WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Випуск 2 (9) 2014 accentuated. Generalizations of tasks, solution of which in the educative process will promote the development of future ...»

-- [ Страница 1 ] --

Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Випуск 2 (9) 2014

accentuated. Generalizations of tasks, solution of which in the educative process

will promote the development of future specialists’ adaptive potential are carried out.

Key words: vocational training, professional mobility, adaptation,

development of a person adaptive potential.

Bibliography

1. Bezpal'ko O.V. Komponenty profesiynoy i mobil'nosti maybutnikh sotsial'nykh

pedahohiv / O.V. Bezpal'ko // Visnyk psykholohiyi i pedahohiky. – K., 2012. – Vyp. 7 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: 16.08.2014 http:www.psyh.kiev.ua/. – Zagol. z ekranu. – Mova ukr.

2. Dmitrieva M.A. Adaptacija personala v organizacii / M.A. Dmitrieva, Stoljarchuk E.A. // Psihologicheskoe obespechenie professionalnoj dejatel'nosti: teorija i praktika / pod. red. prof. G.S. Nikiforovoj. – SPb.: Rech', 2010. – S. 193-251.

3. Igoshev B.M. Organizacionno-pedagogicheskaja sistema podgotovki professionalno mobilnyh specialistov v pedagogicheskom universitete: Monografija / B.M. Igoshev – M.: VLADOS, 2008. – 201 s.

4. Kvinn V. Prikladnaja psihologija / V. Kvinn. – SPb.: Piter, 2000. – 560 s.

5. Psihologija upravlenija chelovecheskimi resursami: Uchebnoe posobie/ T.S. Kabachenko. – SPb.: Piter, 2003. – 400 s.

6. Rean A.A. Psihologija adaptacii lichnosti / A.A. Rean, A.R. Kudashev, A.A. Baranov. – SPb.: Prajm-Evroznak, 2006. – 479 s.

7. Rodina O.N. Osobennosti professionalnoj adaptacii nachinajushih psihologov / O.N. Rodina, P.N. Prudkov // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 14. Psihologija. – 2001. – №3. – S.25-35.

8. Rozum S.I. Psihologija socializaciii socialnoj adaptacii cheloveka / S.I. Rozum – SPb.:Rech', 2006. – 365 s.

9. Upravlenie personalom: ucheb. / obshh. red. A.I. Turchinova. – M.: RAGS, 2003. – 488 s.

10. Chernov Ju.K. Kvalimetricheskie metodyv ydelenija bazovyh kompetencij pri podgotovke specialistov inzhenernogo profilja / Ju.K. Chernov, S.Sh. Palferova // Materialy ХІ

simpoziuma «Kvalimetrija v obrazovanii: metodologija, metodika, praktika». – M.:

Issledovatel'skij centr problem kachestva podgotovki specialistov, 2006. – 27 s.

11. Shustova N.E. Social'no-psihologicheskaja adaptacija molodezhi i otnoshenie k social'nym normam / N.E. Shustova, V.V. Gricenko // Psihologicheskij zhurnal. – 2007. – Tom 28. – № 1. – S. 46-57.

12. Shchudlo S.A. Sotsial'nyy mekhanizm adaptatsiyi molodi do rynkovykh umov (rehional'nyy aspekt): avtoref. dys. … kand. sots. nauk: 22.00.07 / S.A. Shchudlo – Kharkiv, 2000. – 19 s.

УДК 159.955:37.015.311 Жмурко Микита Дмитрович – молодший науковий співробітник відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України E-mail: nikitazhmurko@gmail.com

СПРЯМОВАНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ

НА РОЗВИТОК ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНЯ

У статті, на основі сучасних наукових уявлень про природу інтелектуальної сфери людини, розкриваються особливості мислення вчителя, педагогічні дії якого спрямовані на розвиток духовного потенціалу Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Випуск 2 (9) 2014 учнів. Розглянуто роль мисленнєвих операцій вчителя в процесі педагогічної взаємодії, а також визначені основні види мислення, достатній рівень розвитку яких забезпечує ефективність розвитку духовного потенціалу учнів.

Ключові слова: інтелектуальна сфера, мислення, педагогічна взаємодія, духовний потенціал.

