WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 ||

«Романенко Людмила Віталіївна ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ПТНЗ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ Методичні рекомендації УДК 378.147 ББК Ф 25 Рекомендовано лабораторією методик професійної ...»

-- [ Страница 17 ] --

Ми будемо звертатися по допомогу і поради: до педагогів професійного навчання.

План виконання роботи:

Обговорення у мікрогрупі важливості 1.

проблеми. Висловимо пропозиції щодо форм розв’язання завдань, шляхів досягнення та представлення результату.

Визначимо джерела потрібної інформації.

2.

Розподілимо обов’язки між учасниками.

Зберемо необхідний матеріал. Аналіз та 3.

систематизація матеріалів.

Обговорення забраного матеріалу.

4.

Виготовимо кінцевого продукт проекту.

Захист проекту: Презентація усного журнал:

5.

«Ботанічна характеристика та біологічні особливості озимого жита», Семінар-практикум «Районовані сорти 6.

озимих зернових (пшениці, жита)».

Підіб’ємо підсумки: Чи ми виконали те, що 7.

задумали? Так!

Що було зроблено добре? Аналіз першоджерел і спілкування фахівцями агарного виробництва району, та пізнавально-професійне спілкування з фермером Богданом С. господарство якого вирощує озиме жито.

Що особливо запам’яталось? Міні-експедиція «Районовані сорти озимих зернових та їх продуктивність».

Висунемо прогностичну тему наступного 8.

проекту: Третикале – кормова культура (отримана схрещенням твердої пшениці та жита). Технологія вирощування.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Агапова, М.Б. Формування професійних 1.

інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки / М.Б. Агапова.: Автореф.

дис…канд. пед наук: 13.00.04. / ЖДУ ім. І.Франка. – Житомир, 2008. – 18 с.

Бугерко, А.А. Організація навчальновиробничого процесу у вищому професійному училищіагрофірмі / А.А. Бугерко: Автореф. дис. … канд. пед. наук:

13.00.04 / Інститут педагогіки і психології проф. освіти. / А.А. Бугерко – К., 1999. – 23 с.

Буланова-Топоркова, М.В Педагогика и 3.

психология высшей школы. / М.В Буланова-Топоркова, А.В. Духонева, Л.Д. Столяренко и др.. - Ростов-н/Д., 2002

– 276 с.

Взаємодія ринку праці та професійнотехнічної освіти. Механізм створення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій: Зб. мат., підгот. у рамках реалізації укр.-нім.

Проекту «Підтримка реформ професійно-технічної освіти в Україні». – К., 2006. – 276 с., Вовковінський, М.І. Засоби підвищення 5.

педагогічної техніки викладача щодо профорієнтації учнів ПТНЗ / М.І. Вовковінський // Молодь і ринок. – 2011. – №2.

– С. 111-116.

Голубенко, О. Стандартизація освіти / 6.

О. Голубенко, Т. Морозова : за і проти // К.: Вища школа. – 2008. - № 7.

Даниленко, М.В.Профорієнтація для 7.

випускників [Текст] : тренінг / М. В. Даниленко // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 36. – С. 20-22.

Деркач, А.А. Акмеологические основы 8.

розвития профессионала. / Анатолий Алексеевич Деркач – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. – 752 с.

Дубініна, О.В. Психолого-педагогічні умови 9.

формування професійної компетентності у майбутніх автослюсарів в центрах професійно-технічної освіти / Дубініна О.В.// Науковий часопис НПУ імені М.П.

Драгоманова. Серія № 13. Проблеми трудової та професійної підготовки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011, - Випуск 17. – 222с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук 10.

України; головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Закатнов, Д.О. Концепція професійної 11.

орієнтації молоді на робітничі професії / Дмитро Закатнов // Проф.-тех. освіта. – 2011. - №1. – С. 39-42.

Закатнов, Д.О. Психолого-педагогічне 12.

забезпечення підготовки учнівської молоді до вибору кар’єри у процесі ПТО / Д.О. Закатнов // Професійнотехнічна освіта: інноваційний досвід, перс перспективи:

наук.-метод. зб. – Х., 2009. – Вип. 6. - С. 180-184.

Закон України “Про професійно-технічну 13.

освіту” від 10.02. 1998 р. № 103\98-ВР. [Електроний ресурс] режим доступу:

/ http://www.osvita.orq.pravo/law_04/part_05.html.

Інформаційно-аналітичні та довідкові 14.

