WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 51 |

«Науково-виробничий збірник заснований у 2003 р. ХАРКІВ – 2015 - KHARKIV Редакційна колегія: Editorial Board: В. В. Кириченко (головний редактор), V. V. Kyrychenko (editor-in-chief), ...»

-- [ Страница 6 ] --

Метою досліджень було встановлення впливу гербіциду Фабіан на забур’яненість посіву, морфологічні ознаки рослин, урожайність та елементи її структури, якість насіння сої залежно від післясходових строків застосування цього препарату.

Методика досліджень. Дослід закладали та проводили упродовж 2009–2011 рр. на полях сівозміни № 3 лабораторії рослинництва і сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Контроль – забур’янений посів без застосування гербіциду. Дво

–  –  –

Гербіцид Фабіан найкраще контролював лободу білу (на 52 %) за використання в фазі сходів (примордіальних листків), а чистець однорічний (на 68 %) – в фазі одного справжнього листка сої. У цих двох видів виявлено прояв резистентності до внесення гербіциду Фабіан у пізні фази розвитку культури.

Внаслідок значної строкатості в розподілі дводольних багаторічних бур’янів на дослідній ділянці в окремі роки досліджень важко робити висновки відносно достовірного впливу на них гербіциду Фабіан. Простежувалась лише тенденція зниження рівня забур’яненості посіву осотом рожевим під дією цього препарату, особливо в фазі сходів та одного справжнього листка сої. Зауважимо, що токсичний вплив гербіциду на осот рожевий проявлявся у вигляді набуття точкою росту цього бур’яну блідо-жовтого кольору та затримки росту.

Рівень урожайності сої в окремі роки досліджень, насамперед, залежав від метеорологічних умов, які складались у період вегетації культури. У цілому, метеорологічні умови в роки досліджень були такими: загальна сума опадів за травень–серпень в 2009, 2010 і 2011 рр. становила відповідно 172, 206 і 394 мм, а середньодобова температура повітря за цей період – 19,4, 22,9 і 20,5 С. З огляду на це, більш сприятливими для вирощування сої були метеорологічні умови 2011 р. Так, урожайність сої в контролі становила в 2009, 2010 і 2011 рр. відповідно 1,00, 0,71 і 1,75 т/га (табл. 2).

Установлено тенденцію до зменшення урожайності сої за використання гербіциду Фабіан у пізні фази розвитку культури. Так, у середньому за три роки досліджень, приріст урожайності сої на фоні внесення цього гербіциду в фазі сходів (примордіальних листків), одного, двох, трьох і чотирьох справжніх листків сої становив відповідно 0,66, 0,53, 0,48, 0,43 і 0,36 т/га порівняно з контролем.

Установлено особливості впливу на урожайність сої різних строків застосування гербіциду Фабіан залежно від метеорологічних умов конкретного року. Зокрема, якщо в 2009 і 2010 рр. відмічали зменшення урожайності сої за зниження ефективності контролювання бур’янів препаратом у більш пізні фази розвитку культури, то в 2011 р. найменшу урожайність отримали за використання гербіциду в ранні фази розвитку, а саме в період формування першого і другого справжнього листка.

Таблиця 2. Урожайність та якість насіння сої залежно від післясходових строків внесення гербіциду Фабіан Вміст, % Збір, т/га Урожайність, т/га середнє за 2009–2011 рр.

–  –  –

Зниження урожайності сої в 2011 р. у зазначені строки внесення було пов’язано з суттєвою фітотоксичною дією гербіциду на культурні рослини. Таке токсичне пригнічення препаратом рослин сої в фазі одного та двох справжніх листків було спричинене посухою, так як протягом першого тижня до і після внесенням гербіциду не було опадів, а середньодобова температура повітря в цей період становила в межах 23,7 оС. У наступні строки внесення вплив гербіциду на рослини сої був менш відчутним, оскільки середньодобова температура повітря в цей період знижувалась до 20,4 оС і майже щодня дощило.

Слід зауважити, що в окремі роки досліджень усі варіанти статистично доказово мали більший приріст урожайності сої, крім варіанту застосування гербіциду Фабіан у фазі чотирьох справжніх листків у 2010 і 2011 рр., порівняно з контролем.

