WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 51 |

«Науково-виробничий збірник заснований у 2003 р. ХАРКІВ – 2015 - KHARKIV Редакційна колегія: Editorial Board: В. В. Кириченко (головний редактор), V. V. Kyrychenko (editor-in-chief), ...»

-- [ Страница 18 ] --

Вклад природних процесів у зменшення радіонуклідного забруднення території Полісся незначний. Тому актуальним завданням є знаходження та застосування заходів, спрямованих на зменшення радіаційного навантаження на населення. Нині потреба у таких заходах для найбільш критичних населених пунктів не забезпечена. Основна проблема вбачається у тому, що ґрунти Полісся здебільшого недостатньо забезпечені поживними речовинами, зокрема калієм, причому дуже кислі ґрунти з рН5 становлять близько 9 % забруднених угідь. За таких обставин коефіцієнти переходу радіонуклідів із ґрунту в рослинницьку продукцію значні. Отже, радіаційне навантаження на населення у Поліссі визначається радіоекологічною ситуацією в деяких, критичних екосистемах. Для цього регіону це, насамперед, природні кормові угіддя-випаси та сіножаті, а також лісові екосистеми, які здатні формувати значні дозові навантаження внаслідок використання забруднених радіонуклідами лісових продуктів: грибів, ягід, дичини. Все це призводить до значного розкиду у значеннях умісту радіонуклідів і в організмі людини. Радіоекологічна ситуація у Поліссі характеризується значними невизначеностями, зокрема в оцінюванні ступеня ризику проживання населення на радіоактивно забруднених територіях. Близько 30–40 % населення має радіаційне навантаження більше за середні значення зазначені у довідниках з паспортизації населених пунктів. Важливими причинами цього на території Полісся є неоднорідність забруднення ґрунту та строкатість його фізико-хімічних властивостей. При великих значеннях коефіцієнтів переходу радіонуклідів із фунту в рослини, невеликі флуктуації в їх абсолютній величині призводять до значних флуктуацій у забрудненості сільськогосподарської продукції, а відтак і в дозовому навантаженні на населення. Однією з причин широкого розподілу радіаційного навантаження серед населення є використання населенням саме критичних екосистем. До значного розкиду у значеннях умісту радіонуклідів в організмі людини призводять також невизначеності структури раціону харчування.

Для території Українського Полісся характерним є механізм горизонтального переносу радіоактивного забруднення, зумовлений антропогенною діяльністю – перенос радіоактивності з використовуваних урочищ на присадибні ділянки («сіно–гній») та з лісу за схемою «дрова–попіл–добрива». Ці процеси переносу радіоактивності можуть призвести до погіршення радіоекологічної ситуації на присадибних ділянках, а тому вимагають при розробці математичних моделей ландшафтного підходу, тобто врахування взаємодії населення не тільки з агро-, а й з лісовою та прісноводною екосистемами. Механізм переносу радіоактивного забруднення на присадибні ділянки призводить до просторового перерозподілу активності й, відповідно, до збільшення забруднення продукції приватного сектору, що, у свою чергу, призводить до виникнення невизначеностей щодо вмісту радіонуклідів в організмі людини та значного розповсюдження його серед населення. Оцінка внеску в радіологічну ситуацію різних контрзаходів дає змогу виділити найефективніші – забезпечення дітей шкільного та дошкільного віку «чистим» харчуванням, що в результаті знижує очікувану паспортну дозу в 3–40 разів, і залуження та кореневе поліпшення дає змогу заготовити чисті корми.

