WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«В статье раскрывается смысл понятия «нравственное сознание личности старшеклассника», характеризируются особенности подготовки учителя к формированию нравственного сознания ...»

-- [ Страница 1 ] --

65

Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції

В статье раскрывается смысл понятия «нравственное сознание личности

старшеклассника», характеризируются особенности подготовки учителя

к формированию нравственного сознания старшеклассника.

Ключевые слова: старшеклассник, классный руководитель, учитель, нравственное сознание, личностно ориентированные моральные ситуации.

The article examines the essence of the consept “moral consciousness of senior

pupil personality”, characterizes peculiarities of teacher’s training for senior pupil’s moral consciousness development.

Key words: senior pupil, form teacher, teacher, moral consciousness, personcentered moral situations.

УДК 371.132 Малихін О.В., професор кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор

ІЄРАРХІЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

У статті запропоновано обґрунтування ієрархії компетентностей сучасного педагога на засадах розуміння компетентнісного підходу як парадигмальновизначального в системі сучасної освіти України. Професійно-педагогічна компетентність сучасного педагога представлена як єдність ключових компетентностей: психолого-педагогічної, фахово-предметної (сукупності предметних компетентностей), методологічної, методичної, самоосвітньої.

Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, ключові компетентності, сучасний педагог, ієрархія компетентностей.

Наслідуючи Т. Куна, поняття «парадигма» розуміємо як «те, що об’єднує членів наукової співдружності» [6, 221], як «…сукупність переконань, цінностей, технічних засобів та ін., яка є характерною для членів цієї співдружності» [6, 220], «парадигми надають ученим не тільки план дій, а й указують певні напрямки, суттєві для реалізації плану» [6, 143]. Така екстраполяція терміна «парадигма»

на широкий спектр явищ, у тому числі й освіту, підтримується провідними вченими (І. Зимня, А. Хуторськой), а К. Бейлі зазначає, 22.05.2014, м. Київ •1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи що «парадигма, термін, що використовується в соціальній науці, є певний перспективний фрейм (a perspective frame of reference) співвідношення для розгляду соціального світу, що складається із сукупності концептів та припущень» [3, 24], своєрідне ментальне вікно, через яке дослідник розглядає оточуючий світ [3, 25]. Саме в таких потрактуваннях правомірно вести мову не лише про освітню парадигму, але й про супідрядні парадигми, такі, як мета, зміст і результат освітнього процесу. Варто зазначити, що сучасне наукове мислення толерантне щодо існування різних форм відображення й розуміння особливостей дійсності. Характерною рисою мислення епохи постмодерну є терпимість, плюралізм, своєрідна «поліпарадигмальність».

Як уважають експерти Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), метою застосування компетентнісного підходу є забезпечення продуктивності та конкурентоздатності на ринку праці, скорочення безробіття завдяки розвитку гнучкої (адаптивної) та кваліфікованої робочої сили, розвиток середовища для інноваційних перетворень в умовах глобальної конкуренції [7].

Активація компетентнісного підходу відбувається як на макро-, так і на мікрорівнях.

У суто практичній площині в реаліях сучасної української системи освіти та в умовах фахової підготовки спеціалістів компетентнісний підхід дає змогу:

— перейти у професійній освіті від його орієнтації на відтворення знань до їхнього застосування у більш досконалій формі;

— «зняти» диктат об’єкта (предмета) праці;

— покласти в основу стратегії освіти підвищення гнучкості її форм і методів на користь розширення можливості працевлаштування випускників вищих навчальних закладів і їх здатності виконувати розширений обсяг функцій і завдань;

— забезпечити пріоритет міждисциплінарно-інтегрованих вимог до результату освітнього процесу;

— пов’язати більш тісно мету освіти майбутніх фахівців з ситуаціями їхньої самореалізації у світі професійної праці;

— орієнтувати людську діяльність на нескінченну розмаїтість професійних і життєвих ситуацій [5].

Отже, метою цієї роботи є обґрунтування ієрархії компетентностей сучасного педагога на засадах розуміння компетентнісного Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції підходу як парадигмально-визначального в системі сучасної освіти України.

Компетентнісний підхід висуває на перше місце не інформованість студента, а вміння розв’язувати проблеми, що виникають.

У межах компетентнісного підходу набувають актуальності й популяризуються такі явища, як «студентоцентроване навчання», «академічна та професійна прозорість» і подібні.

Аналізуючи зміст численних дисертаційних досліджень, присвячених використанню компетентнісного підходу для підготовки спеціалістів різних профілів (М. Боліна, Д. Демченко, Л. Демчук, Ю. Ємельянова, О. Іскандерова, С. Козак, І. Мегалова, В. Охотніков, О. Пахомова, О. Прозорова, О. Семеног, Е. Соловйова, О.

