WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 37 |

«МАРКЕТИНГ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ МАТЕРІАЛИ ПЕРШОЇ МІЖВУЗІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ (І-й та ІІ-й етапи) 27—29 березня 2001 р., м. Київ 17—19 ...»

-- [ Страница 1 ] --

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

МАРКЕТИНГ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

МАТЕРІАЛИ ПЕРШОЇ МІЖВУЗІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ

КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ (І-й та ІІ-й етапи) 27—29 березня 2001 р., м. Київ 17—19 травня 2001 р., м. Херсон Київ КНЕУ 2001 ББК 65.290-2 М 26 Редакційна колегія: Кардаш В. Я., декан факультету маркетингу Київського національного економічного університету, канд. екон. наук, проф. (відповідальний редактор); Труш В. Є., декан економічного факультету Херсонського державного технічного університету, канд. екон.

наук., проф. (заступник відповідального редактора); Гребньов М. Г., заступник завідуючого кафедри маркетингу Київського національного економічного університету, канд. екон. наук, доцент (заступник відповідального редактора); Куденко Н. В., канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу Київського національного економічного університету (відповідальний секретар).

Члени редколегії: Войчак А. В., д-р екон. наук, професор кафедри маркетингу Київського національного економічного університету; Бойчук І. В., канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу Львівської комерційної академії; Юлегіна І. В., канд. екон. наук, викладач кафедри міжнародної економіки і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського державного економічного університету; Шафалюк О. К., канд. екон. наук, старший викладач кафедри маркетингу Київського національного економічного університету; Федорченко А. В., канд. екон.

наук, асистент кафедри маркетингу Київського національного економічного університету; Петрів В. Р., голова Бюро Наукового студентського товариства факультету економіки та управління КНЕУ, студент 3-го курсу; Правик Ю. М., голова Бюро Наукового студентського товариства факультету маркетингу КНЕУ, студентка 4-го курсу; Гусєв Ю. В., співголова Наукового студентського товариства Херсонського державного технічного університету, студент 4-го курсу; Ткачов Д. С., голова Молодіжної організації Харківського державного економічного університету, студент 4-го курсу; Мазярчук В. М., голова Студентського наукового товариства ім. М. І. Туган-Барановського Львівської комерційної академії, студент 4-го курсу.

М 26 Маркетинг та підприємництво в перехідній економіці:

Матеріали Першої міжвуз. наук. конф. студ. та асп. (І-й та ІІ-й етапи) 27—29 берез. 2001 р., м. Київ; 17—19 трав. 2001 р., м. Херсон. — К.: КНЕУ, 2001. — 210 с.

ISBN 966–574–303–1 У збірнику зібрано тези доповідей учасників першого та другого етапу конференції — студентів та аспірантів з багатьох вищих учбових закладів України, Росії та Польщі.

Проведення конференції ініційовано головами Наукових студентських товариств вузів-організаторів.

ББК 65.290-2

–  –  –

Ректорат Київського національного економічного університету, професорськовикладацький склад кафедри маркетингу вітає бажання юних талантів займатись науководослідною роботою. Беручи участь у різноманітних наукових конференціях, кожен з Вас має можливість проявити свої творчі здібності та вміння у галузі дослідження проблем сучасної економіки.

Провідну роль на етапі впровадження ринкових механізмів господарювання в економіці України починає відігравати маркетинг як наука і як професійна діяльність людей. Це зумовлює необхідність застосування у підприємницькій діяльності нових нестандартних рішень, неординарних підходів, які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку та потреб споживачів.

Сьогодні маркетинг є своєрідним маяком для підприємця, який вказує на правильний шлях діяльності в умовах нестабільності та непередбачуваності зовнішнього середовища. Неврахування принципів сучасного маркетингу неодмінно призводить до втрати конкурентних позицій та втрати прихильності з боку споживачів. Основні інструменти маркетингу все більше застосовуються у різних галузях економіки, що надає їм ще більшої універсальності.

Сподіваюсь, що наукові розробки молодих вчених — учасників цієї конференції допоможуть глибше розкрити сутність, роль, місце та прикладні аспекти застосування маркетингу в підприємницькій діяльності. Висловлюю своє побажання, щоб і надалі такого роду заходи організовувались за участю студентської молоді різних реґіонів України, близького та далекого зарубіжжя.

Бажаю Вам щастя, здоров’я і подальших успіхів на науковій ниві.

З повагою, ректор Київського національного економічного університету, завідувач кафедри маркетингу КНЕУ, Президент Української асоціації маркетингу, д.е.н., професор А.Ф. Павленко

ПЕРШИЙ ЕТАП

–  –  –

У сфері міжнародних економічних відносин має місце певна трансформація поняття маркетинг. Стосовно до зовнішньоекономічної діяльності фірми під маркетингом варто розуміти діяльність, спрямовану на розробку та активне здійснення ефективної збутової політики на зовнішньому ринку.

