WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 51 |

«Науково-виробничий збірник заснований у 2003 р. ХАРКІВ – 2015 - KHARKIV Редакційна колегія: Editorial Board: В. В. Кириченко (головний редактор), V. V. Kyrychenko (editor-in-chief), ...»

-- [ Страница 31 ] --

Between themselves, they are easily distinguished by the following traits: awn tips in the cultivar Etiket have very intensive anthocyanin pigmentation, and ears have waxy coating; the position of sterile spikelets is deviated. The cultivar Zdobutok has long (10.5-11.5 cm) ears, Vzіrets is characterized by parallel location of sterile spikelets.

The largest group (12 cultivars) pertains to the variety nutans. They are difficult to distinguish visually, but they still have some differences. Thus, the cultivar Іnklyuziv is early ripening; Dokaz and Aspekt are mid-ripening. Awn tips are strongly colored in the cultivars Іnklyuziv, Alegro, Parnas, Dokaz, Malyovnychyy; the cultivar Vyklyk has colorless awn tips.

The cultivars Skarb, Perl, Vyklyk, Pan have weak waxy coating on ears. A short ear (5.0-6.0 cm) is typical for the cultivar Agrarіy, a long ear (10.5-11.5 cm) – for the cultivar Іnklyuziv. Parallel arrangement of sterile spikelets is seen in the cultivar Dokaz.

Conclusions. We suggested morphological traits that distinguish rogues in crops of the major cultivar very well. This will facilitate the visual field inspection of cultivar seed crops of spring barley bred at the Plant Production Institute named after Yuryev V. Ya. of NAAS and ultimately – preservation of cultivar purity at the desired level.

УДК 633.11 «324»:631.529 ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ

ЗА ПЛАСТИЧНІСТЮ ТА СТАБІЛЬНІСТЮ

Дубовик Н. С., Кириленко В. В., Дергачов О. Л.

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН України За результатами досліджень 2007–2014 рр. у станційному сортовипробуванні проведено оцінку цінності сортів пшениці м’якої озимої. Визначено екологічну пластичність і стабільність вихідного матеріалу для раціонального використання у виробництві і отримання максимальної віддачі, а також планування селекційних досліджень.

Ключові слова: пшениця м’яка озима, сорт, урожайність, пластичність, стабільність Збільшення виробництва зерна було і залишається ключовою проблемою рослинництва. Велику роль у вирішенні цієї проблеми відіграє основна зернова і продовольча культура – пшениця озима [1].

Створення нових високопродуктивних сортів пшениці є одним з найбільш пріоритетних завдань у розв’язанні продовольчої проблеми, ефективність якого залежить від правильності вибору напрямів генетичного покращення рослин, що сприятиме максимальній реалізації потенціалу сортів [2].

Питання використання вихідного матеріалу теорія сучасної селекції розглядає як відправну точку її програми. Досвід вітчизняної та світової селекції свідчить, що у процесі створення сортів пшениці озимої велике значення (а в деяких випадках – вирішальне) має наявність вихідного матеріалу з поєднанням продуктивності та адаптивних ознак [3]. Використання у селекційних програмах сортозразків із віддалених еколого-географічних зон є обов’язковим етапом селекції [4, 5], проте географічна віддаленість вихідних форм, що використовуються у селекції, не завжди є гарантією генетичних відмінностей між ними [6]. Тому є потреба визначити адаптивний потенціал створених сортів для раціонального використання у виробництві і отримання від кожного сорту максимальної віддачі, а також вихідного матеріалу для планування селекції.

У селекції окрім оцінки генетично обумовленого середнього урожаю сорту в конкретних екологічних умовах необхідно знати характер реакції його на середовище [7]. Показники ступеня реакції генотипів на зміну умов середовища характеризують властивості сорту – його пластичність в реалізації урожайного потенціалу.

Останнім часом набули поширення сорти пшениці м’якої озимої з пшенично-житньою транслокацією 1AL/1RS, які характеризуються підвищеним адаптивним потенціалом. Тому створення таких сортів є доцільним і перспективним напрямком у селекції [7, 8].

