WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 35 |

«На правах рукопису ВДОВИЧЕНКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА УДК 338.24:004 (043.3/.5) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 08.00.03 – економіка та управління ...»

-- [ Страница 10 ] --

– ендогенні: частота регуляторних ініціатив (кількість РА), ресурсне забезпечення виконання РА, ступінь аналітичного обґрунтування РА, які визначають ефективність регуляторної діяльності груп А– регуляторних органів, В – погоджувальних органів, Г – інших органів державного управління (об’єктивні, кількісні (вимірювані) показники);

– екзогенні, які характеризують ефективність регуляторної діяльності для групи Д – суб’єктів регулювання (суб’єктивні, якісні (не вимірювані) показники) [49, с. 4].

Першим і самим важливим етапом блок-схеми системи регуляторної діяльності (див. рис. 1.4) є формування проблеми, від якої залежить ефективність підготовки РА, оскільки правильно визначена та описана проблема знижує подальші непродуктивні затрати СРД на розробку, збір та оцінку альтернатив (3 та 4 етапи, див. рис. 1.4). Проте на цьому етапі, беручи до уваги факт неструктурованості проблем державної регуляторної політики, практично неможливо комплексно застосувати важелі та інструменти, розроблені у рамках різних економічних теорій. Таким чином, у блок-схемі системи регуляторної діяльності (1–9 етапи, див. рис. 1.4), є сенс поряд із існуючими методами аналізу та проектування (формування) державної регуляторної політики (методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності РА [156], які загалом базуються на об’єктивних, кількісних (вимірюваних) показниках) застосувати й елементи системного підходу [49], тобто задати властивостям цієї системи відносини, у тому числі й інформаційні, між СРД, на підставі яких можливо застосування поряд із кількісними показниками чітких суб’єктивних, якісних (не вимірюваних) показників, які відкриють перспективи для підвищення ефективності державного управління національною економікою (впливу груп А, В, Г на діяльність групи Д). Але застосування такого підходу залежить від технологій здійснення регуляторної діяльності, засобів обробки, передачі та поширення інформації у регуляторному процесі, які не можуть бути впровадженні без застосування інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ).

До того ж, Закон про регуляторну політику закріплює лише компетенцію тих чи інших СРД, тоді як потрібно було б, на думку автора, регламентувати також й їх взаємодію та взаємовідносини у цьому процесі в залежності від певних процедурних етапів його проходження, зазначених у блок-схемі системи регуляторної діяльності (див. рис. 1.4), з метою досягнення оптимального балансу інтересів усіх економічних агентів здійснення регуляторної діяльності та ефективного врегулювання тими чи іншими РА сфер господарської діяльності національної економіки, як цього досягнуто на сучасному етапі реалізації державної регуляторної політики у провідних країнах світу.

За цих обставин, на думку дисертанта, доцільно:

а) удосконалити визначення поняття «регуляторна діяльність», що ґрунтується на її розумінні як функції державного управління національною економікою.

Так, у відповідності до статті 1 Закону про регуляторну політику [57] термін «регуляторна діяльність» чітко не визначає суб’єктів цього процесу, оскільки з його визначення є незрозумілим, хто залучається до таких учасників, як «фізичні та юридичні особи, їх об’єднання, територіальні громади», оскільки стаття 6 цього Закону закріплює права громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики, на реалізацію якої й спрямовано регуляторну діяльність, а аж ніяк ні фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та територіальних громад.

В зв’язку з цим, враховуючи, що у процесі здійснення регуляторної діяльності, як діяльності, спрямованої на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд РА, задіяними крім двох основних сторін СРД:

першої – регуляторні органи (група А, див. рис. 1.3), другої – суб’єкти регулювання (група Д, див. рис. 1.3), є й суб’єкти групи В (див. рис. 1.3), що уповноважені приймати рішення про погодження проектів РА або про відмову в їх погодженні та контролювати здійснення регуляторними органами, розробниками РА, суб’єктами регулювання регуляторної діяльності, та інші СРД пропонуємо застосування наступного поняття щодо визначення регуляторної діяльності: регуляторна діяльність – діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд РА, яка здійснюється СРД в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, Законом про регуляторну політику та іншими нормативно-правовими актами;

б) запровадити з метою побудови системи інформаційних відносин СРД нові дефініції:

1) суб’єкти регуляторної діяльності – регуляторні органи, розробники проектів РА, суб’єкти регулювання, погоджувальні органи, регуляторна діяльність яких здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, Законом про регуляторну політику та іншими нормативно-правовими актами;

2) суб’єкти регулювання – громадяни, суб’єкти господарювання, їх об’єднання, наукові установи і консультативно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади та місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб’єктів господарювання, інші органи, установи, організації, особи чи групи осіб, діяльність яких спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд РА, яка здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, Законом про регуляторну політику та іншими нормативно-правовими актами;

