WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 51 |

«Науково-виробничий збірник заснований у 2003 р. ХАРКІВ – 2015 - KHARKIV Редакційна колегія: Editorial Board: В. В. Кириченко (головний редактор), V. V. Kyrychenko (editor-in-chief), ...»

-- [ Страница 42 ] --

Сорт середньоранній, достигає залежно від зони та особливостей року за 260-290 діб. Підвищена зимостійкість (8,0-8,5 балів) успадкована від високозимостійких сортів Алабасская, Тарасовская 29, Харківська 92 і Волжская низкостебельная. Посухо- і жаростійкість високі (9 балів). Сорт стійкий до вилягання і висипання зерна.

–  –  –

За підсумками державного сортовипробування (2012-2014 рр.) в середньому по трьох зонах Москаль досяг врожайності 5,23 т/га, дещо випередивши стандарт Єдність (5,18 т/га). Слід підкреслити, що в умовах дуже сприятливих для перезимівлі, Москаль не поступився за врожайністю менш зимостійкому сорту. В Лісостепу при середній врожайності 5,90 т/га він перевищив стандарт на 0,12 т/га. В цій зоні найбільш високий врожай нового сорту в середньому за 2013 і 2014 рр. отримано на Вінницькому держекспертцентрі

– 8,87 т/га, що на 0,62 т/га більше за стандарт. Максимальна врожайність сорту Москаль 9,63 т/га зафіксована в 2014 році на Сумському держекспертцентрі. В цих умовах Єдність дала тільки 8,54 т/га.

Підвищену посухостійкість Москаль успадкував від сортів Тарасовская 29, Антонівка і Струна миронівська. До складу багатолінійного сорту увійшли генотипи, відібрані в гостропосушливих умовах, тому Москаль здатний формувати високі врожаї і в умовах Степу. Так, в несприятливий за гідротермічним режимом 2013 рік на Первомайській держсортостанції Миколаївської області отримано 7,13 т/га, у стандарта – 6,21 т/га. В Запорізькій області на Вільняньській держсортостанції збір зерна сорту Москаль досяг 7,25 т/га, що на 1,39 т/га вище за стандарт.

За борошномельними та хлібопекарськими якостями Москаль відповідає вимогам сильної пшениці. В середньому за 2011-2013 рр., при вирощуванні по чорному пару без застосування добрив, вміст білка в зерні становив 13,8 %, сирої клейковини 28,3 %, об’ємний вихід хліба без поліпшувачів 700-740 мл, загальна хлібопекарська оцінка 9,0 балів (табл. 2).

Для отримання високих врожаїв якісного зерна посіви Москаля слід розміщувати на удобрених парах і кращих непарових попередниках: гороху, люцерні, бобово-злакових сумішках, картоплі. Добрі врожаї новий сорт забезпечує і по задовільних попередниках при достатній вологозабезпеченості (кукурудза на силос, соняшник).

–  –  –

При вирощуванні сорту по зайнятих парах і після непарових попередників посів слід проводити в ранні строки, що прийняті в зоні, а по чистих парах- в середні. Оптимальна норма висіву насіння на чорних парових ланах 4,0-4,5 млн. шт./га, на зайнятих - 4,5після інших попередників - 5,0-5,5 млн. шт./га.

Глибина загортання насіння у разі оптимальної зволоженості ґрунту складає 5-6 см.

В посушливих умовах її можна підвищити до 10 см, але при цьому норму висіву збільшують на 0,5 млн. шт./га.

Висновки. В результаті багаторічної селекційної роботи створено новий сорт озимої м’якої пшениці Москаль з високими адаптивними, врожайними і якісними властивостями. З 2015 року сорт допущено до поширення в Україні.

Список використаних джерел Пшеница и тритикале: Материалы научно-практической конференции «Зеленая революция» П.П. Лукъяненко.- Краснодар: «Сов. Кубань».- 2001.- 800 с.

