WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«2. Зв'язок дисертаційного дослідження з науковими програмами та пріоритетними напрямами розвитку науки Дисертаційне дослідження дійсно безпосередньо пов’язане з науковими дослідженнями ...»

-- [ Страница 3 ] --

увагу більш глибокому розгляду категорії «безпека», а саме розглянути її у дочасному вигляді та співставленні з позиції «безпеки» та «небезпеки», що дає можливість критичніше проаналізувати наявні теоретичні підходи до екологізації регіонального розвитку, та чітко визначитись з тим, які саме зовнішні та внутрішні чинники перешкоджають переходу країни на екологоорієнтовану модель розвитку.

Наразі визначення напрямів реалізація регіональної політики 2.

забезпечення ресурсно-екологічної безпеки в Україні доцільно було б зробити наголос на загальних тенденціях, притаманних європейському соціальноекономічному простору. Більш того у зв’язку з цим уявляється доречним посилення саме тих аспектів, що актуалізують завдання адаптації національної системи сучасного управління регіонами до європейських стандартів.

Виходячи з необхідності комплексного дослідження регіонального 3.

управління ресурсно-екологічною безпекою, бажано було б посилити методологічну частину стосовно його оцінки з позиції впливу фінансової складової на результативність функціонування всієї соціально-економічної системи регіону, що вимагає визначення відповідних акцентів щодо формування розгорнутої системи критеріїв.

У п. 4.3 автором обґрунтовано соціально-економічний механізм 4.

реалізації концепції екологічного маркетингу в системі управління ресурсноекологічною безпекою. У той же час, враховуючи актуальність даного питання, бажано було б більше уваги приділити питанням гармонізації взаємодії влади, бізнесу та населення регіону через визначення сукупності заходів щодо оприлюднення екологоорієнтованих ціннісних орієнтирів розвитку.

У п.5.2 дисертантом сформовано засади реабілітації земельних 5.

ресурсів та повернення їх у господарський обіг регіону, при чому зазначається доцільність створення фонду реабілітації забруднених земель із можливістю залучення приватних інвестицій. У той же час доречно було б дані рекомендації довести до практичних розробок та пропозицій для органів виконавчої влади, але також і з урахуванням інтегруючої функції земельних ресурсів. Тут мається на увазі, що земельні ресурси слід розглядати не тільки з точки зору засобу виробництва, а й як носія екосистемних властивостей відповідного територіального простору.

Було б доцільно додати схемі, що подана на рис. 1.6. Управління 6.

ресурсно-екологічною безпекою регіону у контексті сталого розвитку, динамізму за рахунок перенесення блоку «зміст управлінського впливу» вниз, розглядаючи його як результат, потрібний для забезпечення сталого розвитку.

В той же час, блок «загрози РЕБ регіону» перенести наверх і поставити після блоку «цільові напрями впливу», таким чином указуючи орієнтир впливу.

Крім того доцільно вказати зворотній зв'язок, замикаючи процес відтворення сталого розвитку.

Не дуже читко, на рис. 5.1. Схема проведення процедури 7.

комплексного аналізу ризику, відображено процес досягнення результату, хоча ідея автора є зрозумілою, оскільки пов’язана із намаганням гармонізувати параметри, що характеризують сталий розвиток з параметрами, що визначають рівень ризику його досягнення.

Загальний висновок Дисертаційна робота Самойлік Марини Сергіївни є завершеним науковим дослідженням у галузі розвитку продуктивних сил і регіональної економіки, яке являє собою обґрунтований підхід до вирішення проблеми наукового і прикладного значення – розробки науково-методологічних таPages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України країни. Понад 60 % коштів Фонду витрачається на оплату листків непрацездатності у випадку захворювання або травми застрахованої особи. узгодження стандартів медичного обслуговування згідно з досвідом Польщі, де обов'язкове медичне страхування вже запроваджено, у контексті проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро –2012. Отже, на основі аналізу літературних джерел із проблематики запровадження обов'язкового медичного страхування,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ БУЯДЖИ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ УДК 621.574 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ТЕРМОТРАНСФОРМАЦІЇ В АВТОНОМНИХ ЕЖЕКТОРНИХ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИНАХ Спеціальність 05.05.14 – Xолодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в інституті холоду, кріогенних технологій та екоенергетики...»

«Наукові записки. Серія “Економіка”. Випуск 17 УДК 657:336.71 (075.8) Спяк Г. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри банківського менеджменту та обліку Тернопільського національного економічного університету ОбЛІКОВА ПОЛІтИКА В уПРАВЛІННІ бАНКОм: ОРГАНІЗАЦІЙНО-мЕтОдИЧНИЙ АСПЕКт Досліджено сутність облікової політики та визначено її роль в управлінні банком. Запропоновано напрями оптимізації структури облікової політики вітчизняних банківських установ. Обґрунтовано необхідність врахування...»

«УДК 620.179.16 В.Р. Скальський, Б.О. Оліярник, Р.М. Плахтій, Р.І. Сулим Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, відділ конструкційної міцності матеріалів у робочих середовищах БЛОКИ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ © Скальський В.Р., Оліярник Б.О., Плахтій Р.М., Сулим Р.І., 2005 Описано принципи побудови та роботу блоків цифрової обробки сигналів акустичної емісії (АЕ), що призначені для роботи в портативному варіанті приладу. Вони виконані з урахуванням тенденцій...»

«ЦЕНТР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ «ВЕЛЕС» МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАУКА В ЕПОХУ ДИСБАЛАНСІВ» (м. Київ | 25 січня 2016 р.) 2 частина м. Київ – 2016 © Центр наукових публікацій УДК 082 ББК 94.3 Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Наука в епоху дисбалансів», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2016. – 156с. Тираж – 300 экз. УДК 082 ББК 94.3 Видавництво...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»