WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 57 | 58 || 60 | 61 |   ...   | 62 |

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 9 (268) ТРАВЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 9 (268) травень ...»

-- [ Страница 59 ] --

5й абзац – думка автора. 3й абзац – аргументи проти;

4й абзац – точка зору автора.

Як визначає Л. Є. Шевніна, «формою існування мовленнєвих жанрів у свідомості виступає жанровий фрейм. Він визначає здійснення, оформлення і порядок мовленнєвих подій, утворює модель породження мовлення, яка відповідає конкретній ситуації спілкування і продиктована нею» [2, с. 7]. Існує два головні напрямки застосування концепції фрейму під час навчання іноземних мов. По-перше, виявлення глибинної структури текстів того чи іншого жанру, наприклад, характеристика фрейму рекламного тексту [4]. По-друге, створювання фреймових опор, що описані, наприклад, у роботах Р. В. Гуріної й Є. Є. Соколової [5]. Але ці автори не говорять про те, якими саме вправами можна сформувати фрейм, що розуміється як структура представлення знання у свідомості тих, що навчаються.

Пропонуємо такий порядок формування фрейму:

1) формування фонових знань щодо даного фрейму;

2) формування фонових знань щодо структури даного фрейму шляхом знайомства з декількома зразками жанру, що дозволяє визначити спільні риси, що їх об’єднують;

3) конкретизація фактичної інформації фрейму;

4) тренування використання мовних засобів заповнення слотів;

5) перевірка сформованості фрейму шляхом створення тексту відповідного жанру.

Комплекс вправ для формування фрейму «супровідний лист»

представлено у [6].

Комплекс вправ, що пропонує Л. Є.

Шевніна [2], має деяку схожість з нашим:

1) ознайомлення студентів зі структурою фрейму, зі стратегіями і тактиками розгортання тексту тощо. Формування навичок визначення структури фрейму і навичок розгортання тексту;

2) формування лексичних та граматичних навичок письма, навичок будування зв’язного тексту, тощо;

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013

3) формування ментальної схеми фрейму з метою вдосконалення вмінь студентів самостійно створювати тексти з опорою на відповідний фрейм.

Помітна схожість описаних комплексів вправ дозволяє зробити висновок щодо правильності і продуктивності жанрового підходу до навчання писемного мовлення.

Виходячи з великої кількості жанрів писемного мовлення тільки жанровий підхід і опора на фрейм дають можливість адекватного формування вмінь писемного мовлення, отже єдиною альтернативою є написання «за зразком», що не дає можливості формування дійсно креативних вмінь письма.

Подальші дослідження можуть бути присвячені деталізації підкомплексів вправ та розробці різноманітних комунікативних вправ для навчання різних жанрів англомовного ділового писемного мовлення.

Список використаної літератури

1. Програма з англійської мови для професійного спілкування. – К. : Ленвіт, 2005. – 119 с. 2. Шевніна Л. Є. Формування жанрової компетенції в англійському діловому писемному мовленні майбутніх менеджерів туризму: автореф. канд.. дис. (13.00.02). – Одеса, 2012. – 21 с.

3. Горбунова Н. П., Master English: навч. посіб. для магістрантів / Н. П. Горбунова, Д. В. Бубнова. – Сімферополь : Таврія, 2007. – 112 с.

4. Пьянкова В. С. Фрейм рекламного текста / В. С. Пьянкова // Вестник молодых ученых. Серия «Филологические науки», № 1. – 1998. – С. 42 –

47. 5. Гурина Р. В. Фреймовое представление знаний: Монографія / Р. В. Гурина, Соколова Е. Е. – М. : Народное образование; НИИ школьных технологий, 2005. – 176 с. 6. Бубнова Д. В. Методика формирования фрейма «сопроводительное письмо» у студентов технического вуза при обучении деловому английскому языку. // Культура народов Причерноморья: Научный журнал. – № 174 Т. 2. – Симферополь, 2009. – С. 80 – 83.

Бубнова Д. В. Жанровий підхід до навчання ділового писемного мовлення магістрантів технічних спеціальностей У статті обґрунтовується жанровий підхід до відбору матеріалів для навчання ділового писемного мовлення англійською мовою магістрантів технічних спеціальностей, для чого розглядаються варіанти їх майбутньої діяльності. На основі цього розгляду автор пропонує таку структуру навчального посібника: 1) ділове листування, 2) влаштування на роботу, 3) на конференції, 4) наукова стаття, 5) анотація і тези, 6) есе,

7) реферування. Пропонується комплекс вправ для формування жанрової компетенції.

