WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 24 |

«На правах рукопису Дайнеко Катерина Борисівна УДК 666.593.2 НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАРФОР 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів Дисертація на здобуття ...»

-- [ Страница 1 ] --

1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

На правах рукопису

Дайнеко Катерина Борисівна

УДК 666.593.2

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАРФОР

05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

Федоренко Олена Юріївна

д.т.н., проф.

Харків – 2015

ЗМІСТ

ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 13 ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Сучасний стан виробництва керамічних ізоляторів в Україні 13 1.1.1. Основні тенденції на ринку ізоляторної продукції 13 1.1.2. Класифікація та характеристика ізоляторних керамічних виробів 17

1.2. Основні напрями розвитку технології електрокераміки 25

1.3. Спеціальні властивості електрокераміки у взаємозв’язку зі 32 структурою та фазовим складом

1.4. Вплив сировинних матеріалів на електрофізичні властивості 35 фарфору

1.5. Процеси формування електрокераміки в умовах низькотемпера- 41 турного синтезу

1.6. Аналіз сучасних розробок в області отримання низькотемпера- 46 турного електрофарфору

1.7. Висновки за літературним оглядом. Вибір напрямку досліджень 49 РОЗДІЛ 2. СИРОВИННІ МАТЕРІАЛИ. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ 53 ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Характеристика сировинних матеріалів і технологія виготовлення зраз- 53 ків

2.2. Методологія структурно-імітаційного моделювання поведінки 56 фарфорових ізоляторів при експлуатації

2.3. Методики теоретичних досліджень 58

2.4. Методики та апаратура для досліджень властивостей та структу- 60 ри матеріалів РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДҐРУНТЯ РОЗРОБКИ НИЗЬКОТЕМПЕ- 70

РАТУРНОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ФАРФОРУ

3.1. Обґрунтування раціонального фазового складу електротехнічного 70 фарфору на основі комп’ютерного імітаційного моделювання поведінки фарфорових ізоляторів при експлуатації

3.2. Обґрунтування області системи, перспективної для розробки мас 77 електротехнічного фарфору

3.3. Оцінка флюсуючої здатності кварц-польовошпатової сировини 82 для виготовлення елктрофарфору

3.4. Дослідження перспективності використання альтернативної 86 алюмосилікатної сировини в складі електротехнічного фарфору

3.5. Характеристика структурних особливостей розплавів модельних мас 96

3.6. Прогнозні термодинамічні розрахунки вірогідності 99 твердофазових реакцій при термообробці модельних мас РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ 103

АЛЮМОСИЛІКАТНОЇ СИРОВИНИ

4.1. Обґрунтування доцільності використання альтернативної мінера- 103 льної сировини в технології електротехнічного фарфору

4.2. Дослідження складу та властивостей пірофілітвмісних матеріалів 104 4.2.1. Визначення хіміко-мінерального складу пірофілітвмісних по- 104 рід Кур’янівського родовища Визначення хіміко-мінерального складу кварц-пірофілітових порід 109 Чистогорівського родовища

4.3. Дослідження альтернативної кварц-польовошпатової сировини 111 4.3.1. Плагіоклаз-серицити родовища Степове 111 4.3.2. Лозуватський ПШМ 113

4.4. Визначення радіаційних властивостей 116 РОЗДІЛ 5. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО 119

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ФАРФОРУ

5.1. Проектування мас та визначення властивостей низько темпера- 119 турного електрофарфору 5.1.1. Визначення вмісту та співвідношення основних компонентів 119 мас та оптимальної кількості модифікатора 5.1.2. Оптимізація складу сировинних композицій для отримання 126 електротехнічного фарфору із зниженою температурою випалу

5.2. Визначення фазового складу розроблених матеріалів 134

5.3. Дослідження тонкої структури низькотемпературного електро- 137 фарфору

5.4. Особливості формування низькотемпературного електрофарфору 143

5.5. Дилатометричні дослідження процесу спікання електрофарфору 145

5.6. Розробка режиму випалу низькотемпературного фарфору 147 РОЗДІЛ 6. ДОСЛІДНО-ЛАБОРАТОРНІ ВИПРОБУВАННЯ 150

РОЗРОБЛЕНОГО ЕЛЕКТРОФАРФОРУ

6.1. Дослідження електрофізичних властивостей дослідних зразків 150 ВИСНОВКИ 156 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 159 ДОДАТОК А. Характеристика програми Melt Properties 178 ДОДАТОК Б. Акт за результатами випробувань властивостей низько- 181 температурного електрофарфору в ДП «НДІ Високих Напруг»

ДОДАТОК В. Акт випробувань низькотемпературного електро- 184 технічного фарфору в лабораторіях Вищої школи Вісмару ДОДАТОК Д. Акт випробування підвісних ізоляторів на розрив 190 в сертифікованій лабораторії ПВП «Харківелектроналадка»

ДОДАТОК Ж. Протокол випробування електричної міцності ізоляторів 191 в сертифікованій лабораторії ПВП «Харківелектроналадка»

