WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 56 | 57 || 59 | 60 |   ...   | 62 |

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 9 (268) ТРАВЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 9 (268) травень ...»

-- [ Страница 58 ] --

Метою навчання іншомовного професійно орієнтованого читання автентичних текстів є розуміння. Читач не просто перекладає поєднання знаків в значенні, але будує образи, від образів-представлень до образів-уявлень. Якщо візуалізація для створення образівпредставлень стимулюється, як правило, самим викладачем, то візуалізація, результатом якої є образи-уявлення, що створюються самими студентами, є значною методичною трудністю через нестачу часу, аудиторних можливостей, викладацького досвіду і т.д. У технології навчання професійно орієнтованого читання ми зустрічаємо вкрай мало прийомів, що ведуть до створення у студентів образів-уявлень, як результат розуміння того, що читається. Наприклад, Морильєн як один з прийомів пропонує читання вголос із зупинками, під час яких студенти розповідають, що вони представили за змістом прочитаних шматків тексту.

Висновки:

1. Комп’ютерне сприйняття інформації є нормою в середовищі підростаючого покоління і повинне включатися в технологію навчання іноземних мов.

2. Когнітивна візуалізація в іншомовному читанні – створення образів-уяв усвідомості студентів в процесі читання та осмислення прочитаного на основі наявних фонових знань, комунікативної компетенції читача.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013

3. Формування вмінь когнітивної візуалізації як одного з найбільш економних способів смислового сприйняття того, що читається при навчанні професійно орієнтованого читання відбувається найоптимальніше завдяки використання відеоряду (відеофонограм), який дозволяє залучати всі основні канали сприйняття студентів (зоровий, слуховий), що дозволяє залучити.

4. Візуальне осмислення того, що читається, через набір відео образів, поза сумнівом, сприятиме як якіснішому запам’ятовуванню лінгвістичних одиниць, так і створенню чіткої картини світу майбутніми фахівцями.

Список використаної літератури

1. Титова С. В. Роль визуализации учебной информации в процессе обучения иностранному языку / С. В. Титова // Вісник

Чернігівського державного педагогічного університету, Випуск 63, серія:

Педагогічні науки. – Чернігів, С. 196 – 201. 2. Шаталов В. Ф. Куда и как исчезли тройки: Из опыта работы школ г. Донецка / Предисловие В. В. Давыдова / В. Ф. Шаталов // М.: Педагогика, 1979. – 136 с.

3. Mayer R. E. Multimedia learning / R. E. Mayer. – Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 4. Бабайлова А. Э. Текст как продукт, средство и объект коммуникации при обучении неродному языку / А. Э. Бабайлова. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1987. – 152 с. 5. Барышников Н. В. Использование аутентичных видеодокументов в профессиональной подготовке учителей иностранных языка / Н. В. Барышников // Иностранные языки в школе. 1998. – №4.

С. 18. 6. Tomlinson B. Seeing what they mean: helping L2 readers to visualize // B. Tomlinson. – Materials development in language teaching. – Cambridge :Cambridge University Press, 1998. – P. 265 – 278.

7. McNamara D. S. Reading Comprehension Strategies: Theories, Interventions, and Technologies Mahwah, NJ /D. S. McNamara. – Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – 2007. 8. Pressley M. What should comprehension instruction be the instruction of? / M. Pressley. // M. L. Kamil, P. B. Mosscnthal, P. D. Pearson, & R. Barr (Eds.). Handbook of reading research: Volume III. Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum Associates, Inc., 2000. – P. 545 – 561. 9. Дегятрева Ю. В. Методика навчання студентів вищих немовних навчальних закладів читання англійською мовою для ділового спілкування / Ю. В. Дегтярева. – Київ : АКД, 2006 – 22 с.

10. Манько Н. Н. Когнитивная визуализация – базовый психологопедагогический механизм дидактического дизайна / Н. Н. Манько // Вестн. учеб.-метод. объединения по профессионально-педагогическому образованию: Спец. выпуск. – Екатеринбург : Изд-во ГОУ ВПО «Рос.

