WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 37 | 38 || 40 | 41 |   ...   | 51 |

«Науково-виробничий збірник заснований у 2003 р. ХАРКІВ – 2015 - KHARKIV Редакційна колегія: Editorial Board: В. В. Кириченко (головний редактор), V. V. Kyrychenko (editor-in-chief), ...»

-- [ Страница 39 ] --

3. Предлагаемая разработка эффективна в проведении генетического анализа как на ранних этапах селекции льна (F1 и F2) для раскрытия взаимодействия генетических систем в контроле признака «содержание масла в семенах», так и для отбора индивидуальных растений в первичных звеньях семеноводческого процесса, что в целом будет способствовать повышению эффективности создания новых высокопродуктивных сортов и проведению поддержания их чистоты по признаку «содержание масла» на высоком уровне.

A RAPID METHOD FOR DETERMINING OIL CONTENT IN SEEDS AT EARLY

STAGES OF BREEDING OF LINUM HUMILE AND LINUM USITATISSMUM

–  –  –

Results of development of a reliable express-method for rapid determining oil content in seeds at early stages of breeding of Linum humile and Linum usitatissimum are presented. A close correlation between oil content in seeds and specific weight of ground seeds was established (the correlation coefficient was in the range of 0.79-0.94) as well as between oil content in seeds and with the circle area of an oil spot (the relationship between these features was in the range of 0.81-0.92), which allows their indirect using for assessment of breeding and hybrid material.

Development of a reliable method for determination of oil content in flax seeds in the minimal samples of 2-3 g in theoretical and practical researches is topical to accelerate breeding of new flax varieties.

The study used varieties and lines of Linum humile and Linum usitatissimum bred at the NSC "Institute of Agriculture NAAS".

The phenomenon of diffusion or oil wetting properties was used for the development of the method.

To assess significance of the study results, we used correlative relationships between individual parameters.

In order to confirm the patterns revealed, we took the varieties of Linum humile and Linum usitatissimum with different oil contents in seeds for our research, in particular, Simpatik Evrika - 41.6%; Lirina - 44.5%; Selection Line 538 - 48.9%; Blakytno-Pomaranchevyy Batist - 40.6%; Vruchyy - 42.5%; Rushnychok - 41.3%. The higher oil contents in seeds are for the varieties with contents from 36.2 to 49.5%, the larger the circle area of an oil spot is it increases from 25.1 mm2 to 65.4 mm2. The high correlation coefficients of 0.81-0.92 suggest directly-proportional dependence between these characteristics. With increasing oil content in seeds, the specific weight of ground seeds also increases; we established the high correlation coefficients of 0.79-0.94 between these parameters. Similar patterns were observed in the varieties of Linum usitatissimum.

Conclusions. 1. Rise in oil content in seeds is associated with increase in the specific weight of ground seeds - the correlation coefficient between these indices was in the range of 0.79-0.94.

2. With increasing oil content in the seeds in the test varieties, the circle area of an oil spot enlarges - directly proportional relationship between these traits was in the range of 0.81-0.92.

3. The proposed development is effective for genetic analysis both at early stages of flax breeding (F1 and F2) to disclose interactions of genetic systems in management of the trait "oil content in seeds", and for selection of individual plants in initial links of the seed production process, which in general will enhance efficiency of creation of new high-yielding varieties and maintenance of their purity by the trait "oil content" at a high level.

УДК 633.854.78:631.527

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН

ТА УРОЖАЙНІСТЬ ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ

Троценко В. І., Жатова Г. О.

Сумський національний аграрний університет У статті розглянуто питання реалізації генеративного потенціалу рослин соняшнику залежно від густоти посіву. Встановлено що вирівнювання параметрів генеративного розвитку рослин до їх фактичного стану на градієнті густоти відбувається переважно на етапах проходження фази бутонізації та цвітіння у ранньостиглих та при проходженні фази наливу насіння в ультраранніх генотипів соняшнику.

Ключові слова: передзбиральна густота, тривалість вегетації, толерантність до загущення, продуктивність рослин, урожайність Урожайність сільськогосподарських культур є інтегрованим параметром, що визначається густотою стояння рослин у посіві та їх середньою продуктивністю. Значення Троценко В. І., Жатова Г. О. 2015.

Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2015. Випуск 18.

останнього параметра залежить як від генетичних особливостей рослин, так і від рівня наявності та доступності низки факторів середовища, насамперед води, тепла, елементів мінерального та повітряного живлення. У цьому контексті показник густоти стояння рослин все частіше розглядається як один із найбільш ефективних важелів управління урожайністю посівів. Ефективність такого напряму для різних культур визначається, перш за все, відповідністю його селекційного та технологічного наповнення.

Порівняння технологічних параметрів вирощування основних сільськогосподарських культур в період 1970-2010 рр. вказує на поступове збільшення показників передзбиральної густоти стояння рослин у посівах. За останні роки найбільш суттєве підвищення урожайності за рахунок збільшення передзбиральної (кінцевої) густоти посіву було реалізовано для кукурудзи, де за рахунок використання форм із еректоїдним розташуванням листків вдалося суттєво оптимізувати оптичну структуру посівів. Раніше подібні селекційні програми (проте на основі короткостеблових форм) були запроваджені для пшениці, рису та інших злакових культур [1].

Менш ефективно цей напрям селекції використано для соняшнику, культура якого, наразі, характеризується мінімальними показниками передзбиральної густоти стояння рослин. На сьогодні завдання збільшення густоти посівів соняшнику як основної складової структури урожаю розглядається переважно у контексті змін морфотипу рослин за рахунок використання генів короткостебловості та карликовості, або змін архітектоніки посіву шляхом використання генотипів із еректоїдним розташуванням листків [2, 3]. У технологічному аспекті проблема підвищення продуктивності в загущених посівах піднята в роботах І. Є. Сичова [4], І. Д. Ткаліча та А. А. Демидова [5]. В останні роки питання толерантності до загущення у розрізі окремих параметрів розглядається в роботах, присвячених створенню та вирощуванню кондитерських сортів та гібридів соняшнику [6].

Для вищезгаданих робіт спільним є аналіз цієї проблеми переважно в аспекті підвищення та стабілізації показників кількості й якості урожаю. Менш розкритими залишаються питання оцінки причин та наслідків зміни індивідуальної продуктивності рослин за різних рівнів густоти, визначення та розробки системних підходів до формування селекційних і технологічних важелів управління цим процесом.

Теоретичним підґрунтям проблеми контролю параметрів біологічної урожайності та насіннєвої продуктивності окремих рослин та їх популяцій при збільшенні густоти стояння рослин є положення про рівень міжвидової та внутрішньовидової конкуренції у природних та штучно створених ценозах (посівах). Узагальнено це положення було визначено Л. Г. Раменським, який підкреслював, що конкуренція виникає там, де в розпорядженні кількох рослин є обмежені ресурси [7]. Тобто рівень конкуренції визначається рівнем доступності лімітуючих факторів, зокрема життєвого простору. В більш пізніх роботах ця точка зору була доповнена еволюційними і філогенетичними особливостями виокремлення виду, стратегією його розвитку в природних, в тому числі одновидових угрупуваннях та особливостями його доместикації [8]. Фактичний рівень продуктивності окремих рослин залежно від густоти посіву визначається параметрами їх вегетативного розвитку. Явище аккодциї (у розумінні цього терміну К. М. Завадським [цит. за М. В. Марковим, 8]) або прогнозоване вирівнювання параметрів генеративного розвитку рослин до їх фактичного вегетативного стану, у соняшнику відбувається в кілька етапів. Перший етап починається у ранніх ювенільних фазах розвитку, другий протягом проходження фаз бутонізації та цвітіння, третій - у постембріональний період. [9].

За умови використання сертифікованого посівного матеріалу та дотримання технологічних вимог щодо якості посіву можливим є припущення стосовно однакового рівня потенційної продуктивності рослин (в межах генотипу) після проходження ними ювенільних фаз та його регуляцію на наступних етапах розвитку.

У статті використано матеріали модельних польових дослідів, проведених в Сумському НАУ та Інституті сільського господарства Північного Сходу НААН в 2013 – 2014 рр.

