WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 37.037 Ілля Вако Особливості фізичної підготовки в системі професійної діяльності співробітників спеціальних підрозділів Національний універсистет фізичного виховання і спорту ...»

-- [ Страница 2 ] --

Анотації Доведено, що професійна підготовленість працівників підрозділів спеціального призначення безпосередньо залежить від рівня спеціальної фізичної підготовки, яка включає володіння прийомами рукопашного бою.

Установлено, що особливості фізичної підготовки в системі професійної діяльності співробітників спеціальних підрозділів полягають у створенні в навчально-тренувальному середовищі умов, близьких до реальних, шліфування майстерності шляхом удосконалення координаційних здібностей, а також вироблення в співробітників захисних та атакуючих дій на рівні підсвідомості.

Ключові слова: система, удосконалення, діяльність, професія, підготовленість, рукопашний, бій, методика, формування, вправи, розвиток.

Илья Вако. Особенности физической подготовки в системе профессиональной деятельности сотрудников специальных подразделений. Доказано, что профессиональная подготовленность работников подразделений специального назначения напрямую зависит от уровня специальной физической подготовки, которая включает владение приёмами рукопашного боя. Установлено, что особенности физической подготовки в системе профессиональной деятельности сотрудников специальных подразделений заключаются в создании в PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Молодіжний науковий вісник (2012)… учебно-тренировочной среде условий, близких к реальным, совершенствование мастерства путём совершенствования координационных способностей, а также выработка в сотрудников защитных и атакующих действий на уровне подсознания.

Ключевые слова: система, совершенствование, деятельность, профессия, подготовленность, рукопашный, бой, методика, формирования, упражнения, развитие.

Ilya Vako. Peculiarities of Physical Preparation in the System of Professional Activity of Workers of Special Departments. Peculiarities of physical preparation in the system of professional activity of workers of special departments. It is proved that professional preparation of workers of departments of special purpose fully depends on the level of specialized physical preparation that includes hand-to-hand combat skills. It was determined that peculiarities of physical preparation in the system of professional activity of workers of special departments lie in creation of educational and training environment, conditions that are close to real, improvement of mastery through improvement of coordination abilities and working out of protective and attacking movements among workers on subconscious level.

Key words: system, improvement, activity, profession, preparation, hand-to-hand combat, methodology, formation, exercises, development.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comPages:     | 1 ||
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ. МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор НУХТ, професорС.В. Іванов 2012 р. _ ПРОГРАМА переддипломної практики студентів ІV курсу напряму 6.051701 Харчові технології та інженерія денної форми навчання СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО Вченою радою факультету Вченою радою НУХТ оздоровчих продуктів і харчової Протокол № 6 експертизи від 26 січня 2012 р Протокол № 7 від 23 січня 2012 р СХВАЛЕНО на засіданні кафедри експертизи харчових...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ АЛЬОШИН СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ УДК 004.89+004.8.032.26 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ СОЦІОТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ 05.13.06 – інформаційні технології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка Міністерства освіти і науки України...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХПІ» Серія: Актуальні проблеми історії України № 38 (1147) 2015 Збірник наукових праць Видання засноване у 1961 р. Харків НТУ «ХПІ», 2015 Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: «Актуальні проблеми історії України». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. № 38 (1147) – с. 138....»

«Український державний лісотехнічний університет ція. Розглядати ці та інші види трансформації у сфері землекористування необхідно як елемент однієї системи розгалуженої і багаторазово циклічної [5]. При подальшому розгляді і деталізації цієї схеми можна виділити та побудувати не тільки окремі трансформації, але і їх шляхи з поетапним переходом з одного виду використання земель в інший. У підсумку це дасть змогу виявити можливі шляхи розвитку територій та рекомендувати їх включити у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»