матеріали МОН України «Про перспективи розвитку професійно-технічної освіти України. / Електронний ресурс / режим доступу:

http://www.mon.gov.ua/edukation/prof-tech/forma_3.dok Калошин, В.Ф. Складові успіху / В.Ф.

15.

Калошин // Упр. шк. – 2007. - №32. – С. 19-23.

Кудикіна, Н.В. Методологія наукових 16.

досліджень: стисло й доступно для початківців/

Н.В. Кудикіна : Навчально-методичний посібник. - К.:

КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2005. - 37с.

Лозовецька, В.Т. Теоретико-методичні 17.

основи професійного навчання молодшого спеціаліста сільськогосподарського профілю : дис. … д-ра пед. наук :

13.00.04 / Лозовецька Валентина Терентіївна ; Ін-т пед.

освіти і освіти дорослих АПН України. – К., 2002. – 572 с.

Лузан, П.Г. Теорія і методика формування 18.

навчально-пізнавальної активності студентів. / Петро Григорович Лузан – К. Національний аграрний ун-т, 2004.

– 272 с.

Манько, В.М. Процес підготовки фахівців // 19.

Зміст і процес підготовки фахівців з механізації сільського господарства / Г.І. Подпрятов, В.М. Манько, П.Г. Лузан; За ред. В.М. Манька. – К.: Національний аграрний університет, 2003. – С. 157–276.

Манько, В.М. Сучасний стан галузі та аналіз 20.

підготовки кваліфікованих робітників для аграрного сектору економіки / В.М. Манько, Л.В. Нестерова, П.Г.

Лузан // Підготовка фахівців у системі професійнотехнічної освіти: проблеми, технології, перспективи: зб.

наук. пр. – Кривий Ріг, 2009. – С. 350-355.

Марковська, О.Є. Принципи структурування 21.

та відбору змісту професійно-практичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів машинобудівного профілю /

О.Є. Марковська // Зб. наук. пр. Берд. держ. пед. ун-ту:

Педагогічні науки. – Мельник, С.І. Підготовка кадрів для АПК // 22.

Професійно-технічна освіта. – 2011. – № 4. – С. 13-15..

Мельников, С.В. Організаційні форми і 23.

методи залучення сільських школярів до підприємницької діяльності / С.В. Мельников: Автореф. дис. …канд. пед наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. – К., 1997. – 23 с.

Михнюк, М.І. Розвиток методичної 24.

компетенції як складової професійно-педагогічної компетентності інженера-педагога / М.І. Михнюк // Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи: наук.-метод. зб. – К., Сімф. 2010. – Вип.1. – С. 123-128.

Науково-методичне забезпечення 25.

професійної освіти і навчання [Текст] : тези доп. звітн.

наук.-практ. конф. (22-23 квітня 2009 р.) / за заг. ред. В.О.

Радкевич. – Х.: Компанія СМІТ, 2009 р. – 158 с.

Нестерова, Л.В. До проблеми формування 26.

професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників / Л.В. Нестерова // Педагог професійної школи:

метод. посіб.: (за матеріалами Всеукр. наук.-метод семінару «Інноваційні методики у професійній підготовці кваліфікованих робітників», (21 верес. 2009 р.) / за заг.

ред. Т.М. Герлянд. – К., 2009. Вип. 1. – С. 7-12.

Павлов, И.П. Полное собрание сочинений./ 27.

И.П. Павлов – М.-Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1951. – Т. 4. – 452 с.

Павлютенков, Е.М. Професиональная 28.

ориентация учащихся. / Павлютенков, Е.М. – К.: Рад.

школа, 1983. – 152 с.

Педагогический энциклопедический словарь 29.

/ Гл.ред. Б.М. Бим-Бад; Редкол. др. - М.: Болшая Российская Энциклопедия, 2003. – 528с.

Педагогічний словник / За редакцією 30.

дійсного члена АПН України М.Д.Ярмаченка.К.:Педагогічна думка, 2001.-514с.

Подпрятов, Г.І. Зміст і процес підготовки 31.

фахівців з механізації сільського господарства / Г.І.

Подпрятов, В.М. Манько, П.Г. Лузан ; За ред. В.М. Манька К.:Національний аграрний університет, 408 с., С.

72 – 86 Положення про організацію навчальновиробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах України / Електронний ресурс / режим доступу:

http://www.mon.gov.ua.

Постанова Кабінету Міністрів «Про 33.

затвердження Державного переліку з підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ» № 1117 від 11. 09. 2007 р. / Електронний ресурс / режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1117-2007-п Професійна освіта: Словник: навч. посіб. / 34.