Сучасні умови розвитку суспільства, окрім технічного прогресу, характеризуються розпадом фундаментальних загальнолюдських ідеалів та цінностей. Поступово послаблюється вплив соціальних інститутів сім’ї та релігії, які покликані транслювати соціальний досвід минулих поколінь.

Внаслідок цього молоде покоління опиняється відрізаним від культурних норм та правил необхідних для реалізації свого особистісного потенціалу.

Загальна глобалізація, яку ми спостерігаємо зараз, на перший погляд робить світ ближче, об’єднуючи різні культури та традиції, з іншого, в утвореному глобальному інформаційному просторі виникає загроза втрати людиною своєї ідентичності. В таких умовах особистості стає все важче вірно зорієнтуватися, а можливість зробити хибний вибір зростає.

Втрата гуманістичних та духовних орієнтирів, а саме Краси, Добра, Істини та Любові, зумовлює зростання бездуховності суспільства, яке відображається в збільшенні чисельності осіб з девіантною поведінкою.

Виходячи з вищезазначеної соціально-психологічної ситуації, яка характеризується тенденцію до зростання бездуховності суспільства, актуальним є розробка та впровадження в систему освіти, по-перше, психолого-педагогічних засобів активізації духовного потенціалу учнів, подруге, дослідження психологічних особливостей підготовки педагогічних працівників до розвитку духовного потенціалу учнів. Таким чином, в сучасних умовах освітнього процесу професійна діяльність вчителя повинна буди спрямована не лише на формування знань, умінь та навичок учнів, а і на розвиток їх духовного потенціалу. Зрозуміло, що в таких умовах до особистості вчителя висуваються високі професійні вимоги, особливо до наявності у нього певного рівня власного духовного потенціалу. Під духовним потенціалом розуміється: «у змістовному вимірі

– спрямованість особистості на вищі духовні ідеали, цінності та смисли, зокрема, естетичні, гуманістичні, екологічні, пізнавальні, самовдосконалення та самореалізації; …у функціональному вимірі – вищий ступінь людської самоорганізації, який позначається високим рівнем свідомості, самосвідомості та вольової саморегуляції особистості» [3, с. 29].

Виходячи з наведеного поняття можна зробити висновок, що педагогічна взаємодія, спрямована на розвиток духовного потенціалу учня, потребує від особистості вчителя окрім мотиваційно-смислової спрямованості на духовні та гуманні орієнтири, також високу інтелектуальну активність, яка забезпечує рівень ефективності даної взаємодії. Тому, особливої уваги при розгляді проблеми формування духовного потенціалу учня потребує інтелектуальний компонент особистості педагога.

Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Випуск 2 (9) 2014 У загальному розумінні інтелект, це відносно стійка структура розумових здібностей індивіда, що включає в себе пізнавальні психічні процеси, такі як: сприйняття, увага, мислення, пам'ять, уява [6]. За визначенням М.М. Моісеєва, інтелект – це основа цілепокладання, планування ресурсів та побудова стратегії досягнення цілі [1, с. 112-113].

Таким чином, ми спостерігаємо тісний зв'язок між інтелектуальною та мотиваційно-смисловою сферами особистості вчителя, педагогічні дії якого спрямовані на розвиток духовного потенціалу учнів. Даний зв'язок Е.О. Помиткін описує наступним чином: «Домінантність духовних потреб зумовлює спрямованість мислення та інших інтелектуальних процесів на пошук духовно значущої інформації, засобів самопізнання та можливостей духовного самовдосконалення, реалізації духовного потенціалу, побудови життєвого шляху на основі Краси, Добра, Істини, Любові, допомоги іншим у процесі життєтворчості» [3, с. 51]. Виходячи з наукових позицій розуміння духовності запропонованого Е.О. Помиткіним, інтелект в структурі особистості педагога слід розуміти, як інструмент аналізу та усвідомлення духовних орієнтирів. Вчений підкреслює також, що без достатнього рівня розвитку інтелектуальних здібностей неможливий і розвиток духовний. Проте Е.О. Помиткін застерігає від надмірної інтелектуалізації, яка призводить до втрати духовних орієнтирів.

