WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ВРІВНОВАЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ХИТАННЯ КРИСТАЛІЗАТОРА МАШИНИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГОТОВКИ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОДІОНОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 621.74+62-118+621.822.83

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОСОБУ

ВРІВНОВАЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ХИТАННЯ КРИСТАЛІЗАТОРА

МАШИНИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГОТОВКИ

Спеціальність 05.05.08 "Машини для металургійного виробництва"

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дніпропетровськ - 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі "Донецький національний технічний університет" Міністерства освіти і науки України, м. Красноармійськ.

Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент БУЦУКІН Валерій Віталійович, Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" (м. Маріуполь), доцент кафедри " Механічне обладнання заводів чорної металургії ".

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, старший науковий співробітник ВЕРЕНЬОВ Валентин Володимирович, Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова (м. Дніпропетровськ), старший науковий співробітник відділу технологічного обладнання та систем управління.

кандидат технічних наук, доцент ПОПОЛОВ Дмитро Володимирович, Криворізький металургійний інститут Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" (м. Кривий Ріг), доцент кафедри "Металургійне обладнання".

Захист дисертації відбудеться « 5 » ___04___ 2016 р. о _1130 на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 08.084.03 при Національній металургійній академії України за адресою: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600.

Факс: +38 (0562) 47-44-61. E-mail: lydmila_kamkina@ukr.net.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної металургійної академії України (пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600).

Автореферат розіслано «01» ___03___ 2016 р.

Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради Д 08.084.03 доктор технічних наук, професор Л.В. Камкіна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми Шарнірно-важільний механізм хитання кристалізатора (МКК) входить до складу багатьох вітчизняних сортових машин безперервного лиття заготовок (МБЛЗ). Основна функція МКК - забезпечення коливального руху кристалізатора уздовж технологічної осі струмка МБЛЗ відповідно із заданими параметрами.

Особливістю конструкції даного типу механізмів є те, що їх складові ланки здійснюють коливальні рухи малої кутовий амплітуди. Крім цього, механічна система знаходиться під дією комплексу змінних циклічних навантажень, результатом чого є знос і передчасний вихід з ладу окремих її частин. Це, у свою чергу, призводить до частих непланових замін обладнання та додаткових витрат на його ремонти. Так, встановлено, що термін служби підшипників кочення МКК, що працюють у режимі коливального руху, для запобігання негативних наслідків їх зносу, обмежується декількома місяцями. Більш тривала їх експлуатація призводить до збільшення зазорів в кінематичному ланцюзі механізму, що викликає відхилення параметрів коливального руху кристалізатора.

Аналіз статистики замін МКК двох МБЛЗ, що знаходяться в експлуатації в умовах конверторного цеху ПАТ "Єнакіївський металургійний завод", за період з 2011 по 2013 роки показав, що середній термін їх служби складає близько 3-х місяців. А річна потреба в підшипниках кочення, з урахуванням того, що при ремонті МКК проводиться зміна всього їх комплекту, складає 230-460 шт.

Відомо, що налаштування шарнірно-важільного МКК виконується шляхом регулювання тиску повітря в спеціальних розвантажуючих пристроях пневматичних пружинах. З їх допомогою можливо змінювати параметри силового навантаження ланок, підшипникових шарнірів і приводу МКК. Однак даний тип налаштування механізму в умовах металургійних підприємств проводиться досвідченим шляхом, з використанням непрямих показників. Це не дозволяє визначити найбільш раціональні параметри розвантажуючих пристроїв.

Таким чином, науково-технічна задача дослідження закономірностей силового навантаження шарнірно-важільного МКК і його залежності від параметрів налаштування та експлуатації, з метою підвищення терміну служби, визначає актуальність дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Тема дисертаційної роботи безпосередньо пов'язана з науковим напрямком кафедри «Механічне обладнання заводів чорної металургії" ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" - "Технічне обслуговування та діагностика металургійного обладнання".

Робота виконана в рамках науково-дослідної роботи:

H8-12 "Розвиток наукових основ та методів дослідження металургійного обладнання" (номер державної реєстрації 01130002870РК.), за участю здобувача як виконавця.