Метою досліджень було визначення екологічної пластичності та стабільності високопродуктивного та адаптованого до погодних умов середовища вихідного матеріалу пшениці озимої, який у подальшому буде використаний у селекційних програмах нашої установи.

Методика та умови досліджень. Польові досліди проводили впродовж 2007– 2014 рр. на селекційних полях Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла. Сорти пшениці м’якої озимої висівали у станційному сортовипробуванні після попередника сидеральний пар (гірчиця). Агротехнічні умови дослідження типові виробничим. Сівбу проводили селекційною сівалкою СН-10ц на глибину 3-4 см. Облікова площа ділянки 10 м2, повторність 4-разова.

Для визначення пластичності та стабільності використані дані урожайності сортівносіїв пшенично-житньої транслокації. Об’єктом досліджень були сорти пшениці м’якої озимої, оригінаторами яких є Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла (МІП), Інститут Дубовик Н. С., Кириленко В. В., Дергачов О. Л. 2015.

Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2015. Випуск 18.

фізіології рослин та генетики (ІФРіГ), Інститут захисту рослин (ІЗР): Миронівська 61, Легенда Миронівська (МІП); Крижинка, Калинова, Колос Миронівщини (МІП, ІФРіГ); Колумбія, Подолянка, Смуглянка, Веснянка, Золотоколоса (ІФРіГ, МІП); Деметра (МІП, ІЗР).

Фенологічні спостереження проводили згідно з методиками [9].

Досліджували вплив гідротермічних факторів (температури повітря, кількості опадів і ГТК) на урожайність сортів пшениці [10].

Математичну обробку даних проводили за методиками варіаційної статистики Б.О. Доспехова [11]. Для визначення пластичності та стабільності сортів використовували обчислення за методикою [12].

Результати досліджень. Гідротермічні коефіцієнти (ГТК) осіннього та веснянолітнього періоду вегетації за місяцями 2006/07–2013/2014 рр. варіювали від 0 (опадів практично не випадало) до 4 (надлишковий рівень зволоження) (рис. 1).

3,5 2,5 ГТК

–  –  –

600 12,0 500 11,0 400 10,0 9,3 9,2 9,7 8,9 9,1 9,9 9,6 300 9,0 9,0 200 8,0

–  –  –

Рис. 2. Гідротермічні умови у роки проведення досліджень, МІП За кількістю опадів роки розподілили на: посушливий 2007 р. (83 % опадів до середньобагаторічних 565 мм); оптимальні 2008 та 2010 роки (550 і 635 мм та 97,4 і 112 % порівняно до середньобагаторічних показників); зволожені 2011–2013 рр. (кількість опадів варіювала від 665 до 835 мм, що становить 118–148 % від середньобагаторічної).

Середня температура повітря вегетаційного циклу пшениці за роки досліджень перевищувала середньо багаторічну (+8 С) на +1,0–+1,9 С. За останні вісім років ідентичних років за гідротермічними показниками не спостерігалось, що дозволило об’єктивно оцінити селекційний матеріал за урожайністю.

Погодні умови років досліджень суттєво вплинули на формування рівня урожайності сортів (табл. 1). Різний рівень середньої урожайності пшениці (5,23–9,00 т/га) свідчить про реакцію сортів на умови, які складалися у період досліджень, тобто кожному року дослідження притаманна своя специфіка формування рівня даної ознаки у сортів (табл. 1). У сприятливому за погодними умовами 2009 році сорти пшениці озимої сформували максимальну врожайність, яка варіювала від 7,6 до 10,34 т/га. Слід відмітити сорти Смуглянка, Золотоколоса, Колос Миронівщини, Легенда Миронівська, Колумбія, Деметра та Миронівська 61, які характеризувалися високою урожайністю (9–10 т/га).

Таблиця 1. Урожайність сортів пшениці м’якої озимої за роками досліджень (т/га)

–  –  –

Чим ближче варіанса стабільності (2d) до нуля, тим менше відрізняються емпіричні значення врожайності від теоретичних, які розташовані на лінії регресії. Низький рівень варіанси стабільності (від 0,08 до 0,39) відмічено у більшості сортів.

