WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 35 |

«На правах рукопису ВДОВИЧЕНКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА УДК 338.24:004 (043.3/.5) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 08.00.03 – економіка та управління ...»

-- [ Страница 5 ] --

На думку О. Юлдашева, функція вдосконалення правового регулювання, що введена Законом про регуляторну політику, є нетрадиційною для практики державного управління, оскільки будь-яке вдосконалення (розвиток) того чи іншого об’єкта є функцією науки. Практика звично займається здебільшого двома аспектами життєдіяльності тієї чи іншої системи – її побудовою і функціональним забезпеченням. Крім того, у процес удосконалення господарських і адміністративних відносин, розробки регуляторних актів згідно з Законом про регуляторну політику не тільки закладено розуміння того, що засобом удосконалення цих актів є процес, технологія їх розробки, а й, по суті, системну методологію, яка теж більше стосується науки [196, с. 84]. Згідно з цією методологією, розробленою у межах загальної теорії систем А. Уйомовим, на першому етапі побудови системи визначаються її системоутворюючі (бажані) властивості (формулюються вимоги до системи), а на другому – засоби забезпечення цих властивостей (вимог) [180, с. 88]. Відповідно до цього Законом про регуляторну політику визначено вимоги, яким мають відповідати регуляторні акти та їх система, а також засоби досягнення цих вимог (етапи регуляторної діяльності, законодавче визначення терміну якої буде наведено нижче у цьому підрозділі дослідження). Зазначені вимоги ідентифікують як принципи державної регуляторної політики (доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки). Якщо інтерпретувати зазначені принципи як системоутворюючі (бажані) властивості регуляторних актів, то засобами забезпечення цих властивостей є визначенні Законом про регуляторну політику етапи здійснення державної регуляторної політики: планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

установлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу (обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта) та до здійснення моніторингу результативності регуляторних актів; підготовка аналізу регуляторного впливу; оприлюднення проектів регуляторних актів із метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а також організації відкритих обговорень за участю представників громадськості питань, пов’язаних із регуляторною діяльністю;

відстеження результативності регуляторних актів (оцінка стану впровадження регуляторного акта та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті); перегляд цих актів; їх систематизація; недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти; викладення положень регуляторного акта доступно та однозначно для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта; оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності [196, с. 84].

Аналіз сучасної вітчизняної наукової літератури, а саме праць відомих фахівців із загальних і галузевих проблем національної економіки О. Алимова, О. Амоші, Б. Буркинського, А. Бутенка, В. Геєця, М. Долішнього, В. Захарченка, В. Лисюка [145; 12; 13; 104; 73; 45; 70; 98] показав, що проблема державного регулювання національної економіки як напряму діяльності органів державного управління, спрямованого на практичну реалізацію державної регуляторної політики, розглядається науковцями з трьох точок зору: державноуправлінського, правового та економічного.

Науковці М. Погрібняк [147; 148] та С. Кулик [92] визначають державну регуляторну політику з позиції державно-управлінського підходу.

Державну регуляторну політику з правової точки зору розглянув О. Юлдашев [194].

З економічної позиції розглянули державну регуляторну політику:

О. Балабенко, яка стверджувала, що реалізація державної регуляторної політики у сфері малого підприємництва відбувається через сукупність механізмів, створених державою, найефективнішим з яких є податковий механізм [3, с. 12];

О. Глущенко – обґрунтував необхідність розширення дії державної регуляторної політики на сферу нелегального підприємництва [35]; Л. Білозір та Т. Мельник, які дослідили державну регуляторну політику у глобальному аспекті [7; 105];

І. Ясіновська – проаналізувала державну регуляторну політику як політику, спрямовану на вдосконалення правових взаємовідносин між державними органами влади та суб’єктами господарювання через вдосконалення мотиваційного механізму і регулювання розвитку бізнесу [198, с. 314];

І. Колупаєва – визначила державну політику, що передбачає синтез правового та економічного регулювання відносин між суб’єктами підприємницької діяльності, а також адміністративних та економічних відносин між регуляторними органами та іншими органами влади й суб’єктами підприємництва [79, с. 103];

Я. Котляревський, В. Скуляк та М. Юдін, які дослідили методологічні та практичні засади державної регуляторної політики в галузевому розрізі розвитку національної економіки [84; 170; 191; 192].

Крім вказаних досліджень теоретичні питання запровадження державної регуляторної політики в Україні та окремі аспекти практичного здійснення регуляторної діяльності досліджувалися у працях З. Варналія [14], О. Кужель [90; 91], Д. Ляпіна [99; 100], К. Ляпіної [163] та ін.