Усик та інші), можемо виокремити ті шляхи, за якими відбувається його поступова реалізація:

— широке впровадження у зміст вишівських навчальних дисциплін передових вітчизняних і зарубіжних наукових розробок;

— розширення цільової підготовки майбутніх фахівців на замовлення конкретних суб’єктів (підприємств, організацій) з можливістю вибору дисциплін, які вивчаються;

— упровадження інноваційних форм диференціації навчального процесу та методик викладання;

— раціональне використання активних й інтерактивних методів навчання у вищій школі залежно від профілю підготовки тих, хто навчається;

— тісний зв’язок науки, практики підготовки майбутніх фахівців з практичними потребами й суспільними запитами;

— залучення досвідчених зарубіжних спеціалістів до викладання й організація міжнародного обміну студентами під час їхнього навчання;

— застосування у практиці викладання сучасного мультимедійного забезпечення;

— удосконалення способів організації та розширення обсягів самостійної підготовки студентів.

У психолого-педагогічних дослідженнях приділяється належна увага застосуванню компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього фахівця, який працює в системі освіти. Маємо всі підстави стверджувати: як самостійне явище компетентнісний підхід в умовах вітчизняного освітнього простору пройшов стам. Київ •1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи дії констатації (необхідності застосування) та феноменологізації (оцінка й опис феномена), теперішня стадія є методологічною (конкретизація основних понять, факторів, шляхів й умов реалізації). Компетентнісний підхід у педагогічній освіті ґрунтується на міждисциплінарних, інтегрованих вимогах до результату освітнього процесу. Саме необхідність допомогти студентам навчитись правильно вирішувати ті чи інші проблеми у певних ситуаціях (навчальних, життєвих, професійних) спонукала до застосування компетентнісного підходу в освітньому просторі.

Нині маємо перші очевидні результати застосування компетентнісного підходу у вітчизняній освіті. Один із позитивних результатів — вітчизняна система освіти починає забезпечувати якість, що відповідає уявленням «замовника», зазнають змін освітні стандарти як своєрідні формалізатори соціальних норм і потреб, освіта відповідає «вимогам соціоморфності, національним традиціям, соціально-економічному розвитку, національно-етнічному архетипу менталітету населення» [1, 6]. Саме тому в руслі Болонського процесу на теперішній час ведеться плідна робота щодо вироблення спільного загальноєвропейського змісту кваліфікацій і ступенів.

Пріоритетним напрямком спільних зусиль уважається визначення загальних і спеціальних компетенцій випускників першого та другого рівнів підготовки — бакалаврів і магістрів. Європейські й українські спеціалісти підкреслюють, що основна перевага компетентнісного підходу полягає в тому, що він дає змогу зберегти гнучкість й автономію в архітектурі навчального плану. Водночас він потребує зміни методів оцінки навчання та забезпечення якості навчання.

У сучасних умовах на ринку педагогічної праці є попит на тих спеціалістів, які розуміються на психологічних особливостях людей різних вікових категорій, орієнтуються в сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки і практики, володіють методами наукового дослідження, різноманітними інтерактивними технологіями навчання дітей і дорослих, засобами й методиками професійно-творчого розвитку й саморозвитку, можуть практично реалізувати гасло «навчання упродовж життя». Подальша розробка компетентнісного підходу пов’язується з переходом від загальнотеоретичних уявлень про його зміст до створення предметних освітніх програм.

Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції Одним із ключових напрямів державної освітньої політики має стати: модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, переорієнтація змісту освіти на цілі сталого розвитку (Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки (С. 3)).

Спираючись на положення визначеного напряму розвитку державної освітньої політики та визнаючи компетентнісний підхід як парадигмально-визначальний на сучасному етапі розвитку педагогічної науки та вдосконалення змісту вищої освіти в цілому, вважаємо за потрібне: на державному рівні розробити стандарти вищої освіти за окремими напрямами підготовки фахівців вищої кваліфікації відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, — на ієрархічній компетентнісній основі:

— ключові компетентності;

— професійно-кваліфікаційні компетентності;

— загальнопредметні компетентності;

— міжпредметні компетентності;

— предметні компетентності.

Зміст і сутність кожної компетентності потрібно визначати на основі відповідних компетенцій як сукупності знань, умінь і навичок; мотивів і цінностей; досвіду використання.

Сукупність представлених груп компетентностей забезпечить розуміння професійної компетентності (як компетентності найвищого ієрархічного рівня) фахівця вищої кваліфікації відповідно до напряму підготовки та галузі господарства.

