WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 17 |

«Романенко Людмила Віталіївна ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ПТНЗ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ Методичні рекомендації УДК 378.147 ББК Ф 25 Рекомендовано лабораторією методик професійної ...»

-- [ Страница 4 ] --

Чим вищий рівень майстерності педагога в реалізації заданих принципів, тим вищий потенціал такого педагога у формуванні професійного інтересу майбутніх фахівців, фактично у забезпеченні необхідних педагогічних умовам:

систематизація цілей діяльності суб’єктів навчальновиробничого процесу у контексті успішної самореалізації в якості кваліфікованого робітника аграрної галузі;

прогностичність змісту професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників; творчо-рефлексивний стиль діяльності учнів у навчально-виробничому процесі ПТНЗ.

Бесіди, спостереження, власний педагогічний досвід, нажаль, більшою мірою характеризують незадовільний рівень функціонування вище визначених факторів формування професійного інтересу кваліфікованих робітників у навчально-виховному процесі ПТНЗ агарного профілю.

Оцінюючи готовність педагогів професійного навчання до формування професійного інтересу учнів ми можемо охарактеризувати таку за інтегративними показниками (компонентами) виокремлених критеріїв сформованості такого інтересу та структурними компонентами навально-виховного процесу, а саме:

рефлексивно-мотиваційний, рефлексивно-когнітивний, рефлексивно-утворюючий, рефлексивно-операційний, рефлексивно-результативний [9, С. 36].

У ході дослідження виявлено, переважання низького рівня прояву характеристик показників. Так, наприклад, рефлексивно-мотиваційний показник тенденційно демонструє суперечливість усвідомлення педагогами (особливо майстрами виробничого навчання) значущості пізнавального інтересу, професійного інтересу учнів до оволодіння професійної компетенціями та важливістю і готовністю до їх забезпечення у навчально-виховному процесі. Щодо рефлексивно-когнітивного, то виявляється низький рівень продуктивності рефлексивного аналізу педагогів щодо виявлення та кореляції сформованості в учнів образу майбутньої професії.

Рефлексивно-цілеутворюючий показник тенденційно характеризує орієнтацію педагогів на формування в учнів особистісно значимих цілей і планів, тобто таких, які співпадають із власним баченням власних перспектив. Такі перспективи у переважної більшості педагогів мало орієнтовані на виробничу діяльність, до якої вони готують учнів.

Рефлексивно-операційний компонент показує суперечливість між осмисленням способів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів як таких, що з одного боку забезпечують формальні вимоги до інноваційної діяльності педагога, а з іншого, сприяє якості оволодіння учнями програмним навчальним матеріалом та осмисленням їх як способів професіоналізації, на етапі професійної підготовки, майбутніх кваліфікованих робітників аграної галузі.

Відповідно рефлексивно-результативний показники відображають високу міру обумовленості готовності педагога професійного навчання до формування професійного інтересу в учнів ПТНЗ аграрного профілю і фактичним етапом сформованості такого інтересу.

Таким чином, ми вважаємо, що виявлений факт вказує на важливість таких факторів формування професійного інтересу кваліфікованого робітника аграрної галузі як організація навально-виробничого процесу у ПТНЗ аграрного профілю, контроль і оцінка результатів професійної підготовки кваліфікованих робітників.

Аналіз теоретичних джерел засвідчує, що на формування інтересів особистості впливають фактори подвійного характеру. Вони розподіляються на об’єктивні й суб’єктивні. Означені групи факторів нерозривно представлені у процесі формування професійного інтересу майбутнього кваліфікованого робітника. Психологи підкреслюють, що жоден із факторів формування людської особистості не діє автономно, вони взаємопов’язані.

Результативність впливу вищезазначених факторів прямо пропорційно, як видно із вище викладеного матеріалу залежить від забезпечення відповідних педагогічних умов.

Відповідно до обґрунтованих в дослідженні фактори формування професійного інтересу кваліфікованих робітників агарної галузі та виявлених чинників, які впливають на її результативність доцільно виокремити наступні педагогічні умови: систематизація цілей діяльності суб’єктів навчально-виробничого процесу у контексті успішної самореалізації в якості кваліфікованого робітника аграрної галузі; прогностичність змісту професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників; творчо-рефлексивний стиль діяльності учнів у навчально-виробничому процесі ПТНЗ; готовності педагога професійного навчання до формування професійного інтересу учнів.

Систематизація цілей діяльності суб’єктів навчальновиробничого процесу у контексті успішної самореалізації учнів в якості кваліфікованого робітника аграрної галузі дозволить через усі компоненти навчально-виробничої діяльності забезпечити зростання показників визначеності цілей на майбутнє прояву в учнів потреби у самопізнанні та самоусвідомленні професійних намірів, наявного потенціалу; позитивного впливу на позитивну динаміку мотиваційної структури особистості.

Прогностичність змісту професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників продукує високу динаміку мотиваційних структур особистості майбутніх кваліфікованих робітників, сприятиме стійкій позитивній віковій динаміці показників особистісної рефлексії, тенденції до зростання чіткості, усвідомленості образу майбутньої професії.