Різні аспекти державної регуляторної політики, що застосовуються в

Україні з початку дії Закону про регуляторну політику, досліджували науковці:

Т. Кравцова, що вивчала проблему відсутності фундаментальних досліджень у сфері правового забезпечення державного регулювання господарської діяльності [70; 71]; О. Літвінов – досліджував діяльність органів місцевого самоврядування з реалізації державної регуляторної політики в Україні [95].

Низка економістів присвятила свої праці дослідженню механізмів державного управління, державного регулювання економічних процесів, серед яких І. Грузнов [42], М. Круглов [94], Н. Шлафман [190].

Інформаційні аспекти державної регуляторної політики висвітлені у працях О. Голобуцького [36], Д. Дубова [48], Є. Єрофєєва [51], П. Клімушина [76], Р. Коваля [77], М. Макарової [102] та ін.

Отже, бачимо, що проблема удосконалення в Україні державної регуляторної політики є однією з головних проблем наукових досліджень: від розгляду в наукових працях з економіки та права регуляторної функції держави в ринковій економіці або державного регулювання розвитку підприємництва до теоретичних й практичних аспектів державного регулювання економічних процесів та діяльності органів влади і місцевого самоврядування щодо прийняття регуляторних актів, внесення змін до них та скасування – в наукових працях з державного управління.

Разом з тим, сучасний стан наукової розробленості цієї проблеми в Україні є недостатнім, особливо з економічної точки зору. Більшість економічних досліджень обмежує сферу наукового інтересу етапом реалізації регуляторних актів, тобто їх впливом на економіку країни, поза увагою залишаються етапи підготовки та прийняття цих актів. Ці питання не суто теоретичні. Їх розв’язання має велике прикладне значення для аналізу особливостей процедур прийняття державою рішень у сфері господарської діяльності, від яких залежить реалізація економічних інтересів різних груп суспільства. Науковцями з державного управління та права на відміну від економістів розглядаються етапи підготовки та прийняття регуляторних актів, проте відсутнє комплексне дослідження процесу оцінки їх ефективності з точки зору різних груп економічних інтересів суспільства. Отже, поза увагою науковців залишилися питання щодо розробки ефективних та прозорих правил поведінки на послідовних процедурних етапах здійснення учасниками державної регуляторної політики, які у законодавчому визначенні отримують назву – регуляторної діяльності, тобто для відповідного кола економічних суб’єктів такої діяльності не сформовано механізм інформаційних відносин, що як наслідок призвело до існування в Україні такої системи прийняття регуляторних актів, яка у підсумку має низку попередньо досліджених вищезазначених науковцями негативних рис, основною серед яких є відсутність регулярного публічно-приватного діалогу між органами державного управління та суб’єктами регулювання економіки. Таким чином, інформаційні відносини у сфері регуляторної діяльності та їх механізм реалізації в Україні ще жодного разу не були предметом окремого наукового комплексного дослідження.

В зв’язку з цим об’єктом нашого дослідження є процес формування та здійснення інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності, а предметом дослідження – теоретичні та методично-прикладні засади формування комплексного механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності органів державного управління економікою України.

З метою розгляду об’єкту та предмету дослідження визначимося з дефініціями «регуляторна діяльність» та «інформаційні відносини».

Розглядаючи регуляторну діяльність як складову державного регулювання економіки в системі управління національним господарством, слід відзначити, що відповідно до Закону про регуляторну політику регуляторна діяльність спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами, фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, територіальними громадами в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами [57].

Відповідно до законодавчого визначення до термінів «регуляторний акт», «регуляторний орган» та «відстеження результативності регуляторного акта»

відносяться:

– «регуляторний акт – це:

1) прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативноправовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання;

2) прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом» (за винятком актів, перелік яких зазначено у статті 3 Закону про регуляторну політику);

– «регуляторний орган – Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, інший державний орган, центральний орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а також посадова особа будь-якого із зазначених органів, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти. До регуляторних органів також належать територіальні органи центральних органів виконавчої влади, державні спеціалізовані установи та організації, некомерційні самоврядні організації, які здійснюють керівництво та управління окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо ці органи, установи та організації відповідно до своїх повноважень приймають регуляторні акти»;

– «відстеження результативності регуляторного акта – заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акта та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті» [57].Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 35 |
Похожие работы:

«Економічні науки суб’єктів господарювання, так і держави в цілому. Відповідність законодавчої підтримки та умов господарювання, що склалися, буде сприяти правомірній поведінці суб'єктів господарювання, недопущенню антиконкурентних дій органів влади та окремих суб’єктів господарювання, прийняттю ними більш ефективних рішень з питань розвитку конкуренції, кращому захисту прав і законних інтересів громадян України. Література 1. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер; [Пер. с...»

