WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ВИКОРИСТАННЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ У статті розглядається досвід використання фольклорної ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 378.147: 398

Гречановська О.В.

ВИКОРИСТАННЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ

У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

У статті розглядається досвід використання фольклорної української пісенної

творчості під час лекцій з культурологічних дисциплін.

Ключові слова: фольклор, музика, культурологічні дисципліни, лекції-концерти.

Постановка проблеми. Вимоги до фахівців сьогодні з кожним днем зростають та ринок праці вимагає більш конкурентоспроможних випускників ВНЗ. Євроінтеграція спонукає майбутніх фахівців не лише освоювати професійні знання, а й поглиблювати та розвивати свої культурологічні знання, які нададуть змогу майбутнім професіоналам орієнтуватися в полікультурному просторі. Але чи не варто нам замислитися над тим, що в гонитві за загальними культурологічними, гуманітарними знаннями, які інколи зорієнтовані студентом на закордону культуру, чи культурологічну проблему яка йому актуальна в даний момент, він несвідомо втрачає свою національну ідентифікацію? Чи не приходить момент, коли українцю не зручно сказати, що він українець?

Особливо такі моменти зустрічаються сьогодні у молоді, яка серед різноманітних впливів масової культури, контркультури, Інтернету, засобів масової інформації, телебачення і т.п. не може вірно для себе обирати інформацію та напрям розвитку. Вирішення даної проблеми лягає на плечі вищих навчальних закладів і значну увагу до цієї проблеми, на нашу дамку, мають звертати ВНЗ технічного спрямування, адже викладанню гуманітарних предметів в них виділяється не занадто багато годин, які з кожним роком все більше зазнають скорочення. Культурологічні знання є особлива та окрема сфера знань, тому подання матеріалу "не для культурологів" вимагає ретельної підготовки та правильного вибору. Теоретичний матеріал, який подається під час викладання культурологічних дисциплін, не дає можливості студентам правильно оцінити важливість цих знань. На нашу думку, теоретичний матеріал має підкріплятися і практичними знаннями. Звичайно, що студенту, який прийшов навчатися в технічний вищий навчальний заклад буде важко опановувати культурологічні дисципліни, якщо викладення матеріалу буде проходити традиційно, тому ми пропонуємо розглядати деякі культурологічні теми через призму фольклору, наприклад української пісенної творчості.

Аналіз актуальних досліджень. Музика є одним із основних видів мистецтва, за допомогою якого має формуватись культурологічна компетентність студентів та через призму якого можна знайомити їх із зразками вітчизняного та світового мистецтва. Вибір цього виду мистецтва не випадковий, адже це той вид мистецтва, з яким студенти знайомі, навіть якщо культурологічні знання елементарні.

Якщо композитор чи виконавець, зазначає Розін В., обдаровують нас чистим золотом, створюючи захоплюючі, ідеальні або просто цікаві звукові світи, примушуючи нас переживати, то культуролог може запропонувати лише скромну монету – осмислення та розуміння музики. Сучасну культурологію музика цікавить менше, ніж людина, релігія, наука, техніка, мистецтво та багато іншого. В той же час музика відіграє в житті сучасної людини колосальну роль [1, с. 423].

У підручнику Борєва Ю. зазначено, що музика виникла на найнижчих східцях суспільного розвитку та виконувала тоді переважно утилітарну роль: спочатку ритуально-сугестивну, а пізніше наспів, повторюючи ритм робочих рухів, полегшував та сприяв праці; ритм слугував поєднанню людей в спільному процесі. Музика закріпляє та розвиває функцію звукового спілкування, пов’язану з людською мовою. Автор наводить приклад, що О. Шпенглег вважав музику найвищою формою людського пізнання. З сучасної точки зору, музика – відображення реальної дійсності в емоційних переживаннях та розфарбованих почуттями ідеях, які виражаються через звуки особливого роду, в основі яких лежать узагальнені інтонації людської мови [2, с. 297].

