WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 656.025.4 Н. В. Халіпова, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби України І. Ю. Леснікова, кандидат технічних наук, ...»

Halipova, Lesnikova, Bezrukova Стр. 1 из 5

УДК 656.025.4

Н. В. Халіпова, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри

транспортних систем та технологій Академії митної служби України

І. Ю. Леснікова, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри

транспортних систем та технологій Академії митної служби України

А. В. Безрукова, менеджер з логістики

ТОВ “Пріста Ойл-Україна”

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРЕНД-СЕЗОННИХ ПРОЦЕСІВ

ПІД ЧАС АНАЛІЗУ ВАНТАЖОПОТОКІВ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У статті подано модель аналізу тренд-сезонних часових рядів. Досліджено сезонні коливання вантажопотоку під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності та визначено вплив сезонності на економічні процеси на прикладі перевалки нафтопродуктів.

В статье представлена модель анализа тренд-сезонных часовых рядов. Исследованы сезонные колебания грузопотока при внешнеэкономической деятельности, на примере перевалки нефтепродуктов определено влияние сезонности на экономические процессы.

In the article the model of analysis of trend-seasonal time series is presented. The seasonal fluctuations of cargo traffic in foreign economic activity are examined and the influence of seasonality on economic processes by the example of transshipment of petroleum product is determined.

Ключові слова. Обсяги вантажообігу в зовнішньоекономічній діяльності, тренд-сезонні процеси, часові ряди.

Вступ. Вплив сезонності на економіку виявляється в аритмії виробничих процесів. Для вдосконалення технологічних процесів у транспортних системах та підвищення ефективності їх функціонування у зовнішньоекономічній діяльності потрібно враховувати нерівномірність розподілу обсягів вантажообігу протягом року. Вміння вимірювати й аналізувати зміни вантажопотоку дозволяє прогнозувати і цілеспрямовано впливати на розвиток процесів, залежних від сезонних коливань [1–4].

Часовий ряд економічних показників можна розкласти на чотири структурних елементи:

• тренд Ut, t = 1, 2,..., n;

• сезонна компонента Vt, t = 1, 2,..., n;

• циклічна компонента Сt, t = 1, 2,..., n;

• випадкова компонента t,.. t = l, 2,..., n.

Під трендом розуміється стійка систематична зміна процесу протягом тривалого часу.

У часових рядах економічних процесів можуть мати місце більш-менш регулярні коливання. Якщо коливання мають строго періодичний або близький до нього характер і завершуються протягом одного року, то їх називають сезонними.

Алгоритм, що визначає сукупність і послідовність питань, які необхідно вирішити при повному дослідженні сезонного часового ряду, наведено на рис. 1.

© Н. В. Халіпова, І. Ю. Леснікова, А. В. Безрукова, 2009 Рис. 1. Схема дослідження тренд-сезонних часових рядів Постановка завдання. Аналіз сезонності полягає в дослідженні сезонних коливань вантажопотоку і вивченні зовнішнього циклічного механізму, який їх викликає.

Розглянемо тренд-сезонний часовий ряд що породжується адитивним випадковим процесом:

, (1) де Т – кількість рівнів спостереження.

–  –  –

Відносно Ut передбачається, що це гладка функція. Сезонна компонента Vt має період То, тобто Vt+T0 = Vt (для ряду місячних даних То = 12).

Беремо, що Т = m То, де То – кількість місяців року, m – кількість років, поданих у часовому ряді.

Зобразимо початкові дані тренд-сезонного часового ряду у вигляді матриці розміру [m T0].

У цьому випадку вираз (1) перепишеться з урахуванням уведення подвійної індексації:

(2) де Для дослідження сезонних коливань перш за все необхідно відфільтрувати з часового ряду сезонну компоненту і потім проаналізувати її динаміку.

У цій статті стоїть задача визначення наявності в часовому ряду тренду, а також сезонних коливань.

Виявлення наявності в часовому ряду сезонних коливань зводиться до перевірки на випадковість залишкового ряду.

–  –  –

У результаті розрахунку отримано такі значення: s = 47; d = – 37.

Третій етап полягає в перевірці гіпотез: чи можна вважати випадковими відхилення величини s від величини µ – математичного сподівання величини s для ряду, в якому рівні розташовані випадковим чином, та є відхилення величини d від нуля.