Міжнародний маркетинг повинен враховувати різноманітне економічне, культурне, правове середовище кожного національного ринку. Він підвищує прибутковість операцій завдяки зниженню ступеня ризику і невизначеності на світових ринках, що значно вище, ніж на національних.

Про це говорять дані обстеження причин прорахунків і невдач у міжнародному бізнесі, за котрими 53% випадків таких невдач доводилося на долю маркетингу, 35% були пов’язані з управлінням, а 12% — із правовими, виробничими і фінансовими прорахунками.

Розробка комплексу заходів щодо реалізації товарів і послуг на зовнішньому ринку являє собою управлінський процес, що включає в себе такі етапи: аналізу, планування, організації і контролю маркетингової діяльності.

–  –  –

Рис. 1. Основні маркетингові рішення Іншими словами, міжнародний маркетинг являє собою важливу умову встановлення діючого зворотного зв’язку між попитом і пропозицією в міжнародному масштабі, є своєрідним гарантом того, що виготовлена продукція, пройшовши всі етапи виробничого процесу, знайде свій шлях до кінцевого споживача за кордоном.

Варто підкреслити, що внутрішнє середовище фірми, її зовнішнє мікро- і макроекономічне оточення на закордонних ринках, а також принципи і методика проведення міжнародної маркетингової політики утворюють підґрунтя зовнішньоекономічної підприємницької діяльності, лежать в основі відповідної різноманітної практичної роботи.

У цій роботі представлені дані за станом Сумської області в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

–  –  –

На 2000 р. позитивним моментом у зовнішній торгівлі стало розширення країн-партнерів до 84 проти 69 і 74 у 1998 та 1999 роках за рахунок подальшого та більш ширшого застосування важелів маркетингу в своїй діяльності, зокрема налагодження стосунків з країнами Африки та Америки. В той же час партнерами Сумської області залишаються країни колишнього СРСР, Європи, Азії.

Баранов Юрий ХГТУ студент IV курса

БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТ. ОТ РАЗРАБОТКИ

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ДО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Информационные технологии стремительно меняют лицо современного бизнеса. Вслед за американскими и западноевропейскими фирмами, все большее число украинских компаний начинает активно использовать возможности, открывающиеся при грамотном использовании Интернет.

Маркетинговая деятельность не прекращается после реализации товара, а послепродажное обслуживание клиентов позволяет получить дополнительную информацию, которая позволяет постоянно модифицировать и улучшать товары, а, следовательно, более полно удовлетворять потребности клиентов.

Такая стратегия позволит не только приобрести новых клиентов, но и удержать уже имеющихся, так как гораздо дешевле сохранить своих покупателей, чем привлечь новых или того сложнее, вернуть утраченных.

Взрывной рост числа пользователей Интернет, в первую очередь за рубежом, открыл перед компаниями новые возможности по взаимодействию с потенциальными клиентами и вывел интерактивный (онлайновый) маркетинг на качественно новый уровень. Это привело к появлению большого количества публикаций, в которых говорится о том, что скоро наступит время, когда Интернет и электронная коммерция полностью заменят СМИ как источник информации и магазины для совершения покупок.

Интернет-коммерция предоставляет ряд преимуществ потенциальным потребителям продукции, к числу которых можно отнести:

Удобство процесса покупки, которое заключается в том, что можно выбрать и заказать товары не выходя из дома.

Получение большего количества информации о товаре, в первую очередь сравнительного характера.

Покупателю не приходится общаться лицом к лицу с продавцом и подвергаться воздействию убеждающих и эмоциональных факторов.

С другой стороны, интернет-коммерция предоставляет определенные преимущества и компаниям, стремящимся реализовать свои товары и услуги:

Компании получают возможность быстрее реагировать на меняющиеся рыночные условия, менять ассортимент, цены и описания товаров.

Анализ реакции покупателей на те или иные предложения позволяет получать дополнительную информацию об их потребностях и оперативно вносить необходимые коррективы в рекламу.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что происходит значительная экономия денежных средств на доставке и распространении информации.

Но, несмотря на это, должно пройти еще немало лет, пока интернет-коммерция сможет полностью выявить свой потенциал и станет на равных использоваться вместе с другими маркетинговыми инструментами. В настоящее время большинство специалистов по маркетингу еще не считают интернет-коммерцию способной приносить прибыль.

Вот лишь несколько причин этого:

Ограниченное число пользователей, а следовательно — объема покупок. Несмотря на быстрые темпы развития, число пользователей Интернет на Украине пока еще очень невелико (по данным проведенных исследований около 500 тыс. человек, в России эта цифра доходит до 2,5—3 млн). Кроме того, многие из них предпочитают бродить по сайтам из любопытства, а не заниматься покупками.

