WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«У Спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій К 26.360.01 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН ВІДГУК офіційного опонента на дисертаційну роботу ГАГІНА Андрія ...»

-- [ Страница 2 ] --

Автореферат відповідає змісту дисертації, написаний і оформлений згідно прийнятих вимог. Зміст автореферату відповідає дисертаційній роботі і відображає всі її основні положення.

Зробивши детальний аналіз авторських робіт Гагіна А.О. дійшли висновку, що основні положення та висновки дисертаційного дослідження повною мірою відображені у виданнях аграрних ВУЗів і наукових установ.

Таким чином, в опублікованих працях зафіксовано пріоритет дисертанта в розробці зазначених наукових питань. А при співставленні положень наукової новизни дисертаційної роботи зі змістом статей, виявлено, що вони з необхідною повнотою висвітлені у фахових виданнях.

Поряд із наявними науковими і практичними досягненнями у селекції вики ярої необхідно зробити наступні зауваження:

1. Відмічено наявність редакційно невдалих речень, термінів та вживання російських слів.

2. У роботі бажано надати пояснення конкретніше, а не обмежуватись розшифруванням вжитих скорочень, символів і термінів.

3. Відсутні посилання при описі методик стосовно схрещування та проведення фенологічних спостережень за досліджуваними генотипами.

4. При аналізі деяких таблиць не використовується НІР05, тобто аналіз таблиць з використанням НІР практично відсутній.

5. У таблиці 3.4. «Схожість насіння при пророщуванні 0,3 М розчином сахарози» потрібно було порівняти з контролем.

6. У підрозділі 3.1.3, рисунок 3.2 слід було б конкретизувати, яке саме насіння проростало на перших етапах органогенезу.

7. У розділі 5, майже у всіх таблицях щодо успадкування і мінливості, відсутній контрольний варіант досліджень.

8. У списку використаної літератури трапляються застарілі джерела, посилання на які не завжди обумовлюються змістом.

9. Загальний висновок. Дисертація Гагіна А.О. на тему «Мінливість та успадкування господарсько-цінних ознак у вики ярої» є закінченою самостійною науковою працею, виконана на актуальну тему, проведені дослідження мають теоретичне і практичне значення, як для науки, так і для виробництва.

Враховуючи актуальність теми досліджень, обґрунтованість отриманих результатів, наукову новизну і практичне значення виконаних досліджень, високу кваліфікацію і наукову зрілість здобувача, достатню повноту викладення матеріалів дисертаційної роботи в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р.

№ 567» вважаю, що її автор, Гагін А.О., заслуговує присудження наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 – селекція і насінництво.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«РОЛЬ ЗЕРНОЗБУТОВИХ КООПЕРАТИВІВ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИКІВ ЗЕРНА Л. О. Франченко, викладач Уманський національний університет садівництва Обґрунтовано необхідність створення зернозбутових кооперативів у підвищенні ефективності експортної діяльності виробників зерна. Проаналізовано світовий позитивний досвід функціонування кооперативів і кооперативних об’єднань у галузі зернового господарства. Розроблено модель створення союзу таких кооперативів на регіональному...»

«IІ Міжнародна інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» Секція 4. Кластерна форма організації підприємств як головний напрямок регіонального розвитку Секція 4. Кластерна форма організації підприємств як головний напрямок регіонального розвитку КЛАСТЕРНА ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ГОЛОВНИЙ НАПРЯМОК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Акулюшина М.О. Гріневецька А.Р. Кедик Л.І. Одеський національний політехнічний університет На сьогоднішній день стан економіки України...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» На правах рукопису Данило Ольга Ярославівна УДК 004.942:519.876.5 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті Львівська політехніка...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ДВІРНА Ольга Зеніківна УДК 621.7. 015 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ЗАМКОВИХ ПАЗІВ У ДИСКАХ ГТД ЗІ СТАЛІ ЭП517-Ш Спеціальність 05.02.08. – Технологія машинобудування АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі технології суднового машинобудування Національного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»