Ухвалено Вченою радою приладобудівного факультету Протокол № 4/13 від 29.04.2013 р. Київ 2013 Бондар П. М., Мураховський С.А. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Конструювання приладів» для...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ СИЛЬЧУК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА УДК 664.6: 663.478.2 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ПОДОВЖЕНОГО ТЕРМІНУ ЗБЕРІГАННЯ 05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України. доктор технічних наук, професор, чл. –...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О.П. Гребельник. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 696 с.3. Ківалов С.В. Митна політика України : підручник / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич. – Одеса : Юридична література, 2001. – 256 с.4. Оліщук Г.О. Актуальні проблеми реалізації митної політики України та шляхи їх розв'язання / Г.О. Оліщук // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 3(4). – С. 90-96. 5. Пашко П.В. Митна...»

«УДК 519.866+005.21:658 СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ А. О. Азарова канд. техн. наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного менеджменту Вінницький національний технічний університет aza@vstu.vinnica.ua О. В. Антонюк канд. екон. наук lpigul@mail.ru У статті розроблено методологічний підхід і побудовано відповідні структурну та математичну моделі визначення рівня використання стратегічного...»

«В. О. Косячков, В. А. Гнатуш, Р. В. Лютий, А. С. Кочешков ІСТОРІЯ ЛИТВА У КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ: Кафедрі ливарного виробництва НТУУ «КПІ» 90 років Друге, доповнене видання Київ НТУУ «КПІ» УДК 378.6 ББК 34.61 Косячков В. О. Історія литва у Київському політехнічному: Кафедрі ливарного виробництва НТУУ «КПІ» 90 років [Текст] / В. О. Косячков, В. А. Гнатуш, Р. В. Лютий, А. С. Кочешков. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 84 с. Представлено матеріали стосовно заснування, розвитку та становлення...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО Чепкунов Роман Анатолійович УДК 621.316.71 ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З НЕПРЯМИМ ВИМІРЮВАННЯМ ШВИДКОСТІ Спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Кременчук – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі систем автоматичного управління та електроприводу Кременчуцького...»

«МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА YOUNG SPORTS SCIENCE УКРАЇНИ, 2009. Т.1. С. 329-334. OF UKRAINE. 2009. V.1. P. 329-334. УДК 796.91.001.57 МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІКИ БІГУ ПО ПРЯМІЙ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КОВЗАНЯРІВ-СПРИНТЕРІВ Яна ЧУБЕНКО Національний університет фізичного виховання і спорту України Анотація. У статті представлені моделі раціональної рухової структури техніки бігу по прямій ковзанярів високої кваліфікації (чоловіків) на спринтерській дистанції 500 м, які розроблені на підґрунті біомеханічного...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет “Львівська політехніка” ВЕРЕС ЗЕНОВІЙ ЄВГЕНОВИЧ УДК 004.932 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ МАСШТАБУВАННЯ РУХОМИХ ТА НЕРУХОМИХ ЗОБРАЖЕНЬ 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів– 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор технічних наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»