На думку Бокань В., музика – це відображення реальності в емоційно-ритмічному відтворенні почуттів та ідей, що виражаються через звуки певного ряду, в основі яких лежать узагальнені інтонації людської мови. Таким чином, на базі виробничого процесу витворювався мистецький, який фіксував ту чи іншу подію, що вразила людину і мала залишитися в її пам’яті. Відображення реальності у творах мистецтва пройшло довгий історичний шлях від примітивних форм до досконалих, людина використовувала новітні для свого часу технічні досягнення [3, с. 82].

Відомий вчений, музикознавець і композитор Астаф’єв Б. писав: "Музика – мистецтво, тобто певне явище у світі, створене людиною, а не наукова дисципліна, яку вивчають, якої навчаються... Але якщо музику не вивчають заради знань, то їй навчають. Навчають грати на роялі, скрипці, балалайці. Це так. Та це можна робити і не робити... Але спостерігати її і спостерігаючи звикати, робити висновки й узагальнення – це інша справа. Спостерігати мистецтво – це, насамперед, вміти сприймати його... Що сприймання музики може привести до художньої оцінки і до підвищення рівня смаку – у цьому немає сумніву" [4, с. 81].

Музичне мистецтво, як зазначають вчені, володіє своїми досить своєрідними художніми засобами:

воно базується на змінах різного роду звучання, а тому постає достатньо абстрактним щодо змісту, який воно несе та виражає. Суттєва особливість музики полягає в тому, що вона намагається передати не якісь явища, що існують поза або перед людиною, а динаміку змін людського почуття. Динамічна природа музики є найбільш адекватною психічним процесам людини, тому музика чинить надзвичайно сильний вплив на людину, і це частково пояснюється ще й тим, що в такому впливі окремо не виділяються воля, мислення, емоції та почуття: все це присутнє разом та в злитті [5, с. 211].

Мета статті – показати використання фольклорної української пісенної творчості підчас проведення лекції-концерту та її вплив на свідомість студентів.

Виклад основного матеріалу. Для досягнення кращих результатів у процесі навчання культурологічних дисциплін студентів нам вважається вдалим корелятивне поєднання традиційних та інноваційних форм навчання, наприклад, лекцій-концертів. До того ж, серед усіх видів мистецтва музика є найбільш доступною та популярною серед молоді.

Крім того, наші дослідження показують, що найбільший відсоток студентів бажають, щоб лекції-концерти були присвячені саме музиці (35%). Про це свідчать результати опитування студентів першого курсу Вінницького національного технічного університету (рис. 1).

–  –  –

Дійсно, цей вид мистецтва присутній за будь-якої події в житті людини, від народження до смерті, тому через музичні засоби студенти краще сприймають та поновлюють культурологічні знання.

Психологи виділяють різноманітні вияви почуттів: любов, віра, співчуття, ненависть, гордість, патріотизм, заздрощі, ревнощі, егоїзм, марнослів’я та ін. Почуття – наріжний камінь формування переконань. Поетична творчість є могутнім засобом формування морально-духовних цінностей людини. А особливо, коли поезія підсилюється музикою. Невипадково значну частину фольклорного жанру становить поетична творчість: поеми, балади, пісні, коломийки, думи, хороводи та ін. [6, с. 297].

Українська народна пісня – є однією з важливих ланок, що до сьогоднішнього дня поєднує минуле і сучасне та надає можливість відчути свою індивідуальність серед інших народів. Народна пісня здатна торкатися різноманітних струн душі, будити народну пам’ять. Пісенна творчість українців охоплює всі аспекти життя народу, чим і є цінна для викладення культурологічного, історичного матеріалу.

