WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«роботи Детальне знайомство з дисертацією, ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВІДГУК

офіційного опонента - доктора технічних наук, доцента

Нагурського Олега Антоновича

на дисертаційну роботу

Лазарєва Тараса Валерійовича

«Закономірності процесу високотемпературного

оброблення рухомого шару сипучих вуглецевих

матеріалів в електричних печах електрокальцинаторах»,

представлену на здобуття наукового ступеня кандилата технічних наук за

спеціальністю 05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології

Актуальність теми дисертаційної роботи

Детальне знайомство з дисертацією, авторефератом та працями здобувача дозволяє визначити, що дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної науково-технічної задачі створення наукових засад розробки та вдосконалення технологічних регламентів процесів та обладнання для високотемпературного оброблення сипучих вуглецевих матеріалів в електропечах, які забезпечують визначення раціональних експлуатаційних параметрів та підвищення якості готової продукції, що сприяє ресурсоенергозбереженню та зменшенню техногенного впливу на довкілля.

Високотемпературне оброблення сипучих матеріалів є важливим підготовчим процесом у різних галузях хімічних, металургійних та інших виробництв. Зокрема, прожарювання вуглецевої сировини є одним із перших етапів під час виробництва електродної продукції. Під час прожарювання з матеріалу видаляється волога та летючі, а також проходить його усадка і стабілізація фізичних властивостей. Даний процес реалізується за високих, понад 2000С, температур, що робить його енергозатратним та обумовлює необхідність застосування стійкого обладнання.

Тому актуальними є дослідження, скеровані на розробку нових та модернізацію діючих конструкцій електрокальцинаторів, які дадуть змогу знизити енергоємність виробництва, підвищити зносостійкість обладнання та отримувати кінцевий продукт з більш високими показниками якості.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Роботу виконано на кафедрі хімічного, полімерного та силікатного машинобудування та в науково-дослідному центрі «Ресурсозберігаючі технології»

(НДЦ «РТ») Інженерно-хімічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» відповідно до пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 р. (Постанова Кабінету Міністрів (КМ) України від 07.09.2011 р., № 942), Державної програми розвитку промисловості на 2003– 2011 роки (Постанова КМ України від 28.07.2003 р., № 1174), а також відповідно до наукових планів фундаментальних і прикладних досліджень НДЦ «РТ» з 2011 р. по 2015 р.: «Розроблення технології отримання графітованого коксу в шахтних електропечах безперервної дії» (2011–2012 рр., №ДР 0111U000318;

автор – виконавець теми); «Розробка заходів з ресурсо- та енергозбереження в електродному виробництві» (2013–2014 рр., №ДР 0113U002302; автор – виконавець теми); «Розробка рецептури вогнетривких футерувань та теплоізоляції печей електродного виробництва» (2013–2014 рр., №ДР 0113U002303; автор – виконавець теми).

Короткий аналіз змісту дисертаційної роботи

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та задачі дослідження, визначено об'єкт і предмет дослідження, а також приведено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. Наведено інформацію щодо апробації результатів досліджень і публікації, в яких представлено основні результат дисертаційної роботи.

У першому розділі розкрито стан і суть проблеми високотемпературного оброблення сипучих вуглецевих матеріалів та процесу прожарювання вуглецевої сировини в електричних печах – електрокальцинаторах. На підставі аналізу літературних джерел сформульовано мету роботи та визначено наукові завдання для її досягнення.

Другий розділ присвячено формулюванню фізичної та математичної моделей процесу високотемпературного оброблення сипучих матеріалів в електропечах, методикам числового розв’язання поставленої задачі, ПЗ і числових моделей.

Третій розділ присвячено експериментальним та числовим дослідженням статики та динаміки сипучих матеріалів. Наведено методику експериментального визначення кута природного укосу сипучих матеріалів.

У четвертому розділі наведено опис задач, методик та результатів експериментальних досліджень показників якості кінцевого продукту, теплофізичних властивостей антрациту, нафтового коксу та теплових і енергетичних параметрів процесу високотемпературної обробки вуглецевих матеріалів в електрокальцинаторах різної конструкції.

У п’ятому розділі за допомогою розробленої числової моделі досліджено вплив на теплоелектричний стан та технологічні показники процесу термооброблення сипучих вуглецевих матеріалів в електрокальцинаторах дизайну та геометричних характеристик дроселювального пристрою.