Досліджені сорти представляють цінність як вихідний матеріал для використання в селекційних програмах на адаптивність до мінливих умов довкілля.

Висновки. За результатами досліджень 2007–2014 рр. відмічено значне коливання гідротермічного коефіцієнту за місяцями осінньої та весняно-літньої вегетації.

Варіювання середньої урожайності пшениці (5,23–9,00 т/га) свідчить про реакцію сортів на гідротермічні умови років.

Нейтральною реакцією за врожайністю на умови довкілля характеризуються сорти: Миронівська 61, Крижинка, Подолянка, Деметра, Золотоколоса, Калинова.

Високопластичними виявилися сорти: Колос Миронівщини, Колумбія, Легенда Миронівська, Веснянка, Смуглянка.

Визначена екологічна пластичність і стабільність сортів пшениці м’якої озимої дасть можливість раціонального використання їх у зерновиробництві та в селекційних програмах.

Список використаних джерел Моргун В. В. Физиологические основы формирования высокой продуктивности зерновых злаков / В. В. Моргун, В. В. Швартау, Д. А. Киризий // Физиология и биохимия культурных растений. К., 2010. № 5. С. 371392.

Литвиненко М. А. Теоретичні основи та методи селекції озимої м’якої пшениці на підвищення адаптивного потенціалу для умов Степу України / М. А. Литвиненко // Автореф. дис... доктора с.-г. наук. – К., 2001. – 46 с.

Власенко В.А. Селекція пшениці м’якої озимої на підвищення загальної адаптивності / 3.

В.А. Власенко, Л.А. Коломієць // Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва. – Дніпропетровськ, 2008. – № 5. – С. 8386.

Вавилов Н.И. Научные основы селекции пшеницы / Н.И. Вавилов. М. : Сельхозгиз, 4.

1935. – 244 с.

Бороевич С. Принципы и методы селекции растений / С. Бороевич; под ред.

5.

И.К. Федорова. – М. : Колос, 1984. – 344 с.

Моргунов А.И. Результаты изучения украинских сортов и линий озимой пшеницы в 6.

международном сортоиспытании / А.И. Моргунов // Науч. техн. бюл. Миронівського інту пшениці імені В.М. Ремесла – К. : Формула Прінт, 2008. Вип. 8. – С. 116123.

7. Селекційна еволюція миронівських пшениць / [В.А. Власенко, В.С. Кочмарський, В.Т. Колючий, Л.А. Коломієць, С.О. Хоменко, В.Й. Солона] // Миронівка, 2012. – 330 с.

8. Вивчення гаплопродукційної здатності м’якої пшениці з пшенично-житнiми транслокаціями / [О.Л. Шестопал, І.С. Замбріборщ, М.М. Топал, М.А. Литвиненко] // Селекція та генетика сільськогосподарських рослин: традиції та перспективи: Зб. тез Міжн. наук.

конф. до 100-річчя СГІ-НЦНС. – Одеса, 2012. – С. 388389.

9. Методика державного випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні // Оф. бюл. ДСС. – К., 2003. – Вип. 1. – 106 с.

10. Тлумачний словник із сільськогосподарської метеорології / [І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. Рошко та інші] – Біла Церква, 2007. – 308 с.

11. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: (С основами статистической обработки результатов исследований) / Б.А. Доспехов. – М. : Колос, 1979. – 416 с.

12. Зыкин В.А. Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ / [В.А. Зыкин, В.В. Мешков, В.А. Сапега]. Методические рекомендации. – Новосибирск, 1984. – 26 с.

References

1. Morhun VV et al. Physiological bases of forming high productivity grain cereals. Physiologyand biochemistry of cultivated plants. K., 2010. 5: 371–392.

2. Lytvynenko MA. Theoretical foundations and methods of winter soft wheat breeding for increase of adaptive potential for conditions of Steppe of Ukraine. Thesis for Diss. …Doctor of Agricultural Science. K., 2001. 46.

3. Vlasenko VA, Kolomiec LA. Soft winter wheat breeding to improve the overall adaptability.

Bulletin of the Institute of Grain Farming. Dnipropetrovs’k, 2008. 5: 83–86.