Ключові слова: жанрова компетенція, навчання письма англійською мовою, навчання магістрантів.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013

Бубнова Д. В. Жанровый подход к обучению деловой письменной речи магистрантов технических специальностей В статье обосновывается жанровый подход к отбору материалов для обучения деловому письму на английском языке магистрантов технических специальностей, для чего рассматриваются варианты их будущей деятельности. На основе этого автор предлагает следующую структуру учебного пособия: 1) деловая переписка, 2) устройство на работу, 3) на конференции, 4) научная статья, 5) аннотация и тезисы, 6) эссе, 7) реферирование. Предлагается комплекс упражнений для формирования жанровой компетенции.

Ключевые слова: жанровая компетенция, обучение письму на английском языке, обучение магистрантов.

Bubnova D. V. Genre Approach to Teaching Business Writing to Students Applying for a Master’s Degree in Technology Genre approach to the selection of materials for teaching Business English writing to students applying for a Master’s degree in technology is substantiated. For this purpose variants of their future activity are analyzed.

On the basis of this analysis the author proposes the following structure of the coursebook: 1) Business Correspondence, 2) Applying for a Job, 3) At a Conference, 4) A Research Paper, 5) An Abstract, 6) An Essay, 7)A Synopsis.

A complex of activities for forming genre competence is proposed.

Key words: genre competence, teaching writing in English, teaching postgraduate students.

Стаття надійшла до редакції 29.01.2013 р.

Прийнято до друку 28.02.2013 р.

Рецензент – к. пед. н., доц. Барабанова Г. В.

УДК 37.016:811

–  –  –

Lernen ist kein Selbstzweck. Das Klassenzimmer wird heutzutage zu einem Ort, wo die Schler in der Fremdsprache kommunizieren, experimentieren und voneinander lernen. Zu diesen Vernderungen tragen die wachsenden internationalen wirtschaftlichen Beziehungen bei, sowie die Mglichkeiten weltweiter Kommunikation, die sich rasant durch technische Medien entwickelt. Eine gewisse Rolle spielt dabei auch die steigende Mobilitt der Menschen in Freizeit und Beruf. Interkulturalitt, interkulturelle Kommunikation und interkulturelle Kompetenz sind vom heutigen Alltag Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013 nicht wegzudenken. «In einem bisher unbekannten Ausma wird die direkte Kommunikation, Interaktion und Kooperation zwischen Angehrigen verschiedener Kulturen verlangt» [1, S. 248].

Diese Prozesse beeinflussen den Fremdsprachenunterricht. «Im Zentrum des Sprachunterrichts steht also nicht mehr das Sprachwissen (z.B.

die grammatischen Kenntnisse), sondern das Sprachknnen, d.h. die Anwendung der Sprache in konkreten Situationen» [2, S. 47]. Heutzutage spricht man ber die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz der Schler. «Der Fremdsprachenunterricht hat den Erwerb dieser Kompetenz zum Ziel; er soll also die Schlerinnen und Schler befhigen, grundlegende kommunikative Anforderungen des gesellschaftlichen Lebens zu erfllen [3, S. 429]. Das Sprechen der Fremdsprache wird sogar bei Lernerbefragungen allgemein als wichtigste Zielfertigkeit angegeben» [4, S. 243]. Die gesprochene Sprache ist jetzt zum Schwerpunkt des Fremdsprachenunterrichts geworden.

Die Aktualitt der Forschungen ergibt sich daraus, dass die ukrainischen Fremdsprachenlernenden geringere produktive Sprachleistungen nachweisen und es eine dringende Notwendigkeit besteht, diese durch bestimmte Strategien auszubauen und weiter zu entwickeln.

Das Ziel der Abhandlung ist es, Kommunikation und Interaktion im Fremdsprachenunterricht genauer zu analysieren, die Grundlagen der Sprechfertigkeit zu behandeln, indem die Strategien zu umreien, die zur Ausbauen und Entwicklung dieser Fertigkeit fhren und die Lernenden im Sprachunterricht besser auf das Lernziel kommunikatives Sprachhandeln vorbereiten.