Попов С.І. Адаптивність сортів пшениці м’якої озимої залежно від умов вирощування 2.

/ С.І. Попов, Е.Р. Ермантраут // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської обл. - 2013. – Вип. 15. С. 93-103.

Молчан И.М. О проблеме сортовых популяций и методические вопросы селекции / 3.

И.М. Молчан, E.H. Синская // Селекция и семеноводство. - 1990. - № 4. - С. 35-37.

Голик В.С. Селекция Triticum durum Desf. / В.С. Голик, О.В. Голик // Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева. - Харьков: Магда ЛТД, 2008. - 519 с.

Щипак Г.В. Многолинейные сорта озимой тврдой пшеницы / Г.В. Щипак, Ю.В. Цупков, В.Г. Щипак // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської обл.- 2013. - Вип. 15. - С. 136-149.

References

Wheat and triticale: Proceedings of the Scientific-Practical Conference «Green Revolution».

1.

PP Luk`yanenko. Krasnodar: «Sоv. Кuban`». 2001.800.

2. Popov SІ, Ermantraut ER. Adaptiveness of soft winter wheat varieties, depending on cultivation conditions. Visnyk CNZ APV Khark. оbl. 2013. 15: 93-103.

Molchan IМ., Sinskaya ЕN. On the problem of varietal populations and methodological 3.

issues of breeding. Sel. i Semenovodstvo. 1990. 4: 35-37.

4. Golik VS, Golik OV. Breeding of Triticum durum Desf. Plant Production Insitute nd. a VYa Yuryev. - Kharkov: Маgdа ltd, 2008. 519.

5. Schipak GV, Tsupkov YuV, Schipak VG. Multiline hard winter wheat varieties. Visnyk CNZ APV Khark. оbl. 2013. 15: 136-149.

ОСОБЕННОСТИ СОРТА ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ ОЗИМОЙ МОСКАЛЬ

–  –  –

Цель. Создание сорта озимой мягкой пшеницы с высокими адаптивными и урожайными свойствами.

Методы. Полевой, лабораторный, расчетный, статистический.

Результаты. Из гибридных комбинаций, созданных скрещиванием сортов мягкой пшеницы, различающихся по происхождению, биологическим и хозяйственно ценным признакам, отселектированы в контрастных агроэкологических зонах морфологически однородные комплексно ценные полусибсы озимого типа развития, на основе которых сформирован многолинейный высокоадаптивный сорт Москаль, зарегистрированный с 2015 года.

Выводы. За годы конкурсных испытаний по черному пару урожайность сорта Москаль составила 8,23 т/га что превышает стандарт Подолянку на 0,72 т/га. В государственном испытании (2012-2014 гг.) в среднем по трм зонам получено 5,23 т/г.

Наилучшие результаты достигнуты в Лесостепи, где средний урожай составил 5,90 т/га, а максимальный - 9,63 т/га (Сумской госэкспертцентр). Стандарт Єдність показал 8,54 т/га.

Хлебопекарные качества высокие: содержание белка 13,8 %, сырой клейковины 28,3 %, объемный выход хлеба без улучшителей 700-740 мл, общая хлебопекарная оценка 9,0 баллов.

–  –  –

Keywords: soft winter wheat, varieties, crosses, half-sibs, yield capacity, resistance, quality Purpose. Creation of a soft winter wheat variety with high adaptive and productive features.

Methods. Field, laboratory, computational, statistical.

Results. Of hybrid combinations created by crossing soft wheat varieties that differ in origin as well as in biological and economically valuable traits, morphologically homogeneous and holistically valuable half-sibs of winter type of development were selected in contrastive agro-ecological zones. On the basis of these half-sibs the highly adaptive multi-line variety Moskal registered in 2015 was generated.