у рамках виконання селекційних програм зі створення скоростиглих, толерантних до загущення сортів соняшнику. Завданням дослідів було визначення механізмів регулювання параметрів генеративного розвитку рослин на градієнті густоти у різних за тривалістю вегетації генотипів соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу.

Методика. Вивчення реакції рослин соняшнику на зміну густоти посіву проводили в модельних дослідах із клиновидним розміщенням рядків [10]. Кожна рослина була варіантом досліду. Повторність варіантів триразова. Діапазон розрахункової густоти градієнту від 10 до 130 тис. рослин / га, площа живлення рослин наближена до квадрату. Грунт дослідних ділянок: чорнозем типовий потужний малогумусний, вміст гумусу – 4,0 + 0,1%, рH

– 6,2 + 0,3. Попередник – ярі зернові. Гідротермічний коефіцієнт вегетаційних періодів 2013 та 2014 рр. – 1,0 та 1,1 відповідно. У дослідах використані ультраранні сорти соняшнику: Хуторянин, Онікс, Сяйво та ранньостиглі гібриди: Ясон, Купець, Колорит. Варіант доз мінеральних добрив – фон (без добрив).

Результати та їх обговорення. На сьогодні ріст та розвиток рослин соняшнику розглядається як низка послідовних фаз, успішність проходження яких і визначає частку реалізації генетичного потенціалу. При цьому шанси окремих рослин щодо реалізації більш високого життєвого статусу ( рівень генеративної продуктивності) не є постійними [11]. У посівах соняшнику другий етап процесу коригування параметрів потенційної насіннєвої продуктивності рослин до фактичних умов їх вегетації, відбувається при проходженні рослинами фаз бутонізації та цвітіння [9].

На рис. 1 представлені регресійні моделі та графіки зміни показників кількості насіння для груп ультраранніх та ранньостиглих генотипів на рівні окремих рослин та ценозу. Характер зменшення показників кількості насіння відповідав логарифмічній залежності, однак в межах технологічної густоти з достатнім рівнем достовірності, R2= 0,92 - 0,94, описувався лінійною регресією. Динаміка зміни показників кількості насіння у кошику вказує на значно вищий рівень толерантності ультраранніх сортів до фактора загущення.

Значення показника регресії для цієї групи (- 5,3) було майже втричі меншим, ніж у групі ранньостиглих гібридів (-16,76). Разом із тим значна різниця у початкових значеннях показника вільного члена регресії для групи ультраранніх (977,1) та ранньостиглих генотипів (1983,7) вказує на суттєво вищий потенційний рівень продуктивності останніх при густоті менше 80-82 тис. рослин / га.

Більш інформативними щодо очікуваних оптимумів за показником насіннєвої продуктивності є графіки розрахункової кількості насіння на одиницю площі( рис 1,б).

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 37 | 38 || 40 | 41 |   ...   | 51 |
Похожие работы:

«ВИПУСК № 43 Тамара ПАЦАЙ Львів ДІЯЛЬНІСТЬ БОЛЕСЛАВА РОСІНСЬКОГО НА КАФЕДРІ АНТРОПОЛОГІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ЯНА КАЗИМИРА Стаття присвячена дослідженню діяльності о. проф. Б. Росінського на кафедрі антропології Університету Яна Казимира у Львові. Висвітлюється його науково-педагогічна діяльність, з особливою увагою до кваліфікаційних процедур. Ключові слова: Болеслав Росінський, кафедра антропології, антропологія, габілітація. У 20–30 рр. ХХ ст. у львівському Університеті Яна Казимира (УЯК) діяла...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Пащенко Валерій Миколайович УДК 621.791.927.6+621.793 ГЕНЕРУВАННЯ ПОТОКІВ ПЛАЗМИ СКЛАДНИХ ГАЗОВИХ СИСТЕМ ТА КЕРУВАННЯ ЇХ ЕНЕРГЕТИЧНОПРОСТОРОВИМИ ПАРАМЕТРАМИ В ПРОЦЕСАХ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ Спеціальність 05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Київ 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у...»