Erstens ist das Wesen des Sprechens zu beschreiben. Die Bedeutung des Sprechens als Zielfertigkeit ist eng verknpft mit der Rolle und Funktion des Sprechens in sprachlicher Kommunikation. In einer kommunikativen Situation im Alltag kann Sprechen verschiedene Ziele verfolgen. Das kann Informationenvermitteln sein. Man spricht auch mit dem Ziel, bestimmtes Verhalten oder bestimmte Reaktion bei anderen hervorzurufen. Das Ziel des Sprechens ist auch, zwischenmenschliche Kontakte herzustellen bzw.

aufrechtzuerhalten. Wenn wir das Sprechen im Alltag mit dem im Fremdsprachenunterricht vergleichen, lsst sich Folgendes sagen: im Alltag sieht man «kommunikatives Sprachhandeln, bei dem der Einsatz von Wortschatz und Grammatik, Hrverstehen und Sprechfertigkeit dazu dient, Verstehen mit dem Gesprchspartner auszuhandeln und bestimmte Ziele und Absichten zu realisieren. Kommunikatives Sprachhandeln findet im herkmmlichen Unterricht eher selten statt. Das liegt daran, dass die Unterrichtssituation knstlich ist und Kommunikation dort nur nach bestimmten vorgegebenen Ritualen abluft» [2, S. 15]. Daraus ergibt sich, dass das Sprechen im Unterricht soll zu Zielfertigkeit, d.h. dem authentischen Sprachhandeln nher werden. Momentan ist es aber Mittelfertigkeit, d.h. es dient zum Abfragen und berprfen von Wissen der Schler.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013

Das Ziel des Unterrichts soll jetzt aber nicht mehr das Lernen authentischer Sprachmuster, sondern das authentische Gebrauch der Sprache sein. Um kommunizieren zu knnen, reichen grammatikalisch korrekt gebildete Stze nicht aus. Deswegen sollen kommunikative Ziele in den Vordergrund treten. Die Schler sollen lernen, wie sie das ausdrcken knnen, was sie sagen mchten. Die Aufgabe der Lehrkraft ist, die Mittel zur Verfgung zu stellen, die die Schler dann in realen kommunikativen Situationen gebrauchen knnen und von den Muttersprachlern verstanden werden.

In dem Artikel beschftigen wir uns damit, das Sprechen als Zielfertigkeit auf vielfltige Weise aufzubauen und vorzubereiten.

Um diese Fertigkeit zu erlangen, mssen verschiedene Aspekte betrachtet werden. In erster Linie mssen kommunikative Anlsse geschaffen und kommunikative Aufgaben gestellt werden. Damit die Lehrkraft die Schler zum Sprechen bringt, soll sie ihnen einen Grund geben, miteinander zu sprechen. Die Schler sollen die Mglichkeit bekommen, im Klassenraum miteinander (nicht nur mit der Lehrerin bzw. mit dem Lehrer) interagieren zu knnen. In diesem Zusammenhang lassen sich interaktive Strukturbungen erwhnen. In den interaktiven Strukturbungen werden sowohl sprachliche Inhalte als auch sprachliche Form angewendet. Diese bungen sind im Unterricht von Bedeutung, weil die Lernenden miteinander ein Gesprch fhren und dabei die neue Sprachform gebrauchen, die sie gerade gelernt haben [5, S. 98 – 99].

Das Wesen dieser bungsart wird durch das folgende Beispiel errtert: die Schler arbeiten paarweise. Jede Partnerin bzw. jeder Partner bekommt ein Arbeitsblatt. Auf dem Blatt sehen die Schler eine Tabelle, die die Woche darstellt. Die erste Aufgabe machen die Schler in Einzelarbeit. Sie fllen die Tabelle mit ihren Freizeitaktivitten aus. Nachdem die beiden

Partner ihre Tabellen ausgefllt haben, lesen sie das Beispieldialog:

Schler A: Hast du am Montag Tennis gespielt?Pages:     | 1 |   ...   | 57 | 58 || 60 | 61 |   ...   | 62 |
Похожие работы:

«КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ» ДОСТУПНІСТЬ ТА УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН навчально-методичний посібник КИЇВ-2013 УДК 364.658-056.26(075.8) ББК 65.272я73 Д70 Серія навчальних матеріалів канадсько-українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» Рекомендовано Науково-технічною радою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Протокол від 17.03 2013) Азін В....»

