WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«роботи, її зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Детальне знайомство з дисертацією, ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВІДГУК

офіційного опонента - доктора технічних наук, професора

Архипової Людмили Миколаївни на дисертаційну роботу

Соколової Ірини Федорівни

«Комплексна оцінка і прогнозування впливу підприємств первинного

виноробства на довкілля»,

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

за спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека

Актуальність теми дисертаційної роботи, її зв’язок з науковими

програмами, планами, темами.

Детальне знайомство з дисертацією, авторефератом та працями здобувана дозволяє визначити, що дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуального науково-практичного завдання - розробленню теоретичних, методичних та практичних аспектів комплексної оцінки та прогнозування впливу підприємств первинного виноробства на компоненти навколишнього середовища.

Важливим та актуальним є розроблення теоретичних засад і практичних заходів підвищення рівня екологічної безпеки промислових підприємств. Результатом діяльності підприємств первинного виробництва є щорічне утворення значних обсягів твердих відходів, скидів високонцентрованих стічних вод, викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Актуальність теми дисертаційного дослідження у достатній мірі обґрунтована дисертантом в роботі та підтверджується тим, що виконана відповідно до основних засад державної екологічної політики на період до 2020 року, а також є складовою частиною досліджень, що здійснювались за тематичними планами Міністерства освіти і науки України в рамках виконання науково-дослідних робіт Одеською національною академією харчових технології за темою: «Розробка технологічних заходів підвищення рівня екологічної безпеки виноробних підприємств» (№ ДР 0 1 12Ш01781).

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Ключовими проблемами, які аналізується та досліджуються в дисертації, є:

- розроблення науково - методологічних основ екологічної безпеки підприємств первинного виноробства;

- обґрунтування способу переробки твердих відходів первинного виноробства з одержанням вторинної сировини;

- обґрунтування методу утилізації рідких промислових відходів як заходу стабілізації та поліпшення стану довкілля.

Слід зауважити, що поставлені завдання в повній мірі знайшли своє вирішення в дисертаційній роботі.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій підтверджується використанням класичних методів досліджень (зокрема, логічного аналізу літературних джерел, систематизації інформації, розроблення адекватних математичних моделей і т.п.);

коректністю постановки задач, що розв’язуються; задовільною збіжністю результатів теоретичних положень та даних експериментальних досліджень.

Достовірність висновків і рекомендацій практичного характеру підтверджується використанням апробованих методик та обґрунтованим обсягом експериментальних, аналітичних та моніторингових досліджень.

В процесі детального аналізу дисертаційної роботи та автореферату не виявлено висновків та тверджень, що викликають сумніви.

Наукова новизна роботи.

Основними з одержаних в роботі нових наукових результатів є такі:

- дістало подальшого розвитку індексне оцінювання рівня екологічної безпеки; автором обґрунтовано методику оцінки рівня екологічної небезпеки промислових об’єктів первинного виноробства, яка дозволяє здійснювати ранжування виробництв за рівнем екологічної небезпеки як в умовах штатної роботи так і при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

- вперше науково обґрунтована та експериментально підтверджена ефективна утилізація відходів підприємств первинного виноробства в частині застосування методу анаеробного зброджування рідких відходів з одержанням біогазу, а також в частині переробки твердих відходів вичавки та гребенів для отримання кормових добавок;

- набуло подальшого розвитку прогнозування впливу підприємств первинного виноробства на стан довкілля шляхом кореляційно-регресійного аналізу прогнозної оцінки ефективності застосування розроблених засобів і способів управління екологічною безпекою.

Оцінка висновків здобувана щодо значущості його праці для науки та практики. Одержані дисертантом результати безперечно мають важливе значення для науки, оскільки вони розширюють загальні наукові уявлення відносно науково-практичних аспектів управління екологічною безпекою на основі детального вивчення особливостей формування, розвитку та проявів екологічної небезпеки з урахуванням певних її складових.

Конкретизуючи, слід відмітити такі основні положення, які визначають наукове значення роботи:

- на основі теоретичного обґрунтування експериментально отримано субпродукти з рідких та твердих відходів підприємств первинного виноробства;

- запропоновано науково-методологічні засади оцінки стану екологічної небезпеки виноробних підприємств;

- запропоновано економічно обґрунтовані техніко-технологічні рішення з управління екологічною безпекою підприємств первинного виноробства.

Практична значущість результатів дисертаційної роботи визначається, на думку опонента, наступним:

- технічними рішеннями для зменшення навантаження на навколишнє середовище підприємств первинного виноробства;

- розробкою й впровадженням способу утилізації промислових відходів шляхом одержання з них корисних субпродуктів;

- розробкою й впровадженням способу анаеробного зброджування осаду стічних вод;

- для реалізації «Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Одеської області на 2016-2020 роки»;

- як складова для підготовки проектів на будівництво та реконструкцію підприємств первинного виноробства.

