WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 ||

«На правах рукопису ВДОВИЧЕНКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА УДК 338.24:004 (043.3/.5) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 08.00.03 – економіка та управління ...»

-- [ Страница 35 ] --

– інформаційної взаємодії ІС (підсистем, модулів), що забезпечує гарантовану передачу до державної ІС і розміщення в ній електронних документів та інформації у сфері регуляторної діяльності. Якщо формування таких електронних документів та інформації здійснюється в інших ІС, обчислення передбачених законодавством України строків розміщення таких електронних документів та інформації в державній ІС починається з моменту фіксації часу надходження таких електронних документів та інформації до державної ІС;

– користування інтегрованими ІС, базами даних державної ІС, встановлення технологічних і лінгвістичних вимог до інформації, обробка якої здійснюється в інтегрованих ІС.

2.2 Порядок розкриття інформації у сфері регуляторної діяльності:

Розкриття інформації про регуляторну діяльність забезпечується регуляторними органами та суб’єктами регулювання відповідно до стандартів розкриття інформації, затвердженими Кабінетом Міністрів України, шляхом її розміщення у відкритому розділі державної ІС «Єдиний державний портал з розкриття інформації про регуляторну діяльність» на офіційному сайті інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет.

Порядок розміщення інформації про регуляторну діяльність у державній ІС «Єдиний державний портал з розкриття інформації про регуляторну діяльність»

встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Регуляторні органи зобов’язані забезпечувати розкриття інформації про свою регуляторну діяльність шляхом розміщення зазначеної інформації у державній ІС «Єдиний державний портал з розкриття інформації про регуляторну діяльність» на офіційному сайті інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідно до форми, встановленої уповноваженим органом.

Розкриття регуляторними органами інформації про регуляторну діяльність, віднесеної до стандартів розкриття інформації, забезпечується також шляхом надання інформації на підставі письмових запитів суб’єктів регулювання.

У разі виникнення при веденні державної ІСЕВ «Регуляторна діяльність»

технічних чи інших неполадок, що блокують доступ до зазначеної ІС протягом більш ніж одного робочого дня, інформація, що підлягає розміщенню в розділі «Єдиний державний портал з розкриття інформації про регуляторну діяльність»

розміщується протягом двох робочих днів з дня усунення технічних чи інших неполадок, і вважається розміщеною у встановленому порядку.

До інформації, що підлягає розкриттю, відноситься інформація про:

– плани діяльності регуляторних органів з підготовки проектів РА та зміни до них;

– проекти РА;

– аналізи регуляторного впливу (експертні висновки) проектів РА;

– повідомлення з розкриття проектів РА та аналізів їх регуляторного впливу (експертних висновків);

– рішення уповноваженого органу або відповідальної постійної комісії чи відповідального структурного підрозділу місцевої ради з питань реалізації державної регуляторної політики про проекти РА;

– офіційне оприлюднення РА;

– реєстр чинних РА;

– реєстр РА, що потребують внесення змін;

– реєстр РА, що втратили чинність;

– плани діяльності регуляторних органів з відстеження результативності РА;

– звіти про відстеження результативності Ра;

– іншу, розкриття якої передбачено законами, актами Президента України та Кабінетом Міністрів України.

2.3 Склад реєстру РА та порядок включення інформації до реєстру:

До реєстру РА включаються чинні та, що втратили чинність, РА Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, іншого державного органу, центральних органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, якщо відповідно до законодавства ці особи мають повноваження одноособово приймати РА.

Включенню до реєстру підлягають усі чинні РА, РА, що потребують внесення змін, та РА, що втратили чинність, підготовлені та прийняті в порядку, передбаченому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Не підлягають включенню до реєстру акти:

– з питань внутрішньої організації діяльності регуляторних органів;

– з режимом доступу, обмеженим у встановленому порядку.

За автентичність текстів РА відповідає уповноважена особа. Автентичність копій РА повинна бути засвідчена печаткою регуляторного органу.

До реєстру вноситься така інформація про РА:

– дата і номер РА;

– назва РА;

– повний текст проекту РА з усіма додатками;

– повний текст аналізу впливу РА (експертного висновку);

– дата і номер плану діяльності з підготовки проекту РА;

– дата повідомлення про розкриття проекту РА та аналізу його регуляторного впливу (експертного висновку);

– повний текст рішення уповноваженого органу або відповідальної постійної комісії чи відповідального структурного підрозділу місцевої ради з питань реалізації державної регуляторної політики про проект РА;

– дата офіційного оприлюднення РА;

– дата і номер плану діяльності з відстеження результативності РА;

– повний текст звітів про відстеження результативності РА;

– реєстраційний код РА.

Включення РА до реєстру здійснюється протягом одного робочого дня з моменту його подання. Розміщення електронних копій РА забезпечується у відкритому розділі державної ІС «Єдиний державний портал з розкриття інформації про регуляторну діяльність» на офіційному сайті інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет протягом п’яти робочих днів після включення їх до реєстру.