У контексті реалізації задекларованої пропозиції розробляються ключові компетентності сучасного педагога як складові його професійно-педагогічної компетентності:

— психолого-педагогічна компетентність;

— фахово-предметна компетентність (сукупність предметних компетентностей);

— методологічна компетентність;

— методична компетентність;

— самоосвітня компетентність.

Фундаментально-базисною основою формування професійно-педагогічної компетентності сучасного педагога як сукупності зазначених п’яти компетентностей є сім ключових, задекларовам. Київ •1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи них українськими вченими (формуються і розвиваються на етапах отримання початкової, базової та повної середньої освіти), зокрема, таких: уміння вчитись, соціальна, загальнокультурна, здоров’язбережувальна, з інформаційно-комунікаційних технологій, громадянська, підприємницька компетентності.

Відповідно до ієрархічно-компетентнісного розуміння кінцевого результату підготовки сучасного педагога у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації мають бути переглянуті навчальні плани, навчальні і робочі програми з окремих навчальних дисциплін на предмет чіткої орієнтації на забезпечення формування і розвитку професійно значущих компетентностей у їх інтегральновзаємовпливовій взаємодії як єдності навчання, виховання і розвитку.

Умови успішної реалізації пропонованого проекту:Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«50 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ О.І. Бутенко МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ СУСПІЛЬСТВА ШЛЯХОМ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У статті визначено сутність, типи модернізації, її основні теорії. Розглянуто один із важливих шляхів її вирішення – інноваційний розвиток, а також існуючі проблеми в Україні з реалізації цього проекту. Ключові слова: модернізація, інноваційний шлях розвитку, новітні технології, вестернізація, фінансова криза, інвестиції. Літ. 25. А.И. Бутенко МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ Барановський Олексій Миколайович УДК 004.9 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ САМОПОДІБНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ Спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі інформаційної безпеки Національного технічного університету України «Київський...»

«Міністерство аграрної політики України Вінницький національний аграрний університет Кафедра Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва Іванов М.І., Гуменюк О.Ю., Міщук О.М., Шаргородський С.А. «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА» НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Для студентів факультету механізації сільського господарства Вінниця – 2011 ББК 34.5 я 73 Т38 УДК 621.9:658.5 Рецензенти Кулаков П.І. кандидат технічних наук, доцент кафедри «Метрологія та промислова автоматика» Вінницький національний технічний...»

«56 УДК 334.72: 631.17 ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Прокопишин О. С., асистент Львівський національний аграрний університет Розглядаються напрямки технічного забезпечення фермерських господарств шляхом формування різних організаційних форм спільного використання техніки. Аналізуються можливості використання різноманітних організаційних структур та джерела їх фінансування. Обґрунтовується доцільність створення структурованої системи...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ПРИЙМА Сергій Миколайович УДК 374.7.091(477):(006.77:043.86) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» КОЗЛОВ ЛЕОНІД ГЕННАДІЙОВИЧ УДК 62-82:62-503.507 НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СИСТЕМ ГІДРОПРИВОДІВ МАНІПУЛЯТОРІВ З АДАПТИВНИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ НА ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ РОБОЧИХ МАШИН Спеціальність 05.02.02 – Машинознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному технічному...»

«345 Юридичні і політичні науки ня дотриманню основоположних принципів і прав, проголошених у Статуті МОП, Філадельфійської декларації та підтверджених Декларації 1998. Ці заходи полягають у поданні державами щорічних доповідей щодо нератифікованих основоположних конвенцій МОП, а також глобальної доповіді, мета якої полягає в тому «. щоб надати в динаміці загальну картину по кожній з категорій основних принципів та права за попередній чотирирічний період і створити основу для оцінки ефективності...»

«“Економіка України”. — 2013. — 4 (617) УДК 339.137.2:658.0 О. І. К О В Т У Н, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Запропоновано логістичну (диспетчерську) парадигму стратегії сучасного підприємства та її інноваційної складової. Визначено місце і роль (функцію) стратегії інновацій в систе мі забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто можливі елементи...»

«Домашенко Марина Дмитрівна УДК 339.944:351.863:658:621 (043.3) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Прокопенко Ольга Володимирівна, Сумський державний університет, декан факультету економіки та менеджменту. Офіційні...»

«Міністерство освіти і науки України Запорізька державна інженерна академія В.Г. Воронкова М.А. Ажажа О.М.Венгер МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ для студентів ЗДІА спеціальності 8.180110013 «Управління проектами» Міністерство освіти і науки України Запорізька державна інженерна академія МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ для студентів ЗДІА спеціальності 8.180110013 «Управління проектами» денної та заочної форм навчання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»