Обычно, пользователи Интернет более обеспечены и технически подготовлены, чем среднестатистический житель. Этот фактор делает использование интернет-коммерции идеальным инструментом для продвижения компьютерной техники, программного обеспечения, сложной электроники и частично финансовых услуг. С другой стороны, этот же фактор делает малоэффективным использование интернет-коммерции для продвижения товаров массового спроса.

Сложившаяся хаотичность и информационная перегруженность большинства интернет-сайтов затрудняет привлечение и удержание потенциальных клиентов.

Тем не менее, все больше компаний, несмотря на все перечисленные сложности, включают интернет-коммерцию в перечень используемых маркетинговых инструментов. Причем все большее число фирм использует Интернет на всех этапах своей деятельности.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 37 |
Похожие работы:

«І.М. Савченко УДК 377.1 : 006. 44 (470+571) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В СИСТЕМАХ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Вступ. У проекті Концепції розвитку професійної освіти і навчання (ПОН) зазначається, що в останні роки якість профтехосвіти та потенціал кваліфікованих робітників в Україні значно знизився порівняно з розвинутими країнами [1]. Поряд з цим, в умовах ринкового середовища, модернізації й технологізації виробництва...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Лемешко Тетяна Анатоліївна УДК 005.6:005.8:378 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНІХ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Спеціальність: 05.13.22 — управління проектами та програмами Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук КИЇВ – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі електроніки та обчислювальної техніки Національного транспортного університету Міністерства...»

«УДК 321.1 ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СТУДЕНТАМИ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ Л.В. Березова, здобувач Розглянуто трансформацію стратегії розв’язування конструктивно-технічних задач з використанням ускладнень. Творче мислення, трансформація стратегії, конструктивно-технічна задача, ускладнення. Постановка проблеми. Матеріально-технічна база сільськогосподарського виробництва і один з її найважливіших елементів – технічні засоби є основою виробництва сільськогосподарської продукції....»

«Розділ 2. Основи природокористування та безпека життєдіяльності УДК 628.161. © В.О. Терновцев, д-р техн. наук, проф.; О.В. Зоря, канд. техн. наук, доцент; О.В. Терновцев, канд. техн. наук Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОКСИЛАПАТИТУ, МОДИФІКОВАНОГО ГІДРООКСИСУЛЬФАТОМ ТА ГІДРООКСИХЛОРИДОМ АЛЮМІНІЮ, ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД ФТОРУ Розглянуто виділення фторид-іонів методом іонного обміну на фільтрах з модифікованим завантаженням. Запропоновано...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів факультетів радіоприладобудівного та інформатики і обчислювальної техніки заочної форми навчання за темою “ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ” Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів факультетів радіоприладобудівного та інформатики і обчислювальної техніки заочної форми...»

«Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет Навчально-науовий Інститут інформаційнодіагностичних систем Кафедра засобів захисту інформації ЗБІРНИК ТЕЗ науково-практичної студентської конференції «ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ» 14-15 березня 2016 р. Київ ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 2016 2 тези доповідей ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: Голова: Філоненко С.Ф. д.т.н., професор, директор Інституту інформаційно діагностичних систем Національного авіаційного університету...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Іванов С.В. (підпис) «» 2013 р. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальності 7.05170103 «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри технології перевірені. Написання одиниць хлібопекарських і...»

«Полтавський регіональний центр досліджень і сприяння розвитку кооперації Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»Основними завданнями Центру є: ефективне використання наукового потенціалу науковців ПУЕТ та інших ВНЗ o регіону для організації наукових досліджень проблем вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху; організація і проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень o та розробка послуг, спрямованих на реалізацію...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Ю. І. Муляр, О. В. Дерібо ПРОГРАМУВАННЯ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК Затверджено Вченою радою Вінницького державного технічного університету як навчальний посібник для студентів спеціальності “Технологія машинобудування”. Протокол №6 від 30 січня 2003 р. Вінниця ВНТУ 2004 УДК 621.941 М 90 Рецензенти: П. С. Берник, доктор технічних наук, професор Р. Д. Іскович – Лотоцький, доктор технічних наук, професор А....»

«Орган з сертифікації ТОВ «ТЕХНІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ» ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник органу з сертифікації М.А. Левицький “30” липня 2014 р. ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ ТА СКАРГ П 04 Редакція 2 Дата впровадження 30.07.2014 р. Орган з сертифікації Розгляд апеляцій та скарг ТОВ «ТЕХНІЧНІ ТА П 04 УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ» 1. МЕТА Ця процедура встановлює процес розглядання апеляцій та скарг згідно рішень органу з сертифікації щодо заявки заявника на сертифікацію систем управління, визнання сертифікатів, а...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»