WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«1. Актуальність теми дисертаційного дослідження та його зв’язок з науковими програмами, планами, темами Зміст докторської дисертації Медвідь Вікторії Юріївни свідчить про те, що її ...»

-- [ Страница 2 ] --

У четвертому розділі встановлено концептуальні основи економічного регулювання регіонального розвитку. Дисертантом встановлено, що економічне регулювання регіонального розвитку має складати деяку ієрархічну систему з набором відповідного об’єктно-суб’єктного складу, яка забезпечить системний характер вибору, відбору реалізації та контролю за відповідними заходами (стор. 281). Автором також розглянуто вимоги до ефективності економічного регулювання регіонального розвитку (301-324). При цьому зазначено, що підсумкова оцінка ефективності економічного і соціального розвитку регіонів має враховувати певний взаємозв'язок змін їх параметрів, що відображають основні властивості регіону як території, як економічної системи і як економічного простору. Такий взаємозв'язок може містити деяку формалізацію цих змін і виражатися в динаміці відповідних співвідношень.

П’ятий розділ розділ дисертації містить пропозиції щодо удосконалення організаційних механізмів розробки та реалізації довгострокової стратегії регіонального розвитку, які мають сприятиме досягненню встановлених головних цілей стратегії та вирішенню основних завдань за вибраними пріоритетними напрямами розвитку, що дасть змогу скоординувати та синхронізувати всіх учасників суспільних інтересів (стор. 327-347).

Обґрунтовано, що економічні механізми розробки і реалізації стратегічних планів регіонального розвитку відрізняються певною автономністю (кожен із них забезпечує вирішення комплексу власних завдань), проте вони покликані консолідувати зусилля всіх учасників довкола ідеї (стратегічної мети) поступального розвитку регіону як території, як економічної системи і як економічного простору (стор. 347-367). При автором зазначено, що економічний механізм розробки стратегічних планів регіонального розвитку спрямований на виявлення реальних можливостей поступального розвитку регіону, а економічний механізм реалізації стратегічних планів регіонального розвитку – на концентрацію засобів і можливостей його забезпечення через ефективне (економічне і результативне) використання наявних природних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Загалом дисертаційна робота В.Ю. Медвідь являє собою цілком завершене наукове дослідження, виконане на високому науковому рівні

4. Значення наукових положень і висновків дисертації для науки та практики, рекомендації щодо їх використання Теоретичне значення проведеного дослідження полягає у науковому обґрунтуванні сутності регіонального розвитку. Науково-методичні положення дисертанта можна застосувати при розробці та реалізації довгострокової Стратегії розвитку регіонів, Прогнозу регіонального розвитку.

Наукові результати дисертаційної роботи створюють необхідне підґрунтя:

до порівняльної оцінки використання потенціалу й ефективності економіки регіонів України; визначення сучасного інструментарію забезпечення регіонального розвитку. Пропозиції щодо узгодження цілей і завдань за ієрархією управління (державний, регіональний, місцевий та локальний) процесів економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальних утворень (населених пунктів) використано у наукових розробках Інституту економіко-правових досліджень НАН України Прикладне значення отриманих результатів полягає в тому, що висновки та рекомендації доведені до рівня конкретних рекомендацій: у площині економічного регулювання регіонального розвитку при розробці механізму узгодження цілей і завдань економічного регулювання регіонального розвитку, які можуть бути застосовані в роботі регіональних та місцевих органів управління при розробці стратегій і програм регіонального розвитку.

Результати наукового дослідження рекомендуються також для впровадження у навчальному процесі при підготовці фахівців економічного профілю у Сумському національному аграрному університеті МОН України.

Окремі висновки та положення, сформульовані автором, можуть бути використані в наступних наукових розробках, присвячених вивченню розвитку продуктивних сил і регіональної економіки.

5. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в опублікованих працях Результати наукових досліджень, виконаних В.Ю. Медвідь, повною мірою опубліковані в наукових виданнях. Основні методологічні, методичні та прикладні положення дисертаційної роботи відображені у 80 наукових працях загальним обсягом 133,33 обл.-друк. арк., (особисто автору належить – 53,78 д.а.), у т. ч., у: 6 монографіях (1 – особиста); 36 наукових статтях (з них: 28 – у виданнях, визнаних МОН України фаховими з економічних наук (9 з яких входять до міжнародних науко метричних баз); 5 – у інших наукових виданнях;

3 – у закордонних виданнях; 37 – у матеріалах науково-практичних конференцій.

6. Зауваження до дисертаційної роботи та дискусійні положення Позитивно оцінюючи результати дослідження, необхідно висловити окремі дискусійні положення та зауваження.

При всій науково-практичній значущості і науковій новизні 1.

дисертаційного дослідження, варто відмітити, що у першому розділі дисертаційної роботи майже відсутні дослідження із систематизації класичних теорій регіонального розвитку. Вважаємо, що теоретичний огляд еволюції та ключових елементів існуючих теорій і концепцій у контексті вітчизняних тенденцій дає змогу сформулювати концептуальні вимоги стосовно підходів, механізмів та інструментів забезпечення регіонального розвитку України на сучасному етапі становлення.

У роботі наголошено, що є необхідність уточнення відмінностей у 2.

сутності категорій «розвиток регіону» та «регіональний розвиток». При цьому в основному змісті дисертаційної роботи взаємозв’язок та відмінності означених понять простежуються опосередковано.

У дисертації подано ретроспективний аналіз та генезис парадигм 3.

регіонального розвитку. При цьому, доцільно зауважити, що робота значно підсилила б свою методологічну базу, якби авторка навела широке висвітлення авторського розуміння сучасної парадигми регіонального розвитку.

При виявленні змін у параметрах розвитку регіонів України, 4.

доцільно було б використати порогові показники міжрегіональних асиметрій, перевищення яких загрожує цілісності та економічній безпеці держави в цілому.

На стор. 276-277 дисертації авторка наголошує на необхідності 5.

розробки моделі економічного регулювання регіонального розвитку, яка має передбачати у своїй структурі наявність об’єктно-суб’єктного складу учасників та узгодження інтересів між ними. Проте, доцільно було б визначити яке місце займає модель економічного регулювання регіонального розвитку регіонів при розробці довгострокових стратегій регіонального розвитку.

Серед основних завдань економічного регулювання регіонального 6.

розвитку дисертанткою визначено, по-перше, забезпечення комплексності та синхронності в досягненні цілей, що постають перед регіон, по – друге, цільовий характер і системність заходів, що регулюють регіональний розвиток.

Проте, вважаємо, незрозумілим як ці завдання вирішуються при впровадженні механізму узгодження цілей і завдань економічного регулювання регіонального розвитку (стор. 274).

Загалом, висловлені зауваження не ставлять під сумнів отримані наукові результати та повністю можуть бути виправленими у подальшій науковій роботі дисертантки.

7. Загальна оцінка роботи та її відповідність вимогам МОН України

За змістом і оформленням дисертація В.Ю. Медвідь на тему «Методологічні основи економічного регулювання регіонального розвитку»

відповідає вимогам п.п. 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (із змінами внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 656 від 19.08.2015 та № 1159 від 30.12.2015). Зміст опублікованих наукових праць здобувача та автореферату достатньо повно відображають основні положення дисертації. Автореферат є ідентичним щодо основних положень дисертації. Результати дослідження апробовано на науковопрактичних конференціях, використано у діяльності органів управління, наукових установ, практичній діяльності підприємств та в навчальному процесі.

