WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 | 27 |   ...   | 35 |

«На правах рукопису ВДОВИЧЕНКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА УДК 338.24:004 (043.3/.5) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 08.00.03 – економіка та управління ...»

-- [ Страница 25 ] --

а) архітектура ІСЕВ «Регуляторна діяльність» на основі хмарних технологій:

Зазначений принцип повністю відповідає запропонованій в Україні концепції побудови єдиної інженерної та телекомунікаційної інфраструктури для забезпечення органам державного управління необхідних умов рівної доступності у використанні об’єктів ІКТ в рамках створення, експлуатації та розвитку ІС.

Такий підхід дозволить отримати ряд переваг в порівнянні з традиційними моделями побудови ІС:

1) надійність, збалансованість і готовність, що перевищують можливості будь-якої окремо взятої системи;

2) можливість вибору різних хмарних платформ;

3) збереження конфіденційності даних і безпеки;

4) автоматизація процесів конфігурації ресурсів;

5) доступ в мережі (сервіси ІС надаються в мережі передачі даних і доступні користувачам за допомогою різних платформ – мобільних пристроїв, персональних комп’ютерів, робочих станцій та ін.);

6) середовище ІС буде ефективно масштабовано;

б) принцип одноразового введення інформації:

При наданні інформації різним рівням органів державного управління інформація втрачається, призводить до спотворення реальних даних, відбувається дублювання, збільшується термін обробки даних.

Запровадження принципу однократності збору (введення) інформації і багаторазовість використання СРД інформації, розміщеної в ІСЕВ «Регуляторна діяльність», дозволить досягти:

1) зниження адміністративного навантаження на суб’єктів надання інформації;

2) забезпечення актуальності та достовірності інформації, що міститься в інформаційних ресурсах;

в) принцип інтеграції з уже існуючими та запланованими до створення державними ІС і ресурсами, у тому числі регіональними (за наявності), використання типової регіональної ІС (регіонального сегмента державної ІС) або створення регіональними регуляторними органами власних регіональних сегментів чи їх елементів з урахуванням технологічних рішень, реалізованих у рамках типового сегмента:

Інтеграція ІСЕВ «Регуляторна діяльність» з уже функціонуючими і створюваними державними ІС дозволить забезпечити істотне скорочення витрат на створення ІС за рахунок використання вже створених державних ІС і ресурсів, а також повною мірою реалізувати технології «єдиного вікна» доступу до інформації, що міститься в різних інформаційних ресурсах;

г) використання для функціонування ІСЕВ «Регуляторна діяльність» вже існуючих інфраструктурних рішень, що дозволить значно скоротити видатки державного та місцевих бюджетів на створення та експлуатацію системи і окремих її компонентів:

Обмін інформацією в рамках ІСЕВ «Регуляторна діяльність» доцільно здійснювати з використанням територіально-розподіленої єдиної системи міжвідомчої електронної взаємодії, включаючи її регіональні сегменти.

ІСЕВ «Регуляторна діяльність» функціонуватиме на інфраструктурних вузлах комплексу інтегрованих ІС, що реалізують принцип «хмарних» обчислень шляхом автоматизації процесів виділення обчислювальних потужностей, розгортання додатків, розміщення додатків і обліку спожитих ресурсів.

З використанням ІСЕВ «Регуляторна діяльність» забезпечуватиметься автоматизація наступних функцій (процесів) у сфері регуляторної діяльності:

– організація та здійснення електронного документообігу в системі регуляторних органів та уповноваженого органу;

– збір, реєстрація, зберігання, обробка, перевірка інформації про регуляторну діяльність, що надходить від регуляторних органів та суб’єктів регулювання, для цілей виконання функцій уповноваженим органом;

– електронний документообіг між уповноваженим органом та органами юстиції, між регуляторними органами та суб’єктами регулювання;

– аналіз документів, що обґрунтовують прийняття РА, розрахунок статистичних показників та очікуваних наслідків;

– введення, зміна та припинення державного регулювання діяльності суб’єктів регулювання;

– формування і ведення реєстрів чинних, тих, що потребуються внесення змін, та скасованих РА;

– досудове врегулювання спорів, пов’язаних із здійсненням регуляторної діяльності.

Регіональні сегменти ІСЕВ «Регуляторна діяльність» в Україні забезпечуватимуть автоматизацію ЕІВ з метою реалізації контрольних повноважень уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики, інших органів державного управління та суб’єктів регулювання за процесом провадження регуляторними органами діяльності з підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду РА.

Надалі в Україні доцільно сформувати технічні та функціональні вимоги до регіональних сегментів і процесу їх інтеграції з ІСЕВ «Регуляторна діяльність», а також створити типовий регіональний сегмент і програмне забезпечення для зацікавлених СРД.

ІСЕВ «Регуляторна діяльність» також повинна включати державну ІС та регіональну державну ІС «Єдиний державний портал з розкриття інформації про регуляторну діяльність», на яких в уніфікованому форматі розміщуватиметься інформація, віднесена до стандартів розкриття інформації.