РА, включені до реєстру, підтримуються у редакції, чинній на поточну дату.

При надходженні до реєстру РА, що припиняє дію раніше занесеного до реєстру, протягом одного робочого дня ставиться відмітка про це на тексті РА, що втратив чинність.

2.4 Державний контроль (нагляд) у частині дотримання вимог про розкриття інформації про регуляторну діяльність:

Державний контроль (нагляд) у частині дотримання вимог з розкриття інформації про регуляторну діяльність регуляторними органами, включаючи повноту і достовірність інформації, що розкривається ними, здійснюється уповноваженим органом.

Державний контроль (нагляд) у частині дотримання вимог про розкриття інформації про регуляторну діяльність суб’єктами регулювання, включаючи повноту і достовірність інформації, що розкривається ними, здійснюється регуляторними органами відповідно до їх компетенції.

Розділ 3 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕГУЛЯТОРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ Регуляторні органи та суб’єкти регулювання, винні у порушенні порядку розкриття інформації про регуляторну діяльність, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики у порядку, встановленому законом.

Розділ 4 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Прийняття проекту Закону України «Про розкриття інформації та інформатизацію регуляторної діяльності» вимагатиме внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2004р., №9, ст. 79), а саме:

4.1.1 Частину першу статті 1 після абзацу п’ятого доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:

«суб’єкти регуляторної діяльності – регуляторні органи, розробники проектів регуляторних актів, суб’єкти регулювання, погоджувальні органи, регуляторна діяльність яких здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами»;

«суб’єкти регулювання – громадяни, суб’єкти господарювання, їх об’єднання, наукові установи і консультативно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади та місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб’єктів господарювання, інші органи, установи, організації, особи чи групи осіб, діяльність яких спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами»;

В зв’язку з цим слова «фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань» у всіх відмінках цього Закону замінити на слова «суб’єктів реагування».

Абзаци шостий-дванадцятий частини першої статті 1 відповідно вважати абзацами восьмим-чотирнадцятим.

4.1.2 Абзац восьмий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:

«регуляторна діяльність – діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється суб’єктами регуляторної діяльності в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».

4.1.3 Статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

«погоджувальні органи – уповноважений орган щодо здійснення державної регуляторної політики, відповідальна постійна комісія або відповідальний структурний підрозділ місцевої ради з питань реалізації державної регуляторної політики, що приймають рішення про погодження проектів регуляторних актів або про відмову в їх погодженні та контролюють здійснення регуляторними органами, розробниками регуляторних актів, суб’єктами регулювання регуляторної діяльності».

4.1.4 Статтю 13 викласти у такій редакції:

«Стаття 13. Розкриття документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності План діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього, повідомлення про розкриття проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу, рішення погоджувального органу щодо проекту регуляторного акта, план діяльності регуляторного органу з відстеження результативності регуляторного акта, звіт про відстеження результативності регуляторного акта розкриваються у відкритому розділі «Єдиний державний портал з розкриття інформації про регуляторну діяльність» на офіційному сайті інформаційно-телекомунікаційної мережі «Інтернет», у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідно до форми, встановленої уповноваженим органом.

Витрати, пов’язані з розкриттям документів, зазначених у частині першій цієї статті, фінансуються за рахунок регуляторних органів, які розкривають ці документи».

4.1.5 Статтю 14 викласти у такій редакції:

«Стаття 14. Розкриття інформації про здійснення регуляторної діяльності Регуляторні органи розкриваються іншу, крім зазначеної у частині першій статті 13 цього Закону, інформацію про здійснення регуляторної діяльності (реєстр чинних регуляторних актів, реєстр скасованих регуляторних актів, реєстр регуляторних актів, що потребують внесення змін, інша інформація, розкриття якої передбачено законами, актами Президента України та Кабінетом Міністрів України), у відкритому розділі «Єдиний державний портал з розкриття інформації про регуляторну діяльність» на офіційному сайті інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідно до форми, встановленої уповноваженим органом.

Витрати, пов’язані з розкриттям документів, зазначених у частині першій цієї статті, фінансуються за рахунок регуляторних органів, які розкривають ці документи».

В зв’язку з цим слова «оприлюднення» у всіх відмінках цього Закону, крім статті 12, замінити на слова «розкриття».

4.1.6 Частину п’яту статті 9 викласти у такій редакції:

«Повідомлення про розкриття проекту регуляторного акта повинно містити:

стислий виклад проекту;

інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції суб’єктів реагування;

інформацію про спосіб надання суб’єктами реагування зауважень та пропозицій».

4.2 У Законі України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №48, ст. 650), а саме:

4.2.1 Частину другу статті 17 після слів «публічні виступи» доповнити словами такого змісту: «офіційні сайти суб’єктів владних повноважень інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет».