Ця перевірка проводиться з використанням розрахункових значень t-критерію Стьюдента для середньої і для дисперсії:

де µ – математичне сподівання величини s, визначене для ряду, в якому рівні розташовані випадковим чином;

1 – середньоквадратичне відхилення для величини s;

2 – середньоквадратичне відхилення для величини d.

Отримано такі значення ts = 19,1855; td = 14,8505.

На четвертому етапі розрахункові значення ts і td порівнюються з табличним значенням t-критерію Стьюдента із заданим рівнем значущості t (при = 0,05 маємо tтабл = = 4,30256). Оскільки значення ts та td перевищують tтабл, робимо висновок про наявність у часовому ряді тренду.

Для вирівнювання емпіричного ряду застосуємо метод згладжування ковзною середньою Четверикова з періодом ковзання Т0. При цьому з (Т0 + 1) членів вихідного ряду перший і останній береться з половинною вагою Після згладжування T0/2 членів ряду з обох його кінців виключаються при подальшій стадії робіт.

Отримується попередня оцінка тренду і відхилення емпіричного ряду від вирівняного

–  –  –

З “нормованих” таким шляхом відхилень розраховується попередня середня сезонна хвиля (табл. 3):

(7)

–  –  –

При порівнянні значень коефіцієнтів сезонної хвилі, отриманих на першій і другій ітераціях, тобто значень Vj(1) і Vj(2), можна побачити, що вони мають близькі значення.

Виключення остаточної сезонної хвилі виконується після множення середньої сезонної хвилі на ki – коефіцієнт напруженості сезонної хвилі:

(10)

–  –  –

За допомогою коефіцієнта напруженості ki обчислюємо остаточні значення сезонної компоненти часового ряду (11)

–  –  –

Оцінимо рівень сезонності з використанням моделі зображення сезонного часового ряду (12) де – “річна” складова (тренд);

– постійна пропорційності для j-го місяця, що не змінюється з року в рік.

Оскільки постійна пропорційності безрозмірна і не міняється з року в рік, то її можна використовувати для визначення рівня сезонності в часовому ряду

–  –  –

Графічне зображення досліджуваної сезонної хвилі маємо на рис. 2.

Рис. 2. Сезонна хвиля обсягу перевалки вантажу Таким чином, аналіз даних обсягу перевалки на комплексі ТОВ “Пріста Ойл-Україна” виявляє сезонну складову зі зростанням обсягу перевалки в зимових місяцях і піком у весняних місяцях. Кількісну характеристику цієї сезонності дає сезонна хвиля у вигляді сукупності індексів сезонності (табл. 6).

Висновки. Застосований підхід системного аналізу сезонності здійснення зовнішньоекономічної діяльності дозволяє оцінювати сезонну складову при аналізі вантажопотоків та може використовуватися для вдосконалення планування роботи митних підрозділів під час митного контролю та оформлення вантажів і відповідно прогнозувати надходження до бюджету держави.

Література

1. Экономико-математические методы и прикладные модели [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В.

Федосеев, А. Н. Гармаш и др. ; под ред. В. В. Федосеева. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 391 с.

2. Коваленко А. В. Аналіз сезонної хвилі обсягу перевалки вантажів морським транспортом у міжнародному порту “О” [Текст] / А. В. Коваленко, А. В. Безрукова // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: ІІ міжнародна науково-практична конференція курсантів, студентів та молодих вчених, 27 березня 2009 р. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2009. – С. 215–216.

3. Хлобыст А. А. Особенности прогнозирования спроса на рынке продукции промышленного назначения [Текст] / А. А. Хлобыст // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И.

Герцена: Научный журнал. Аспирантские тетради. – 2007. – № 9 (28).

4. Агафонов А. М. Разработка прогнозных моделей погрузки лесных грузов [Текст] / А. М. Агафонов // Вестник ВНИИЖТ. – 2002.

http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_tekhn/2009_2/Halipova,%20Lesnikova,%... 14.01.2013Похожие работы:

«Дев’ята конференція ХУ ПС ім. І. Кожедуба, 17 – 18 квітня, 2013 року СЕКЦІЯ 9 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ Керівники секції: д.т.н. професор І.О. Романенко; д.т.н. професор полковник І.В. Рубан Секретар секції: к.т.н. О.В. Шитова СИСТЕМНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬК ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ І.О. Романенко, д.т.н, проф.; Т.О. Івахненко Військовий інститут телекомунікації та інформатизації Національного технічного університету...»