Висунуті автором в зв’язку з цим пропозиції до проекту Закону України «Про розкриття інформації та інформатизацію регуляторної діяльності» (додаток

М) спрямовані на інформатизацію процесу здійснення регуляторної діяльності та інформування споживачів і інвесторів про таку діяльність шляхом формування єдиного інтегрованого електронного середовища регулювання господарьских сфер національної економіки через об’єднання сукупності взаємодіючих ІС на основі використання державних баз даних, а також створення єдиного державного порталу з розкриття інформації регуляторними органами та суб’єктами регулювання.

У цьому законопроекті є сенс закріпити перелік інформації, що розміщується в ІСЕВ «Регуляторна діяльність»:

а) плани діяльності регуляторних органів з підготовки проектів РА та зміни до них;

б) проекти РА;

в) аналізи регуляторного впливу проектів РА;

г) повідомлення про оприлюднення проектів РА та аналізів їх регуляторного впливу;

ґ) рішення погоджувальних органів щодо проектів РА;

д) офіційні оприлюднення прийнятих РА;

е) реєстри чинних РА;

є) плани діяльності регуляторних органів з відстеження результативності РА;

ж) звіти про відстеження результативності РА;

з) реєстри скасованих РА;

и) реєстри РА, що потребують внесення змін;

і) інша інформація, розкриття якої передбачено законами, актами Президента України та Кабінетом Міністрів України.

Прийняття проекту Закону України «Про розкриття інформації та інформатизацію регуляторної діяльності» вимагатиме внесення змін до Закону про регуляторну політику і окремих законодавчих актів України, представлених у додатку М.

Найбільш суттєві ознаки очікуваного результату реалізації запропонованого в Україні МІВСРД, який за допомогою ІСЕВ «Регуляторна діяльність» дозволить інтегрувати складові МІВСРД і надасть змогу для інформаційного супроводу РА на усіх етапах їхньої підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду – це удосконалення процесу здійснення регуляторної діяльності шляхом ведення реєстрів РА на державному та регіональному рівнях, забезпечення вільного і безперешкодного доступу до відомостей з реєстрів РА, створення умов для розвитку ефективного конкурентного середовища на регіональних товарних ринках, зниження бар’єрів та стимулювання вступу до таких товарних ринків нових виробників, підвищення ефективності державного регулювання у сферах господарської діяльності національної економіки.

Реалізація необхідних конкретних заходів щодо формування МІВСРД базується на застосуванні даних кореляційно-регресійного аналізу залежності кількості НПА від кількості СГД, що не припинили діяльність, на протязі 2004– 2014рр., розробленого у розділі 2. Логічним продовженням дослідження є прогнозування таких показників, з метою чого автором виведено відповідні взаємовідносини.

Для оцінки щільності зв’язку використовуємо рівняння прямої лінії:

–  –  –

Після вирішення рівнянь (3.5) та (3.6) находимо: а = 1084,31; в = 0,001.

Таким чином, керуючись формулою (3.4), залежність діяльності СГД від

НПА буде наступною:

–  –  –

Відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020р. в Україні спрогнозовано зростання на кінець цого періоду кількості СГД на 17% від рівня, досягнутого у 2014р. [155]. За допомогою формули (3.7) автором зроблено прогноз впливу МІВСРД на результативність регуляторної діяльності в Україні (табл. 3.6).

Таблиця 3.6 – Прогноз впливу механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності на результативність регуляторного процесу в Україні (джерело: власна розробка)

–  –  –

Отже, ми можемо зробити такий прогноз: кількість СГД у 2020р. сягне понад 4,3 млн. од., для забезпечення роботи якої повинно функціонування біля 5,5 тис. НПА.

Виявлені перспективи розвитку регуляторної діяльності дають підстави вважати, що на сьогодні, проводячи радикальні ринкові реформи в Україні, держава не має права перекладати на ринок вирішення всіх проблем суспільства.

Для успішного розвитку економіки України ринкові відношення потрібні, проте потрібна і відповідно більш сильна роль держави. Посилення ролі держави в регулюванні економічних процесів та менеджменту підприємництва з одночасним застосуванням запропонованого МІВСРД сприятиме зростанню темпів розвитку економіки України.

При проведенні оцінки ефективності виконання запропонованої «дорожньої карти» та створення і розвитку ІСЕВ «Регуляторна діяльність», тобто заходів ЕІВ СРД, як інформаційного інструменту МІВСРД, повинна окремо аналізуватися інформація про досягнення значень цільових індикаторів, які представлено у табл.

3.7 (наступний контроль), та інформація щодо показників цих заходів (поточний контроль).

Таблиця 3.7 – Цільові індикатори оцінки ефективності заходів електронної інформаційної взаємодії суб’єктів регуляторної діяльності (ЕІВ СРД) (джерело:

власна розробка) №з/п Цільові індикатори Вимірювання 1 Кількість інфраструктури ІС у сфері регуляторної діяльності од.

