WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |

«Харківський державний університет харчування та торгівлі Г.В. Дейниченко, Г.М. Постнов МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Навчальний посібник Збірник опорних конспектів ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський державний університет

харчування та торгівлі

Г.В. Дейниченко, Г.М. Постнов

МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Навчальний посібник

Збірник опорних конспектів лекцій

для студентів спеціальності

8.140101.01 «Готельна і ресторанна справа»

Факультет менеджменту

Харків – 2014

УДК 001.8

ББК 73

Д 27

Рекомендовано Вченою радою Харківського державного

університету харчування та торгівлі як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № від 2014 р.)

Рецензенти:

Л.М. Малюк – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри готельного та ресторанного бізнесу Харківського державного університету харчування та торгівлі;

О.Б. Скородумова – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій харчової промисловості Української інженерно-педагогічної академії;

Л.М. Яцун – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб.

Д 27 / Г.В. Дейниченко, Г.М. Постнов / Харк. Держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 115 с.

У навчальному посібнику наведені матеріали, які дозволяють формувати у студентів магістрів системи теоретичних знань з організації наукових досліджень та придбання навиків проведення самостійних наукових досліджень.

Курс «Методологія і організація наукових досліджень» є важливою складовою підготовки студентів магістрів за спеціальністю 8.140101.01 «Готельна і ресторанна справа» і направлений на оволодіння студентами умінь вирішувати науково-дослідні, організаційні, соціальні та економічні проблеми. Вивчення курсу збігається з періодом активної участі молодих спеціалістів у науководослідній роботі університету.

УДК 001.8 ББК 73 © Дейниченко Г.В., Постнов Г.М.

ISBN 2014 ЗМІСТ ВСТУП…….……………………………………………………………………… 4 Тема 1. Вступ. Основи науковедення ………………………………………… 6

1.1 Наукові проблеми та проблемні ситуації, які стоять перед спеціалістами готельно-ресторанного бізнесу.………………….……

–  –  –

ВСТУП Курс «Методологія і організація наукових досліджень» є важливою складовою підготовки студентів магістрів за спеціальністю 8.140101.01 «Готельна і ресторанна справа» і направлений на оволодіння студентами умінь вирішувати науково-дослідні, організаційні, соціальні та економічні проблеми. Вивчення курсу збігається з періодом активної участі молодих спеціалістів у науково-дослідній роботі університету.

Метою вивчення курсу «Організація наукових досліджень» є формування системи теоретичних знань з організації наукових досліджень та придбання навиків проведення самостійних наукових досліджень.

Об’єкт: науково-дослідницька робота студентів.

Предмет: система організаційних та регулятивних відносин суб’єктів в процесі реалізації форм освітньої та наукової діяльності.

Завдання: основними завданнями курсу «Організація наукових досліджень» є визначення сутності науково-дослідної роботи студентів, форми організація науково-дослідної роботи студентів;

методи наукових досліджень.

підготовка студентів до наукової роботи.

Велике значення приділяється самостійній роботі студентів під час вивчення дисципліни. Метою цього виду роботи є закріплення та поглиблення теоретичних знань з тем, що вивчаються у дисципліні шляхом розгляду особливостей науководослідній роботі студентів.

Індивідуальна робота студентів передбачає написання реферату за обраною темою.

Навчальний посібник являє собою викладання лекційного матеріалу із широким використанням схематичних зображень основних положень тем. Таке подавання інформаційного матеріалу дозволяє студентам краще сприймати і системно засвоювати спеціальні знання рухаючись від узагальненого матеріалу до більш простого.

- перелік обов’язкової літератури до даної теми;

- питання для самостійного вивчення;

- питання для самоконтролю;

–  –  –

1.2 Студентська наукова робота та її місце в навчальному процесі Навчання студентів в ВНЗ починає перетворюватись у навчально-наукову працю на основі органічного поєднання навчального процесу з науково-дослідною роботою студентів.

Метою науково-дослідної роботи студентів (НДРС) є розвиток і використання творчого потенціалу студентів для рішення проблем підвищення ефективної діяльності підприємств торгівлі, харчової промисловості і ресторанного господарства. НДРС сприяє збільшенню обсягу і поглибленню теоретичних знань студентів.

Науково-дослідна робота студентів органічно пов'язана з навчальним процесом і є його продовженням.

–  –  –

Наука – теоретична систематизація об’єктивних знань про дійсність; одна з форм суспільної свідомості. В ході історичного розвитку наука перетворюється на продуктивну силу суспільства і найважливіший соціальний інститут. Термін «наука» вживається також для позначення окремих галузей наукових знань.