Гос. Проф.-пед. ун-т», – 2007. – Вып. 2 (41). – С. 224 – 234.

11. Erfani S.M. Deepening ESP Reading Comprehension through Visualization / S. M. Erfani, A. Iranmehr, H. Davari // Journal of Language Teaching and Research. – No. 1, January 2011. – Vol. 2. – Р. 270 – 273.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013

12. Moreillon. Collaborative Strategies for Teaching Reading Comprehension: Maximize Your Impact / Moreillon. – Chicago : American library Association, 2007.

Барабанова Г. В. Когнітивна візуалізація іншомовного професійно орієнтованого тексту в навчальних цілях Стаття присвячена формуванню вмінь когнітивної візуалізації під час навчання іншомовного професійно орієнтованого читання студентів немовного вузу в умовах мультимедійного класу. Визначені оптимальні умови формування таких умінь, етапи їх формування, типологія вправ, побудованих на принципі візуалізації і направлених на формування образу текста в пізнанні студентів. Також намічені перспективи подальшого дослідження данної теми.

Ключові слова: когнітивна візуалізація, іншомовне професійно орієнтоване читання, мультимедійне середовище навчання.

Барабанова Г. В. Когнитивная визуализация иноязычного профессионально-ориентированного текста в учебных целях Статья посвящена формированию умений когнитивной визуализации при обучении иноязычному профессиональноориентированному чтению студентов неязыкового вуза в условиях мультимедийного класса. Определены оптимальные условия формирования таких умений, этапы их формирования, типология упражнений, построенных на принципе визуализации и направленных на формирование образа текста в сознании студентов. Также намечены перспективы дальнейшего изучения данной темы.

Ключевые слова: когнитивная визуализация, иноязычное профессионально-ориентированное чтение, мультимедийная среда обучения.

Barabanova G. V. Cognitive Visualization of L2 Text for Special Purposes in Teaching The article is devoted to forming of cognitive visualization skills of students of non-philological specialities in teaching L2 reading for special purposes in the multimedia classroom. Optimal conditions of formation of such skills as well as stages of their formation are defined. The typology of exercises based on the visualization principle and directed at the formation of the text image in the students` minds is given. The prospects of the subject at hand further study are outlined as well.

Key words: cognitive visualization, L2 reading for special purposes, teaching in multimedia environment.

Стаття надійшла до редакції 28.01.2013 р.

Прийнято до друку 28.02.2013 р.

Рецензент – д. пед. н., проф. Ваховський Л. Ц.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013 УДК 378.147=111

–  –  –

ЖАНРОВИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ

ДІЛОВОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

МАГІСТРАНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Програма з англійської мови для професійного спілкування передбачає, що випускник ВНЗ повинен уміти «писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами» [1, с. 9]. Беручи до уваги, що формування вмінь та навичок письма є найбільш важким і часоємким, основне навчання писемного мовлення доцільно здійснювати на старших курсах, зокрема, під час навчання магістрантів. На жаль, незважаючи на зростання годин на навчання іноземної мови у школі, кількість годин на її навчання у ВНЗ України не тільки не зростає, але і іноді зменшується. В результаті різкого розходження кількості годин, передбаченої Програмою, і фактичної кількості годин у багатьох технічних ВНЗ, ми вимушені вкрай скрупульозно підходити до відбору матеріалів для навчання студентів писемного мовлення, не допускаючи неоправданого розширення тематики текстів. Разом з тем, на даний момент практично відсутні дослідження відносно жанрової специфіки текстів, що їх повинні вміти створювати магістри, і відносно методики навчання магістрантів ділового письма.

У зв’язку з вищесказаним, метою даної статті є

1) продемонструвати використання жанрового підходу до відбору змісту навчання магістрантів технічних спеціальностей ділового письма англійською мовою і 2) запропонувати комплекс вправ для формування відповідних фреймів.