З цього випливає необхідність гармонійного розвитку всіх психологічних компонентів особистості. А також розуміння того, що духовність особистості не сталий показник, досягнувши якого особистість зупиняється у своєму розвитку, вияв духовності потребує від неї постійної активності. Така активність пов’язана, з прийняттям тих чи інших рішень, проявом волі людини (як вчинити в тій чи іншій ситуації? що є основним, а що другорядним в житті? та ін.) На кожному такому етапі – усвідомлення проблеми, постановки мети, обрання стратегії її вирішення, аналізу отриманих результатів – активно задіяна інтелектуальна сфера особистості. Від особливостей інтелекту індивіда залежитиме його шлях до власної духовності, а в ситуації з вчителем, який формує духовний потенціал учнів, ефективність його педагогічних дій.

Розглядаючи інтелект особистості педагога слід мати на увазі, що він має не однорідну структуру. В інтелекті, як зазначалося вище, виділяються конкретні когнітивні пізнавальні процеси, або за визначенням Л.С. Виготського – «вищі психічні функції» – сприйняття, пам'ять, мислення, мова. У рамках даної статті, ми зосередимо увагу на аналізі ролі мислення педагога у процесі формування духовного потенціалу учня.

Поняття мислення бере свій початок з філософії. Вперше мислення, як об’єкт філософії з’явилось в працях давньогрецького філософа Парменіда. Він вважав, що продуктом мислення є істина, або судження. Виходячи з уявлень Парменіда про мислення можна, помітити, що воно забезпечує появу одного з духовних ідеалів – «Істини». Це наштовхує на розуміння вагомості ролі мислення у духовному сходженні особистості.

Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Випуск 2 (9) 2014 Мислення у роботах Платона має репродуктивний характер.

Процес мислення він ототожнює з процесом згадування, того, що було до народження людини в її космічному житті. На перший погляд така позиція дещо знецінює роль мислення, воно втрачає творчий характер. Проте тут можна помітити, що мислення спрямоване на вічне та ідеальне, те що існувало завжди, це ідеальне можна ототожнити з духовністю, яка притаманна по своїй природі всім людям і лише потребує своєї актуалізації. В даній ситуації мислення якраз виступає, як своєрідний механізм актуалізації духовності.

Аристотелем була навіть створена наука про мислення, яка стала одним з розділів філософії – «Логіка». В межах даної науки Аристотель розглядав близькі сучасним дослідникам продукти мислення: поняття, судження, умовиводи. Мислення у Декарта ототожнювалось з чимось безтілесним та духовним. Він розглядав мислення, як єдиний атрибут душі, це пояснювалось постійною активністю мислених процесів, які виникають в душі, в результаті якої душа завжди знає про те, що відбувається в середині неї. За визначенням Декарта, душа – це мисляча субстанція, вся сутність, або природа якої складається в одному мисленні.

Погляди Декарта суттєво вплинули на розвиток сучасної науки, так його вислів: «я мислю відповідно, я існую», який так часто у буденному житті розуміється, як дедукція, ствердження свого існування через наявність суб’єкту мислення власного «Я», з наукової точки зору показує простір того, що може досліджувати людини, тобто, що можна уявити, про що можна мислити поняттями – те і можна досліджувати [2, с. 301].

Вагомий вплив на формування наукового розуміння мислення сприяли і філософські роботи Канта. Він вперше розмежував аналітичне та синтетичне мислення. Водночас поява мислення, як предмету наукових досліджень бере свій початок у працях американських психологів У. Джеймса та Д. Дьюі, які були представниками нового науково-філософського напрямку – «Прагматизму». Мислення також розглядалося рефлексологами І.М. Сєченовим, І.П. Павловим та В.М. Бехтерєвим.

Класичні, суто психологічні погляди на мислення, які в більшій мірі залишаються актуальними і в наш час виникають з появою основних психологічних шкіл, або напрямків. Так перші психологічні експериментальні дослідження мислення належать психологам вюрцбурзької школи. Засновником та головним теоретиком даної школи був О. Кюльпе, найвідомішими представниками – Н. Ах та К. Бюлер.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«УДК 622.245 ЦІЛЬОВІ ФУНКЦІЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИДОБУТКУ В СИСТЕМІ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ Д.О.Єгер ВАТ “Укрнафта”, 04053 м.Київ, Несторівський пров., 3/5, тел. (044) 212-43-35, еmail: zarubin@ukrnafta.ukrtel.net На основании системного анализа определены целевые функции методов воздействия на призабойную зону пластов. Сформулированы подходы к проектированию процессов воздействия на призабойную зону пластов как для решения проблемы увеличения производительности скважин, так и для увеличения...»

