WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 35 |

«На правах рукопису ВДОВИЧЕНКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА УДК 338.24:004 (043.3/.5) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 08.00.03 – економіка та управління ...»

-- [ Страница 4 ] --

Однака, масштаби і глибина проникнення державного регулювання економіки має свої межі, які обумовлені співвідношенням інтересів держави і суб’єктів регулювання (юридичних та фізичних осіб, громадських об’єднань та ін.). Наприклад, держава не може необмежено поповнювати свій бюджет за рахунок послаблення суб’єктів господарської діяльності або погіршення соціальних умов громадян. За таких умов межі регулювання звужуються і, навпаки, вони розширюються, коли інтереси суб’єкта і об’єкта регулювання збігаються, як це має місце у випадку регулювання державних закупівель і запровадження електронної системи їх здійснення, що ставить у рівні умови усіх учасників цього процесу, робить його відкритим і прозорим та запобігає проявам корупційних діянь.

По суті, глибина проникнення державного регулювання в соціальноекономічні процеси, поєднання ринкових і державних регуляторів, різна комбінація форм і методів регулювання є відмінними рисами державного регулювання в різноманітних моделях сучасної ринкової економіки [44, с. 111].

А саме державне регулювання економіки є проявом цілеспрямованої діяльності держави в особі відповідних законодавчих, виконавчих і контролюючих органів, які за допомогою різних форм і методів забезпечують досягнення поставленої мети і рішення найважливіших економічних і соціальних завдань відповідного етапу розвитку економіки, регламентують господарські відносини в суспільстві, що спрямовані на реалізацію державної політики [41, с. 6].

Як зазначають окремі дослідники, подібне трактування державного регулювання характеризує його як функцію державного управління, спрямовану на досягнення соціально-економічної стабільності, забезпечення національних конкурентних переваг, адаптацію ринкового механізму до змінних умов господарювання, тобто розглядається у вузькому розумінні [8, с. 34; 41, с. 47], розуміючи при цьому функцію державного управління як специфічний за предметом, змістом і засобом забезпечення цілісний управляючий вплив держави [44, с. 67]. Окрім регуляторної функції до функцій державного управління відносять: планування, прийняття рішень, організацію, мотивацію, контроль [2, с. 19].

У більш широкому розумінні державне регулювання виявляється у встановленні державою загальних правил поведінки (діяльності) учасників суспільних відносин та їх корегування згідно зі зміною умов діяльності [42, с. 46].

Таке визначення характерно для науковців, які проводять дослідження у сфері державного управління і визначають державне регулювання, з одного богу, як сукупність цілеспрямованих форм, методів і напрямів впливу, що застосовуються органами державного управління для упорядкування системи суспільноекономічних відносин з метою стабілізації і пристосування існуючої суспільнополітичної системи до зміни умов [43, с. 148], а з іншого, як економічний метод державного управління, який є системою типових заходів законодавчого і контролюючого характеру, що здійснюються відповідними державними органами та громадськими організаціями з метою стабілізації та пристосування існуючої соціально-економічної системи до постійно змінюваних умов [108, с. 47].

У правовій науці державне регулювання розглядається як комплекс заходів (організаційних, правових, економічних тощо), який здійснюється державою у сфері соціальних, економічних, політичних, духовних та інших процесів з метою їх упорядкування, встановлення загальних правил і норм суспільної поведінки, а також запобігання негативним явищам у суспільстві [109, с. 118].

В економічній науці при з’ясуванні сутності державного регулювання існують різні підходи. Так, у «Сучасному економічному словнику» регулювання економіки охарактеризовано як «вплив на економіку з боку органів управління з метою підтримки процесів, які в ній протікають на певному рівні, або попередження, пригнічення несприятливих явищ» [197, с. 346]. У «Великому економічному словнику» ця категорія розглядається як «цілеспрямовані процеси, що забезпечують підтримку або зміну економічних явищ та їх зв’язків»

[168, с. 404]. А в «Економічній енциклопедії» вживається термін «економічне регулювання господарства», який трактується як «розподіл ресурсів і формування пропорцій, які відповідають суспільним потребам на даному етапі розвитку національної економіки, за допомогою певних механізмів – сукупності інститутів, форм та інструментів» [197, с. 387].

Узагальнюючи різні підходи, можна погодитись з тим, що під державним регулюванням економіки розуміється загальне впорядкування суспільних відносин в конкретній сфері економіки, що провадиться відповідно до вимог законодавства шляхом прямого впливу на господарську діяльність суб’єктів економічних відносин з метою забезпечення стабільного функціонування та послідовний розвиток тієї чи іншої регульованої сфери економіки і більш широкого та якісного задоволення потреб споживачів продукції – товарів, робіт, послуг [78, с. 112].