«Науковий вісник, 2008, вип. 18.7 сикологічну безпеку та походження. На сьогодні невелика кількість підприємств-виробників (серед них ВАТ Київський ювелірний завод) з власної ініціативи наносять подібне маркування. Не менш загрозливе становище навколо проблем надійності ювелірних сплавів із дорогоцінних металів. Надійність ювелірного виробу, як і безпечність також обумовлюється оптимальним поєднанням легуючих компонентів для забезпечення певної міцності, твердості, пластичності тощо. Такі...»

«Пристрої та системи радіозв’язку, радіолокації, радіонавігації тоту, а також забезпечити узгодження систем заміщення. Якщо для СЗ першого порядку С1 F1 log 2 N10, а для СЗ другого порядку С 2 F2 log 2 N 20, то вони будуть узгоджені при умові С1 С 2. Це означає, що виконується співвідношення N 20 N 10 m, де параметр m визначається з умови m T2 2 ln 2 N 20 / T1 ln 2 N10. Матеріали статті доповнюють існуючі дані про характеристики систем заміщення першого типу та переводять процедуру аналізу...»

«Приводи Посібник користувача © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows і Windows Vista є товарними знаками чи зареєстрованими товарними знаками компанії Microsoft Corporation у США і/або інших країнах. Відомості, що містяться у цьому документі, можуть бути змінені без попередження. Єдині гарантії на вироби та послуги HP викладені у недвозначних гарантійних заявах, які супроводжують такі вироби та послуги. Будь-яка інформація, що тут міститься, не може тлумачитися як...»

«ISSN 2076-2429 (print) 247 Праці Одеського політехнічного університету, 2013. Вип. 2(41) ISSN 2223-3814 (on line) В.С. Парненко, магістр, Нац. техн. ун-т України УДК 004.946 “Київ. політехн. ін-т” ВЕБ-ДИЗАЙН ЯК ФУНДАМЕНТ СУЧАСНОГО ВІРТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В.С. Парненко. Веб-дизайн як фундамент сучасного віртуального середовища. Розкрито поняття, функції та мета веб-дизайну. Досліджено історію виникнення веб-дизайну, яку виділено по етапах становлення. Визначено та охарактеризовано основні стадії...»

«Використання представленої системи відведення теплаконденсації холодильного агента дозволяє зменшити енергоспоживання холодильної системи внаслідок зниження тиску конденсації в жаркий період року на 10%. Останнє призводить і до зниження температури нагнітання агента в компресорі. Нижча температура кінця стискування покращує умови змащення компресорів, тим самим збільшуючи термін їхньої експлуатації. УДК 536.3 Плевако В.П., д-р техн. наук, проф., Куценко В.А., канд. техн. наук, доц., Педорич...»

«Шкуматов О. М. / Наукові праці ДонНТУ. Серія «Гірничо-геологічна». Вип. 13(178). 2011 р. С. 129–133 УДК 622.026.3:622.235:622.268.1 Використання статично-динамічного навантаження масиву при будівництві спряжень гірничих виробок Шкуматов О. М. Донецький національний технічний університет, Донецьк, Україна Надійшла до редакції 06.09.10, прийнята до друку 29.10.10. Анотація Запропоновано при будівництві гірничих виробок використовувати невибухове та вибухове руйнування масиву. Описані результати...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень АВЕРІХІНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 339.137.2:504(043.3/.5) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРОВИРОБНИКІВ 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Одеса – 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеському національному...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет радіоелектроніки ХОРОШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ УДК 004.415.25:519.234 МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДИНАМІЧНОГО ФОРМУВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ВЕБ-БАЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПОЛІГРАФІЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 05.13.06 – інформаційні технології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті...»

«Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 9 (34). Частина 2. – Луцьк, 2012. УДК 330.123.71 Н.В. Сорока, аспірант, асистент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІННЯ У статті досліджено десять ключових характеристик, які розкривають сутність категорії «людський капітал підприємства»...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»