WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«1. Актуальність теми дисертаційного дослідження та його зв’язок з науковими програмами, планами, темами Зміст докторської дисертації Медвідь Вікторії Юріївни свідчить про те, що її ...»

-- [ Страница 1 ] --

До Спеціалізованої вченої ради

Д 79.051.01 в Чернігівському

національному технологічному

університеті МОН України 14027,

м. Чернігів, вул. Шевченка, 95

Відгук

офіційного опонента д.е.н., проф. Дубницького Володимира Івановича на

дисертаційну роботу Медвідь Вікторії Юріївни на тему «Методологічні

основи економічного регулювання регіонального розвитку», подану на

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю

08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Вивчення дисертаційної роботи, автореферату дисертації та опублікованих праць дає підстави для розгорнутої характеристики результатів дослідження В.Ю. Медвідь та визначення його відповідності критеріям і нормативним вимогам до дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

1. Актуальність теми дисертаційного дослідження та його зв’язок з науковими програмами, планами, темами Зміст докторської дисертації Медвідь Вікторії Юріївни свідчить про те, що її авторка обрала для вивчення актуальну та своєчасну економічну тему.

Регіональна економіка покликана забезпечувати раціональне використання ресурсного потенціалу регіону і на цих засадах вирішувати соціальноекономічні проблеми населення, зменшувати залежність регіонів від центру.

Стратегічна мета економіки України - гарантувати стабільність розвитку на базі створення високоефективної соціально орієнтованої економіки усіх регіонів, яка забезпечить високий рівень життя населення, мотивацію до трудової і підприємницької діяльності, умови рівноправного партнерства у світовому економічному співтоваристві. Регіональна політика держави охоплює такі напрями регулювання, як економічний, соціальний, демографічний, екологічний, та науково-технічний. Найважливішим серед цих напрямів є економічний. Головним завданням економічного регулювання регіонального розвитку є зменшення деструктивних процесів у суспільстві та розв’язання проблеми поступального розвитку як окремого регіону, так і країни в цілому.

Відсутність ефективного механізму державного втручання в процеси суспільного виробництва регіонів та домінування саморозвитку є підтвердженням актуальності, доцільності та своєчасності виконаного дослідження дисертантки.

Здобувачка поставила собі за мету комплексно дослідити теоретичні та методологічні основи економічного регулювання регіонального розвитку з урахуванням досвіду ЄС та прийняттям Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, що може дозволити Україні вирішити певні проблеми власного економічного регіонального розвитку, в тому числі й зменшити просторову асиметрію економічного регіонального розвитку.

Дисертаційна робота виконана у відповідності до науково-дослідних робіт, що виконувалися в Інституті економіко-правових досліджень НАН України. Зокрема, в рамках тем: «Економічна діагностика розвитку регіонів України», де автором розроблено пропозиції до «Науково-методичних рекомендацій по діагностиці міжрегіональних розбіжностей в економічному розвитку регіонів» щодо класифікації причин посилення міжрегіональних розбіжностей в економічному розвитку з виділенням двох груп: економічні причини – зміни в ефективності різних видів економічної діяльності;

інституційні причини – зміни в законодавстві і політичній ситуації;

«Формування багаторівневої системи стратегічного планування розвитку регіонів», де дисертанткою запропоновано пропозиції щодо узгодження цілей і завдань за ієрархією управління (державний, регіональний, місцевий та локальний) процесів економічного і соціального розвитку адміністративнотериторіальних утворень (населених пунктів); «Використання рентної природи міжрегіональних економічних нерівностей для забезпечення сталого розвитку країни», де авторкою розроблено пропозиції до Верховної Ради України (Комітету з питань податкової та митної політики) щодо розробки Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування прибутку підприємств та доходів фізичних осіб» з визначення державної регіональної політики по нейтралізації рентної складової в економічному розвитку регіонів шляхом використання кількісних і якісних обмежень розмірів одержуваного доходу.

2. Ступінь обґрунтованості наукових досліджень, висновків і рекомендацій, їхня достовірність та наукова новизна Основні наукові теоретичні та методологічні положення, методичні підходи, висновки дисертаційного дослідження В.Ю. Медвідь є науково обґрунтованими та достовірними, що забезпечуються коректністю постановки наукових і практичних завдань, комплексністю використання методологічних та методичних прийомів, глибоким вивченням вітчизняних та зарубіжних наукових джерел, логічністю теоретичних викладок, опрацюванням значного масиву економіко-статистичної інформації. Наукова обґрунтованість і достовірність результатів дисертаційної роботи обумовлена застосуванням сучасних методів наукового дослідження, кваліфікованим відбором, систематизацією та об’єктивністю оцінки статистичної інформації.