«Ефективна економіка. – 2012. – № 4. – Режим доступу до журналу : Мір://№№ТОесопоту.паука. сот.иа. 4. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы. Регламентация и управление / В. Г. Елиферов, В. В. Репин. Серия: Учебники для программы MBA. – М.: Инфра-М, 2004. – 320 с. 5. Хаммер М. Бизнес в XXI веке: повестка дня / М. Хаммер – М.: Добрая книга, 2005. – 336с. 6. Репин В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. В.В. Репин, В.Г. Елиферов– 6-е изд. – М.: РИА “Стандарты и качество”,...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра гімнастики ГІМНАСТИКА В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ для студентів 1 курсу напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання Лекцію склав: доцент Бубела О.Ю. “Затверджено” на засіданні кафедри гімнастики Протокол № 2013 р. Зав. каф., доцент Сосіна В.Ю. Львів –2013 Мета : 1. Дати характеристику гімнастики як одного з основних засобів фізичного виховання. Задачі : 1. Розкрити методичні особливості гімнастики. 2. дати характеристику засобам, які...»

«УДК 378.14 І.В. Алєксєєва, В.О. Гайдей, О.О. Диховичний, Н.Р. Коновалова, Л.Б. Федорова, А. Дудко, І. Тарабара Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” ПРО СТВОРЕННЯ В НТУУ “КПІ” КОМПЛЕКТУ ВІДЕОЛЕКЦІЙ У МЕЖАХ ВСЕСВІТНЬОЇ ІНІЦІАТИВИ ЮНЕСКО © Алексєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б., Дутко А., Тарабара І., 2013 Проінформовано про особливості створення в НТУУ “КПІ” комплекту відеолекцій з вищої математики у підтримку...»

«Український державний лісотехнічний університет Каспрук Олеся Ігорівна УДК 630*27:712.3 САДОВО-ПАРКОВІ НАСАДЖЕННЯ СТАРОВИННОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ЛЬВОВА І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ФІТОМЕЛІОРАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Львів – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українському державному лісотехнічному університеті Міністерства освіти і науки України Науковий керівник:...»

«Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ Захаров В.П. доктор юридичних наук, професор Зачек О.І. кандидат технічних наук, доцент (Львівський державний університет внутрішніх справ) УДК 65.012.8 ВИКОРИСТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА РАЙДУЖНОЮ ОБОЛОНКОЮ ТА СІТКІВКОЮ ОКА В СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ Розглянуто сучасні тенденції використання біометричних технологій,...»

«УДК 621.868 А.І. Головатий, М.В. Лобур, Я.М. Новіцький* Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра САПР, *кафедра деталей машин ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕМС ГІРОСКОПА ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК © Головатий А.І., Лобур М.В., Новіцький Я.М., 2008 Розроблено методику проектування підвісу робочого органа МЕМС гіроскопа, а саме конструктивних розмірів пружин залежно від необхідних параметрів гіроскопа, такі, як товщина, ширина пружин та їх...»

«ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” Збірник наукових праць УДК 336.713.330.131.7 Н.С. Білань, аспірант ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ РИНКОВИХ РИЗИКІВ БАНКУ У статті на підставі аналізу підходів до трактування поняття ринкових ризиків пропонується власне визначення ринкових ризиків з урахуванням потреб ризик-менеджменту в банку. За допомогою запропонованого принципу класифікації методів оцінки ринкових...»

«Андрушків Б., Паляниця В., Кирич Н. Інноваційно-логістичні шляхи вирішення актуальних проблем функціонування вітчизняного авіабудування / Богдан Андрушків, Віктор Паляниця, Наталія Кирич // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2010. — Випуск 1 (3). — С. 10-17. УДК 659.589.658 Богдан Андрушків, Віктор Паляниця, Наталія Кирич Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ІННОВАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АВІАБУДУВАННЯ...»

«УДК 330.15 : 332.72 Л.М. Черчик кандидат економічних наук, доцент, докторант Луцький державний технічний університет, м. Луцьк ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОСВОЄННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ Вступ. Пошуки шляхів досягнення успіху в країнах з розвиненою економікою визначили, що найбільш перспективним напрямом в епоху глобалізації є інтенсивне використання інновацій з метою досягнення стійкого розвитку. Тому активно почали розробляти та впроваджувати новітні форми...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»