Творчо-рефлексивний стиль діяльності учнів у навчально-виробничому процесі ПТНЗ, як логічна складова освітнього процесу згідно діяльнісної парадигми відіграє роль активного включення попередніх умов. Як стверджують прихильники асоціативно-рефлексивної концепції навчання досягненню мети навчання та якісному оволодінню змісту навчання сприяє спосіб дії суб’єктів навчання, який включає: формування активного ставлення учнів до навчання; чіткий, логічний і послідовний переказ навчального матеріалу; активізація пізнавальної діяльності учнів; демонстрування різних прйомів розумових дій та їх закріплення з допомогою впав Необхідно враховувати, що в залежності від рівня засвоєння учнем знань підвищується і ступінь їх впливу на практичну діяльність [36,с. 185-186].

Отже, творчо-рефлексивний стиль діяльності учнів у навчально-виробничому процесі ПТНЗ, як важлива педагогічна умова формування професійного інтересу кваліфікованого робітника сприятиме зростанню критичності, адекватності, діагностичності оцінки майбутнього кваліфікованого робітника аграрної галузі своєї обізнаності щодо майбутньої професійної діяльності;

позитивній динаміці розвитку контрольно-оцінного механізму рефлексивної оцінки професійно значимих навчальних і особистісних досягнень, рівня прикладених зусиль; корегування індивідуальної траєкторії професійного становлення.

Готовність педагога професійного навчання до формування професійного інтересу учнів передбачає уміння педагогів організовувати навчально-виробничий процес у відповідності з основними закономірностями пізнавальної діяльності учнів. Власне остання умова виступає як така, що пов’язує у систему попередньо названі умови та визначає методичні особливості їх фактичного забезпечення. Розкриттю їх фактичного змістового наповнення ми присвятили наступний підрозділ дисертації.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ

ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ В УЧНІВ ПТНЗ

Здійснена робота дозволяє нам представити розроблену методику реалізації обґрунтованих педагогічних умов, що забезпечують результативність формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників аграрної галузі.

При розробленні методики ми базувались на такому вихідному положенні: формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників аграрної галузі відбувається у навчально-виховному процесі ПТНЗ аграрного профілю. Це вказує на важливість реалізації визначених педагогічних умов через всі його структурні компоненти: навчання, виховання. Професійний інтерес майбутнього кваліфікованого робітника – є складне особистісне утворення суб’єкта майбутньої професійної діяльності, яке включає: спрямованість особистості на свідомий вибір робітничої професії аграрної галузі, активне оволодіння змістом майбутньої професійної діяльності у структурі спеціальної професійної підготовки, готовності до успішної самореалізації при вирішенні професійних завдань у аграрній галузі народного господарства. Відповідно педагогічні умови мають забезпечити розвиток кожної складової професійного інтересу у навчально-виховному процесі як особливого етапу професіоналізації майбутнього фахівця.

Результативність сформованості професійного інтересу в учнів ПТНЗ, виражається в установленні певного рівня (низький, середній, високий) відповідно до критеріїв (мотиваційний, когнітивно-діяльнісний, особистіснорефлексивний) та показників: осмислення мотивів вибору майбутньої професії,розвиток пізнавальних інтересів,установка на успішну професійну самореалізацію;уявлення про майбутню професійну діяльність,спосіб здійснення пізнавальної діяльності, якість засвоєння базових і професійних знань, умінь та навичок;самооцінка досягнутих результатів та прикладених зусиль, прогнозування професійної самореалізації.

Таким чином забезпечення педагогічних умов передбачає впровадження механізмів оцінки і самооцінки суб’єктами навчально-виховного процесу: потреб, мотивів, цілей, дій, досягнутих результатів на кожному етапі навчання і виховання через призму професійного росту учня як майбутнього працівника в аграрному секторі економіки за обраним фахом. Виходячи з цього методологічна схема буде представлена наступним чином (рис. 3) Отже, об’єктом нашої уваги є навчально-виховний процес в ПТНЗ аграрного профілю, якість забезпечення всіх його компонентів. Дидакти, в принципі, досить узгоджено виділяють наступні компоненти навчальновиховного процесу: цільовий, мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, емоційно-корегуючий, оціннорезультативний [51, с. 17]

–  –  –

Рис. 3. Схема формування професійного інтересу кваліфікованого робітника аграрної галузі.

Розуміючи сутність навчально-виховного процесу як формально створеного процесу передачі накопиченого суспільством досвіду, як частини певної науки,

–  –  –

Ця схема дозволяє усвідомити сутність навчання та виховання як педагогічного процесу та дидактичні підходи до його практичного здійснення. По-перше, навчання та виховання має двосторонній характер і обумовлюється необхідністю взаємодії педагога та учня на всіх етапах навчально-виховної роботи, починаючи з постановки цілей і закінчуючи перевіркою та оцінюванням знань. Якщо на якомусь з цих етапів той, хто навчається “не включається” у навчально-пізнавальну діяльність, його навчання і виховання припиняється.