4.2.2 У Законі України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (Відомості Верховної Ради, 2013, №23, ст. 218), а саме:

4.2.2.1 У частині третій статті 6 після слів «підготовки та» слово «оприлюднення» замінити на слово «розкриття».

4.2.2.2 У статті 22 після слів «мають право» слово «оприлюднювати» замінити на слово «розкривати».

Додаток Н Довідки впровадження результатів дослідженняPages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 ||
Похожие работы:

«Наукові записки. Серія “Економіка”. Випуск 17 УДК 657:336.71 (075.8) Спяк Г. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри банківського менеджменту та обліку Тернопільського національного економічного університету ОбЛІКОВА ПОЛІтИКА В уПРАВЛІННІ бАНКОм: ОРГАНІЗАЦІЙНО-мЕтОдИЧНИЙ АСПЕКт Досліджено сутність облікової політики та визначено її роль в управлінні банком. Запропоновано напрями оптимізації структури облікової політики вітчизняних банківських установ. Обґрунтовано необхідність врахування...»

«УДК 631.01(091) ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. О.П. Деркач, кандидат історичних наук У статті розкрито організацію наукових досліджень сільськогосподарських машин в Україні на початку ХХ ст. Сільськогосподарські машини, машино-дослідні станції, навчальні заклади, науково-дослідні кафедри. Постановка проблеми. Питання, що були висунуті на початку ХХ ст. життям, а саме – механізація сільськогосподарського виробництва, уніфікація та...»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №4/2013 УДК 336.64 СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ЕКСПОРТНОМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА Омеляненко Д.С., студент 5-го курсу, спеціальність фінанси, ДВНЗ «УАБС НБУ» Науковий керівник: Конопліна Ю.С., кандидат економічних наук, ДВНЗ «УАБС НБУ» Анотація. У статті досліджено найбільш вживані способи отримання коштів підприємством для здійснення експортно-імпортних операцій. Фінансування експортно-імпортних операцій підприємства...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В.Г. СПРІНСЯН, Т.Л. БІРЮКОВА РЕСУРСИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ОДЕСА УДК 659(042.4) ББК 65.050.9 С 74 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист. №1/11-2271 від20.02.12) Рецензенти: директор...»

«Економічні науки. Серія „Регіональна економіка”. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (39). – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2013. УДК 330.32 Мишко О.А. Луцький національний технічний університет ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ У публікації визначені напрями забезпечення інноваційного розвитку регіонів. Розглянуто його структурні елементи, а також показана роль регіональної інноваційної інфраструктури в просторовому розвитку...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ Медведєва Ольга Олексіївна УДК [622.271.3.004.17:622.341] (043.3) УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ПОТУЖНІСТЮ ГЛИБОКИХ ЗАЛІЗОРУДНИХ КАР‘ЄРІВ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ЇХ РОБОЧОЇ ЗОНИ Спеціальність 05.15.03. – „Відкрита розробка родовищ корисних копалин” АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дніпропетровськ – 2010 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова...»

«Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження № 10 (жовтень)» На допомогу освітянам представляємо перелік документів, які надійшли у фонд науково-технічної бібліотеки у жовтні 2012 року. Наша WEB-сторінка: library.usuft.kiev.ua Наша електронна адреса: levchen@nuft.edu.ua НАУКА В ЦІЛОМУ 1. 8052 Чепелюк О.О. Основи наукових досліджень [Текст]: методичні рекомендації до вивчення 001.8 дисципліни та виконання контрольної роботи для...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І НАУКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ СТАВРОПІГІЙСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ м. ЛЬВОВА ГЕРОЯМ СЛАВА (Спецвипуск з нагоди першої річниці Революції Гідності) ЛЬВІВ — 2014 Збірник матеріалів щодо проведення уроків історії, української мови і літератури,...»

«© 2011 ИМФ (Институт металлофизики Успехи физ. мет. / Usp. Fiz. Met. 2011, т. 12, сс. 385—388 Оттиски доступны непосредственно от издателя им. Г. В. Курдюмова НАН Украины) Фотокопирование разрешено только в соответствии с лицензией Напечатано в Украине. PACS numbers: 01.60.+q Пам’яті Олександра Івановича Олємского (19.09.1949—3.08.2011) Науковий світ зазнав втрати. Після тяжкої хвороби 3 серпня 2011 року помер видатний фізик-теоретик, завідувач лябораторії мікроструктурних досліджень реакторних...»

«Педагогічний дискурс, випуск 14, 2013 УДК 378.14+811 Ю.М.НЕСИН, аспірантка (м.Київ) Організація навчання курсантів професійно спрямованого англомовного монологічного мовлення У статті подано рекомендації щодо організації навчання курсантів професійно спрямованого англомовного монологічного мовлення. В результаті експериментального навчання було встановлено, що дотримання вказаних у статті методичних рекомендацій сприяє покращенню навчання курсантів професійно спрямованого англомовного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»