Таким чином, державне регулювання економіки, зокрема в тій частині, що характеризує регуляторну діяльність в системі управління національним господарством та інформаційні відносини між суб’єктами регуляторної діяльності, можна розглядати з чотирьох сторін: економічної, правової, інформаційної та організаційної.

Економічна сторона дозволяє охарактеризувати регуляторну діяльність через вплив свого результату, яким є регуляторний акт, на об’єкт державного регулювання – економічну систему з позиції досягнення цілі регулювання і отримання прогнозованого результату впровадження регуляторного акту через покращення економічних та соціальних показників господарської діяльності суб’єктів регулювання (підприємств тощо) і відображає дієвість регуляторного механізму на економічну систему з боку держави.

З правової сторони регуляторна діяльність характеризується у вигляді сукупності принципів, форм, методів, механізмів реалізації та інструментів регламентованої взаємодії суб’єктів регуляторної діяльності, що забезпечують розробку регуляторних актів і досягнення цілей регулювання, вибір найкращого з альтернативних варіантів і забезпечення його виконання.

Інформаційна сторона відображає засоби та інструменти забезпечення взаємодії суб’єктів регуляторної діяльності в процесах підготовки регуляторних актів, які пов’язані зі збором, аналізом, обміном документованою і не документованою інформацією, забезпеченням доступу до процесу прийняття регуляторного акту шляхом використання можливостей інформаційнокомунікаційних технологій та створених на їх основі відповідних реєстрів та інформаційної системи регуляторної діяльності.

Організаційна сторона регуляторної діяльності сприяє застосуванню регуляторних механізмів і проявляється через систему організації взаємодії суб’єктів такої діяльності і показує, через які форми здійснюється їх взаємодія, яка їх роль в реалізації потенційних можливостей, закладених в інформаційних відносинах у сфері регуляторної діяльності, які їх завдання і функції в регуляторному процесі.

За таких умов важливим моментом регуляторної діяльності є визначення цілі державного регулювання, яка у подальшому конкретизується у цілях розробки регуляторних актів. Практика свідчить про складність даного процесу, який пов’язаний не лише з визначенням стратегічних напрямів соціальноекономічного розвитку, але і з механізмом, який забезпечує ухвалення відповідних рішень (регуляторних актів) і їх реалізацію. Наявність такого механізму є особливо важливим в процесі взаємодії усіх суб’єктів регуляторної діяльності, який би дозволив регламентувати інформаційні відносини, що складаються між ними, і виступав би як механізм інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності.

Незважаючи на розмаїття існуючих думок з державного регулювання, вважаємо, що саме підхід до державного регулювання як функції державного управління національним господарством дає підстави розглядати категорію «державне регулювання економіки» у низці взаємопов’язаних понять:

«управління національною економікою» – «державне регулювання економіки» – «регуляторна діяльність» – «інформаційні відносини у сфері регуляторної діяльності» – «механізм інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності»

– «регуляторний вплив».

Державне регулювання національної економіки реалізується уповноваженими суб’єктами впливу на соціально-економічні процеси у суспільстві через певний механізм, тлумачення терміну якого і розглянемо (табл. 1.1 та 1.2).

–  –  –

Загалом, як стверджує О. Федорчак, усі наявні механізми з точки зору управління процесами, функцією якого є державне регулювання, можна поділити на три типи: механізми-знаряддя (інструменти), механізми-системи (набір взаємопов’язаних елементів) та механізми-процеси (послідовність певних перетворень) [186, с. 14]. Також, на думку О. Федорчака, з якою варто погодитися, поняття «механізм» і поняття «процес» не можна порівнювати між собою, оскільки процес – це лише послідовність етапів перетворення чого-небудь, а механізм – це значно ширше поняття, яке охоплює різноманітні інструменти, важелі, засоби та стимули [186. с. 15]. Не доцільно ототожнювати поняття «механізм» з поняттями «знаряддя» чи «інструмент», оскільки до складу механізму державного управління, окрім інструментів, належать також методи, важелі, політика, правове, нормативне та інформаційне забезпечення тощо [170, с. 11].

Отже, аналіз розуміння терміну «механізм» в різних словниках та досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених стосовно змістовного наповнення поняття дало змогу визначити нам «механізм» як складну систему, призначену для досягнення поставлених цілей, що має певну структуру, методи, важелі, інструменти впливу на об’єкт управління.

З огляду на проведені дослідження сутності понять «механізм управління», «механізм державного управління» та «механізм державного регулювання»

вважаємо за доречне в контексті нашого дослідження дати авторське визначення терміну «механізм державного регулювання національної економіки»: це сукупність організаційних, економічних, правових і інформаційних засобів цілеспрямованого впливу уповноважених суб’єктів державного регулювання національної економіки і впливу на їх діяльність, які забезпечують задля реалізації поставленої мети і певних завдань держави щодо розвитку національної економіки узгодження інтересів взаємодіючих учасників такого регулювання (суб’єктів регуляторної діяльності).