Аналіз морфологічних ознак рослин сої в досліді показав, що перенесення строку внесення гербіциду Фабіан з фази сходів (примордіальних листків) на більш пізній період розвитку призводить до зниження висоти рослини та прикріплення нижнього бобу на ній, а також до зменшення товщини середньої частини стебла. Зокрема, за використання гербіциду в фазі сходів сої висота рослини і прикріплення нижнього бобу становила відповідно 65 і 25 см, а за використання в фазі чотирьох справжніх листків – 48 і 20 см. Товщина середньої частини стебла рослини сої за внесення гербіциду Фабіан у фазі сходів становила 3,4 мм, а в фазі чотирьох справжніх листків – 3,1 мм. Застосування гербіциду Фабіан у посівах сої сприяло збільшенню кількості гілочок на рослині в 1,7–2 рази, порівняно з контролем (табл. 3).

Аналіз елементів урожайності сої на ділянках з різними післясходовими строками застосування гербіциду Фабіан свідчить, що чим ефективніше діяв гербіцид у ці строки на бур’яни, тим величини основних елементів продуктивності рослин були більшими. Так, у варіантах з внесенням гербіциду Фабіан у фазі сходів та одного справжнього листка сої, де виявлені найменші рівні забур’яненості, показники кількості на одній рослині виповнених бобів та кількості і маси насіння з рослини були найвищими.

Також, застосування гербіциду Фабіан у більш пізні періоди розвитку культури, особливо в фазі чотирьох справжніх листків, призводило до зниження густоти рослин наприкінці вегетації, маси однієї рослини та маси 1000 насінин, насіннєвої продуктивності з одиниці площі, порівняно з ранніми строками захисту сої від бур’янів.

Результати досліджень підтверджено кореляційним аналізом. Так, показники урожайності сої в досліді були пов’язані суттєвою від’ємною кореляцією з кількістю бур’янів (r=–0,98) та їх сирою масою (r=–0,97). Суттєва позитивна кореляція існувала між урожайністю та масою однієї рослини (r=0,95), а також ознаками продуктивності, зокрема кількістю на одній рослині продуктивних вузлів (r=0,87) і бобів виповнених (r=0,92), насіння на ній (r=0,93) і у виповненому бобі (r=0,89), масою насіння з рослини (r=0,95) та морфологічними ознаками сої, зокрема кількістю гілочок на рослині (r=0,83) і товщиною середньої частини її стебла (r=0,86). Між фактичною урожайністю (т/га) і насіннєвою продуктивністю рослини (г/м2) сої існувала найбільша позитивна кореляція (r=0,98).

–  –  –

Висновки. 1. Гербіцид Фабіан найбільше контролював бур’яни за внесення в фазі сходів (примордіальних листків) сої. Застосування препарату в більш пізні фази розвитку сої призводило до зменшення його ефективності щодо контролювання бур’янів. Більш ефективним був контроль над дводольними малорічними бур’янами в посівах сої, ніж над злаковими однорічними. У групі дводольних малорічних бур’янів препарат краще знищував щирицю звичайну, дещо гірше куколицю білу. Серед злакових однорічних бур’янів гербіцид Фабіан більше контролював мишій сизий, ніж плоскуху звичайну.

2. Виявлено чітку тенденцію до зменшення рівня урожайності сої за перенесення післясходового строку обприскування культури гербіцидом Фабіан на більш пізній період розвитку. Так, рівень приросту урожайності сої за використання препарату в фазі сходів (примордіальних листків), одного, двох, трьох і чотирьох справжніх листків сої становив відповідно 0,66, 0,53, 0,48, 0,43 і 0,36 т/га.

3. Застосування в посівах сої гербіциду Фабіан в ранні строки внесення забезпечувало формування найбільших величин морфологічних ознак рослин та елементів структури урожайності культури. Не установлено значної різниці між післясходовими строками внесення препарату на вміст білка й олії в насінні сої.

4. У подальшому слід дослідити вплив зазначених строків внесення інших післясходових гербіцидів та їх бакових сумішей на формування азотфіксуючих бульбочок на кореневій системі, забур’яненість посіву, урожайність та якість насіння сої.

Список використаних джерел

1. Бабич А. О. Соя: стан та перспективи селекції в Україні / А. О. Бабич, С. В. Іванюк // Посібник українського хлібороба. – 2013. – Том 2. – С. 99–101.