Зауваження до роботи не знижують її наукової та практичної цінності.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України УДК 330.342 Проф. М.А. Голубець, академік НАН України – Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів ЕКОЛОГІЧНА КОНСТИТУЦІЯ ЗЕМЛІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ Проаналізовано спонтанні чинники, які спричиняють до глибоких екологічних, соціально-економічних, демографічних і політичних змін на планеті, до перебудови світоглядних засад і до пошуку нових теорій і парадигм у вирішенні складних глобальних проблем. Prof. М.A. Holubets –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ХОВЕРКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 621.315.592 РОЗРОБЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СЕНСОРНОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ СТРУКТУР КРЕМНІЙ-НА-ІЗОЛЯТОРІ ТА МІКРОКРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ, МОДИФІКОВАНИХ ДОМІШКАМИ БОРУ І НІКЕЛЮ 05.27.01 – твердотільна електроніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі напівпровідникової електроніки Національного...»

«ISSN Online: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2015, Том 46, №2. УДК 373:004 Балалаєва Олена Юріївна старший викладач Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна l.balalaeva@yandex.ru ФУНКЦІОНАЛЬНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ І КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ ЯК ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ Анотація. У статті розглядаються представлені в сучасній науковій літературі специфічні принципи і вимоги створення і використання електронних засобів...»

«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2013, № 8 (34) УДК 378–056.45:006.1:37.014.24(430) Л. А. Чухно Подільський державний аграрно-технічний університет ПРОГНОСТИЧНІ ЗМІНИ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНО ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ НІМЕЧЧИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ ЄДИНИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПІ У статті розглянуто питання організації навчання обдарованих студентів німецьких вишів, зокрема технічного профілю сучасного часового проміжку. Це обумовлено входженням ФРН до...»

«Проект впроваджується Проект фінансується консорціумом на чолі з WYG МІНІСТЕРСТВО Європейським Союзом International АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В СОТ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ДОБРОСУСІДСТВА В СІЛЬСЬКОМУ СЕКТОРІ EuropeAid/126205/C/SER/UA Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 15 21 жовтня 2009 року СОТ та політика добросусідства АНОНС 21 жовтня 2009 р. у Міністерстві аграрної політики України розпочне роботу конференція з...»

«Національний лісотехнічний університет України Табл. 1. Економічна активність населення (за матеріалами вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності)* у середньому за рік Економічно активне населення у віці 22830,8 22426,5 22231,9 22171,3 22202,4 22280,8 15-70 років, всього, тис.осіб у тому числі: Зайняті* 20175,0 19971,5 20091,2 20163,3 20295,7 20680,0 Безробітні за методологією МОП 2655,8 2455,0 2140,7 2008,0 1906,7 1600,8 Економічно неактивне населення у...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ БОЙКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 629.7.054:534.83 ХВИЛЬОВЕ СПІВПАДАННЯ І ПОХИБКИ ПОПЛАВКОВОГО ГІРОСКОПА НА РЕЗОНАНСНОМУ РІВНІ ЗА ГІПЕРЗВУКОВОГО РУХУ Спеціальність 05.11.03 – Гіроскопи та навігаційні системи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук КИЇВ – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі біотехніки та інженерії Національного...»

«ISSN Online: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2014, Том 41, №3. УДК 378.147 Добровольська Наталія Леонідівна викладач кафедри іноземних мов Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна natulyadob@rambler.ru КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ БАКАЛАВРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація. Роботу присвячено впровадженню нових інформаційних технологій у процес навчання англійської мови студентів технічних вищих...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Кафедра маркетингу та УІД Сумський регіональний центр інтелектуального розвитку Українська асоціація маркетингу Всеукраїнська спілка вчених-економістів Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції «МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ І ІННОВАЦІЇ У МАРКЕТИНГУ» 24-25 вересня 2015 року Суми 2015 УДК 658.8.001.76:658.62.009.12 ББК 65.050.2 М 27 Рецензенти: Заруба В.Я. – доктор економічних наук, професор, декан факультету...»

«1 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ПОГОРЄЛОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 94(4) ”1941/1942” – 477.4 ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ В ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. ЧЕРВЕНЬ 1941-ЛИСТОПАД 1942 РР. 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі історії України Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, Міністерство освіти і науки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»