Під час відбору навчального матеріалу для навчання магістрантів ділового писемного мовлення доцільно використовувати жанровий підхід, який «передбачає визначення номенклатури необхідних жанрів писемного мовлення, послідовність методичної роботи з ними й оволодіння різними стратегіями і тактиками створення текстів різних типів» [2, с. 6]. Для визначення тематики текстів розглянемо варіанти майбутньої діяльності магістрів технічних наук.

По-перше, вони можуть продовжити навчання в аспірантурі і згодом зайнятися науковою роботою. У цьому випадку необхідні вміння написання іноземною мовою наукових статей, доповідей, тез, анотацій, рефератів, листів, заповнення різноманітних анкет, наприклад, анкет для публікації або участі у конференції, тощо.

По-друге, магістри можуть продовжити навчання за кордоном, що потребує вміння написання есе (що потрібно під час вступу до деяких

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013

навчальних закладів; до того ж, якісне есе може дати можливість отримати стипендію), заповнення анкет, написання листів.

По-третє, випускники магістратури можуть влаштуватися на роботу. Влаштування на роботу за кордоном неможливо без написання резюме і супровідного листа, заповнення анкети. У деяких випадках потребується написання есе. Нарешті, робота керівника в будь-якій країні може вимагати написання листів іноземною мовою.

Базуючись на потребах магістрів, ми запропонували наступну структуру навчального посібника з англійської мови «Master English» [3]:

Розділ 1. Ділове листування (оформлення конверту, структура ділового листа, листи-прохання, листи-відповіді).

Розділ 2. Про себе. Влаштування на роботу (написання резюме і супровідного листа).

Розділ 3. На конференції (відповідь на запрошення взяти участь у конференції, заповнення бланку реєстрації та заяви на отримання візи, написання короткої замітки про конференцію).

Розділ 4. Наукова стаття (структурні, граматичні та лексичні особливості).

Розділ 5. Анотація і тези доповіді (типи анотацій, їх структурні, граматичні та лексичні особливості).

Розділ 6. Есе (есе, що пропонують способи вирішення проблем;

есе, що розглядають аргументи за і проти; есе, що виражають точку зору автора; твір про свою наукову роботу для складання іспиту кандидатського мінімуму).

Розділ 7. Реферування.

Варто відмітити, що підрозділяння на жанри повинне бути досить чітким, оскільки різні види есе, наприклад, незважаючи на деякі спільні риси, мають і свої особливості. Проілюструємо це твердження шляхом порівняння есе, що пропонують способи вирішення проблем, і есе, що розглядають аргументи за і проти.

Таблиця 1 Порівняння різних видів есе Параметри Есе, що пропонують Есе, що розглядають порівняння способи вирішення аргументи за і проти проблем Загальний зміст Представлення проблеми, Обговорення різних її причин, пропозицій точок зору і щодо її вирішення, їх представлення власної очікуваних результатів збалансованої точки зору тощо Організація Широке використання Широке використання змісту зв’язок (logical зв’язок (logical connectors) connectors)

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. ІІ, 2013

Рекомендований 5 абзаців 4 абзаци обсяг Стиль Офіційний або Офіційний напівофіційний Структура 1й абзац – представлення 1й абзац – введення теми, проблеми і її причин; але без точки зору 2й, 3й, 4й абзаци – автора;

пропозиції і очікувані 2й абзац – аргументи за з результати; доказами і прикладами;Pages:     | 1 |   ...   | 56 | 57 || 59 | 60 |   ...   | 62 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет Бібліотека Трудове право України Рекомендаційний покажчик літератури Запоріжжя Трудове право України : Бібліографічний покажчик / Укладач О.Ю.Бут. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 28с. Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів украінською та російською мовами за 1993 – 2004 роки (195 назв.) Укладач О.Ю.Бут Рецензент О.В.Якутко Комп’ютерний набір О.Ю.Бут Ринкові перетворення, що...»

«Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України O.V.Romanenko. The application of system analysis in the experimental study of psyche. This article is devoted to the peculiarities of system analysis application in the process of psychological research. The foundations of the system analysis, which serves as the logical organization and formalization of scientific content are revealed. Different approaches to the nature of the system...»

«СВІ Т ОВ Е Г ОС П О ДА Р СТ В О І МІЖ Н А Р О Д НІ ЕК О Н ОМ І Ч НІ ВІ Д Н ОС И Н И УДК 339.72 В.В. Дорохольський, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, м. Донецьк ПРОГНОЗУВАННЯ РУХУ ЦІНИ НА МІЖНАРОДНОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ Анотація Розглядається ліквідність як інструмент для прогнозування руху ціни на міжнародному валютному ринку. Зазначається, що незважаючи на те, що валютний ринок є одним з наймолодших фінансових...»

«Матеріалознавство, легка та текстильна ISSN 1813 6796 ВІСНИК КНУТД №4 (88), 2015 промисловість Серія «Технічні науки» Materials science, light & textile industries УДК КУШНІР О.В., БІЛОЦЬКА Л.Б. Київський національний університет технологій та дизайну 687.016:687.1+616.7 РОЗРОБКА ОДЯГУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ (ЛОМ ОРА) Мета. Розробка одягу для людей з обмеженими можливостями опорно-рухового апарату, що ведуть сидячий спосіб життя. Робота спрямована на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ Слов’янський державний педагогічний університет ДІЙСНІСТЬ – ДУМКА – ДОСЛІД Матеріали 3-ї загальноуніверситетської наукової конференції молодих учених (30-31 березня 2006 року) Випуск 3 Слов’янськ:СДПУ, 2006 Дійсність – думка – дослід. Матеріали 3-ї загальноуніверситетської наукової конференції молодих учених (30-31 березня 2006 року) / Відп. ред. проф. Глущенко В.А. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2006. – Вип. 3. – 182 с. У збірнику вміщено матеріали 3-ї...»

«Довідковий посібник з апаратного забезпечення – серія dc7700, конфігурація “малий форм-фактор” Персональні системи для бізнесу HP Compaq Business PC © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2006. Відомості, що містяться у цьому документі, можуть бути змінені без попередження. Microsoft і Windows є товарними знаками компанії Microsoft Corporation у США та інших країнах. Єдині гарантії на вироби та послуги HP викладені у недвозначних гарантійних заявах, які супроводжують такі вироби та...»

«ОДЕСЬКИЙ КАФЕДРА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ УНІВЕРСИТЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРІЇ ТА ІННОВАЦІЇ МАТЕРІАЛИ І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ Одеса, 19-20 березня 2015 р. Одеса • 2015 Міністерство освіти і науки України Одеська обласна рада Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені М. Грушевського Одеський національний політехнічний...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САФОНОВ Михайло Сергійович УДК 004.042 МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УЗГОДЖЕННЯ ГЕТЕРОГЕННИХ ДАНИХ В РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 05.13.06 – Інформаційні технології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник кандидат...»

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКИ УДК 629.78 АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ КА НА ГЕОСТАЦІОНАРНІЙ ОРБІТІ1 Богомья В.І. кандидат технічних наук, Загорулько А.Н. Уварова Т.В. Кучерук С.М., кандидат технічних наук Вступ. Система управління космічними апаратами (КА), що знаходяться на геостаціонарній орбіті (ГСО), має ряд відмінностей від систем управління апаратами на низьких навколоземних орбітах. Основними з них є [11, 12]: відсутність перерв у сеансах зв'язку із-за взаємного переміщення КА і наземної...»

«Криміналістичний вісник • № 2 (22), 2014 УДК 347.948.2 П.П. Харківський, начальник сектору Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в Запорізькій області КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ Розкрито проблеми та визначено вектор розвитку комп’ютерно-технічної експертизи в системі МВС України. Ключові слова: комп’ютерно-технічна експертиза, проблемні питання, методичні рекомендації, програма підготовки. Раскрыты проблемы и определен вектор развития...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»