–  –  –

Наука є, по-перше, діяльністю по одержанню нових знань, а по-друге, результатом цієї діяльності, тобто сумою отриманих знань, що утворять у сукупності наукову картину миру.

Наука як виробництво знань являє собою специфічну форму діяльності як у сфері матеріального виробництва, так і розумовій сфері. Якщо в матеріальному виробництві знання лише використаються як ідеальні засоби, то в науці їхнє одержання - головна й безпосередня мета (незалежно від того, у якому виді вона досягається або втілюється): теоретичний опис, схема технологічного процесу, експериментальні дані або формули.

Наука й філософія як специфічні форми суспільної свідомості мають складний взаємозв'язок. Філософія є методологія пізнання й світоглядна інтерпретація його результатів. Їх поєднує прагнення до побудови знання в теоретичній формі, до логічного доказу виводів, тому наукові знання опираються на поняття, судження, умовиводи.

Розвиток науки на сучасному етапі неможливий без використання сучасних засобів проведення досліджень (математичної науки і електронно-обчислювальної техніки). Математична логіка й інші методи збагачують і допомагають розвиватися іншим науковим дисциплінам.

Сучасна обчислювальна техніка й математичні методи дозволяють одержувати і обробляти величезні масиви інформації з великою точністю й величенною швидкістю.

Математичне моделювання (опис) складних технологічних, управлінських і інших процесів дозволяє їх оптимізувати. У такий спосіб математика й математичне моделювання становить основу наукового і технічного прогресу.

Кожна конкретна наука використовує свою методологію і спеціальні методи.

Роль науки з кожним днем все більше зростає. Наука дедалі глибше перетворюється на безпосередню виробничу силу суспільства. У такому процесі наука не стежить за розвитком техніки, а випереджає її, визнає сучасний прогрес матеріального виробництва, наукове знання пронизує усі сфери суспільного життя, наука орієнтується, насамперед, на людину, розвиток її інтелекту, творчих здібностей, цілісний і всебічний розвиток. Посилюється взаємозв’язок між наукою, суспільством і культурою з багатьох напрямків.

Наука як система знань це пізнавальна діяльність, вид духовного виробництва і соціальний інститут.

–  –  –

У процесі розвитку суспільства наука, як форма суспільної свідомості, набуває соціальних функцій і стає самостійною соціальною структурою.

Визначення науки як особливого соціального інституту дозволяє з’ясувати не лише зв'язок з технікою, культурою та іншими сторонами суспільних явищ, але і виділяти історичні закономірності її розвитку, означити різноманітні аспекти керування нею, виділити соціологічні проблеми наукової творчості [2].

Початковий період перетворення науки в соціальний інститут визначається другою половиною XVII ст. саме у цей період в Європі були організовані перші наукові товариства і стали видаватися наукові часописи.

В зв’язку зі значним прогресом матеріально-технічної бази наукової діяльності, з кінця XVIII ст. стали виникати нові засоби і форми організації науки.

Створюються значні науково-дослідні інститути і лабораторії з потужною технічною базою. Це наблизило дослідницьку діяльність до форм виробничої праці.

Сучасна наука утворює усе тісніші зв’язки з усіма соціально-економічними, політичними, виховними і культурними інститутами[2].

Як соціальний інститут наука містить у собі всі умови і моменти виробництва наукових знань, а саме: вчених з їх знаннями і здібностями, кваліфікацією і досвідом, з поділом і кооперацією наукової праці, наукові установи, експериментальне і лабораторне устаткування, методи науково-дослідної роботи, поняття і категоріальний апарат, систему наукової інформації, а також усю суму знань, що виступають як попередні посилання або засоби (результати) наукового пізнання.

Суть науки розкривається в її функціях.

–  –  –

Сукупність окремих, конкретних функцій науки формують основну її функцію – розвиток системи знань, які сприяють створенню раціональних суспільних відносин і використанню продуктивних сил в інтересах усіх членів суспільства.

Форми існування матерії визначають існування багатьох галузей знань, які об’єднуються у три великі групи: природничі та технічні науки (фізика, хімія, біологія та інші), суспільні науки (економіка, філологія, історія та інші), наука про мислення (філософія, логіка, психологія та інші). Загальна класифікація наук установлює взаємозв’язок між трьома головними розділами наукового пізнання, кожне з яких утворює цілу систему. Для подальшої класифікації наук використовують методологічний, гносеологічний і логічний підходи.

Методологічні принципи класифікації наук зумовлені природою відображених ними зовнішніх і внутрішніх зв’язків За гносеологічного підходу принципи класифікації наук поділяються на об’єктивні та суб’єктивні.

Логічний підхід класифікації наук базується на виділені різних сторін загального зв’язку між ними.

Класифікація наук має важливе практичне значення, тому що вона є теоретичною основою багатьох галузей діяльності.

