WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ВІДНОСИН У СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Спеціальність ...»

-- [ Страница 3 ] --

Обґрунтовано, що на сучасному етапі економічного розвитку та реалізації державної політики у сфері формування інформаційного суспільства в Україні внаслідок проведення порівняльного аналізу вітчизняних та зарубіжних інструментів здійснення регуляторної діяльності (табл. 1) основна увага у регуляторному процесі повинна зосереджуватися на створенні цілісної системи розвитку інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяльності.

–  –  –

Тому робочою гіпотезою роботи є таке припущення: формування механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності, що полягає у створенні комплексу заходів організаційного, економічного та нормативного характеру, підвищуватиме результативність регуляторного процесу.

У другому розділі – «Стан та проблеми інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяльності на сучасному етапі економічного розвитку України» – оцінено стан та проблеми інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяльності, досліджено принципи інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності.

При вивченні проблем управління національним господарством можна виділити два аспекти: один пов’язаний з регуляторною функцією держави, інший

– з дією інформатизації на саму систему державного управління і економіку країни, їх зміною у процесі становлення інформаційного суспільства. Це призводить до переосмислення значення інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності та ролі їхнього механізму у налагоджені взаємодії органів державного управління з усіма зацікавленими сторонами (стейкхолдерами) у прийнятті дієвих та результативних регуляторних актів.

Встановлено, що для інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності характерні дві групи відносин, які регламентують діяльність усіх її суб’єктів. По-перше, – це «управлінські відносини», для яких характерне виконання законодавчо певних владних повноважень. Це ті відносини, які виникають у зв’язку з порядком прийняття регуляторного акта, тобто у зв’язку з організацією процесу його прийняття в органі державного управління і мають місце в управлінській дії щодо планування, регулювання, координації та контролю економічних процесів. По-друге, – це «економічні відносини», які, не зважаючи на те, що не виникають у регуляторній діяльності, є результатом такої діяльності.

Проведений моніторинг стану регуляторної діяльності в Україні у 2004рр. встановив економіко-управлінські чинники інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності та виявив основні недоліки і проблемні питання, що виникають при реалізації органами державного управління цих чинників на практиці (табл. 2).

У процесі дослідження доведено, що на нинішньому етапі економічного розвитку України регулювання державою сфер господарської діяльності має полягати не в скасуванні існуючих нормативно-правових актів з питань підприємництва та прийнятті нового пакету документів, а в ефективному врегулюванні інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяльності з удосконаленням існуючої в Україні структурно-логічної моделі регуляторного процесу та введенням показників результативності, що оцінюють стан регуляторної діяльності (табл. 3).

Зроблений висновок дає підстави стверджувати: наразі відсутній зрозумілий для всіх суб’єктів процес проведення регуляторної діяльності, направленої на вирішення у державі соціально-економічних проблем певної адміністративно-територіальної одиниці. Головною причиною існування такої системи здійснення регуляторної діяльності, яка нормативно забезпечує цей процес, але повністю не створює базу для консенсусу економічних інтересів суб’єктів регуляторної діяльності, є відсутність системного підходу до координації регуляторного процесу всіма суб’єктами і його регламентації за допомогою МІВСРД.

Обґрунтовано систему принципів інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності, на яких повинен формуватися МІВСРД: доступність інформації; консолідація інформації; забезпечення достовірності, збереження та захисту інформації; технологічна єдність інформації; гармонізація оприлюдненої інформації.

Таблиця 2 – Економіко-управлінські чинники інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності Економікоуправлінські чинники інформаційних Основні недоліки і проблемні питання інформаційних відносин у сфері відносин у сфері регуляторної діяльності регуляторної діяльності Недосконалість механізму доступу суб’єктів регулювання, що не є розробниками регуляторних актів, до планів діяльності з підготовки цих проектів; повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів, аналізів їх регуляторного впливу, звітів про відстеження результативності

1. Доступність і регуляторних актів; рішень погоджувальних органів; текстів регуляторних відкритість актів на стадії проектів разом з текстами аналізів їх регуляторного впливу;

регуляторної текстів офіційно прийнятих регуляторних актів; реєстрів скасованих діяльності регуляторних актів та тих, що потребують внесення змін,через друковані ЗМІ (в зв’язку з обмеженістю обсягу преси) та мережу Інтернет (через недосконалість інформаційного наповнення, постійного оновлення та зручності у користуванні веб-сайтами регуляторних органів або інших розробників регуляторних актів)

а) Відсутність вимог обов’язкового розгляду регуляторними органами проектів регуляторних актів, підготовка яких ініційована суб’єктами регулювання