2. Оптимізація інтегрованого захисту польових культур (довідник) / Ю. Г. Красиловець, В. С. Зуза, В. П. Петренкова, В. В. Кириченко ; за ред. В. В. Кириченка, Ю. Г. Красиловця. – Х. : Магда LTD, 2006. – С. 116–130.

Рогозин Р. С. Влияние разных комбинаций гербицидов на засоренность посевов сои // 3.

Р. С. Рогозин, А. А. Гусев // Масличные культуры : научн.-техн. бюллетень / ВНИИ масличных культур. – 2007. – Вып. 1 (136). – С. 79–80.

4. Борона В. П. Амброзія полинолиста в посівах сої / В. П. Борона, В. В. Карасевич, М. М. Неїлик // Карантин і захист рослин. – 2008. – № 12. – С. 7–9.

Научно обоснованная система земледелия Харьковской области. – Х.: Облполиграфиздат, 1988. – 347 с.

References

1. Babych АО, Ivanyuk SV. Soybeans: Status and Prospects of breeding in Ukraine. Posybnyk ukrains`kogo khliboroba. 2013. 2. 99–101.

2. Krasilovets YuG, Zuza VS, Petrenkova VP, Ryrychenko VV. Optimization of integrated protection of field crops (manual). Kh. : Маgdа LTD, 2006. 116–130.

3. Rogozin RS, Gusev AA. Effect of different combinations of herbicides on weed crops.Maslichnye kultury: nauchno-tehn. Bull VNII maslichnyh kultur. 2007. 1 (136): 79–80.

4. Borona VP, Karasevich VV, Neilyk MM. Ambrosia artemisiifolia in soybean crops. Karantyn i zakhyst roslyn. 2008. № 12: 7–9.

5. Evidence-based farming system in Kharkiv region. Oblpoligrafizdat. 1988. 347.

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЯН СОИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

ПОСЛЕВСХОДОВЫХ СРОКОВ ВНЕСЕННИЯ ГЕРБІЦИДА ФАБИАН

–  –  –

Ключевые слова: соя, сорняки, гербицид Фабиан, срок внесения, урожайность, белок, жир Приведено влияние разных послевсходовых сроков внесения гербицида Фабиан на засоренность посевов, морфологические признаки и элементы продуктивности растений, урожайность и качество семян сои. Установлено, что внесение этого гербицида в фазе всходов (примордиальных листьев) сои существенно снижает засоренность посевов и повышает уровень урожайности сои. Не выявлено влияния сроков внесения Фабиана на содержание белка и жира в семенах сои.

Цель. Установить действие гербицида Фабиан на засоренность посевов, морфологические признаки и элементы продуктивности растений, урожайность и качество семян сои в зависимости от послевсходовых сроков применения этого препарата.

Методика и материалы. Опыт закладывали на черноземе типичном. Предшественник – пшеница озимая. Фабиан вносили в норме 100 г/га. Размер учетной делянки – 36 м2, повторение трехразовое. Учеты сорняков по группам проводили дважды. Убирали сою комбайном «Sampo-130».

Результаты и обсуждение. В посевах сои среди сорняков доминировали Setaria glauсa (L.) Beauv., Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., Amaranthus retroflexus L., Cirsium arvense (L) Scop.

Применение гербицида Фабиан в более поздние фазы развития сои приводило к уменьшению эффективности контролирования сорняков. Внесение препарата в фазе всходов (примордиальных листьев), одного, двух, трех, четырех настоящих листьев сои способствовало снижению общего количества сорняков в начале и конце вегетации на 58, 52, 46, 23, 21 % и на 68, 58, 54, 38, 29 % соответственно, а также их сырой массы – на 73, 67, 62, 57, 56 % соответственно.