На сучасному етапі розвитку національної економіки серед основних завдань, які постають перед державою та органами державного управління, можна виділити наступні: стимулювання інновацій, підтримка виходу вітчизняних товаровиробників на світовий ринок високотехнологічної продукції, стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності суб’єктів господарювання, які можуть бути досягнуті шляхом зваженої регуляторної політики держави.

Назва державної регуляторної політики в Україні застосовується з періоду набуття чинності Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про регуляторну політику) – з 15.01.2004р. [57].

«Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності (далі – державна регуляторна політика)», – «це напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України» [57]. Законодавче визначення термінів «регуляторний орган» та «регуляторний акт» буде наведено нижче у цьому підрозділі дослідження.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 35 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Одеський національний політехнічний університет КРИВОНОГОВА ІРИНА ГЕННАДІЇВНА УДК 658:330.341.1:330.322.12(043.3/.5) ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Одеса – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеському...»

«Міністерство освіти і науки України Одеський національний політехнічний університет На правах рукопису ГРИГОРЕНКО Юрій Васильович УДК 519.972.5:004.942.001.57 МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРВИННОЇ ПЕРЕРОБКИ СИРИХ ВУГЛЕВОДНІВ Спеціальність 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Одеському національному політехнічному...»

«Інструкції з усунення несправностей Для бізнес-ПК © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Відомості, які містяться в цьому документі, можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Microsoft, Windows та Windows Vista є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Майкрософт в США та інших країнах. Єдині гарантії на вироби та послуги HP викладені у недвозначних гарантійних заявах, які супроводжують такі вироби та послуги. Будь-яка інформація, що...»

«НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ при ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ДОНЕЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо виконання курсової роботи з дисципліни Фінанси підприємств Напрям підготовки: 0501 Економіка і підприємництво Спеціальність: 6.050100 Фінанси Донецьк – 2004 Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Фінанси підприємств“ для студентів спеціальності “Фінанси“. / Укл. Гребельний В.І. – Донецьк: ДонІЕК, 2005. – 14 с....»

«Фадєєв Владислав кандидат психологічних наук, доцент РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ РЕСУРСАМИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У статті досліджено особливості внутрішньої, зовнішньої та загальної структури управління освітніми ресурсами вищого навчального закладу. Виявлено такі особливості управління освітніми ресурсами вищих навчальних закладів: виявлення місії закладу, на яку впливають випадкові, внутрішні та зовнішні умови, які впливають на...»

«202 Міжвузівський збірник НАУКОВІ НОТАТКИ. Луцьк, 2012. Випуск №38 УДК 633.52 В.В. Тарасюк, І.В. Тараймович, В.В. Грабовець Луцький національний технічний університет ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОМД НА ОСНОВІ САПРОПЕЛЮ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ У статті досліджено вплив режимів сушіння озерного сапропелю для подальшого використання його в якості складової при виробництві органо-мінеральних добрив, встановлено ефективність вмісту складової сапропелю на ріст рослин. Ключові слова:...»

«УДК: 338.436:62 А. В. Блоха, здобувач, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація. Викладено головні шляхи і можливості запровадження в АПК України паритетних відносин в системі інженерно-технічного обслуговування аграрних підприємств. Ключові слова: ринок техніки, агротехсервіс, інженерно-технічне обслуговування. Аннотация. Изложены главные пути и возможности внедрения...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В.Іванов «» 2012 р. ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів за напрямом підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри рекомендацій у НМВ технології молока і молочних продуктів Протокол № 13 від 29.05.2012 р. Київ...»

«Висновки. Таким чином можна зазначити, що асортимент зефіру на ринку Харкова досить обмежений і не завжди відповідає вимогам нормативно-технічної документації та споживчого попиту, а зефіру, який би мав у своєму складі функціональні та лікувальнопрофілактичні інгредієнти взагалі не було виявлено. Тому подальші дослідження будуть направлені на розширення і удосконалення асортименту зефіру з йодовміщуючою добавкою – еламіном. Список літератури 1. Ваше здоровье – в Ваших руках [Текст]/ В. А....»

«Український державний лісотехнічний університет УДК 661*71 Т.В. Юськевич – УкрДЛТУ ХАРАКТЕРИСТИКА СКИПИДАРУ ІЗ ЖИВИЦІ ДЕЯКИХ ХВОЙНИХ ІНТРОДУЦЕНТІВ Наведено кількісний та якісний аналіз живиці досліджуваних інтродукованих видів роду Pinus L., зокрема характеристика скипидару із живиці видів, що досліджувалися. T.V. Yuskevych – USUFWT Characterystic of terpentine from resin some conifers species Quantitative and qualitative analysis of introduced species resin are represented. Concretely the...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»