ДОДАТОК З. Розрахунок економічного ефекту від впровадження 192 результатів дисертаційної роботи ДОДАТОК К. Акт впровадження результатів роботи в навчальний 194 процес НТУ «ХПІ»

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ

ДТА – диференційно-термічний аналіз ІЧС – інфра-червона спекроскопія КПШМ – кварц-польовошпатові матеріали КПШС – кварц-польовошпатова сировина ЛСМ – лазерна скануючи мікроскопія МКЕ – метод кінцевих елементів НДС – напружено-деформаційний стан ПРН – природні радіонукліди ПФЕ – повний факторний експеримент ПШ – польовий шпат ПШМ – польовошпатовий матеріал РЕМ – растрова електронна мікроскопія РФА – рентгенофазовий аналіз СЕМ – скануюча електронна мікроскопія ТКЛР – температурний коефіцієнт лінійного розширення

–  –  –

ВСТУП Актуальність теми. Електротехнічний фарфор, як один з найбільш ефективних ізоляторів, успішно експлуатується протягом десятиліть завдяки комплексу високих механічних та електрофізичних властивостей. Сьогодні у технології електрофарфору висуваються жорсткі вимоги до співвідношення ціни та якості виробів, яка визначається рівнем технічних характеристик ізоляторів та вартості їх виробництва. З особливою гостротою постали питання, пов’язані із залежністю вітчизняних підприємств від імпорту енергетичних і мінеральних ресурсів. Тому пріоритетним напрямком розвитку технології електрофарфору є зниження витрат на паливо та сировинні матеріали при забезпеченні високих показників експлуатаційних властивостей ізоляторів.

Сучасна технологія виготовлення електротехнічних виробів з твердого фарфору передбачає тривалий високотемпературний (1280-1350 °С) випал та є однією з найбільш енергоємних у виробництві технічної кераміки. Важливою вимогою підвищення ефективності виробництва електрофарфору є реалізація технологічних резервів енергозбереження та імпортозаміщення. Успішне вирішення питання розробки енергоощадної технології електрофарфору, орієнтованої на використання альтернативної алюмосилікатної та кварцпольовошпатової сировини, розповсюдженої на теренах України, можливе за умови інтенсифікації процесів спікання і фазоутворення фарфору при низькотемпературному випалі. Визначальним чинником в цьому сенсі є активація процесів формування фарфору з використанням методів хімічного модифікування та опрацювання технологічних параметрів енергоощадного виробництва електрофарфору.

Таким чином, створення енергоощадної технології фарфорових ізоляторів з комплексом високих експлуатаційних властивостей при використанні сировини вітчизняних родовищ є актуальною науково-практичною задачею, яка визначила напрям дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково-дослідної діяльності кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» в рамках завдань фундаментальної держбюджетної НДР МОН України «Розробка та дослідження процесів одержання низькотемпературного фарфору різного призначення з використанням кварц-польовошпатової сировини України»

(ДР № 0113U000442), держбюджетної НДР МОН України «Створення малоенергоємних екологічно орієнтованих високоресурсних керамічних матеріалів» (ДР № 0115U000537) та державного замовлення «Розроблення ресурсозаощаджуючої технології створення керамічних матеріалів з використанням нових видів вітчизняної мінеральної сировини» (ДЗ/4922009), в яких здобувач була виконавцем окремих етапів.

Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є розробка сировинних композицій на основі вітчизняної пірофілітвмісної і польовошпатової сировини та опрацювання технологічних параметрів для отримання низькотемпературного електротехнічного фарфору з високими електрофізичними і фізико-механічними властивостями.

Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні задачі:

обґрунтування фазового складу електрофарфору на основі мікрорівневого імітаційного моделювання поведінки матеріалу з урахуванням термосилових навантажень при експлуатації ізоляторів;

вибір області системи Na2O–K2O–Al2O3–SiO2 для розробки оксидних композицій при отриманні електротехнічного фарфору із зниженою температурою синтезу;

комплексне експериментальне дослідження хіміко-мінерального складу і властивостей пірофілітвміщуючих порід українських родовищ та встановлення можливості їх використання як інтенсифікатора фазоутворення фарфору; обґрунтування доцільності застосування вітчизняних польовошпатових матеріалів (ПШМ) як флюсуючої сировини в технології електрофарфору;

розробка фарфорових мас для отримання виробів з високими електрофізичними та фізико-механічними властивостями при зниженій температурі випалу (1200 С); дослідження функціональних властивостей матеріалів, отриманих з використанням композицій оптимального складу;

визначення загальних закономірностей та особливостей структуро- і фазоутворення розроблених матеріалів в залежності від складу сировинної суміші та температури випалу;

проведення дослідно-лабораторних випробувань та надання практичних рекомендацій щодо використання результатів досліджень.

Об’єкт дослідження – процеси спікання та фазоутворення електротехнічного фарфору у взаємозв’язку із властивостями матеріалу.

