WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 35 |

«На правах рукопису ВДОВИЧЕНКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА УДК 338.24:004 (043.3/.5) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 08.00.03 – економіка та управління ...»

-- [ Страница 19 ] --

Незважаючи на розходження думок у питаннях обізнаності, ефективності та прозорості здійснення регуляторної діяльності, представники різних груп економічних інтересів (група А – ОМС (регуляторні органи), та група Д – суб’єкти регулювання) висловили такі спільні позиції щодо способу вирішення існуючої, за їх думкою, проблеми у сфері здійснення регуляторної діяльності та запропонували шляхи удосконалення такого процесу (табл. 2.10).

–  –  –

Конкретизація існуючих етапів дії або взаємодії:

1, 2, 3, 4 – див. визначення, що вказані на рис. 2.2

Конкретизація відсутніх етапів дії або взаємодії:

5 – облік регуляторних актів (РА), прийнятих регуляторними органами, щодо яких необхідний контроль реалізації 6 – моніторинг та методологія аналізу результативності РА 7 – належний (за конкретними показниками) обсяг інформації щодо впливу РА та методологія її збору 8 – контроль ведення обліку РА та проведення їх моніторингу регуляторними органами Рисунок 2.7 – Структурно-логічна модель удосконаленого процесу здійснення в Україні регуляторної діяльності (джерело: власна розробка) 7 – належний (за конкретними показниками) обсяг інформації щодо впливу РА та методологія її збору; 8 – контроль ведення обліку РА та проведення їх моніторингу регуляторними органами; по-друге, зворотні зв’язки між суб’єктами регулювання (група Д) та ЦОВВ, ТМО ЦОВВ, МОВВ та ОМС (групою А), а також між уповноваженим органом і ЦОВВ на державному рівні та між територіальними органами цього уповноваженого органу (зв’язок взагалі законодавчо не визначено) і ТМО ЦОВВ та МОВВ на регіональному (місцевому) рівні, тобто між групами В та А.

Без етапів та зв’язків, що, на думку автора, є логічно необхідними, існуюча в Україні модель процесу здійснення регуляторної діяльності (див. рис. 2.2) призводить до наявних проблем інформаційних відносин СРД (див. табл. 2.7);

б) проаналізувати альтернативні варіанти підходу до формування механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності, який є формою прояви загального механізму прийняття РА або процесу здійснення регуляторної діяльності.

В існуючих умовах, коли Україна вступає у період системної розбудови нового типу діалогу між владою та підприємцями: діалогу щодо умов здійснення господарської діяльності, а, зрештою, і будь-яких проявів суспільно корисної приватної ініціативи, діалогу, в якому організована бізнес-спільнота ще має ствердитися у якості рівноправної та відповідальної сторони регуляторного процесу, провідного суб’єкта розбудови в Україні громадянського суспільства, на думку автора, існують три альтернативні варіанти підходу до формування механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності (далі –

МІВСРД):

– підвищення вимог щодо виконання чинного регуляторного законодавства (табл. 2.11);

Таблиця 2.11 – Наслідки застосування підвищення вимог щодо виконання чинного регуляторного законодавства (джерело: власна розробка) Переваги Недоліки Не ускладнення процесу прийняття та Відсутність систематичного спостереження як над відстеження результативності регуляторних актів виконанням чинного регуляторного законодавства, (РА), здійснення регуляторної діяльності так і над виконанням РА, відсутність системи контролю зміни (коригування) РА та відстеження ефективності державної регуляторної політики Поповнення доходної частини бюджету через Існування додаткового навантаження на існуючі та встановлення механізму адміністративної задіяні у процес здійснення регуляторної відповідальності діяльності органи державного управління (групи А, Б, В, Г, Е, див.

рис. 1.3)

– впровадження нової регуляторної культури (табл. 2.12);

–  –  –

Таблиця 2.13 – Наслідки впровадження інформаційної системи процесу регуляторної діяльності (бази обліку, моніторингу та аналізу регуляторної діяльності) (джерело: власна розробка) Переваги Недоліки Формування системи обліку регуляторних актів а) Зростання завантаженості у роботі на посадових (РА), що надасть можливість розміщувати та осіб регуляторних органів (група А, див.