Методика та вихідний матеріал. Польові досліди з вивчення спільного впливу біологічних і хімічних добрив на зменшення інтенсивності міграції радіонуклідів у системі ґрунт-рослина проводили в приватному господарстві співробітниками Поліського філіалу ННЦ «Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовького» (Волинська обл., Маневицький р-н., с. Серхів) та на стаціонарних ділянках дослідної станції відродження земель радіаційної зони Інституту сільського господарства Полісся (Житомирська обл., Коростенський р-н., с. Грозіно). Ґрунти дослідного поля – болотні зв’язнопіщані з такою агрохімічною характеристикою: рН (сольове) – 4,3; азот, що легко гідролізується – 10 мг/кг ґрунту (за Тюріним і Кононовою); Р2О5 (за Кірсановим) – 12 мг/кг ґрунту; К2О (за Кірсановим) – 12 мг/кг ґрунту; гумус – 1,2 % (за Тюріним). Щільність забруднення ґрунту 137Сs – 93,61 кБк/м2. Польові досліди з вивчення здатності нових сортів тритикале нагромаджувати в біомасі цезій-137 при вирощуванні на радіонуклідно забрудненій території започатковані на стаціонарних ділянках Інституту сільського господарства Полісся УААН (Житомирська обл., Коростенський р-н., с. Грозіно). Схема досліду включала 6 варіантів. Як контрольні варіанти в досліді використовувалися такі культури: озима пшениця сорту Поліська 90, жито озиме сорту Боротьба та озиме тритикале – сорти АДМ 11, АД 3/5. Інші варіанти: нові сорти тритикалеозимого: Славетне, Славетне поліпшене, Вівате Носівське, Пшеничне, Чаян, Чорноостисте, Зерноукісне та ДАУ 5. Повторність досліду шестиразова, розміщення варіантів – рендомізоване. Загальна площа дослідної ділянки – 30 м2, облікова – 25 м2. Технологія вирощування – загальноприйнята для даної території. Ґрунти дослідного поля – дерновосередньопідзолисті супіщані з такою агрохімічною характеристикою: рН – 4,3; загальний азот – 3,4 %; Р2О5 (за Чиріковим) – 19,0 мг/кг ґрунту; К2О (за Чиріковим) – 46,0 мг/кг ґрунту;

гумус – 1,8 % (за Тюріним). Щільність забруднення ґрунту 137Cs – 137,2 кБк/м2. Відбір проб ґрунту проводили згідно з ГОСТ 28168–89 [6]. Питому активність проб рослин і ґрунту за Cs визначали на гамма-спектрометрі АМА–03 Ф4 та СЕГ–05 за загальноприйнятою методикою [7]. Попередниками тритикале були однорічні злаково-бобові травосумішки та кукурудза на зелений корм. Технологія вирощування – загальноприйнята для даної території.

Визначення параметрів якісного складу зерна проводили методом корелятивної інфрачервоної спектроскопії у ближній ІЧ-області спектру за допомогою аналізатора NIR-4500. Математично-статистичне обрахування даних проводили за Доспєховим [8].

Результати досліджень. Результати спектрометричного аналізу бульб картоплі показали, що внесення органічних і мінеральних добрив у поєднанні з мікробними препаратами позитивно впливає на зменшення питомої активності продукції за 137Сs від 86,7 до 37–32,3 Бк/кг, тобто на 42,5–37,1 %. При цьому коефіцієнт переходу радіоцезію в продукцію знижувався в 2,3–2,7 раза (рис. 1).

Застосування органічних і мінеральних добрив у поєднанні з мікробними препаратами на посівах буряків столових також забезпечувало зростання урожайності коренеплодів у 3,7–4,8 раза порівняно з контролем. При цьому показники питомої активності коренеплодів за 137Cs знижуються від 74,6 до 32,0–26,0 Бк/кг (ДР-2006 для коренеплодів буряків – 40 Бк/кг [9]), коефіцієнт переходу радіо цезію – в 2,3–2,9 раза (рис. 2).

Отже, спільне використання органічних і половинної норми мінеральних добрив, мікробних препаратів на посівах картоплі та буряків столових забезпечує зростання урожайності та зниження радіонуклідного забруднення урожаю, і за своєю ефективністю прирівнюється до використання повної дози мінеральних добрив [10].

Проведення контрзаходів на дерново-середньопідзолистих супіщаних ґрунтах Дослідної станції відродження земель радіаційної зони (перезалуження, внесення сорбентів, добрив, вапнування) забезпечує зниження питомої активності рослинницької продукції за Cs. Після проведення вапнування коефіцієнт переходу радіоцезію в рослини, залежно від щільності забруднення, знижувався – в 1,4–2,5, а 20 на торфово-болотних – в 3–10 разів. Зокрема, перераховані заходи дали змогу збільшити продуктивність сільськогосподарських культур на 10–20 %.

Рис. 1.