«136 Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» УДК 159.922.8 Нижник А. є. ХАРчОВА ПОВеДІНКА МОЛОДІ яК ПРеДМет ПСиХОЛОгІчНОгО ДОСЛІДЖеННя Стаття присвячена теоретичному аналізу діагностичних критеріїв та методів дослідження харчової поведінки, емпіричному створенню нового психодіагностичного інструментарію. Ключові слова: харчова поведінка, порушення харчової поведінки, нервова анорексія, нервова булімія, переїдання. Статья посвящена теоретическому анализу диагностических критериев и...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Науково-технічна бібліотека ВНТУ Серiя «Вченi нашого унiверситету» Микола Антонович Філинюк Біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження Вінниця ВНТУ ББК 91.9:3 УДК 016:621.38 Ф51 Укладач: Квятківська Л. В., зав. інформаційно-бібліографічним відділом науково-технічної бібліотеки ВНТУ Відповідальна за випуск: Притуляк Т. Є., директор науково-технічної бібліотеки ВНТУ Микола Антонович Філинюк :...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАМАЗІЙ ОКСАНА ВАСИЛІВНА УДК 658.155(043) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Хмельницький – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки...»

«Місцеве самоврядування в Україні:теорія та практика становлення Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет імені Петра Могили О. Н. ЄВТУШЕНКО Т. В. ЛУШАГІНА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СТАНОВЛЕННЯ Навчальний посібник Миколаїв – 2013 Євтушенко О. Н., Лушагіна Т. В. УДК 35(075.в) ББК 67.99(2)06 Є 27 Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 7 від 14.03.2013 р.). Рецензенти: Іванов М. С., д.політ.н., професор,...»

«ВАРТІСТЬ МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК, ЯКІ СПОЖИВАЮТЬ НАРКОТИКИ, В УКРАЇНІ ЗВІТ ТАМАР ГОЦАДЗЕ, доктор медичних наук ТАМАР ГОЦАДЗЕ, доктор медичних наук ВАРТІСТЬ МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК, ЯКІ СПОЖИВАЮТЬ НАРКОТИКИ, В УКРАЇНІ ЗВІТ Литва Вільнюс Мінськ Біларусь Берлін Варшава Польща Германія Харків Прага Київ Чехія Братислава Словаччина Україна Дніпропетровськ Австрія Угорщина Молдова Загреб Румунія Одеса Хорватія Сербія Бухареcт Італія Чорне море Каспійське...»

«Міністерство освіти і науки України Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв Методичні вк азівк и Розробка навчальних курсів у системі ATutor Для викладачів (інструкторів) Тернопіль Розробка навчальних курсів у системі ATutor: Методичні вказівки для викладачів (інструкторів) / Костишин С. О., Войт С. О. – Тернопіль: ТДТУ, 2006. Розробили: Костишин С. О., інж. каф. автоматизації технологічних процесів і виробництв....»

«УДК 517+354 МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОРФОЛОГІЧНОГО ТА SWOT-АНАЛІЗУ. ЧАСТИНА 2 К.В. ПЕРЕВЕРЗА У цій частині роботи розглянуто приклад практичного застосування методології побудови сценаріїв розвитку складних соціальних систем, описаної у першій частині роботи. У якості системи для дослідження обрано систему теплопостачання середньостатистичного українського міста. Система теплопостачання аналізується в контексті сталого розвитку....»

«13 Вплив комбінованого модифікування мастильного середовища на зміну режимів тертя в трибоспряженнях деталей Аулін В.В., ВПЛИВ КОМБІНОВАНОГО Лисенко С.В., МОДИФІКУВАННЯ МАСТИЛЬНОГО Кузик О.В. СЕРЕДОВИЩА НА ЗМІНУ РЕЖИМІВ ТЕРТЯ Кіровоградський національний технічний університет, В ТРИБОСПРЯЖЕННЯХ ДЕТАЛЕЙ м. Кіровоград, Україна E-mail: aulin52@mail.ru УДК 621.891:631.31 Розглянуто вплив зміни режимів тертя в трибоспряженнях деталей на коефіцієнт тертя робочих поверхонь. Показано можливість...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»