Conclusions. During the years of competitive trials the yield in the variety Moskal after autumn fallow was 8.23 t / ha, which exceeds the standard Podolyanka by 0.72 t / ha. In the state trial (2012-2014) we obtained 5.23 t / ha on average across three zones. The best results were achieved in the Forest-Steppe, where the average yield was 5.90 t / ha, and the maximum - 9.63 t / ha (Sumy State Expertise Center). The standard Yednist showed 8.54 t / ha. The baking qualities were high: protein content - 13.8%; wet gluten content - 28.3%; bread volume yield without improvers - 700-740 mL; the total baking score - 9.0 points.

УДК 633.112.1.631.527.2

–  –  –

Щипак Г.В., Цупко Ю.В., Щипак В.Г.

Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Плакса В.Н.

Волынская государственная сельскохозяйственная опытная станция ИСХЗП НААН Изложены особенности наследования зимостойкости, высоты растений и продуктивности гибридами F1 и F2 при межвидовой и внутривидовой гибридизации тврдой пшеницы с мягкой и тургидной (Triticum turgidum L.). Установлены параметры трансгрессивной изменчивости зимостойкости в F2 - F11 различных типов скрещиваний. Дана оценка новым высокоурожайным сортам озимой тврдой пшеницы Шулындинка, Приазовская и Фрам по морфо-биологическим и хозяйственно ценным признакам.

–  –  –

Проблема нехватки зерна для макаронной промышленности остается актуальной.

Из-за сокращения сборов тврдой пшеницы вынужденно используется зерно мягкой. Увеличить производство сырья макаронно-крупяного назначения призвано создание и внедрение более зимостойких и урожайных сортов тврдой и тургидной пшеницы (Triticum turgidum L.).

В селекции озимой твердой пшеницы за 50 лет достигнуты значительные успехи, прежде всего в повышении ее продуктивности. Потенциальная урожайность современных сортов превышает 9 т/га. Однако реализуется она, как правило, в благоприятных условиях.

Стабильность урожайности зависит от комплекса признаков, и важнейшим из них попрежнему является зимостойкость. Ее уровень остается недостаточным для надежной перезимовки в условиях Украины.

Вопросам повышения зимостойкости мягкой пшеницы посвящено немало работ [1, 2, 3], из которых следует утверждение о необычайной сложности проблемы и фактической безуспешности усилий, направленных на преодоление порога устойчивости к низким температурам, достигнутого еще до зарождения научной селекции. Аналогичная ситуация складывается и у озимой твердой пшеницы. С ростом урожайности все труднее сохранять ее зимостойкость близкой к потенциалу первых экстенсивных сортов этой культуры.

В совершенствовании озимой тврдой пшеницы по зимостойкости, продуктивности, устойчивости к болезням, качеству зерна основной целью было расширение генетического разнообразия методами межвидовой и внутривидовой гибридизации, выяснение особенностей наследования хозяйственно ценных признаков, влияющих на адаптивность, уровень и стабильность урожайности новых сортов.

Методика исследований. Работы по созданию и улучшению исходного материала озимой твердой пшеницы проводились нами с 1994 года в Институте растениеводства (Лесостепь) и на Приморском опытно-селекционном участке (Мариуполь, острозасушливая Степь).

В годы проведения исследований сложились контрастные по гидротермическому режиму условия, преимущественно удовлетворительные для перезимовки, роста и развития растений. В период вегетации преобладала умеренно засушливая (1996, 1998, 2002, 2007, 2010, 2011, 2013 гг.) и очень засушливая погода (1994, 1999, 2000, 2006, 2008, 2009, 2012 гг.). Относительно влажным был 2004, а чрезмерное увлажнение отмечено в 1997 и Щипак Г.В., Цупко Ю.В., Щипак В.Г., Плакса В.Н. 2015.

Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2015. Випуск 18.

2003 годах. Нормальные гидротермические условия имели место только в 1995, 2001, 2005 и 2014 годах.