б) Відсутність у суб’єктів регулювання прав на подання зауважень та

2. Взаємодія пропозицій до аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження суб’єктів результативності регуляторних актів, ініційованих регуляторними органами регуляторної в) Низька імплантація у діяльність регуляторних органів практики діяльності проведення консультацій із суб’єктами регулювання, здійснення громадських експертиз запровадження (перегляду норм) державного регулювання різних сфер господарської діяльності

г) Відсутність у суб’єктів регулювання права на захист їх інтересів від порушень регуляторними органами з боку уповноваженого органу

3. Ефективність і Контроль результативності дії регуляторних актів має формалізований результативність характер та містить деякі статистичні спостереження або лише процес регуляторних актів фіксації факту «виконано/не виконано»

Розглянуто у порівнянні з існуючою структурно-логічною моделлю процесу здійснення регуляторної діяльності в Україні модель удосконаленого процесу, у якій запропоновано застосувати етапи та зв’язки, які логічно необхідні, але фактично наразі відсутні. Це такі етапи як: облік регуляторних актів, прийнятих регуляторними органами, щодо яких необхідний контроль реалізації; моніторинг та методологія аналізу результативності регуляторних актів; належний (за конкретними показниками) обсяг інформації щодо впливу регуляторних актів та методологія її збору; контроль ведення обліку регуляторних актів та проведення їх моніторингу регуляторними органами.

І такі зворотні зв’язки як: між суб’єктами регулювання та регуляторними органами; між уповноваженим органом та регуляторними органами центрального рівня; між територіальними органами уповноваженого органу та регуляторними органами регіонального (місцевого) рівня.

–  –  –

* – відсутність детальної інформації щодо наслідків здійснення у 2004-2011рр. регуляторної діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади на офіційному веб-сайті уповноваженого органу не дозволяє узагальнити показники, що оцінюють рівень регуляторної діяльності в України у ці періоди Розроблено альтернативні варіанти методичного підходу до формування МІВСРД: підвищення вимог щодо виконання чинного регуляторного законодавства; впровадження нової регуляторної культури; розробка інформаційної системи процесу регуляторної діяльності (бази обліку, моніторингу та аналізу регуляторної діяльності). На підставі аналітичних даних, експертних оцінок та SWOT-аналізу зроблено висновок про переваги методичного підходу щодо використання у якості інструменту реалізації МІВСРД інформаційної системи процесу регуляторної діяльності (бази обліку, моніторингу та аналізу регуляторної діяльності), яка й саме буде забезпечувати не тільки інформаційну взаємодію суб’єктів регуляторної діяльності, а й скорочення часу прийняття за рахунок запровадження її в дію регуляторних актів як консенсусу узгоджених економічних інтересів суб’єктів регуляторної діяльності.

У третьому розділі – «Складові формування механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності» – запропоновано методичний підхід до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у якості інструменту реалізації механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності через запровадження інформаційної системи електронної взаємодії суб’єктів регуляторної діяльності, умови формування та шляхи впровадження цього механізму.

Обґрунтовано, що організувати регуляторну діяльність її суб’єктів доцільно через застосування єдиної централізованої краудсорсінгової інформаційної системи, а саме: системи електронної інформаційної взаємодії суб’єктів регуляторної діяльності, як найбільш ефективної в напрямку поліпшення взаємодії всіх суб’єктів регуляторної діяльності інформаційної системи, у порівнянні з іншими діючими.

Встановлено, що застосування традиційних економічних підходів до оцінки економічної ефективності функціонування як існуючого механізму прийняття регуляторних актів, так й МІВСРД є проблематичним у зв’язку з неможливістю визначення чіткої кількісної оцінки витрат та результатів цих процесів. В зв’язку з цим у роботі економічну ефективність застосування системи електронної інформаційної взаємодії суб’єктів регуляторної діяльності у якості інструменту реалізації МІВСРД доведено через показники як кількісні (організаційні витрати

– вартість робочого часу, витраченого суб’єктами господарювання у процесі регуляторної діяльності), так й якісні (прозорість, об’єктивність і координованість регуляторного процесу), через які скорочуються їх організаційні витрати.

Запропонована структурна схема складових формування МІВСРД (рис. 1) налічує три блоки (науково-методичні положення формування МІВСРД;

інструментальні положення формування МІВСРД; положення альтернативного відбору формування МІВСРД), за допомогою яких відбуватиметься вплив держави на економічні процеси в країні. При цьому кожний функціональний блок, незважаючи на свою специфіку і своєрідність, функціональну автономність, є складовою частиною загального МІВСРД, який охоплює усі сфери соціальноекономічної, політичної, культурної та інших сфер діяльності суспільства.

Дослідження складових формування МІВСРД дозволило виокремити інформаційні відносини, що становлять предмет регуляторної діяльності. У самому предметі (тобто в інформаційних відносинах) закладена об’єктивна необхідність формування МІВСРД.