Обґрунтованість та достовірність результатів дисертаційної роботи В.Ю. Медвідь підтверджується апробацією та позитивною оцінкою її положень на 37 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, публікаціями у фахових виданнях та виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз даних, монографіях, впровадженнями результатів дослідження у діяльність суб’єктів державного та регіонального управління, господарську практику та навчальний процес.

У дисертації В.Ю. Медвідь викладено власну точку зору щодо формування організаційних та економічних механізмів економічного регулювання регіонального розвитку.

Наукові положення та висновки, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному.

Автором вперше запропоновано механізм, заснований на системноструктурному підході до узгодження цілей та основних завдань, показників виміру й заходів щодо регіонального розвитку (території, регіональної економічної системи й регіонального економічного простору), що дозволяє забезпечувати системний характер практичним особливостям використання його складових елементів: стратегій, прогнозів, стратегічних планів, програм пріоритетного розвитку, щорічних планів регіонального розвитку (стор. 367Таке узгодження цілей і завдань економічного регулювання регіонального розвитку дозволяє розглядати стратегії, прогнози, стратегічні плани, програми пріоритетного розвитку та щорічні плани (програми) регіонального розвитку як форму організації багаторівневої системи координації (регулювання в широкому розумінні слова) економічного і соціального розвитку як окремого регіону, так і всієї держави в цілому.

Заслуговує на увагу удосконалені методичні підходи до визначення просторово-часового позиціонування регіонів України за рівнем економічного розвитку, засновані на використанні основних і додаткових питомих показниках, що дозволяє визначити переваги кожного регіону за відносно тривалий проміжок часу, а також виділити із всієї сукупності об'єктів групи лідерів й аутсайдерів (стор. 190-210). Наявність можливої обґрунтованої оцінки досягнутого рівня економічного розвитку регіонів досить важлива і необхідна.

Вибір, в якості бази дослідження питомих показників дозволяє нейтралізувати два цих важливих чинники при визначенні об’єктивної оцінки можливого рівня економічного розвитку регіонів.

Набув подальшого розвитку понятійно-категоріальний апарат теорії розвитку продуктивних сил і регіональної економіки за рахунок поглиблення сутності таких понять, як: «регіон» (стор. 17-22); «регіональний розвиток»

(стор. 23-26).

Значну увагу в роботі приділено обґрунтуванню теоретичних положень щодо основних вимог до ефективності економічного регулювання регіонального розвитку регіонів, засновані на обліку й використанні основних властивостей регіону як території, економічної системи й економічного простору, що дозволяє наділити всю систему такими властивостями, як комплексність і цілісність. При цьому, комплексність економічному регулюванню регіонального розвитку буде забезпечувати весь перелік виділених методів (стратегій, прогнозів, стратегічних планів, регіональних програм й оперативних (річних) планів), а цілісність - зв'язаність цих методів між собою (стор. 301-324).

3. Зміст та завершеність дисертації

У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні, методичні та прикладні аспекти економічного регулювання регіонального розвитку.

У першому розділі дисертації автором розвинуто понятійно-категоріальне поле теорії розвитку продуктивних сил і регіональної економіки. Автором визначено, що сьогодні існує декілька основних підходів до визначення регіону, які дозволяють розглядати його через призму території, економічної системи та економічного простору. Це дає можливість застосовувати «системний підхід до дослідження регіональних проблем і ситуацій у встановленні відповідних рівнів розвитку продуктивних сил і виробничих відносин та вирішення виниклих протиріч» (рис. 1.2., стор. 22). Виявлено фактори сучасних економічних систем, через умови та передумови, які перебувають у тісній взаємодії та визначають об’єктивні можливості трансформації існуючого порядку (стор. 32-37).

Розглянуто сукупність сучасних інструментів, що забезпечують регіональний розвиток (стор. 41-67). Визначено об’єктивні передумови необхідності економічного регулювання регіонального розвитку, серед яких насамперед визначено: просторову неоднорідність, посилення асиметрії, економічну нерівність розвитку регіонів, диспропорції в розміщенні продуктивних сил, консолідація зусиль декількох територій щодо подолання існуючих протиріч у регіональному розвитку (стор. 67-90).

Другий розділ дисертації складається з визначення та розстановки з позиції часу парадигм регіонального розвитку. Встановлено, що з одного боку, це конфліктно-мережева парадигма, яка дозволяє системно підходити до осмислення суті власне регіону як суб'єкта відносин, з другого – це парадигма стійкого розвитку, що розглядає регіон як цілісність економічних, соціальних й екологічних елементів, і з третього – це парадигма ефективного соціальноекономічного розвитку регіонів (рис. 2.1., стор. 99-104). Автором встановлено, що основою сучасної економічної регіональної політики України має бути поєднання окремих принципів і стандартів ЄС із виробленням власних важелів і механізмів дієвого економічного регулювання регіонального розвитку.