Висновки включають найбільш важливі наукові та практичні результати, отримані в дисертаційній роботі.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації Ключовими проблемами, які аналізуються та досліджуються в дисертації, є:

- створення числових моделей для теоретичних досліджень складних процесів високотемпературної обробки вуглецевих матеріалів у електрокальцинаторах та методів їх вирішення;

- моделювання термоелектричного стану електрокальцинатора під час висотемпературної обробки вуглецевих матеріалів та вплив конструктивних особливостей апарату на даний процес.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій підтверджується використанням класичних методів досліджень (зокрема логічного аналізу літературних джерел та існуючих нормативноправових документів, систематизації інформації, розробленні адекватних математичних моделей і т.п.); коректністю постановки задач, що розв’язуються;

задовільною збіжністю результатів теоретичних розрахунків досліджуваних процесів та експериментальних даних.

Достовірність висновків і рекомендацій практичного характеру підтверджується використанням апробованих методик та значним обсягом аналітичних та експериментальних досліджень.

В процесі детального аналізу дисертаційної роботи та автореферату не виявлено висновків та тверджень, що викликають сумніви.

–  –  –

Робота має наукову новизну, яка полягає в реалізації системного науково обґрунтованого підходу щодо досліджень процесу високотемпературного оброблення рухомого шару сипучих вуглецевих матеріалів в електричних печах електрокальцинаторах.

В роботі отримано нові науково обґрунтовані результати, серед яких вперше:

- розроблено математичну модель процесу високотемпературного оброблення рухомого шару сипучого вуглецевого матеріалу в електропечі, що базується на поєднанні дискретного уявлення про статику і динаміку сипучих речовин та математичних формулювань механіки суцільного середовища;

- проведено теоретичний аналіз експериментальних дані з теплоелектричного стану електрокальцинаторів різних конструкцій під час термооброблення антрациту і нафтового коксу;

- встановлена залежність визначальних технологічних показників роботи електрокальцинатора від його продуктивності, конструкції дроселювального пристрою та активної електричної потужності.

Отримали подальший розвиток:

- теоретичні та експериментальні дослідження статики та динаміки сипучих матеріалів з погляду дискретної постановки задачі;

- математичне формулювання зв’язку між рухом окремих частинок сипучого середовища в дискретній постановці та нерозривним полем швидкості системи як суцільного середовища.

Оцінка висновків здобувача щодо значущості його праці для науки та практики Одержані дисертантом результати безперечно мають важливе значення для науки, оскільки розширюють загальні наукові уявлення відносно складних термоелектричних процесів у рухомому шарі твердого дисперсного матеріалу.

До основних положень, які визначають наукове значення роботи відносяться:

- багатофакторна модель руху матеріалу у робочій зоні електрокальцинатора, яка дає змогу здійснювати імітаційні дослідження процесів високотемпературної обробки вуглецевих матеріалів без залучення вартісних матеріальних та енергетичних ресурсів.

Практична реалізація одержаних в дисертаційній роботі результатів полягає у розроблені алгоритму розв’язання нелінійних теплоелектричних задач з використанням електричної потужності як задавальної величини піл час моделювання поля електричного потенціалу; досліджені за допомогою числової моделі впливу ефективних коефіцієнтів тертя ковзання і кочення на формування кута природного укосу; розроблені науково-обґрунтованого ресурсо-енергозберігаючого регламента пуску та експлуатації електрокальцинатора для термобробки антрациту; запропонованій конструкції електрокальцинатора, що дозволяє проводити високоефективний неперервний процес графітування нафтового коксу; використанні результатів дисертаційних досліджень в проектних розробках, на дослідно-промислових та виробничих установках та в навчальному процесі, що підтверджується відповідними актами.

Шляхи використання наукових та практичних результатів роботи і ступінь їх реалізації Наукові та практичні результати роботи використані на електродному підприємстві ПАТ «Укрграфіт» (м. Запоріжжя) та у навчальному процесі під час виконання курсових і дипломних проектів на кафедрі хімічного, полімерного та силікатного машинобудування НТУУ «КПІ». Розроблено комп’ютерний практикум з кредитного модуля «Механіка суцільних середовищ-1».

Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих роботах Результати дисертації опубліковано у 2 монографіях та 17 наукових роботах, в тому числі 7 у фахових наукових виданнях з технічних наук, з яких 3 у профільних закордонних виданнях, 9 доповідей на міжнародних наукових конференціях, 1 патент України на корисну модель.

В опублікованих працях висвітлені основні наукові положення, результати, висновки і рекомендації дисертаційної роботи.

В цілому дисертація оформлена відповідає вимогам ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення" та вимогам нормативних документів щодо оформлення дисертацій та авторефератів.

Роботу написано хорошою літературною мовою. Автор демонструє вміння стисло і логічно викладати суть проблеми, грамотно пояснювати запропоновані рішення. Експериментальні результати підтверджені даними теоретичних розрахунків, зроблених на основі значної кількості фактичних даних. В цілому сукупність отриманих результатів є незаперечною та добре узгоджується із сучасним теоретичним рівнем уявлень щодо процесів перенесення в дисперсних системах.