рис. 1.3, а зберігати на офіційних веб-сайтах регуляторних також застосування цього поняття далі по тексту органів або у разі їх відсутності – на сайті цієї табл.) органу державного управління, відповідального б) Необхідність побудови відповідної правової за здійснення на певній адміністративно- бази територіальній одиниці регуляторної діяльності, в) Можливість збільшення витрат регуляторних вичерпну базу РА, до якої, крім самих текстів органів на розробку власного програмного РА, обов’язково включаються й документи, що забезпечення стосуються цих актів, особливо аналізи регуляторного впливу та розрахунки, що провадилися для оцінювання доцільності внесення тих чи інших пропозицій. Це дасть змогу розв’язати багато проблем щодо викладу тексту запланованих РА, усуне можливості дублювання РА тощо Змога систематизувати систему контролю зміни а) Зростання завантаженості у роботі на посадових (коригування) РА, що надасть можливість осіб регуляторних органів значно підвищити ефективність регуляторної б) Необхідність побудови відповідної правової діяльності. Якщо існує невідповідність РА бази умовам, що змінилися, і потрібне внесення змін в) Ймовірна необхідність витрат регуляторних у цей документ, а також існує певний лаг – органів на розробку програмного забезпечення (у проміжок часу, впродовж якого діє разі відсутності централізованого забезпечення неефективний вже РА, то така система даватиме комп’ютерними програмами) змогу скоротити цей лаг та прийняти ефективне рішення щодо здійснення заходів коригування Перелічені альтернативні варіанти підходу до формування МІВСРД було запропоновано оцінити експертам за трьохбальною шкалою, серед якої 3 бали – високий ступінь впливу на стан здійснення регуляторної діяльності, 2 – середній ступінь впливу, 1 бал – низький ступінь (додаток К).

По результатах проведеного ранжування зазначених вище альтернативних варіантів підходу до формування МІВСРД за оцінками двох груп експертів: ОМС (група А) та суб’єктів регулювання (група Д) найбільш значимим виявився підхід щодо розробки інформаційної системи процесу регуляторної діяльності (бази обліку, моніторингу та аналізу регуляторної діяльності).

Для оцінки узгодженості думок експертів було розраховано коефіцієнт конкордації (узгодженності) за формулою:

(2.1) де – коефіцієнт конкордації (узгодженності);

S(d2) – сума квадратів відхилень сумарних рангів, виставлених кожному підходу всіма експертами від середнього сумарного рангу;

Smax (d2) – сума квадратів відхилень сумарних рангів.

«Відомо, що S(d2) розраховується за формулою:

) (2.2)

–  –  –

(2.8) де m – кількість експертів;

n – кількість підходів, що розглядаються.

За розрахунками таблиці К.2 додатку К коефіцієнт конкордації (узгодженності) експертів групи А: W = 0,77. За розрахунками таблиці К.4 додатку К коефіцієнт конкордації (узгодженності) експертів групи Д: W = 0,85.

Отже, можемо стверджувати, що при таких визначеннях коефіцієнтів конкордації (узгодженності) думки експертів різних груп економічних інтересів в напрямку оцінки та визначення ефективного підходу до формування МІВСРД співпадають.

Таким чином, можна констатувати, що розробка інформаційної системи процесу регуляторної діяльності (бази обліку, моніторингу та аналізу регуляторної діяльності), як за визначенням експертів, так і за результатами проведеного і попередньо представленого автором у розділі 2 цього дослідження аналізу, на сучасному етапі економічного розвитку України є найбільш оптимальним інструментом реалізації МІВСРД в напрямку усунення попередньо досліджених проблем інформаційних відносин всього кола СРД (груп А, Б, В, Г, Д, Е, див. рис. 1.3).

Додатково до цього за результатами проведеного експертного дослідження (додатки Г, Д, Е та Ж), узагальнені дані якого наведено у табл. 2.14, автором було проаналізовано сильні та слабкі сторони існуючих альтернативних варіантів запровадження підходу до формування МІВСРД.