3) погоджувальні органи – уповноважений орган щодо здійснення державної регуляторної політики, відповідальна постійна комісія або відповідальний структурний підрозділ місцевої ради з питань реалізації державної регуляторної політики, що приймають рішення про погодження проектів РА або про відмову в їх погодженні та контролюють здійснення регуляторними органами, розробниками РА, суб’єктами регулювання регуляторної діяльності;

в) визначити класифікаційні ознаки механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності (табл. 1.5);

–  –  –

Поряд із цим особливістю державної регуляторної політики у Великобританії є й її проведення з мінімальним нормативно-контрольним тиском на суб’єкти господарювання. Прагнення британських органів влади максимально зменшити кількість нормативно-правових документів пов’язане з розумінням того, що велике розмаїття РА, як правило призводить до двох крайнощів. З одного боку, даний процес стримує поведінку суб’єкта господарювання настільки, що це починає суперечити стратегічним цілям, а з іншого – задає надто широкі рамки для свободи дії такого суб’єкта, що призводить до втрати дієздатності регуляторних норм. З метою уникнення таких крайнощів уряд Великобританії застосовує специфічні заходи. По-перше, виші органи влади передають деталізацію і конкретизацію регуляторних норм державним управлінцям нижчого рівня та компетентним фахівцям з обов’язковим їх консультуванням з громадськістю й конкретними суб’єктами господарювання стосовно норм регулювання, які розглядаються. По-друге, регуляторні повноваження нерідко делегуються недержавним агентствам і установам, які мають змогу працювати в умовах постійної комунікації з суб’єктами господарювання та безпосередньо досліджувати їх реалізацію на конкретні зміни регуляторного середовища [88, с. 114].

Доцільно відзначити, що британські розробники РА, при оцінці їх впливу, обов’язково повинні визначати сектори бізнесу, які підлягатимуть впливу відповідних актів, та порівнювати витрати і вигоди не тільки для підприємств, а й для споживачів та й самого уряду. Таким чином, прийняті нормативно-правові акти враховують економічні інтереси різних сторін і тому ступінь їх ефективності є високою, оскільки державна регуляторна політика створює сприятливе збалансоване середовище для діяльності суб’єктів господарювання.

Крім того, у країнах Європейського Союзу складовими регуляторної діяльності є: якісний та кількісний аналіз або оцінка регуляторного впливу (далі – АРВ або ОРВ) на сектори держави, бізнесу та громадськості; оцінка результативності цих рішень; їх періодичний перегляд. АРВ (ОРВ) використовується частіше і при чому на систематичній основі при введенні нових регулювань, оцінці їх наслідків для бізнесу – у Великобританії, Естонії, фінансів – в Австрії, Італії, Іспанії, Португалії, Фінляндії, соціально-економічного розвитку – у Данії, Нідерландах. Користь АРВ (ОРВ) залежить від якості даних, що використовуються при оцінці впливу РА. Збір інформації для цього йде різними засобами: через громадські слухання, при яких інформація структурується та перевіряється з метою її якості для подальшого кількісного аналізу, через групи експертів, у яких відсутня зацікавленість у питаннях прийняття певного РА. Так, в Італії уряд публікує керівництво, у якому зазначається опис ряду можливих способів збору інформації для АРВ, що включають різні методи соціологічного дослідження. Данія використовує такий же підхід через публікацію «Контрольних бізнес-груп». У Великобританії керівництво з підготовки АРВ зазначено на Інтернет-сайті: http://www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/ria/index.asp [88, с. 32].

Рекомендації з АРВ (ОРВ) містяться в Commіssіon’s Communіcatіon on Іmpact Assessment [88, с. 112].

Відповідно до них під АРВ (ОРВ) розуміється:

– визначення основних проблем і цілей регулювання;

– ідентифікація основних варіантів досягнення мети;

– аналіз переваг і недоліків кожного варіанту.

Процес здійснення АРВ (ОРВ) у країнах Європейського Союзу базується на таких основних принципах:

а) принцип пропорційного аналізу. Це означає, що глибина аналізу повинна бути пропорційною до ймовірних ефектів. Ті пропоновані заходи, що можуть викликати серйозні негативні побічні ефекти чи суттєво вплинути на певні групи в суспільстві, повинні бути проаналізовані більш глибоко, ніж невеликі технічні зміни в регулюванні;

б) АРВ (ОРВ) повинен зосереджуватись на найбільш істотних видах впливу.

По можливості, дається кількісна оцінка різним видам впливу (у фізичному чи грошовому вимірі). Однак ті види впливу, що неможливо оцінити кількісно, не розглядаються як менш важливі.