«УДК 004.414.3 UDC 004.414.3 ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ Рябокінь Ю.М., кандидат технічних наук, доцент, Національний авіаційний університет, Київ, Україна SOFTWARE TOOLS FOR REQUIREMENTS MANAGEMENT Ryabokin Y.M., Ph.D., associate professor, National Aviation University, Kyiv, Ukraine ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ Рябоконь Ю.Н., кандидат технических наук, доцент, Национальный авиационный университет, Киев, Украина Вступ. На сьогоднішній день розроблена велика...»

«УДК 657.633:631.15 Мельник К.П., здобувач Луцький національний технічний університет ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ТЕОРЕТИКО ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Розкрито теоретичні основи організації оперативного контролю, вивчено й проаналізовано особливості його нормативно – правового забезпечення. Досліджено проблемні питання організації оперативного контролю на підприємствах сільськогосподарської галузі, з’ясовані чинники, що мають безперечний вплив на ефективність його...»

«Урок №1 Тема: Системи опрацювання комп’ютерних презентацій. Програма Microsoft Power Point 2007. Мета: ознайомити учнів з поняттям презентації, типами презентацій та їх призначенням; провести огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентації; активізувати пошукову, пізнавальну діяльність і активність учнів; розвивати практичні вміння та навички учнів щодо наочного представлення інформації за допомогою комп’ютера; виховувати інформаційну культуру учнів та...»

«Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Приладобудівний факультет Кафедра приладів і систем орієнтації та навігації Прикладна механіка 2 (Теорія механізмів та машин) Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів II курсу напрямку підготовки 6.05100303 Приладобудування спеціальності 7.05100303 прилади і системи орієнтації та навігації денної форми навчання Рекомендовано до опублікування Вченою Радою приладобудівного факультету Протокол...»

«УДК 371:351 І.Я. Зязюн, доктор філософських наук, професор, академік (ІПППО АПН України) ПСИХОДІАГНОСТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ Здійснено ретроспективний аналіз. Розглядаються теоретико-методологічні засади професійної майстерності вчителя та особливості психодіагностики її складників. Духовний, економічний та науково-технічний розвиток української держави зумовлює підвищені вимоги до якісного потенціалу професійно компетентного сучасного фахівця, який здатен генерувати та...»

«Національний лісотехнічний університет України ність попиту на послуги з відмивання нелегальних доходів за ціною (вартістю) цих послуг, можемо розрахувати показник еластичності (ступеня реагування) вказаного попиту на зміну величини доходу, який нелегальний підприємець отримує від своєї діяльності (W ) ; показник еластичності попиту за ймовірністю інкримінації ( p) ; показник еластичності за величиною санкцій, які накладають на кримінального агента в разі виявлення злочину на етапі легалізації...»

«УДК 332.12(477) Забедюк М.С., к.е.н. Луцький національний технічний університет АКТИВІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ БІЗНЕС СЕРЕДОВИЩА У статті проаналізовано рівень підприємницького потенціалу регіонів України. Визначені напрями ефективного використання та нарощення підприємницького потенціалу. Ключові слова: підприємницький потенціал, бізнес середовище. Zabedyuk M. PROMOTION ENTREPRISE POTENTIAL AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF BUSINESS ENVIRONMENT In the article the level...»

«68 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ О.В. Щирська (Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ, Україна) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМОРТИЗАЦІЇ У статті досліджено особливості формування господарських рішень як інструменту впливу на ресурсні потоки. Показано, як основні засоби формують матеріально-технічну базу підприємства. Розвиток цього напряму економіки залежить від своєчасного отримання необхідної і достатньо повної обліково-економічної...»

«Міжвузівський збірник НАУКОВІ НОТАТКИ. Луцьк, 2013. Випуск №40 УДК 626.823 М.І. Колядинський Луцький національний технічний університет ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ҐРУНТІ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ ПО ГЛИБИНІ РАЙОНУ БРИЩЕНСЬКОГО СМІТТЕЗВАЛИЩА Для реалізації захисту території району Брищенського сміттєзвалища від забруднення у статті досліджено вміст важких металів та їх розподіл по глибині ґрунту. Проаналізовано розподіл за глибиною концентрацій рухомих і валових форм важких металів основних типів ґрунтів....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»