Уклад. С.У. Гончаренко та ін.; За ред. Н.Г. Ничкало. – К.:

Вища шк., 2000. – 380с.

Психологический словарь / В.В. Давидов и 35.

др. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 440 с.

36. Психология и педагогика. Учебное пособие / Под ред. К.А. Абульхановой-Славська, Н.В. Васиной, Л.Г.

Лаптева, В.А. Сластенина. – М.: Изд-во «Совершенство», 1998. – 320с.

Радкевич, В.О. Інноваційна спрямованість 37.

змісту і технологій освіти / В.О. Радкевич / Науковометодичне забезпечення професійної освіти і навчання [Текс]: тези доп. звіт. наук. практ. конф. (22-23 квітня 2009 р.) / за заг. ред.. В.О. Радкевич. – Х.: Компанія СМІТ, 2009.

– 158 с., С.7-11.

Радкевич, В.О. Дидактичні підходи до 38.

відбору і структурування змісту професійно-технічної освіти / В. О. Радкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:

методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр – К.;

Вінниця, 2010. – С.71-77.

Радкевич, В.О. Педагогічна конкретизація 39.

освітніх цілей професійного навчання кваліфікованих робітників / В. О. Радкевич // Професійне навчання на виробництві : зб. наук. пр. / [редкол.: Н.Г. Ничкало (голова) та ін..]. – К., 2009. – Вип. 3. – С. 13-22.

Романенко, Л.В. Продуктивне оволодіння 40.

знаннями як умова формування професійних інтересів майбутніх кваліфікованих робітників аграрного виробництва./ Л.В. Романенко / Педагог професійної школи: Науково-методичний збірник. / Укладач Л.В.

Нестерова. - К.; ІПТО, 2010, Випуск ІІ. – 164 с., С. 200Романенко, Л.В. Якісне оволодіння знаннями 41.

як умова формування професійних інтересів майбутніх кваліфікованих робітників аграрного виробництва./Л.В.

Романенко / Педагог професійної школи. Збірник наукових праць. Випуск YIII., К.; Науковий світ, 2007, С. 200-204, (0,5).

Романенко, Л.В. Пропедевтична технологія 42.

професійної підготовки педагога професійного навчання / Л.В. Романенко, І.Б. Дремова // Педагог професійної школи: Науково-методичний збірник. (За матеріалами педагогічного подіума «Авторські методики у підготовці педагога професійного навчання») / Укладач Л.В.

Нестерова. – РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2011. - Випуск ІІІ. – 164 с., С. 18-22.

Романенко, Л.В. Гра як природний засіб 43.

професійної орієнтації підростаючого покоління на майбутню виробничу діяльність / Л.В. Романенко, Н.В. Кудикіна / Теоретико-методичні проблеми виховання учнів загальоосвітніх шкіл. Науковометодичний збірник Інституту проблем виховання АПН України, 2006. – 76 с., С. 40-48.

Рябова, В.О. Порівняльна ефективність 44.

модульних технологій навчання в загальноосвітній школі /В.О. Рябова: Автореф.дис.... канд.пед.наук:13.00.09 / Нац.пед.ун-тім.М.П.Драгоманова. - К.,2000.-18 с.

Свистун, В.І. Підготовка майбутніх фахівців 45.

аграрної галузі до управлінської діяльності : [монографія] / В.І. Свистун. / – К.: Наук.-метод. центр. аграр.

Сушенцева, Л.Л. Технологія постановки 46.

цілей в навчальному процесі / Л.Л. Сушенцева // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : зб. наук. пр. – Кривий Ріг, 2008. – Вип. 5. – С. 240Тлумачний словник української мови: Понад 47.

12500 статей (близько 40000 слів) / За ред. Д-ра філологічних наук, проф.. В.С. Калашника. – 2-ге вид., випр.. і доп. – Х.: Прапор, 2005. - 992 Тополь О.В. Формування готовності 48.

старшокласників до вибору професій сфери підприємницької діяльності / О.В. Тополь: Дис. … канд.

пед.наук: 13.00.01 / Інститут проблем виховання АПН України. – К.,1997. – 190 с.

Трайнев, В.А. Интенсивные педагогические 49.

игровые технолоиии в гуманитарном образовании (методология и практика)./ В.А. Трайнев, И.В. Трайнев – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К’», 2007. – 282 с.

Устемиров К. Профессиональная педагогика.

50.