Апробація роботи

Основні положення дисертації та її результати доповідалися та обговорювалися на 9-ти наукових конференціях та симпозіумах, а саме:

міжнародній науково-технічних конференції «UKR-POWER:

Энергосбережение, эффективность, экология – стратегическое направление развития энергетики. Инвестиции и инновации» (Ялта, 2011); VII Міжнародному симпозіумі «Gold of Siberia», (Krasnoyarsk, 2011); IV Міжнародному конгресі «Цветные металлы», (Красноярськ, 2012); VII Міжнародній науково-практичній конференції «MEE-2012: Материалы и покрытия в экстремальных условиях», (Крим, 2012); Міжнародній науковопрактичній конференції «Экологические проблемы индустриальных мегаполисов» (Донецьк, 2013), тощо.

Апробацій і публікацій достатньо.

–  –  –

1. У роботі не достатньо чітко сформульована узагальнена фізична модель процесу високотемпературного оброблення рухомого шару сипучого матеріалу в електричних печах, а саме:Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах УДК 378.141:811.112 Т.А. БОРОВА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У статті подано аналіз шляхів формування іншомовної компетентності (на прикладі англійської мови) у студентів-економістів у контексті підвищення якості їхньої професійної підготовки. Визначено сутність понять “компетенція”, “компетентність” та “іншомовна...»

«Національна академія наук України Інститут електродинаміки ЦИВІНСЬКИЙ СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ УДК 621.313.322 УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ДЕМПФЕРНИХ СИСТЕМ РОТОРІВ ПОТУЖНИХ СИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ Спеціальність 05.09.01 Електричні машини і апарати Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі електромеханіки Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут Міністерства освіти і...»

«Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ГЛАДЬО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 620.16: 539.42: 539.43 ОЦІНКА ВПЛИВУ ДОРНУВАННЯ ОТВОРІВ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КРИЛА ТРАНСПОРТНОГО ЛІТАКА Спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Тернопіль – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Тернопільському національному технічному університеті...»

«№ 1 (27)’2012 УДК 343.98:681.3 Хахановський Валерій Георгійович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ Інтегрований банк даних: формування термінології та проблеми впровадження у правоохоронну діяльність Про передумови створення та перспективи використання інтегрованого банку даних у боротьбі з організованою злочинністю, формування понять і термінів у цій сфері. Ключові слова: інформація, накопичення та зберігання...»

«Перспективи подальших досліджень Подальші дослідження у цій сфері повинні дати відповідь на питання про інтегрування цієї класифікації у систему управління конфліктами в контексті виявлення та ідентифікації конфліктів, підбору ефективних методів управління конфліктами.1. Большаков А.Г., Несмелова М.Ю. Конфликтология организаций: Учеб. пособие. – М.: М3 Пресс, 2001. – 182 с. 2. Ващенко І.В. Конфлікти: сучасний стан, проблеми та напрямки їх вирішення в органах внутрішніх справ: Монографія. –...»

«Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України O.V.Romanenko. The application of system analysis in the experimental study of psyche. This article is devoted to the peculiarities of system analysis application in the process of psychological research. The foundations of the system analysis, which serves as the logical organization and formalization of scientific content are revealed. Different approaches to the nature of the system...»

«Матеріалознавство, легка та текстильна ISSN 1813 6796 ВІСНИК КНУТД №4 (88), 2015 промисловість Серія «Технічні науки» Materials science, light & textile industries УДК КУШНІР О.В., БІЛОЦЬКА Л.Б. Київський національний університет технологій та дизайну 687.016:687.1+616.7 РОЗРОБКА ОДЯГУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ (ЛОМ ОРА) Мета. Розробка одягу для людей з обмеженими можливостями опорно-рухового апарату, що ведуть сидячий спосіб життя. Робота спрямована на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ Тиш Євгенія Володимирівна УДК 681.518.3+519.21 МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБКИ КАРДІОІНТЕРВАЛОГРАМ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Тернопіль – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Тернопільському державного технічному університеті імені Івана Пулюя...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ БОЙКО ОСТАП БОГДАНОВИЧ УДК 658.014:330.341:621 КОМБІНОВАНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЧИННИКАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Тернопіль – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у...»

«192 Стратегія економічного розвитку України. № 33 (2013) передаються в аутсорсинг, оскільки вони не входять до ядра компетенцій авіакомпанії. Напрямком подальших досліджень є розробка прикладного інструментарію обрунтування можливостей і доцільності передачі частини планових регламентних робіт з ТО ПС в аутсорсинг. Література 1. Чейз Ричард Б. Производственный и операционный менеджмент / Ричард Б. Чейз, Ф. Роберт Джейкобз, Николо Дж. Аквилано; [пер. с англ. О. А. Островской, О. Л. Пелявского ;...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»