Вплив органо-мінеральних добрив і мікробних препаратів на урожайність бульб картоплі та зменшення радіонуклідного забруднення продукції:

1– контроль (без добрив); 2 – гній 30 т/га + N90P60K120; 3– гній 30 т/га + N45P30K60+ Агат-25К;

4– гній 30 т/га + N45P30K60+ Діазофіт; 5 – гній 30 т/га+ N45P30K60+ Байкал ЕМ-1-У;

6 – сидерат30 т/га + N90P60K120; - - урожайність бульб картоплі, ц/га;

-– питома активність бульб картоплі за цезієм-137, Бк/кг; – коефіцієнт переходу (Волинська обл., Маневицький р-н., с. Серхів) Ефективність від застосування мінеральних добрив коливається за роками порізному. Спостерігається строкатість щодо забруднення рослинницької продукції з тієї самої ділянки, що свідчить про вплив біотичних і абіотичних чинників на коефіцієнт накопичення радіо цезію в системі «ґрунт-рослина».

Рис. 2.

Вплив органо-мінеральних добрив і мікробних препаратів на урожайність коренеплодів буряку столового та зменшення радіонуклідного забруднення продукції:

1– контроль (без добрив); 2 – гній 30 т/га + N90P60K120; 3 – гній 30 т/га + N45P30K60 + Агат-25К;

4– гній 30 т/га + N45P30К60 + Діазофіт; 5 – гній 30 т/га + N45P30K60+ Байкал ЕМ-1-У;

6 – сидерат 30 т/га + N90P60K60; -– урожайність коренеплодів, ц/га; -- – питома активність коренеплодів за цезієм-137, Бк/кг; – коефіцієнт переходу (Волинська обл., Маневицький р-н., с. Серхів) На посівах люпину спільне використання мінеральних і різних видів фосфорних добрив, залежно від варіанта досліду, більш вірогідно впливало не на зменшення, а на збільшення питомої активності зеленої маси за 137Cs. Зменшення питомої активності зеленої маси за 137Cs спостерігали лише у варіантах спільного застосування половинної дози мінеральних добрив із фосфоритним борошном і зернистими фосфоритами (рис. 3).

Рис. 3. Вплив мінеральних добрив зменшення радіонуклідного забруднення продукції люпину: 1 – контроль (без добрив); 2 – N60K60; 3– N60P60K60 + суперфосфат;

4– N60P60K60+ фосфоритне борошно; 5– N60K60P60 + зернисті фосфорити;

6 – N60P60K60+ фосфоркарбонати; 7 – N60K60P60 + фосфоритне борошно;

8 – N120P60K120 + зернисті фосфорити; 9 – Nl20P60K120 + фосфоркарбонати;

– питома активність ґрунту за цезієм-137, Бк/кг; -- – питома активність зеленої маси люпину за це-зієм-137, Бк/кг; -– коефіцієнт переходу (Житомирська обл., Коростенський р-н., с. Грозіно).

Проте на посівах вико-вівсяної сумішки використання повного мінерального добрива спільно з різними видами фосфорних забезпечувало зменшення питомої активності продукції за 137Cs, при цьому в 1,1–1,5 раза зростала питома активність ґрунту порівняно з контролем (рис. 4).

Рис. 4.

Вплив мінеральних добрив зменшення радіонуклідного забруднення продукції вико-вівса:

1– контроль (без добрив); 2– N60K60; 3– N60Р60К60 + суперфосфат;

4 – N60P60K60 + фосфоритне борошно; 5– N60Р60К60 + зернисті фосфорити;

6 – N60Р60К60 + фосфоркарбонати; 7– N60P60K60 + фосфоритне борошно;

8– N120P60K120+ зернисті фосфорити; 9 – N120P60K120 + фосфоркарбонати;

– питома активність ґрунту за цезієм-137, Бк/кг; -- – питома активність зеленої маси люпину за цезієм-137, Бк/кг; -– коефіцієнт переходу (Житомирська обл., Коростенський р-н., с. Грозіно) Тобто, використання фосфорних добрив на фоні повного мінерального добрива забезпечує «блокування» радіо-цезію в ґрунті та зменшення переходу в рослинницьку продукцію [3, 11, 12]. В умовах Житомирського Полісся України на посівах люпину білого сорту Гігант білий сумісне використання мінеральних і різних видів фосфорних добрив, залежно від варіанта досліду, більш вірогідно впливало на коливання показників питомої активності зеленої маси за 137Cs. (рис. 5). Зменшення питомої активності зеленої маси за Cs спостерігається лише на варіантах сумісного використання азотно-калійних добрив у дозі N60К60 із фосфоркарбонатами та зернистими фосфоритами.