Мета і завдання дослідження Метою є обґрунтування раціонального способу регулювання шарнірноважільного МКК сортової МБЛЗ для підвищення терміну його служби за рахунок формулювання взаємозв'язку факторів, що визначають силове навантаження ланок, підшипникових шарнірів і опор.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання:

- провести аналіз факторів, які безпосередньо впливають на силове навантаження елементів певної конструкції шарнірно-важільного МКК;

- класифікувати методи розвантаження МКК для визначення їх застосовності в контексті налаштування та забезпечення працездатного стану;

- обґрунтувати функціональну значимість розвантажуючих пристроїв в конструкції МКК і дослідити їх вплив на силове навантаження окремих елементів;

- встановити залежності характеру та інтенсивності силового навантаження шарнірів і опор МКК від комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів, обумовлених конструкцією, налаштуванням і параметрами експлуатації;

- обґрунтувати залежність виду та інтенсивності зносу підшипникових шарнірів і опор механізму від певних параметрів силового навантаження;

- удосконалити спосіб регулювання силового навантаження МКК з позиції забезпечення його максимального терміну служби.

Об'єкт дослідження. Шарнірно-важільний механізм хитання кристалізатора сортової МБЛЗ.

Предмет дослідження. Інерційно-масові характеристики ланок механізму хитання, тиск повітря в розвантажуючих пристроях, частота хитання та хід кристалізатора, що визначають силове навантаження і прискорений знос складових частин механічної системи.

Методи дослідження. У роботі застосовані методи теоретичної механіки, теорії механізмів і машин, математичного планування експерименту, фізичного моделювання, профілометричного та оптичного аналізу пошкоджень елементів підшипників.

Кінематичний і кінетостатичний аналіз шарнірно-важільного МКК виконаний за допомогою основних положень теоретичної механіки, а також аналітичних методів теорії механізмів і машин з використанням спеціалізованого програмного комплексу. Дослідження характеру зносу підшипників МКК виконано профілометричними та оптичними методами. Проведено електронномікроскопічний аналіз поверхонь дефектів підшипників. Планований експеримент виконаний у спеціалізованому програмному статистичному комплексі. Практичне підтвердження взаємозв`язку параметрів силового навантаження МКК з характером зносу його підшипників проведено шляхом фізичного моделювання режиму роботи механізму на лабораторному стенді. Практичне підтвердження залежності параметрів навантаження МКК від впливу розвантажуючих пристроїв виконано на промисловому стенді.

Наукова новизна одержаних результатів

1. Отримав подальший розвиток теоретичний опис кінематичних та кінетостатичних параметрів шарнірно-важільного механізму хитання. Вперше запропоновано врахування в розрахунках експлуатаційних факторів: тиску повітря в розвантажуючих пристроях, частоти хитання та ходу кристалізатора, що дозволяє досліджувати та регулювати їх вплив на силове навантаження шарнірів і опор механічної системи.

2. Вперше, на основі аналітичного дослідження параметрів силового навантаження механізму хитання, отримано залежність змінної складової сил реакції в підшипникових шарнірах і опорах від тиску повітря в розвантажуючих пристроях, частоти хитання кристалізатора і ходу столу хитання. Встановлено взаємозв'язок зазначеної залежності з характером і інтенсивністю зношування підшипників механізму, що підтверджено результатами фізичного моделювання їх режиму роботи.

3. Вперше визначено взаємозв'язок інтервалів частоти хитання кристалізатора і тиску повітря в розвантажуючих пристроях з наявністю або відсутністю ударного навантаження шарнірів і опор механізму хитання, характерного для специфічного зносу підшипників, що працюють в режимі коливального руху.

Практичне значення результатів роботи Практичне значення результатів роботи полягає у вдосконаленні способу налаштування механізму хитання кристалізатора сортової МБЛЗ, що ґрунтується на підборі тиску повітря в розвантажують пристроях.

Запропоновано здійснювати налаштування згідно зі спеціальним графіком, що характеризує взаємозв’язок тиску повітря та частоти хитання кристалізатора з позиції забезпечення мінімально змінного навантаження підшипникових шарнірів і опор, що працюють в режимі коливального руху, а також відсутності у них ударного знакозмінного силового навантаження.

Запропоноване раціональне налаштування розвантажуючих пристроїв дозволило підвищити термін служби механізмів хитання кристалізатора і їх підшипників кочення на 30%.

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів та висновків Кінематичний і кінетостатичний аналіз шарнірно-важільного механізму хитання виконаний за допомогою основних положень теоретичної механіки, а також аналітичних методів теорії механізмів і машин з використанням спеціалізованого програмного комплексу. Практичне підтвердження взаємозв'язку параметрів силового навантаження механізму хитання з характером зносу його підшипників зроблено шляхом фізичного моделювання режиму роботи механізму на лабораторному стенді. Практичне підтвердження залежності параметрів навантаження від впливу розвантажуючих пристроїв виконано на промисловому стенді. Результати теоретичних і експериментальних досліджень не суперечать основним положенням теоретичної механіки, теорії механізмів і машин, теорії планування експерименту і загальним положенням фізичного моделювання.