Предмет дослідження – фізико-хімічні закономірності формування фазового складу, структури та властивостей низькотемпературного електротехнічного фарфору із заданими експлуатаційними властивостями.

Методи дослідження. Теоретичні дослідження здійснювали із залученням комплексу фізико-хімічних розрахунків в системах фазоутворюючих оксидів згідно з положеннями фізичної хімії і термодинаміки силікатів. Моделювання поведінки мікрооб’єму електрофарфору при навантаженнях, відповідних умовам експлуатації ізоляторів, проводили за методом кінцевих елементів (МКЕ) із залученням прикладного пакету Solid Works. Для дослідження складу сировини, структури та фазового складу розроблених матеріалів застосовували комплекс сучасних методів: хімічний, рентгенофазовий, диференційно-термічний, гама-спектроскопічний, ІЧ-спектральний, петрографічний, електронно-мікроскопічний аналізи та лазерну скануючу мікроскопію. Обробку експериментальних даних та оптимізацію складів фарфорових мас виконували з використанням методів апроксимації та планування експерименту. Властивості низькотемпературного електрофарфору визначали за ГОСТ 24409-80. Дослідження властивостей синтезованих матеріалів здійснювали з використанням сучасного обладнання кафедри, лабораторій державного підприємства «НДІ Високих напруг» (м. Слов’янськ), лабораторії тонких плівок та електротехнічної лабораторії Вищої школи Вісмару (м. Вісмар, Німеччина) та сертифікованої електротехнічної лабораторії ПВП «Харківелектроналадка» (м. Харків).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 24 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ Іванов С.В. _ _2012р. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальності 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри інтегрованих рекомендацій у НМВ _ автоматизованих систем управління Протокол № 14 від...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ ПАНЧЕНКО НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА УДК 536.244:621.438 ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЛІВКОВОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ПЛОСКОЇ ПОВЕРХНІ ПРИ ПОДАЧІ ОХОЛОДЖУВАЧА ЧЕРЕЗ ПАРНІ ОТВОРИ 05.14.06 — Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук КИЇВ 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» МОН України на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕДВІДЬ Вікторія Юріївна УДК: 332.15 (477) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Чернігів 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Інституті економіко-правових досліджень Національної академії наук України (м. Київ)....»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» АРЦИБАСОВ ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ УДК 004.9::004.42::339.1 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПОБУДОВИ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 05.13.06 – Інформаційні технології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті Львівська політехніка Міністерства освіти і науки України Науковий керівник доктор...»

«ДОНЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ при ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ДОНЕЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ” для студентів спеціальностей 6.050200 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” 6.020100 “Документознавство та інформаційна діяльність” Донецьк 2008 МЕТА ТА ЗАДАЧІ КУРСУ Мета викладання дисципліни “Ділове спілкування”: ознайомлення студентів з основними...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Деталі машин Курсове проектування Методичний посібник для студентів заочного відділення за спеціальністю 5.05050208 Вступ Для студентів курсовий проект з деталей машин є першою самостійною розрахунково-конструкторською роботою, яка практично синтезує набуті знання і навички не тільки з курсу «Деталі машин», а й з інших загальнотехнічних і...»

«М.А.Мартиненко, І.І.Юрик ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ Операційне числення СЛОВО —' УДК 517.445(075.8) ББК 2 2. 1 6 я 7 3 М 29 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист М14/18-Г-556 від 16.04.2007р.) Ю.Б. З е л і н с ь к и й зав. відділом Інституту математиРецензенти: ки HAH України, доктор фіз.-мат. наук, професор; В.Г. Самойленко зав. кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор...»

«Актуальні питання мистецької педагогіки, випуск 1, 2011 Але розглядаючи рекомендації Ліста, йому можна докорити в збільшеному захопленні сухими технічними вправами. Висновки. Ф.Ліст – відомий композитор XIX століття, геніальний новатор-піаніст – залишив після себе не тільки велику кількість музичних творів, але і згадування про себе як педагогавиконавця, прогресивного розповсюджувача угорських національних цінностей, активного пропагандиста академічної освіти. Його педагогічні методи й сьогодні...»

«Владимир О. Можливості зміцнення позицій вітчизняних банків на валютному ринку України [Електронний ресурс] / О. Владимир, В. Паляниця // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 87-98. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13vomvru.pdf. УДК 336.71 JEL Classification: G21, F31, F33 Ольга Владимир, Віктор Паляниця Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна...»

«Посібник користувача © Copyright 2013 Hewlett-Packard Зауваження щодо продукту Умови використання програмного Development Company, L.P. забезпечення У цьому посібнику описано функції, які Bluetooth – це торгова марка, яка підтримуються в більшості моделей. На Установлюючи, копіюючи, завантажуючи належить відповідному власнику й вашому комп’ютері деякі функції можуть або в інший спосіб використовуючи будьвикористовується компанією Hewlettбути недоступні. який програмний продукт, установлений...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»