–  –  –

Перевагу слід надати такій альтернативі, яка за експертними оцінками визначена найбільш ефективною, та має за наслідками авторського аналізу альтернативних варіантів запровадження підходу до формування МІВСРД найбільшу кількість сильних та найменшу кількість слабких сторін, найбільші вигоди та найменші витрати.

Аналіз вигод та витрат альтернативних варіантів запровадження підходу до формування МІВСРД проводився за наявності наступних критеріїв (табл. 2.15 та 2.16): організаційні витрати (далі – ОВ), фінансові витрати (далі – ФВ), економія часу (далі – ЕЧ), прозорість (далі – П), об’єктивність процесу здійснення регуляторної діяльності (далі – О), системність та координованість процесу здійснення регуляторної діяльності (далі – СК), наповнення бюджету (далі – НБ).

–  –  –

Ранги відповідних альтернативних варіантів запровадження підходу до формування МІВСРД (додаток К), серед яких 1 – найвищий, 2 – середній, а 3 – найменший, наведено у табл. 2.17.

Таблиця 2.17 – Ранги альтернативних варіантів запровадження підходу до формування механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності (джерело: систематизовано автором на основі проведеного експертного дослідження) Альтернативні варіанти Ранги альтернативних варіантів Підвищення вимог щодо виконання 3 чинного регуляторного законодавства Впровадження нової регуляторної культури 2 Розробка інформаційної системи процесу 1 регуляторної діяльності (бази обліку, моніторингу та аналізу регуляторної діяльності) З огляду на зазначене, загальна оцінка альтернативних варіантів запровадження підходу до формування МІВСРД є наступною:

а) підвищення вимог щодо виконання чинного регуляторного законодавства є найбільш швидким та простим варіантом, проте найменш ефективним;

б) впровадження нової регуляторної культури має бути обов’язковою та поєднаною частиною розробки інформаційної системи процесу регуляторної діяльності (бази обліку, моніторингу та аналізу регуляторної діяльності);

в) розробка інформаційної системи процесу регуляторної діяльності (бази обліку, моніторингу та аналізу регуляторної діяльності) є найбільш ефективним варіантом, але й більш витратним, проте вигоди від цього варіанту при його провадженні повинні перевищити переваги, про що буде доведено у розділі 3 нашого дослідження.

За наслідками оцінювання альтернативних варіантів запровадження підходу до формування МІВСРД перевагу слід надати варіанту – розробка інформаційної системи процесу регуляторної діяльності (бази обліку, моніторингу та аналізу регуляторної діяльності).

Приведена матриця SWOT-аналізу (табл. 2.18), сформована на чотирьох квадрантах, крім виявлених сильних і слабких сторін найбільш досконалого із запропонованих нами трьох альтернативних варіантів підходу до формування МІВСРД третього альтернативного варіанту – розробка інформаційної системи процесу регуляторної діяльності (бази обліку, моніторингу та аналізу регуляторної діяльності), дозволить позначити й можливості та загрози, що можуть виникнути під час впровадження цього варіанту.

Співставлення сильних сторін і можливостей дало змогу визначити, що посилюють переважну більшість можливостей (квадрант «сильні сторони – можливості») і знижують дію більшості загроз (квадрант «сильні сторони – загрози» цілісність системи здійснення регуляторної діяльності та комплексність рішення проблем.

Таблиця 2.18 – Матриця SWOT-аналізу альтернативних варіантів запровадження підходу до формування механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності (джерело: власна розробка)Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 35 |
Похожие работы:

«1. ПІБ Козлов Олексій Валерійович 2. Назва Моделі та засоби підвищення ефективності систем контролю і керування технологічним комплексом екопірогенезісу 3. Спеціальність 05.13.07 – Автоматизація процесів керування 4. Місце роботи Де виконана дисертація Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 6. Науковий керівник Кондратенко Юрій Пантелійович, д.т.н, професор 7. Опоненти Максимов Максим Віталійович, д.т.н., професор Рожков Сергій Олександрович, д.т.н, доцент. 8. Зв’язок...»