Звернувши увагу студентів на текст із посібника [7, с. 15]: "кожному жанрові народної творчості властива своєрідна форма виконання: думи – виконуються речитативом під музику, пісні – співаються однією особою чи хором, веснянки – у формі хороводу, де спів супроводжується певними рухами, потішки чи ігри вимагають від виконавців певних дій. Є низка обрядів, для здійснення яких необхідні ще й різні предмети (свічки, дзеркала, вода, зерно, тощо). У таких випадках текст, музика, танцювальні рухи, дії та допоміжні предмети становлять з текстом єдине ціле, і народний твір не може розглядатися тільки у словесній формі, відірвано від допоміжних елементів. У своєрідній розмитості жанрів, а також поєднанні у них елементів інших видів мистецтв (музики, драми і т. д.) виявляється синкретизм фольклору. Синкретизм

– (гр. synkretismos – об’єднання) – у первісному мистецтві – поєднання різнорідних елементів (танцю, співу, музики, слова, жестів і т. д.) у єдиному вираженні. Так, наприклад, загальновідома гаївка "Подоляночка" може сприйматись і як драматична сценка, і як гра, і як пісня, що супроводжується рухами", ми підкреслюємо, що народна пісня має особливість – імпровізацію. Одна і та ж пісня в різних регіонах може звучати по різному (відповідно діалекту), але при цьому не змінюється ідея твору. Для наступної лекції ми пропонуємо студентам підготувати інформацію щодо фольклору їх рідного села, міста. Лекція відбувається у формі презентації та обговорення кожного виступу.

Для кращого засвоєння тем, наприклад, під час занять з історії української культури, ми використовуємо лекції-концерти. Такі лекції є не лише викладенням теоретичного матеріалу або показу концерту. Це є вдале поєднання культурологічного теоретичного матеріалу з практичним показом, виконанням музичних творів відповідної тематики та творчими завданнями. Лектор під час заняття не виступає в якості ведучого концерту, тобто не пов’язує музичні номери за допомогою розважальних текстів, а подає необхідну тематичну інформацію для конспектування. Наприклад, козацькі пісні поєднуються з темою про Козацьку добу (ХV-ХVІІ ст.), адже, саме козацтво того часу (протягом 150-ти років) було носієм нового художнього смаку, виступало творцем художніх цінностей, де серед портретів, ікон, козацьких соборів збереглися козацькі думи, пісні, поеми, козацький танок. Козаки мали власне творче середовище, завдяки якому ми маємо більше інформації про їх життя, побут, одяг і т.д.

Теоретичний матеріал підкріплюється відеороликами, піснями, читанням балад. Студенти виступають активними учасниками заняття, а не лише слухачами, кожен з них має прийняти участь в дискусії щодо історії виникнення того чи іншого твору, тому повинен підготуватись до лекції самостійно, а саме, відшукати та опрацювати інформаційний матеріал (пісні, балади, поеми і т.д.).

Висновки. Отже, такий вид мистецтва, як музика, народна пісенна творчість є необхідною при формуванні культурологічних знань у студентів ВНЗ. Вона виступає в якості зв’язку культур різних епох, переосмислення та переоцінка певних поглядів на життя, розвитку креативного погляду в професійному напрямі. Ознайомлення студентів з народним мистецтвом дає коротку інформацію, яка несе в собі відповідний рівень знань, поглиблюючи вже набуті раніше гуманітарні знання.

Використані джерела

1. Розин В. М. Культурология : учебник / Розин В. М. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Гардарики, 2003. – 462 с.

2. Борев Ю. Б. Эстетика / Борев Ю. Б. – [4-е изд., доп.]. – М. : Политиздат, 1988. – 496 с.

3. Бокань В. Культурологія : навч. посіб. / Бокань В. – [3-тє вид., стереотип.]. – К. : МАУП, 2004. – 136 с.

4. Михайличенко О. В. Освітньо-педагогічні аспекти розвитку української музичної культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / Михайличенко О. В. – Суми : Видавничо-виробниче підприємство "Мрія-1" ТОВ, 2005. – 292 с.

5. Етика та естетика : Навчальний посібник / [Петрушенко В.Л., Савельєв В.П., Сурмай І.М., та ін.] за ред.