Основними принципами регіональної політики ЄС, що цілком прийнятні для умов України є, по-перше, концентрація фінансових ресурсів у регіонах, подруге, партнерство і прозорість у прийнятті рішень та координація інтересів всіх учасників суспільних відносин (стор. 121-134).

У третьому розділі дисертації авторкою оцінено основні властивості сучасного регіонального розвитку, за допомогою: виконаного просторовочасового позиціонування регіонів України за рівнем економічного розвитку (стор. 190-210); порівняльної оцінки використання потенціалу й ефективності економіки регіонів України (стор. 210-233); виявлення змін у параметрах розвитку регіонів України (стор. 233-256).Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Стухляк П. Технологія формування епоксикомпозитних покриттів з волокнистими і дисперсними наповнювачами / Стухляк П., Добротвор I. // Вісник ТНТУ. — 2012. — Том 67. — № 3. — С.91-101. — (механіка та матеріалознавство). УДК 667.64:678.026:620.19.541:13 П. Стухляк, докт. техн. наук; I. Добротвор, канд. фіз.-мат. наук Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ ПОКРИТТІВ З ВОЛОКНИСТИМИ І ДИСПЕРСНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ Резюме. Розроблено...»

«Экономика предприятия 25 нальная академія строительства и архитектуры. – 2010 – Т.6, №1. – С.54-58.10. Ветрова Н.М. Сущность и классификация состояний предприятия в рамках экономической диагностики / Н.М. Ветрова, Н.В. Кузьмина // Экономика Крыма. – 2010. – №1 (30) – С.174-178.11. Кузьмина Н.В. Сущность и место экономической диагностики в процессе управления предприятием / Н.В. Кузьмина // Экономика и управление. – 2009. – №2-3. – С. 58-61. 12. Ветрова Н.М. Особенности проблематики...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Дайнеко Катерина Борисівна УДК 666.593.2 НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАРФОР спеціальність 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 330.342:167 Аспірант І.Г. Давидов – Кіровоградський національний технічний університет УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕСОМ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА МЕТОДИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ Здійснено аналіз проблеми управлінського контролю за процесами приватизації в Україні та окреслено оптимальні засади його ефективної моделі. Post-graduate Davydov I.G. – National technical university of Kirovograd The management control for process of privatizating and methods of it...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ, СПІВРОБІТНИКІВ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ДНЮ НАУКИ В УКРАЇНІ (Суми, 18-22 квітня 2011 року) ЧАСТИНА 3 Суми Сумський державний університет УДК [330.34+330.336] (063) Збірник вміщує тези доповідей науково-технічної конференції за результатами науково-дослідних робіт...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ЛАКТІОНОВ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ УДК 537.31:621.3.082:631.412 КОМП'ЮТЕРИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ҐРУНТІВ ПРОМИСЛОВИХ ТЕПЛИЦЬ З КОМПЕНСАЦІЄЮ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ВПЛИВІВ Спеціальність 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Красноармійськ – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу...»

«Стойко І., Гецько В. Вплив культури на розвиток корпорацій (на прикладі корпорацій Сша, Японії, країн Західної Європи / Ігор Стойко., Василь Гецько // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2010. — Випуск 1 (3). — С. 109-118. УДК 331.101 Ігор Стойко Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Василь Гецько Головне управління економіки Тернопільської ОДА ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА РОЗВИТОК КОРПОРАЦІЙ (на прикладі корпорацій США, Японії, країн Західної Європи) Анотація. Поданий...»

«КОНКУРС РЕЗЮМЕ ДУ «НМЦ «Агроосвіта» з метою запровадження нових форм підтримки працевлаштування студентів, проводить конкурс резюме (CV) випускників 2014 року. Найкращі резюме будуть відібраними, зібраними у спеціальний збірник «Найкращі випускники аграрних вузів 2014 року» та розіслані за підтримкою міністерства аграрної політики та продовольства України відомим роботодавцям. Випускники мають можливість заявити виробникам сільськогосподарської продукції країни про себе як про фахівців, що...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет На правах рукопису ПЛЯЦУК ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ УДК 504:502.3 ПРОГНОЗНА ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ В ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ 21.06.01 – екологічна безпека Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Науковий керiвник д.т.н. професор Шмандій Володимир Михайлович Cуми -2015 ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ 4 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОГЕННОГО...»

«Науковий вісник, 2005, вип. 15.7 2. ЛІСОВА ПОЛІТИКА У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УДК 630*97 Доц. Є.І. Сенько, канд. екон. наук – НЛТУ України ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) Висвітлено стан і проблеми екологізації лісової політики України. На основі аналізу зарубіжного досвіду запропоновано шляхи реорганізації управління лісами і лісовим господарством на засадах екологізації, духовності і моралі. Ключові слова: екологізація лісової політики, зарубіжний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»