Саме зміст інформаційних відносин у процесі регуляторної діяльності визначає зрештою специфіку механізму їх формування. Складові формування такого механізму повинні відображати: інформаційні відносини, у рамках яких безпосередньо реалізуються завдання, функції і повноваження органів державного управління; інформаційні відносини, що виникають у процесі взаємодії суб’єктів регуляторної діяльності; інформаційні відносини внутрішньоорганізаційного характеру, що виникають у процесі діяльності кожного із суб’єктів регуляторної діяльності. Такий підхід дозволяє досягти синергетичного ефекту від поєднання складових формування МІВСРД.

–  –  –Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«ISSN: 9125-0912 Вісник Дніпропетровського університету Серія: Економіка УДК 330. 101. 541 В. М. Фомішина 1 Херсонський національний технічний університет ЗАОЩАДЖУВАЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У статті досліджено зміст, обсяги і динаміку заощаджень приватного сектора України та визначено їх роль у прогресивному економічному розвитку країни. Ключові слова: заощадження, інвестиції, сектор домогосподарств, підприємницький сектор, банківська система....»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 330.342 Проф. М.А. Голубець, академік НАН України – Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів ЕКОЛОГІЧНА КОНСТИТУЦІЯ ЗЕМЛІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ Проаналізовано спонтанні чинники, які спричиняють до глибоких екологічних, соціально-економічних, демографічних і політичних змін на планеті, до перебудови світоглядних засад і до пошуку нових теорій і парадигм у вирішенні складних глобальних проблем. Prof. М.A. Holubets –...»

«ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УДК 681.3 МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ „РЕЄСТР ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ” Ходаков В.Є., Шеховцов А.В., Бараненко Р.В. Постановка проблеми В наш час одним із самих актуальних напрямків розвитку сучасної науки є питання проектування інформаційних систем автоматизації управлінської діяльності. У таких системах широке поширення одержала концепція баз даних, відповідно до якої ядром інформаційної системи стають дані, певним чином організовані....»

«І. Архівна справа: історія та сучасність Ірина Матяш ДЕСЯТИЛІТТЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНДІАСД І РОЗВИТОК АРХІВНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ Десять років діяльності установи перша знакова дата, що зумовлює необхідність підбиття підсумків та з'ясування перспектив її роботи. 2004 року десятилітній рубіж своєї діяльності подолав Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України. Створення інституту стало своєрідною відповіддю на потребу суспільства і...»

«Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет Бібліотека Трудове право України Рекомендаційний покажчик літератури Запоріжжя Трудове право України : Бібліографічний покажчик / Укладач О.Ю.Бут. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 28с. Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів украінською та російською мовами за 1993 – 2004 роки (195 назв.) Укладач О.Ю.Бут Рецензент О.В.Якутко Комп’ютерний набір О.Ю.Бут Ринкові перетворення, що...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет ТКАЧУК ЯНА СЕРГІЇВНА УДК 621.38 БАГАТОКАСКАДНІ УЗАГАЛЬНЕНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ІМІТАНСУ ТА ГЕНЕРАТОРНІ ДАВАЧІ НА ЇХ ОСНОВІ Спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Вінниця – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вінницькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник:...»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» ГЛУШКОВА ДІАНА БОРИСІВНА УДК 620.22:621.8.03 НАУКОВІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ НАВАНТАЖЕНИХ ДЕТАЛЕЙ БУДІВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ 05.02.01 – матеріалознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Дніпропетровськ 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державному вищому...»

«КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЩОДЕННА ЕКСПРЕС – ІНФОРМАЦІЯ ПРЕС-СЛУЖБИ 17 травня 2011 року 18 ТРАВНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗЕЇВ Шановні працівники музеїв! Прийміть сердечні вітання від Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету з нагоди Міжнародного дня музеїв. Музеї України і, зокрема, нашого міста Кіровограда здійснюють благородну і водночас відповідальну місію, спрямовану на дбайливе збереження та популяризацію унікальних духовних надбань нашого народу. Міська...»

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2013[18] Всеукраїнський науково-виробничий журнал УДК 336.1:657 Тимошик В.Ю., ст. викладач кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ВЕДЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ Постановка проблеми. Особливості функціонування установ бюджетної сфери зумовлюють необхідність дослідження нових методологічних та організаційних підходів до ведення бухгалтерського обліку, оскільки специфіка їх діяльності...»

«Лекція 30 Розділ 5. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПОВІРКИ ЦИФРОВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ В області проектування аналогових засобів вимірювання, серійне виробництво яких було розпочато на початку нинішнього століття, накопичений великий досвід, викладений в цілому ряді монографій і підручників як у вітчизняній, так і в іноземній літературі [17, 37, 46, 49, 51]. Серійне виробництво цифрових вимірювальних приладів було розпочато наприкінці 50-х років. В області проектування ЦВП, заснованої на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»