Рис. 5.

Вплив систем удобрення на питому активність за радіоцезієм та урожайність зеленої маси люпину білого сорту Гігант білий:

1 –контроль (без добрив); 2 –N60К60; 3 –N60К60+ суперфосфат простий гранульований;

4 – N60К60+ фосфоритне борошно; 5 – N60К60+ зернисті фосфорити;Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 51 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ «ЗАТВЕРДЖУЮ» Директор АДІ ДВНЗ «ДонНТУ» М. М. Чальцев 28.03.2012 р. Кафедра «Прикладна математика та інформатика» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030601 – «МЕНЕДЖМЕНТ» УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ) 22/14-2012-11 «РЕКОМЕНДОВАНО» «РЕКОМЕНДОВАНО»...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА Швець Олександр Вікторович УДК 657.421.1: 338.26 МЕХАНІЗМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ АКТИВАМИ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ На правах рукопису ОРЛОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 621.391.8 МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖ (SDN) 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Науковий керівник – КРЮЧКОВА ЛАРИСА ПЕТРІВНА кандидат технічних наук, доцент Київ-2015 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ПЕРСПЕКТИВНИХ...»

«УДК 658:005.922.1:33 Білошкурська Н.В., викладач кафедри економіки та менеджменту Білошкурський М.В., к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет» ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ Постановка проблеми. Ринкова система господарювання не лише сприяє розвиткові підприємництва в Україні, а й ставить певні вимоги до діяльності підприємницьких структур. Посилюється вплив зовнішнього середовища на рівень відповідальності керівників...»

«Б. М. Терешук, В. К. Загорний, В. М. Гащак, P. М. Лешук н Б.М. Терещук, В.К. Загорний, В.М. Гащ ак, P.M. Лещ ук (для хлопців) Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано М іністерством освіти і науки, молоді та спорту України київ «ГЕНЕЗА» УДК 6 2 -0 2 8.3 1 -0 5 5.1 5 (0 7 5.3 ) ББК 30я721 Т78 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (н аказ МОНмолодьспорту України від 04.01.2013 р. № 10) Видано за рахунок державних коштів. Продаж...»

«УДК 331:338.26 Шевченко І. Ю. аспірант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У статті визначено основні методичні аспекти розроблення державної цільової програми розвитку трудового потенціалу: типові етапи її розроблення та стандартна структура програми. Проаналізовано відповідність проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України...»

«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ КУХАРЕЦЬ САВЕЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 631.371: 620.92 МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ АВТОНОМНОСТІ АГРОЕКОСИСТЕМ 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і...»

«Економічні науки УДК 330.322 І. Ю. ЄПІФАНОВА Вінницький національний технічний університет ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В статті розглянуто перспективи розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах фінансової кризи та визначено необхідність зростання ролі інноваційної діяльності. In article prospects of development of investment activity of the domestic enterprises in the conditions of financial crisis are considered and necessity of...»

«№ 1 (27)’2012 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УДК 351/354 + 346.62 Бєлкін Леонід Михайлович – правозахисник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Актуальні проблеми удосконалення законодавства України про державні закупівлі в контексті зниження корупційної складової при їх здійсненні Слон – це миша, виготовлена за урядовим замовленням Р. Хайнлайн, американський письменник Проаналізовано практику застосування норм законодавства України щодо раціонального...»

«Як забезпечити дотримання авторських прав на комп’ютерні програми Mіcrosoft ® ПоСІБНИК длЯ ПІдПрИЄМСТВ Малого Та СЕрЕдНЬого БІзНЕСу Мета цього видання –– надати інформацію про основні принципи охорони та захисту авторського права на комп’ютерні програми Mіcrosoft® в україні, висвітлити комплекс ризиків, які виникають внаслідок використання на підприємствах малого та середнього бізнесу неліцензійних програмних продуктів, а також дати рекомендації щодо забезпечення дотримання цих прав та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»