Щодо завершеності дисертації в цілому, то слід зауважити, що дисертація - це завершена наукова робота, основний текст якої складає 128 сторінок та складається із вступу, п ’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 180 найменувань, та 7 додатків, об’єм яких складає 44 сторінки.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету роботи, завдання та методи досліджень, висвітлено наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, а також наведено відомості щодо переліку місць апробації роботи, її структури та обсягу публікацій.

В першому розділі приведений аналіз стану проблеми екологічної безпеки підприємств первинного виноробства. Виконане автором узагальнення існуючих підходів і методів системного аналізу і оцінки екологічної безпеки, показало необхідність і актуальність подальшої розробки теорії і методів комплексної екологічної оцінки й зменшення впливу на довкілля виноробних підприємств, що дозволило обґрунтувати мету і завдання дисертаційних досліджень.

В другому розділі автор представив послідовність теоретичних та експериментальних досліджень дисертаційної роботи; теоретично обґрунтував механізм формування екологічної небезпеки досліджуваних підприємств; запропонував методику обчислення зведеного комплексного індексу екологічної небезпеки.

Третій розділ присвячений програмі, методиці і результатам експериментальних досліджень, а саме виконано роботи щодо обґрунтування способу утилізації твердих й рідких виробничих відходів; надані результати експериментальних досліджень фізико-хімічних властивостей ферментного препарату; раціональних й оптимальних режимів ферментативного гідролізу тощо. В цілому представлено результати експериментальних досліджень, які підтверджують адекватність теоретичних положень та є підставою для їх практичної реалізації.

Четвертий розділ присвячено викладенню результатів практичних аспектів регулювання екологічною безпекою виноробних підприємств, що полягають у розроблених технологічних схемах поводження з рідкими та твердими відходами, обґрунтуванні техніко-технологічних вимог до процесів отримання кормової добавки з твердих відходів виноробних підприємств та очищення стічних вод методом анаеробного зброджування; досліджень відповідності отриманих продуктів (кормової добавки та біогазу) нормативним вимогам та економічному обґрунтуванні ефективності виробництва.

У п’ятому розділі представлено результати прогнозування впливу досліджуваних підприємств на стан довкілля в частині утворення стічних вод, твердих відходів та викидів у атмосферне повітря шляхом статистичної обробки даних моніторингових спостережень з побудовою регресійних залежностей.

Загальні висновки, містять основні результати дисертаційних досліджень, викладені достатньо повно та відображають реалізацію поставлених завдань.

Оформлення дисертації відповідає вимогам ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення" та вимогам до оформлення дисертацій в України, висвітленим в Бюлетені ВАК України №2, 2000 р. та у Бюлетні ВАК № 9-10 2011 р. Текст дисертації викладено чітко, грамотно, логічно ув’язаний значний за обсягом матеріал, дисертація достатньо ілюстрована, оформлена згідно з вимогами щодо оформлення дисертацій.

Шляхи використання наукових та практичних результатів роботи і ступінь їх реалізації. Результати досліджень із розроблення технікотехнологічних заходів з управління екологічною безпекою виноробних підприємств впроваджені на профільному науково-виробничому підприємстві «Агросвіт» (акт впровадження від 19.12.2013). Основне практичне значення результатів дисертаційних досліджень полягає у їх використанні при виконанні проектних робіт на будівництво та реконструкцію виноробних підприємств.

Наукові та практичні результати роботи використані також у навчальному процесі Одеської національної академії харчових технологій при підготовці фахівців за спеціальністю 8.04010604 «Екологічний контроль і аудит» при викладанні дисциплін:

«Управління екологічною безпекою», «Екологічний менеджмент», «Екологічний контроль та екологічний аудит» (акт впровадження від 06.03.2015). Пропозиції щодо розширення сфери використання результатів дисертаційної роботи рекомендую направити у Міністерство екології та природних ресурсів України та в Міністерство аграрної політики й продовольства України.

Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих роботах.

Результати дисертації опубліковано у 24 роботах: 10 статей, з яких:

7 статей у фахових наукових виданнях України з технічних наук, 1 стаття у закордонних наукових виданнях; 12 тез доповідей на конференціях; 2 патенти України на корисну модель. Одноосібно автором опубліковано З наукові праці. Повнота викладу основних результатів дисертації у наукових фахових виданнях достатня.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Слід відзначити достатній рівень оприлюднення результатів - результати досліджень доповідались автором на всеукраїнських, міжнародних наукових, науковопрактичних, науково-технічних конференціях протягом чотирьох років.