4. Vavilov NI. The scientific basis of wheat breeding. M. : Sel’khozgiz, 1935. 244.

5. Boroievich S. Principle and Methods of Plant Breeding. Edited by IK Fedorov. M. : Kolos, 1984. 344.Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 51 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” КЛИМ ГАЛИНА ІВАНІВНА УДК 536.425; 539.217; 620.19 МЕХАНІЗМИ НАНОСТРУКТУРУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ВІЛЬНОГО ПРОСТОРУ В СКЛО-КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 01.04.07 – фізика твердого тіла Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів – 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни Технологічна оснастка за напрямами підготовки 6.050502 Інженерна механіка та 6.050503 Машинобудування за фаховим спрямуванням Технологія машинобудування та Металорізальні верстати та системи для всіх форм навчання Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Технологічна оснастка з напрямків підготовки 6.050502 Інженерна механіка та 6.050503...»

«УДК 911.3 Людмила Нємець, Євгенія Телебєнєва ОСНОВНІ ЕТАПИ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ В роботі розглянуто історичний розвиток промисловості Харківського регіону, визначені загальні положення щодо особливостей промислового розвитку Харківської області, показано поетапний розвиток підприємств промисловості, розглянуті основні промислові підприємства Харківської області, історія заснування та їх сучасний економічний стан. Розглянуто автореферат захищеної...»

«УДК 628.84(09) БРАТУТА УШЕНКО Едуард Георгійович, Поліна Анатоліївна, д-р техн. наук, проф. НТУ «ХПІ» аспірантка НТУ «ХПІ» (м. Харків) (м. Харків) ЕВОЛЮЦІЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СЕРІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ КОНДИЦІОНЕРІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ У даній статті проведено аналіз літературних джерел стосовно питання розвитку та вдосконалення серій центральних кондиціонерів Харківського заводу “Кондиціонер”. В данной статье проведен анализ литературных источников относительно вопроса развития и...»

«Наукові записки. Серія “Філологічна” УДК 81’221.2 + 811.11’322 Новак В. Р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ В КОМУНІКАЦІЇ «ЛЮДИНА-КОМП’ЮТЕР» У статті висвітлено сучасні розвідки в галузі людино-машинної взаємодії, зокрема функціонування мультимодальних інтерфейсів користувача. Розглянуто кінетичний компонент невербальної комунікації як центральний в сфері створення нового покоління інтерфейсів. Наведено...»

«О. В. ШКОЛЬНА докторант Львівської національної академії мистецтв, кандидат мистецтвознавства ВИРОБИ САНТЕХНІЧНОГО ФАРФОРУ-ФАЯНСУ УКРАЇНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ ст. У СВІТЛІ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ГІГІЄНІЧНОЇ КЕРАМІКИ ТА ЇЇ ТИПОЛОГІЇ Постановка проблеми. Написаної історії власної санкераміки, санфаянсу, санфарфору ми не маємо. В жодному виші дисципліна не викладається, оскільки немає методичних посібників, підручників і зведеної історії підприємств з асортиментом випуску, не розроблена типологія...»

«Державна архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Галузевий центр науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства Вип. 1 (23) І–ІІ квартал 2015 р. Київ Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Вип. 1 (23) / Держ. архів. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів....»

«0 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Тернопільському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Пасічник Роман Мирославович, Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики.Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Бомба Андрій Ярославович, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри інформатики і прикладної...»

«43 № 12/ 2008 ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ НА СЛОБОЖАНЩИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. Качемцева Л. В., кандидат архітектури, доцент Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури Анотація. В статті розглядається діяльність з вивчення та охорони пам’яток архітектури на Слобожанщині в другій половині XIX – на початку XX ст. Ключеві слова: вивчення та охорона, пам’ятка архітектури, Слобожанщина. Аннотация. Качемцева Л. В. Изучение и охрана...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет Львівська політехніка ІВАНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ УДК 004.896; 004.932 СУПРОВІД ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У ВІДЕОПОТОКАХ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті «Львівська політехніка» Міністерство освіти і науки України Науковий керівник: доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»