Вона сприяє вирішенню наступних питань:

формування структури наукових установ на різноманітних рівнях їх організації і взаємозв'язків;

планування і координацію досліджень у різноманітних областях науки;

встановлення зв'язків між теоретичними, прикладними науками і практикою;

розробка навчальних планів для ВНЗ;

визначення змісту підручників і навчальних посібників;

написання зведених праць енциклопедичного характеру;

організація бібліотечної справи і бібліотечної класифікації та ін.

Загальна класифікація сучасних наук встановлює взаємозв’язок між трьома головними розділами наукового знання: природознавством, суспільними (соціальними) науками і філософією, кожний з яких утворює цілу систему наук.

Вищою атестаційною комісією (ВАК) України за погодженням з Міністерством освіти і науки України, Державним комітетом у справах науки і технологій затверджено певну класифікацію галузей наук.

Відповідно до цієї класифікації основними галузями наук є:

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |
Похожие работы:

«1. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси, 2012. – 220 с.2. Любченко К. М., Триус Ю.В. Елементи математичної логіки з комп’ютерною підтримкою: Посібник для вчителів. – Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ, 2004. – 88 с.3. Триус Ю.В., Дяченко А.Ю. Програма-інтерпретатор алгоритмічних систем Маркова, Тьюрінга, Поста / Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія 2. –...»

«Topical issues of law: theory and practice. №25. 2012 Трут Д.В. Неделимость предмета обязательства как основание возникновения солидарной множественности лиц. – Статья. Исследовано проблематику определения неделимости предмета обязательства как безусловного основания возникновения солидарности в гражданско-правовых обязательствах, осложненных множественностью лиц. Ключевые слова: неделимость предмета, физическое разделение, умственное (интеллектуальный) разделение, общая долевая собственность,...»

«УДК 338.2(075.8) Н.В.Касьянова Донецький університет економіки та права ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ © Касьянова Н.В., 2008 Пропонується оцінювати ефективність стратегічного управління промисловим підприємством за допомогою єдиного критерію – критерію стійкості функціонування підприємства щодо поставленої мети. У роботі подано методику розрахунку показника стійкості відносно мети без урахування впливу зовнішнього середовища. Ключові слова: управлінське рішення,...»

«Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 9 (34). Частина 1. – Луцьк, 2012. УДК 378.1 Бойко О.В., к.е.н., доцент, Соловей О.М., студент Луцький національний технічний університет ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У статті досліджено теоретичні аспекти маркетингу персоналу. Визначено джерела та шляхи покриття потреби в персоналі. Доведено, що застосування маркетингових технологій в сфері...»

«Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова Лабур Ольга Володимирівна УДК 941/949(477).15/17*-055.2 ЖІНОЧИЙ ФАКТОР В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (XVI-XVIII ст.) Спеціальність 07.00.01 історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Одеса1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі історії Національного технічного університету України (КПІ) Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Лихолат Олександр Васильович...»

«УДК 330.14:323.329 О. М. Коваленко, аспірантка, кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»РЕНТНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУЛЬНОГО КАПІТАЛУ У статті розкрито сутність рентних відносин, пов’язаних з унікальними властивостями таланту людини, її здібностей, знань та професійних навичок, які виступають у сучасній економіці у формі інтелектуального капіталу. Особлива увага приділена виділенню та розгляду особливостей і характерних...»

«Н. С. Гончарук, Ю. В. Мокіна, Б. І. Мокін МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Н. С. Гончарук, Ю. В. Мокіна, Б. І. Мокін МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 519.866:378.142 ББК 22.18:74.68 Г65...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ШЛАПКО ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 72.01:711:725.261 АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОПТОВО-РОЗДРІБНИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКОВИХ КОМПЛЕКСІВ 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури Львів – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка...»

«УДК 371:351 І.Я. Зязюн, доктор філософських наук, професор, академік (ІПППО АПН України) ПСИХОДІАГНОСТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ Здійснено ретроспективний аналіз. Розглядаються теоретико-методологічні засади професійної майстерності вчителя та особливості психодіагностики її складників. Духовний, економічний та науково-технічний розвиток української держави зумовлює підвищені вимоги до якісного потенціалу професійно компетентного сучасного фахівця, який здатен генерувати та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА А.Є. Ачкасов, В.І. Пашков, І.А. Ачкасов Конспект лекцій з дисциплін «Цивільна оборона» та «Безпека життєдіяльності та цивільна оборона» для студентів та слухачів другої вищої освіти, які навчаються на факультеті післядипломної освіти і заочного навчання (спеціальності «Менеджмент організацій» «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Електротехнічні системи електроспоживання») ХАРКІВ – ХНАМГ – 2009...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»