В. Л. Петрушенка. – Львів : Видавництво "Новий світ – 2000", 2008, – 304 с. ISBN 978-966-418-072-3.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 378.148.31:316.77 “ТЕОРІЯ КОМУНІКАЦІЇ” В КОМПЛЕКСІ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ Н.Р. Барабанова Порівнюються погляди вчених, методистів та викладачів-практиків на проблему формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх документознавців. Це дає можливість підтвердити доцільність і значущість введення розробленої автором навчальної програми дисципліни “Теорії комунікації” до переліку навчальних програм, що необхідні для вирішення цієї проблеми....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО БЕЗРУЧКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 658.011.4 : 338.12 УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Кременчук 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана у...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ КРУПА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ УДК 621.9 МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ З АСИМЕТРИЧНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ЛЕЗ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ГЛИБОКИХ ОТВОРІВ ЦИЛІНДРІВ 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Тернопіль – 2015 Дисертація на правах рукопису Робота виконана на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ БОЙЧЕНКО ЕЛІНА БОРИСІВНА УДК 332.133.23 ДІАГНОСТИКА ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ Спеціальність 08.00.05 розвиток продуктивних сил і регіональна економіка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Сєвєродонецьк – 2016 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м....»

«Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. 29, Київ, 2014 возникновения фотографического мышления как эстетического феномена. Этот феномен заключается в специфике художественно-образного отображения действительности и мироощущения человека. Анализ такого способа мышления дает возможность показать изменения в выборе темы, выражении образа, передаче динамики пространства, впечатлении и мировосприятии автора. Ключевые слова: фотография, художественное произведение, Бруно Шульц,...»

«Цапів Я., Гонта О. Б. – гр. КТм-51 Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ВИПАРОВУВАННЯ СОКІВ В БАГАТОКОРПУСНИХ ВИПАРНИХ АПАРАТАХ Науковий керівник к.т.н. доц. Курко А.М. АВТОРЕФЕРАТ Магістерської роботи ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний досвід показує, що подальший розвиток харчової промисловості є неможливим без удосконалення існуючих підприємств і збільшення...»

«31 Дослідження за актуальними проблемами інженерно-технічного забезпечення АПК УДК 631.588:631.17.001.4 Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ, директор, Новохацький М., канд. с.-г. наук, зав. відділу (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), Кожушко М., директор, Думич В., зав. лабораторії, Журба Г., мол. наук. співроб. (Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) На шляху до створення плантацій енергетичних к ул ьт у р Обґрунтовано необхідність створення енергетичних плантацій та наведено...»

«УДК 338.1:334.728 (477.83) ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ: СТАН, ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ О. Ківало, аспірант Львівський національний аграрний університет Ключові слова: Львівщина, багатоукладність аграрної сфери, ефективність, сільськогосподарські підприємства, особисті господарства населення, перспективи розвитку. Розглядаються об’єктивні причини створення різноукладної економіки в сільському господарстві. Аналізується динаміка...»

«Керування живленням Посібник користувача © Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows і Windows Vista є товарними знаками чи зареєстрованими товарними знаками компанії Microsoft Corporation у США і/або інших країнах. Відомості, які містяться в цьому документі, можуть бути змінені. Єдині гарантії на вироби та послуги HP викладені у недвозначних гарантійних заявах, які супроводжують такі вироби та послуги. Будь-яка інформація у даному документі не може тлумачитися як предмет...»

«Лекція 30 Розділ 5. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПОВІРКИ ЦИФРОВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ В області проектування аналогових засобів вимірювання, серійне виробництво яких було розпочато на початку нинішнього століття, накопичений великий досвід, викладений в цілому ряді монографій і підручників як у вітчизняній, так і в іноземній літературі [17, 37, 46, 49, 51]. Серійне виробництво цифрових вимірювальних приладів було розпочато наприкінці 50-х років. В області проектування ЦВП, заснованої на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»