Ідентичність змісту автореферату основним положенням дисертації.

Автореферат повно та чітко відображає основні положення, результати та висновки дисертаційної роботи, ступінь новизни та практичне значення результатів досліджень, їх сутність та особистий внесок здобувана. Зміст автореферату повністю відповідає розділам дисертації та її основним положенням, вступна частина й висновки дисертаційної роботи і автореферату є ідентичними.

Недоліки та зауваження до роботи та авторефератуPages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 532.135:532.517.4:532.54 В.І. Орел Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра гідравліки та сантехніки ЕФЕКТ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНО АКТИВНИХ ДОДАТКІВ ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ РІДИН У ТРУБОПРОВОДАХ © Орел В.І., 2008 Запропоновано формулу для визначення кількості витраченої електроенергії, яка характеризує технічну ефективність транспортування рідин. Показано, що економічний ефект від уведення гідродинамічно активних додатків у потік рідини за рахунок зменшення спожитої...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.10 поведінки каркасу кузова типу Low-entry у разі суміщення класичної та низькопідлогової схем його компонування. Рис. 4. Схема прикладання в'язей структури каркасу кузова згідно з Правилами ЄЕК ООН № 66 Література 1. Голенко К.Е. Комп'ютерне моделювання і аналіз напружено-деформованого стану каркасу кузова автобуса типу Low-entry / К.Е. Голенко, О.З. Горбай, Л.В. Крайник // Вісник НУ Львівська політехніка : Динаміка, міцність та проектування...»

«МАРКЕТИНГ І РИНКОВІ ВІДНОСИНИ так швидко, що керівник навіть не встигає усвідомити ці зміни, не кажучи вже про реакцію на них. Тому, безумовно, дуже гостро стоїть питання формування сучасних підходів до різних аспектів управлінської діяльності, особливо до прийняття стратегічних управлінських рішень. Утім, треба зазначити, що на шляху пошуку надсучасної та найефективної моделі прийняття рішень, особливо рішень, які приймаються в середовищі невизначеності підприємства, постає ряд питань, які не...»

«Міністерство освіти і науки,молоді та спору України Севастопольський національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ «МОРФОЛОГІЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ СКЛАДОВІ ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКА» Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання Севастополь Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) УДК 811.161.2 Методичні вказівки „Морфологічні та...»

«ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 3.021.056-01 ПЕ АПАРАТ ЕЛЕКТРОННИЙ КОНТРОЛЬНО-КАСОВИЙ MINI-T 400ME ЧАСТИНА 1 3.021.056-01 ПЕ MINI-T 400ME АНОТАЦІЯ Це посібник з експлуатації містить необхідну інформацію про апарат електронний контрольнокасовий (далі ЕККА) MINI-Т 400МЕ (версія 4101-4), його функціональні та технічні характеристики, способи використання, вимоги безпеки, рекомендації по підготовці до роботи, програмуванню та технічному обслуговуванню. MINI-Т 400МЕ — портативний ЕККА, що може живитися від...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» На правах рукопису ТЕСАК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 330.131.7:658 РИЗИКИ У ВІДНОСИНАХ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІЗ СУБ’ЄКТАМИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі...»

«Національна академія наук України Інститут електродинаміки КОБЗАР КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 621.313.322 МЕТОДИ І ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ТА КОМПЛЕКСНОЇ ПОВУЗЛОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ПОТУЖНІСТЮ 150-300 МВТ Спеціальність 05.09.01 «Електричні машини і апарати» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 р. Дисертацією є рукопис. Робота виконана у ДП завод «Електроважмаш», м. Харків. Науковий керівник доктор технічних наук, старший науковий...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ХОВЕРКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 621.315.592 РОЗРОБЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СЕНСОРНОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ СТРУКТУР КРЕМНІЙ-НА-ІЗОЛЯТОРІ ТА МІКРОКРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ, МОДИФІКОВАНИХ ДОМІШКАМИ БОРУ І НІКЕЛЮ 05.27.01 – твердотільна електроніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі напівпровідникової електроніки Національного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Хохлов Максим Андрійович УДК 666.293.522 АНТИКОРОЗІЙНІ ТА ДЕКОРАТИВНІ СКЛОЕМАЛІ ДЛЯ СТАЛЕВИХ ВИРОБІВ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ ВИПАЛУ 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дніпропетровськ – 2016 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі хімічної технології кераміки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ На правах рукопису РОМАНОВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ УДК 681.518:663.4 АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ КОМПЛЕКСОМ ПИВЗАВОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ Спеціальність 05.13.07 Автоматизація процесів керування АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі автоматизації та інтелектуальних систем керування Національного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»