Гербицид Фабиан более эффективно контролировал двудольные малолетние сорняки, чем злаковые однолетние. В зависимости от срока внесения гербицида снижение количества злаковых однолетних и двудольных малолетних сорняков в начале вегетации составляло соответственно 19–42 % и 25–83 %, а в конце вегетации – 27–57 % и 38–91 %. Снижение сырой массы злаковых однолетних сорняков в конце вегетации составляло 50–67 %, а двудольных малолетних – 75–96 %.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 51 |
Похожие работы:

«Проект інформаційної та PR-підтримки діяльності ЄС в Україні # 10, 9 липня 2008 р.СПІВПРАЦЯ МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Європейский Союз зацікавлений у співпраці зі своїм партнером – Україною – в посиленні розвитку системи охорони здоров’я в країні. Нині ця система зіткнулася з проблемами захворюваності та смертності, показники яких є вдвічі вищими ніж в середньому у країнах ЄС. У випадку чоловіків, ці показники є ще вищими. Україна також гостро відчуває проблему різкого...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Сушинський Орест Євгенович УДК 621.38: 537.533.3 РОЗРОБЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ АКТИВНИМИ НАНОРОЗМІРНИМИ ДОМІШКАМИ ХОЛЕСТЕРИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛІВ 05.27.01 – Твердотільна електроніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі електронних приладів Національного університету...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ДБН А.3.1-5-96 Видання офіційне Державний комітет України у справах містобудування і архітектури Київ 1996 РОЗРОБЛЕНІ: ОП НДІБВ Держкоммістобудування України (докт.техн. наук, проф. В.С.Балицький, докт. техн. наук, проф. О.В.Долотов, канд. техн. наук В.І.Садовський, інженери О.Л.Сокол, М.І.Кравець) за участю інженера А.І.Бічуча (НДІМЕХМОНТАЖ Української державної корпорації...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Ібрагім М. Аліяс Насер УДК 504:338.45(467)(043.5) ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ІРАКУ Спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Пляцук Леонід Дмитрович Суми 2013 ЗМІСТ С. ВСТУП 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1 Підходи до вивчення екологічних ситуацій 1.2 Вплив воєнних дій на...»

«Кафедра Електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Інститут електроенергетики та електромеханіки Навчальна дисципліна: «Електропостачання» Спеціальність: «Електротехніка та електротехнології» Курс: ІV Автор: Хоменко О.О. Заняття: Лекція Метод навчання: проблемна лекція Тема: «Вибір високовольтних кабельних ліній та вимикачів» Мета (навчальна): Оволодіння студентами знань про принципи вибору високовольтних кабелів та вимикачів для заводських мереж підприємств....»

«Дослідження електричних параметрів світлодіодних джерел світла / І. Белякова, В. Медвідь, В. Пісьціо, Р. Трембач // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 75. — № 3. — С. 180-187. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології). УДК 628.93 І. Белякова1, канд. техн. наук; В. Медвідь1, канд. техн. наук; В. Пісьціо1; Р. Трембач2, канд. техн. наук Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопільський національний економічний університет ДОСЛІДЖЕННЯ...»

«Міністерство освіти і науки України Запорізька державна інженерна академія В.Г. Воронкова М.А. Ажажа О.М.Венгер МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ для студентів ЗДІА спеціальності 8.180110013 «Управління проектами» Міністерство освіти і науки України Запорізька державна інженерна академія МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ для студентів ЗДІА спеціальності 8.180110013 «Управління проектами» денної та заочної форм навчання...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ СТРЕЛЬНІКОВ ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ УДК 681.32.019.3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ МАЛОЇ СТАТИСТИКИ ВІДМОВ 05.13.06 – інформаційні технології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті проблем математичних машин і систем Національної академії наук України доктор технічних наук,...»

«2. Лернер Ю. І. Аналіз та вдосконалення методології визначення ефективності інвестицій / Ю. І. Лернер // Економічний вісник Донбасу. – 2009. – № 3. – С.80–84.3. Моляка О.І. Інвестиційні проекти / О.І. Моляка – К.: МІУ, 2002. – 49 с.4. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні / А.А. Пересада – К.: Наукова думка, 1998. – 128 с.5. Румянцев А.П. Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства / А.П. Румянцев, В.Д. Рожок, А.В. Рибчук. – Київ: ТОВ «ДКС центр», 2010. – 278 с. 6. Стадницький...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА О. В. Грицунов ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків ХНАМГ УДК 004.65(075) ББК 32.98я73-6 Г85 Рецензенти: Руденко Олег Григорович, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор. Дехтярук Леонід Васильович, професор кафедри фізики...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»