2 Зростання обсягу інвестицій у використання ІКТ в національній економіці для раз ефективної реалізації національних проектів ЕІВ СРД 3 Питома вага органів державного управління, відповідальних за здійснення та % контроль регуляторної діяльності, забезпечених постійним доступом до мережі Інтернет 4 Кількість домогосподарств, що мають доступ до мережі Інтернет, в розрахунку на од.

100 домогосподарств 5 Кількість точок доступу суб’єктів регулювання до інформаційних ресурсів у од.Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 | 27 |   ...   | 35 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ ТРАНСПОРТНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО ЗАЛІЗНИЧНИКІВ УКРАЇНИ «Швидкість – Комфорт – Безпека – Ефективність» ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА І ТЕХНОЛОГІЇ МАТЕРІАЛИ VI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Рекомендувати НПП ''Сколівські Бескиди'' провести оцінку дерев явора у високогірних перестиглих насадженнях віком понад 70 років із несправжнім ядром, в якому утворилась ядрова гниль і дупло, зрубати і переробити на пиломатеріали, а здорові дерева явора залишити для природного поновлення. Література 1. Мергель С.С. Вплив несправжнього ядра деревини бука і явора на акустичні характеристики дерев'яних музичних інструментів// Наук. вісник УкрДЛТУ:...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Горошко М.П., Миклуш С.І., Хомюк П.Г. Біометрія: Навч. пос. – Львів: Камула, 2004. – 236 с.3. Дебринюк Ю.М., М'якуш І.І. Лісові культури рівнинної частини західного регіону України. – Львів: Світ, 1993. – 296 с.: іл. – Бібліогр. – С. 291.4. Дебринюк Ю.М., Осмола М.Х., М'якуш І.І., Мельник О.С. Лісовирощування в західному регіоні України. – Львів: Світ, 1994. – 408 с.5. Делеган І. Лісова зоологія. Безхребетні. – Львів: Поллі, 2003. – С. 362-366....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» Хмельницький національний університет П’ЄЗОРЕЗОНАНСНІ ПРИСТРОЇ Фізичні принципи роботи, основні параметри та характеристики Харків Хмельницький УДК 621.372.412 (042) П’єзорезонансні пристрої. Фізичні принципи роботи, основні параметри та характеристики /Ф.Ф. Колпаков, С.К. Підченко. – Консп. лекцій з курсу “Радіопередавальні пристрої”. Хмельницький: ТУП, – 2003. с. Розглянуті фізичні принципи...»

«Сільськогосподарські машини. Випуск 24 УДК 631.35633.521 © С.Ф. Юхимчук, к.т.н., М.М. Толстушко, к.т.н., Г.А. Хайліс, д.т.н., В.Л. Мартинюк, к.т.н. Луцький національний технічний університет ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕКОСУ СТЕБЕЛ У СТРІЧЦІ ПІСЛЯ ЇЇ РОЗСТИЛАННЯ ЛЬОНОКОМБАЙНОМ У статті наведено методику та результати експериментального дослідження зміни перекосу стебел у стрічці залежно від початкового кута перекосу стебел і різної кількості стебел у стрічці після її розстилання льонокомбайном. АГРЕГАТ,...»

«Економічні науки 9. Обзор рынка автозапчастей для легковых и коммерческих автомобилей в Украине 2009–2010 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://carway.com.ua/otchety/obzor-rynka-avtozapchastey-v-ukrainehtml;10. The 2010 Automotive Aftermarket Study: The Role of the Internet and Search in the Automotive Parts, Services, Tires and Accessories Research and Purchasing Process [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу : http://www.sellpartsonline.com/pdf/nov2010-google-parts.pdf. Надійшла...»

«Економічні науки УДК 330.322 І. Ю. ЄПІФАНОВА Вінницький національний технічний університет ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В статті розглянуто перспективи розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах фінансової кризи та визначено необхідність зростання ролі інноваційної діяльності. In article prospects of development of investment activity of the domestic enterprises in the conditions of financial crisis are considered and necessity of...»

«УДК 130.2 МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ “СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ” В ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 2005 р., О.А. Коваль кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, С.О. Петрова аспірантка кафедри філософії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Сучасна ситуація в українському суспільстві характеризується змістовними...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ УДК 65.012.4(477) ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Хмельницький – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Хмельницькому національному університеті...»

«Міжвузівський збірник НАУКОВІ НОТАТКИ. Луцьк, 2012. Випуск №39 УДК 631:358 О.О. Налобіна, Д.Е. Селезньов Луцький національний технічний університет РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РУЙНУВАННЯ В СИСТЕМІ СТЕБЛО-КОРОБОЧКИ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ У статті висвітлено результати експериментальних досліджень процесів руйнування в системі стебло-коробочки льону-довгунця. Приведені висновки за результатами обробки дослідних даних. Ключові слова: система, льон-довгунець, насіннєві коробочки, сила, лабораторна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»