[Текст] / К. Устемиров, Н.Р. Шаметов, И.Б. Васильев / Под. ред. К. Устемирова. – Алматы, 2005. – 432с.

Харламов И.Ф. Педагогика / И.Ф. Харламов :

51.

Учеб. пособие. – 3-е изд., перероб. и доп. – М.: Юрист, 1997. – 512 с., С. 140

52. Super D. E. The structure of work values in relation to status, achievement, interests, and adjustment // J Appl. Psychol. – 1962. - № 46. - P. 231-239Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 ||
Похожие работы:

«УДК 339.187.6 Н.І. Подольчак Національний університет “Львівська політехніка” МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЛІЗИНГОВІ ПОСЛУГИ © Подольчак Н.І., 2008 Здійснено дослідження ринку лізингу за допомогою анкетування машинобудівних підприємств. Виділено основні причини, що стримують використання лізингу машинобудівними підприємствами, окреслено основні параметри лізингової послуги, які б задовольняли потреби машинобудування. It was researched the leasing market in the...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Бурак Олена Миколаївна УДК 65.338.712.4 ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТ ТА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ УРБАНІЗАЦІЇ Спеціальність 08.00.05 розвиток продуктивних сил та регіональна економіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків 2009 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства...»

«ЖИВА БІБЛІОТЕКА «Ініціативи розмаїття» Посібник для організаторів Київ ЗМІСТ Подяки 3 Абревіатури та визначення 4 Вступ 5 Опис структури посібника 8 ГЛАВА 1: перед Живою бібліотекою «Ініціативи розмаїття» 9 ГЛАВА 2: під час Живої бібліотеки «Ініціативи розмаїття» 17 ГЛАВА 3: після Живої бібліотеки «Ініціативи розмаїття» 23 ДОДАТОК: зразки для Живої бібліотеки «Ініціативи розмаїття» 27 Жива бібліотека «Ініціативи розмаїття» | Посібник для організаторів ПОДЯКИ Автор хотів би подякувати наступним...»

«ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ Німецько-український аграрний діалог Рейтарська 8/5-A, 01034 Київ Тел. (+38044) 278-6342, 278-6360, Факс 278-6336 E-Mail: agro@ier.kiev.ua, http://www.ier.kiev.ua Консультативна робота № 15 Фінансування проектів, що мають на меті скорочення викидів парникових газів, у сільському господарстві України Використання можливостей, що існують на ринках, які мають відношення до Кіотського протоколу Застереження: Дана робота підготовлена...»

«№23/2, 2009 Економічний простір УДК 658.152 ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЧЧИНИ Єпіфанова І.Ю. Вінницький національний технічний університет В статті розглянуто зміст інвестиційної діяльності, проаналізовано інвестиційну діяльність машинобудівних підприємств Вінниччини. Доведено необхідність більш тісного інтегрування інвестиційної діяльності в систему управління господарською діяльністю підприємств та організаційну структуру управління. In article...»

«303 6.4. Інформаційне забезпечення з питань цивільного захисту Одним з основних завдань цивільного захисту є оперативне оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, своєчасне достовірне інформування про обстановку та заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям та подолання їх наслідків. Основу існуючої системи зв'язку МНС складає комплекс взаємозв'язаних стаціонарних і рухомих вузлів зв'язку пунктів управління МНС. Система зв'язку побудована...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА Знайдюк Василь Григорович УДК 631.3:621.8.004.58 ПІДВИЩЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ МОЛОТИЛЬНИХ СИСТЕМ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Нагорний Володимир В’ячеславович УДК 621.9.012/.014 (043.3) КОНТРОЛЬ ДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ МЕТАЛООБРОБНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ТА МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ РЕСУРСУ Спеціальність 05.02.09 – динаміка та міцність машин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Суми – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник:...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Надеран Світлана Володимирівна УДК 004.932.72'1 РОЗПІЗНАВАННЯ БУДІВЕЛЬ НА СУПУТНИКОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ НАДВИСОКОЇ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Навчально-науковому комплексі «Інститут...»

«38 показників, а також особистих характеристик персоналу та умов їх реалізації в процесі трудової діяльності. ЛІТЕРАТУРА 1. Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом підприємств» / [уклад. В. В. Тітяєв]. — Х. : ХНАМГ, 2011. — 105 с.2. Новікова М. М. Вдосконалення методики визначення трудового потенціалу промислового підприємства / М. М. Новікова // Науково-технічний збірник. — 2008. — № 80. — С. 235—248.3. Сьомченко В. В. Особливості трудових ресурсів та формування ринку робочої сили...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»