«ОПТИЧНІ ТА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ СЕНСОРИ І ПЕРЕТВОРЮВАЧІ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ УДК 621.382 С. Ю. КРАВЧЕНКО, Ю.С. КРАВЧЕНКО, В.С. ОСАДЧУК 1 БАГАТОКАНАЛЬНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ОПТИЧНОГО ЕМІСІЙНОСПЕКТРАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПЛАЗМОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТРАВЛЕННЯ МІКРОСТРУКТУР Вінницький національний технічний університет 95, Хмельницьке шосе, Вінниця, Україна Анотація: Розглянуті питання щодо підвищення ефективності контролю плазмохімічних процесів травлення мікроструктур за рахунок введення...»

«Розділ 2 Інновації у маркетингу УДК 332.135 Забарна Елеонора Миколаївна, д.е.н., професор кафедри економічних систем та маркетингу Одеського національного політехнічного університету; Папковська Олена Едуардівна, аспірантка кафедри економічних систем та маркетингу Одеського національного політехнічного університету АНАЛІЗ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ ЯК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ РЕГІОНУ У статті розглянуто сутність визначень «маркетинг кластера» та «кластерний маркетинг», сформовано та обґрунтовано...»

«НАСТАНОВА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2015 Видання офіційне Київ Міністерство охорони здоров'я України ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України від 30.07.2015 р. № 478 НАСТАНОВА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2015 Видання офіційне Київ Міністерство охорони здоров'я України СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2015 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України» (ДНУ...»

«ISSN: 9125-0912 Вісник Дніпропетровського університету Серія: Економіка УДК 330. 101. 541 В. М. Фомішина 1 Херсонський національний технічний університет ЗАОЩАДЖУВАЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У статті досліджено зміст, обсяги і динаміку заощаджень приватного сектора України та визначено їх роль у прогресивному економічному розвитку країни. Ключові слова: заощадження, інвестиції, сектор домогосподарств, підприємницький сектор, банківська система....»

«НУБіП України, Природничо-гуманітарний ННІ 2011 УДК 378.147 Прохорчук О.М., студент магістратури, Маценко Л.М., канд. пед. наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України До питання удосконалення методики проведення семінарських занять У статті розглядається питання удосконалення методики проведення семінарських занять для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «соціальна педагогіка». Подано результати проведеного дослідження і методичні рекомендації...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ Проблеми та перспективи ринковоорієнтованого управління підприємствами: теорія, методологія, практика Колективна монографія Київ Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного унівреситету «КиєвоМогилянська академія» №_21_ від 26 лютого 2015 року Рецензенти: Маркіна І.А. – доктор економічних наук, професор завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Полтавського нацонального технічного...»

«Аксіологічні аспекти соціально-психологічної практики 255 УДК159.922.2:159.923.2: Костянтин Савченко 159.923.3: 316.612 ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКА МОТИВАЦІЇ УСПІХУ Й РІВНЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНИХ МОТИВІВ У СТУДЕНТІВ І СЛУХАЧІВ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬ ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ Запропоновано новий показник для кількісної характеристики мотиваційної сфери особистості – рівень актуалізації особистісних мотивів, який розраховується як частка актуалізованих мотивів у загальній кількості мотивів мотиваційної сфери, при...»

«303 6.4. Інформаційне забезпечення з питань цивільного захисту Одним з основних завдань цивільного захисту є оперативне оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, своєчасне достовірне інформування про обстановку та заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям та подолання їх наслідків. Основу існуючої системи зв'язку МНС складає комплекс взаємозв'язаних стаціонарних і рухомих вузлів зв'язку пунктів управління МНС. Система зв'язку побудована...»

«www.zgia.zp.ua УДК 334.78 Бережна М.С. аспірант Запорізький національний технічний університет mashkins2008@rambler.ru СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Бережна М.С. Сучасні організаційно-правові форми функціонування підприємств у сфері реального сектору економіки. У статті розглянуто основні організаційно-правові форми об’єднань підприємств у сфері реального сектору економіки. Виділено переваги і недоліки функціонування кожного з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»