Особистий внесок здобувача Автором особисто виконано аналіз несправностей і причин виходу з ладу шарнірно-важільних конструкцій МКК. Проведено аналіз силового навантаження досліджуваної механічної системи, виконано математичне моделювання та встановлення теоретичних залежностей, які описують характер та інтенсивність навантаження підшипникових шарнірів і опор, що працюють в режимі коливального руху. Виконано дослідження характеру зношування підшипників механізму хитання, а також встановлено і експериментально підтверджено його взаємозв'язок з параметрами силового навантаження і налаштування механізму. Розроблено та виготовлено лабораторний стенд для моделювання режимів роботи підшипникових вузлів даного типу обладнання.

Апробація результатів дисертації

Основні положення і результати роботи доповідалися та обговорювалися на:Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Національний університет Львівська політехніка Токар Ольга Євгенівна УДК 004.942:519.876.5 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТОКУ ВУГЛЕЦЮ В ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ 05.13.06 – інформаційні технології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті Львівська політехніка Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: кандидат технічних наук, ст....»

«№111 Науково-технічний бюлетень ІТ НААН УДК 575.577.636.1 ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНИХ ДИСТАНЦІЙ МІЖ ПОПУЛЯЦІЯМИ КОНЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ISSR-МАРКЕРІВ Куриленко Ю. Ф., аспірант, Супрун І. О., к. с.-г. н., доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України У цій науковій роботі проведено оцінку генетичного різноманіття 128 представників 5-и популяцій коней (арабська порода, орловська рисиста, новоолександрівська ваговозна, чистокровна верхова, коні Пржевальського) за використання двох...»

«2013 р., Вип. 28 (81) УДК 378.14 С.О. ДАНЬШЕВА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ІНТЕГРОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА У статті порушено проблему вагомості освітніх технологій у складі педагогічної системи, а також розкрито особливості вибору технологій формування професійної мобільності конкурентоспроможного майбутнього інженера. Ключові слова: професійна мобільність, освітня технологія, технологія навчання, педагогічна система. Вища професійна освіта як процес...»

«УДК 657 Голячук Н.В., к.е.н., доцент, Рихлюк В.С., здобувач Луцький національний технічний університет ПОТРЕБИ В ОБЛІКОВІЙ ІНФОРМАЦІЇ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ КОРИСТУВАЧІВ У статті розглянуті питання забезпечення обліковою інформацією зацікавлених користувачів. Ключові слова: облік, інформація, користувачі, обліково-аналітична система. Holyachuk N., Ryhlyuk V. REQUIREMENTS ACCOUNTING INFORMATION DIFFERENT CATEGORIES OF USERS The article deals with the issue of accounting information for interested...»

«1 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ ЯРМІЛКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 681.518: 004.932: 004.896 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИМИ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ ЗА ДАНИМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 05.13.06 – Інформаційні технології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України Науковий керівник доктор...»

«ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА УДК 378.147 Чихурський Анатолій Сергійович ЕСТЕТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Житомир – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, Міністерство освіти і науки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШЕВЛЮГА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА УДК 005.591.6:005.332.4:658.14/.16:005.9(043.3) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Сумському державному...»

«1 ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГРИНЧУК Юлія Сергіївна УДК 347.453: 631.173 ЛІЗИНГ У ТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Білоцерківському державному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Ільєнко Анатолій...»

«Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження № 6 (червень)» На допомогу освітянам представляємо перелік документів, які надійшли у фонд науково-технічної бібліотеки у червні 2011 року. Наша WEB-сторінка: library.usuft.kiev.ua Наша електронна адреса: levchen@nuft.edu.ua Наука в цілому 1 7781 Янковий М.Г. Основи наукових досліджень: курс лекцій для студ. спец. 7.090221 001.8 Обладнання переробних і харчових виробництв ден. та...»

«Теорія і практика будівництва №11, 2013 Література 1. Афанасьев А.А. Интенсификация работ при возведении зданий и сооружений из монолитного железобетона / Афанасьев А.А. – М.: Стройиздат, 1990. – 376 с.2. Евдокимов Н.И. Технология монолитного бетона и железобетона: учеб. пособие для строительных вузов / Евдокимов Н.И., Мацкевич А.Ф., Сытник В.С. – М.: Высш. школа, 1980. – 335 с.3. Долматов А. О. Міцність і деформативність залізобетонних фрагментів стін будівель і споруд, що зводяться у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»