Серед найбільш важливих видів впливу виділяють:

1) економічні: вплив на макро- і мікрорівні, що знаходить своє відображення на економічному зростанні, конкурентоспроможності, змінах у витратах різних груп (у тому числі додаткові витрати бізнесу, включаючи додатковий адміністративний тягар, витрати державних органів, пов’язані з правозастосуванням і т.п.), вплив на технологічний розвиток й інноваційний потенціал, інвестиційну активність, ціни та ін.;

2) соціальні: вплив на людський капітал, права людини, гендерну рівність, рівень і якість зайнятості, соціальну нерівність і бідність, здоров’я, безпеку (включаючи рівень злочинності), культуру та ін.;

3) екологічні: вплив на клімат, рівень забруднення повітря, води, ґрунти, біорізноманітність, суспільне здоров’я та ін.;

в) необхідність врахування коротко- і довгострокових ефектів. Якщо вплив можна виразити в грошовій формі, використовується метод дисконтування (розрахунок дійсної вартості впливу через певний проміжок часу). Також враховується, що окремі види впливу можуть згодом підсилюватись чи слабшати;

г) при кількісному аналізі необхідність уникнення «подвійного підрахунку».

Наприклад, якщо якийсь вплив оцінюється як витрати споживачів від підвищення цін, він не повинен одночасно враховуватися як витрати бізнесу;

ґ) можливість ускладнення АРВ (ОРВ) через труднощі у прогнозуванні.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 35 |
Похожие работы:

«ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах УДК 378 Б.І. БЕЗ’ЯЗИЧНИЙ СПРЯМОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ЯК ЧИННИК УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ СТУДЕНТІВ У статті розглянуто різні варіанти дозованого навантаження на навчальних заняттях з фізичного виховання, які спричиняють зміни у професійній працездатності студентів.• Ключові слова: професійна працездатність, фізичні навантаження, студент. Наукова організація навчальної праці...»

«УДК 339.138:347.773:330.341.1:338.51 Махнуша Світлана Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету АНАЛІЗ РОЛІ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА У МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ЙОГО ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ 1 У статті автором проведено аналіз сутності та особливостей такого об’єкта інтелектуальної власності, як промисловий зразок, розкрито його роль та місце у процесі маркетингу інновації, узагальнено функції промислового зразка, удосконалено класифікацію...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Кафедра інформаційної та економічної безпеки Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в ОВС» Галузь знань: Право (0304) Спеціальність: Правознавство (8.03040101) Спеціалізація: слідство; кримінальна міліція Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр Форма навчання: денна, заочна...»

«Франкознавчі студії Ярослава Мельник Миколи Ільницького Входження Миколи Ільницького у світ Івана Франка сягає ще студентських років, коли він, студент філологічного факультету Дрогобицького державного педагогічного інституту, пильно, том за томом, читав-перечитував Франків двадцятитомник, видання якого саме тоді завершувалося. Результатом цього читання стала чи не перша наукова робота М. Ільницького «До питання про ідейно-художню своєрідність повісті Івана Франка “Перехресні стежки”»,...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет радіоелектроніки МАЦЕНКО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА УДК 004.312.43 СИНТЕЗ КОМПОНЕНТІВ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ МІНІМАЛЬНОЇ ФОРМИ КОДУ ФІБОНАЧЧІ 05.13.05 комп'ютерні системи та компоненти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі електроніки і комп’ютерної техніки Сумського державного університету Міністерства освіти і науки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ (ОНМА) Князь Олександр Ігорович УДК 656.61.052 ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАВІГАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ШЛЯХУ СУДНА 05.22.13 – навігація та управління рухом Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидататехнічних наук Одеса – 2015 Дисертація є рукописом. Робота виконана в Одеській національній морській академії МОН України Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент...»

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету Випуск 23, 2012 УДК 025.5:004 Л. Трачук ЕВОЛЮЦІЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Розглядаються термінологічний розвиток поняття бібліографічного інформування споживачів та використання цього виду бібліографічного обслуговування в бібліотеках від його зародження до сучасності. Ключові слова: бібліографічне обслуговування, електронне бібліографічне...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ГУЦОЛ МАРІЯ ІВАНІВНА УДК 821.161.2–2’06 РЕЦЕПЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ОБРАЗІВ І СЮЖЕТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ 10.01.01 – українська література Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Житомирському державному університеті імені Івана Франка Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор філологічних наук, доцент Когут...»

«Огляди. Полеміка. Обмін досвідом ОГЛЯДИ. ПОЛЕМІКА. ОБМІН ДОСВІДОМ Лист до редакції (для обговорення) УДК 535.1 ПРО КВАНТОВОМЕХАНІЧНІ ТА КЛАСИЧНІ ЗАСОБИ ОПИСУ ХВИЛЬОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФОТОНІВ Дем’яненко П. О., к.т.н., доцент; Зіньковський Ю. Ф., д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна ABOUT QUANTUM AND CLASSICAL MEANS OF DESCRIBING THE WAVE PROPERTIES PHOTON Demianenko P., Cand. Of Sci (Technics), associate prof.; Zinkovsky Yu....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТУЛЬСЬКА АЛЬОНА ГЕННАДІЇВНА УДК 621.35 ДЕПОЛЯРИЗАЦІЯ АНОДНОГО ПРОЦЕСА SO 2 В ЕЛЕКТРОХІМІЧНОМУ СИНТЕЗІ ВОДНЮ Спеціальність 05.17.03 – технічна електрохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі технічної електрохімії Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»