«УДК 339.187.6 Б. В. Дергалюк Національний технічний університет України «КПІ» ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОМПАНІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Розглянуто питання впливу організаційної структури компанії на здійснення лізингової діяльності та досліджено залежність між ефективністю діяльності лізингової компанії та мінімізацією ризиків, що виникають у процесі її здійснення в Україні. Виділено ряд чинників, що впливають на визначення організаційної структури лізингової компанії та...»

«20 УДК 338.516 ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ НИЖНЬОЇ МЕЖІ НА НОВІ МАШИНИ Кучерова Г.Ю., аспірант Класичний приватний університет Узагальнено досвід визначення ціни нижньої межі на нові машини. Розкрито сутність та виявлені недоліки методів визначення ціни нижньої межі на нові машини. Ключові слова: ціна, нижня межа, виробник, собівартість, витрати, нова продукція. Кучерова А.Ю. ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ НИЖНЕГО ПРЕДЕЛА НА НОВЫЕ МАШИНЫ / Классический приватный университет, Украина Обобщен опыт определения...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО ШРАМКО Юрій Юрійович УДК 62-83;681.52 СИСТЕМИ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЛЕЙНОГО КЕРУВАННЯ МАШИНОЮ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Кременчук – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі електротехніки та електромеханіки Дніпродзержинського державного технічного університету...»

«Міжвузівський збірник НАУКОВІ НОТАТКИ. Луцьк, 2011 Випуск №32 _ УДК 621.762:004.42(07) Н.А. Христинець, В.Д. Рудь, О.В.Приймак Луцький національний технічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕТВОРЕНЬ У СИПКИХ СЕРЕДОВИЩАХ ПІД ДІЄЮ ВІБРАЦІЇ Описано принципи поведінки сипких тіл у процесі вібраційної сегрегаці. Розглянуто деякі закономірності поведінки часток в залежності від їх фізичних властивостей та параметрів вібрації. Постановка проблеми Одним із завдань порошкової металургії є виготовлення...»

«Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет ЛУЦЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 621.785:621.771.25.001.8 НАУКОВІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРМОМЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ КАТАНКИ ДЛЯ СТАЛЕВОГО ДРОТУ МАЛОГО ДІАМЕТРУ 05.16.01 Металознавство та термічна обробка металів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Запоріжжя – 2015 Дисертація є на правах рукопису. Робота виконана в Інституті чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» На правах рукопису ЛАКТІОНОВ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ УДК 537.31:621.3.082:631.412 КОМП'ЮТЕРИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ҐРУНТІВ ПРОМИСЛОВИХ ТЕПЛИЦЬ З КОМПЕНСАЦІЄЮ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ВПЛИВІВ Спеціальність 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Науковий керівник Вовна Олександр...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ МАКУХІН Микита Олегович УДК 72.01:725.95 АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОСТОВИХ СПОРУД 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури Київ – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Мокіна Валентина Михайлівна УДК 539.165 СЦИНТИЛЯЦІЙНІ ДЕТЕКТОРИ НА ОСНОВІ КРИСТАЛІВ МОЛІБДАТІВ ТА ВОЛЬФРАМАТІВ ДЛЯ ПОШУКУ ПОДВІЙНОГО БЕТА-РОЗПАДУ 01.04.16 — фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті ядерних досліджень НАН України Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,...»

«УДК 083.74:006.02+083.74:016 Л.П. Пасічник ТЕХНІЧНІ УМОВИ ЯК ВИД НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У статті характеризується такий вид нормативних документів зі стандартизації, як технічні умови. Висвітлюються особливості їхнього розроблення, реєстрації, бібліографічного обліку. Порушено питання невизначеності статусу цих документів. Визначено проблеми, на які слід звернути увагу в процесі створення та використання технічних умов. Ключові слова: технічні умови, розроблення технічних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»