По-друге, виділення окремих компонентів цього складного процесу дає чітке уявлення, про підходи його організації. Ця організація складається з постановки цілей навально-виховної роботи, збудження (возбуждение) потреби учнів до оволодіння матеріалу, що вивчається, чітке визначення його змісту, залучення учнів до пізнавальної діяльності з його усвідомлення та засвоєння тощо.

По-третє, активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання та виховання не є застосуванням педагога окремих методичних дій під час викладання навчального матеріалу.

Це завдання повинно вирішуватись на всіх етапах навчально-виховного процесу:

під час визначення цілей навчальної та виховної роботи, під час формування мотиваційної сфери учнів, під час структурування змісту навчальних занять тощо.

Саме з цієї позиції звернемося до розгляду сутності та призначення одного із структурного компоненту навчання та виховання.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 17 |
Похожие работы:

«Національна академія наук України Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова ГОРБАЧУК Василь Михайлович УДК 519.8 МЕТОДИ ПОШУКУ РІВНОВАЖНИХ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ РІШЕНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор,...»

«УДК: 370.113+020.92+174 О. І. Кисельова, к. пед. н., директор бібліотеки Одеської державної академії технічного регулювання та якості, м. Одеса. bibl_odatrya@mail.ru Етична складова професійної діяльності бібліотекаря У статті йдеться про етику професійної діяльності бібліотекаря та її норми; подано основні аспекти культури спілкування і поведінки, а також правила етикету бібліотекаря. Ключові слова: етика, професійна етика, професійна етика бібліотекаря, культура спілкування, правила етикету....»

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УДК 519.872:658.588.8 Смірнов В. В., Клименко О.О. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЩОДО СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ Розглянуто альтернативні форми організації There are considered the alternative forms of робіт з технічного обслуговування і ремонту work’s organization of maintenance service and щодо підвищення конкурентоспроможності ГЗК. repair of ore dressing group. The...»

««Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 8 (29). Ч. 1. – 2011. УДК 657 Динько І.М., здобувач кафедри обліку і аудиту Луцький національний технічний університет ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У статті досліджено особливості визначення понять управлінського обліку, його аналізу та значення для процесу прийняття рішень і визначення фінансового результату. Ключові слова: управлінський облік, фінансовий результат. Dynko I.M. FINANCIAL RESULT IN THE MANAGERIAL...»

«Серія: Збірник наукових праць №10 т. 1 (58) Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2012 р. УДК 664:532.528 ПРИГОТУВАННЯ РОЗСОЛІВ В М’ЯСОПЕРЕРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ КАВІТАЦІЇ Литвиненко О.А. Клюк О.Д. Некоз О.І. Національний університет харчових технологій В статье представлены результаты приготовления с помощью гидродинамической кавитации рассолов для посола мясопродуктов. Показаны преимущества предложенного способа в сравнении с традиционным....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису ХОМИЧ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 631.3:621:695:553:973(043.3) ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАБІРНОГО ПРИСТРОЮ ЗАСОБУ ДЛЯ ДОБУВАННЯ САПРОПЕЛЮ 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Науковий керівник: Цизь Ігор Євгенович кандидат технічних наук, доцент ЛУЦЬК 2014 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Сучасний стан питання та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Фізико-математичний факультет ISSN 2413-1571 (print) ISSN 2413-158X (online) ФІЗИКОМАТЕМАТИЧНА ОСВІТА Науковий журнал ВИПУСК 3 (6) Суми – 2015 Друкується згідно з рішенням вченої ради фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (протокол № 4 від 26.11.2015 р.) Редакційна колегія В.Ю. Сторіжко доктор фізико-математичних наук, професор, академік...»

«О.Є. Рубаненко, С.Я. Вишневський, Ю.В.Кондаков Робота в Excel та Star Offiсe Частина 1 ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет О.Є. Рубаненко, С.Я. Вишневський, Ю.В.Кондаков РОБОТА В EXCEL ТА STAR OFFIСE Частина 1 ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів напряму 6.0906 – “Електротехніка” всіх спеціальностей. Протокол №4 від 27 листопада...»

«Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Т. І. Бєгова ПОНЯТТЯ «НОУ-ХАУ»І ДОГОВІР ПРО ЙОГО ПЕРЕДАННЯ Монографія Харків «Право» ББК 67. 304 Б 37 Рекомендовано до видання вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Протокол № 4 від 21 листопада 2008 р.Рецензенти: Е. В. Кохановська — доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; В. І. Борисова — кандидат...»

«Національний лісотехнічний університет України Бирючина виявилася надзвичайно стійким видом до несприятливих умов міського середовища. Мікроскопічні дослідження, здійснені за допомогою світлового мікроскопа з високою роздільною здатністю, показали, що на клітинному рівні в листках бирючини на обох досліджуваних ділянРис. 2. Кулеподібні кущі бирючини вздовж вул. ках паркових і вуличних насаджень практично не спосСтефаника терігалося характерних ознак порушень процесів росту і розвитку, а саме...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»