Непосредственно от действия негативных зимних факторов (-17 °С на узле кущения, мощная ледяная корка) озимые посевы погибли или сильно пострадали только в 2003 году: средний по сортоиспытанию урожай озимой тврдой пшеницы составил 0,88 т/га, мягкой пшеницы – 0,34 т/га.Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 51 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Серія «Облік і фінанси» Збірник наукових праць Випуск 12 (45) Частина 2 Луцьк 2015 УДК 336:378.3 Рекомендовано як фахове видання, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.15 № 528 Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА КОРОСТІЛЬ ОЛЬГА ЮРІЙ-ЮСТИНІВНА УДК 623.746-59 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВИХ МОДЕЛЕЙ Спеціальність 05.13.06 — інформаційні технології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів — 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українській академії друкарства, м. Львів Науковий консультант: доктор технічних...»

«НОРМУВАНННЯ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОГО. УДК 65.012.8 (477) НОРМУВАНННЯ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОГО ОРГАНУ Валерій Ворожко, Олексій Муратов, Олег Матяш Інститут захисту інформації з обмеженим доступом Національної академії СБ України Анотація: Розглянуто питання розрахунку чисельності працівників режимно-секретних органів. Summary: This article is devoted to staff quantity calculation of units that provide control over secret data circulation. Ключові слова:Нормування праці,...»

«Козій Б. – гр. КТм-51 Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Дослідження швидкісних характеристик системи керування даними АТС на базі ВАТ «Укртелеком» Науковий керівник к.ф-м.н. доц. Муль О.В. АВТОРЕФЕРАТ Магістерської роботи ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В даний час, незважаючи на підвищення комп'ютеризації суспільства, у сфері надання послуг зв’язку дотепер немає засобів, що дозволяють у достатній мері автоматизувати процес ведення документації,...»

«УДК 330.14:323.329 О. М. Коваленко, аспірантка, кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»РЕНТНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУЛЬНОГО КАПІТАЛУ У статті розкрито сутність рентних відносин, пов’язаних з унікальними властивостями таланту людини, її здібностей, знань та професійних навичок, які виступають у сучасній економіці у формі інтелектуального капіталу. Особлива увага приділена виділенню та розгляду особливостей і характерних...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПРАВИЛА ОПИСУВАННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ {ISAD {G):1999, NEQ) ДСТУ 4331:2004 С) оо._ ~ С) С) N с.!. Видання офіційне :! ('І) LD Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 4331:2004 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документазнавства Державного комітету архівів України РОЗРОБНИКИ: Л. Драrомірова; С. Лозова; Н. Христова, канд. іст. наук (керівник розробки) 2 ОРГАНІЗАЦІЯ-ЗАМОВНИК: Державний комітет архівів України З ПРИЙНЯТО...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» МАКАЛЮК ІРИНА ВІТАЛІЇВНА УДК 33.061.02:[657.471.1:658.8]:621](043.3) УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі економіки і...»

«УДК 35.078.11 М.М. РОМАНЯК ПРИНЦИПИ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Досліджено принципи дозвільної діяльності у сфері екологічної безпеки. Надано визначення принципів дозвільної діяльності у сфері екологічної безпеки, їх система, види та окреслено головні тенденції щодо їх реалізації. The concept of principles is defined and their structure of system is investigated. New aspects of their classification are proposed. Features of principles of the organization of activity in...»

«ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ, ФОРМ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету Випуск 7 (50), 2013 УДК: 378. 02: 004 – 057. 87 М.Т. СОЛОМКО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Резюме. У статті представлений аналіз дидактичних систем електронної освіти, розглянуто питання формування інформаційно-комунікаційної компетентності...»

«Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження № 6 (червень)» На допомогу освітянам представляємо перелік документів, які надійшли у фонд науково-технічної бібліотеки у червні 2011 року. Наша WEB-сторінка: library.usuft.kiev.ua Наша електронна адреса: levchen@nuft.edu.ua Наука в цілому 1 7781 Янковий М.Г. Основи наукових досліджень: курс лекцій для студ. спец. 7.090221 001.8 Обладнання переробних і харчових виробництв ден. та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»