WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

МІКЛАШЕВСЬКА ЮЛІЯ БОГДАНІВНА

УДК 613.263:796.071.2

СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ

ДРАГЛЕПОДІБНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ

Спеціальність 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі товарознавства та експертизи харчових продуктів (товарознавства, управління безпечністю та якістю) Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України доктор технічних наук, професор

Науковий керівник:

Притульська Наталія Володимирівна, Київський національний торговельноекономічний університет, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, перший проректор з науковопедагогічної роботи доктор технічних наук, професор

Офіційні опоненти:

Дубініна Антоніна Анатоліївна, Харківський державний університет харчування та торгівлі, завідувач кафедри товарознавства та експертизи товарів кандидат технічних наук Шаповалова Наталія Петрівна, Національний університет харчових технологій, доцент кафедри експертизи харчових продуктів Захист відбудеться 29 березня 2016 р. об 11.00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 21, ауд. Д-221.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.

Автореферат розісланий 29 лютого 2016 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, д.т.н. О.В. Cидоренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Результативність спортсменів є однією зі складових загального іміджу держави у світі. За даними Мінмолодьспорту (2014 р.) в Україні налічується близько 5,4 млн. осіб, які активно займаються фізичною культурою та спортом, з них 152 тис. видами спорту з переважним проявом витривалості (тривалі циклічні локомоції, де фізичне навантаження відбувається на тлі переважного підвищення аеробного обміну в організмі).

Довгий час та безперервність фізичних навантажень обумовлюють великі енерговитрати організму спортсмена не лише у період змагань, а й у період підготовки до 8000 ккал/добу. Це обумовлює виснаження ресурсів організму, а отже необхідність їх негайного й повноцінного поповнення, що робить раціональне харчування не лише запорукою спортивних досягнень, але й підтримання здоров’я атлетів загалом.

Відсутність адекватної компенсації витрачених поживних речовин може швидко призвести до хронічної втоми, зневоднення, підвищення ризику захворювання та травм, а також атрофії м’язів. Доцільність використання харчових продуктів спеціального призначення у практиці спорту доведена низкою досліджень закордонних та вітчизняних вчених, зокрема, L. Burke, A. Jeukendrup, J. Antonio, R. Maughan, C. Rosenbloom, О.О. Борисової, А.І. Пшендіна, Е.С. Токаєва, С.В. Штермана, С.А. Олійника, Н.В. Притульської, Ю.М. Мотузки, Є.В. Бондаренко та ін.

Світовий ринок спортивного харчування активно розвивається і оцінюється більш ніж у 10 млрд. дол. США, а вітчизняний майже у 90 млн. дол. США (за даними Euromonitor, 2014 р.) із наявністю значної кількості брендів, переважна більшість яких іноземні. При цьому серед споживачів існує попит на вітчизняну продукцію з помірною ціною (як альтернативу високовартісним товарам закордонного виробництва), науково доведеною ефективністю та безпечністю, які не містять інгредієнтів, заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством чи Міжнародним олімпійським комітетом. Головним напрямом диверсифікації асортименту харчових продуктів для спортсменів повинна бути індивідуалізація та диференціація спрямованості.

На сьогодні 76% спортивного харчування, що реалізується на українському ринку, становлять сухі суміші, батончики та напої. Водночас, орієнтовані на представників видів спорту з переважним проявом витривалості легкозасвоювані вуглеводні продукти, які можна було б споживати безпосередньо під час тривалих фізичних навантажень тренувального та змагального періодів за різних кліматичних умов, практично відсутні.

Перспективним видом продуктів для спортсменів, які є концентрованим джерелом поживних речовин, легко засвоюються, не потребують додаткового приготування, зручно споживати (у тому числі на дистанції) є драглеподібні.

Попри актуальність тематики, кількість наукових робіт, присвячених проблемі розробки наукових підходів формування споживних властивостей харчових продуктів для спортсменів, дослідження їх безпечності, якості та встановлення фізіологічного впливу на організм є обмеженою і недостатньою для сучасного етапу розвитку виробництва та формування культури споживання цієї продукції в Україні. Відповідно, створення вуглеводних продуктів для спортсменів видів спорту з переважним проявом витривалості з проведенням товарознавчої оцінки та отриманням доказової бази їх функціональної ефективності є необхідним й своєчасним завданням науки.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційну роботу виконано в період з 2010 р. по 2015 р. відповідно до напряму наукових досліджень кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів Київського національного торговельно-економічного університету в межах теми № 604/20 «Науково-практичні засади створення функціональних харчових продуктів для осіб з високим фізичним та психоемоційним навантаженням» (0113U000513); «Управління якістю та безпечністю харчових продуктів і сировинних ресурсів. Управління безпечністю та якістю харчових продуктів спеціального призначення»

(0108U010849).

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – формування та дослідження споживних властивостей драглеподібних харчових продуктів для спортсменів.

Для досягнення визначеної мети сформульовано такі завдання:

узагальнити і систематизувати дані щодо нутрітивних потреб цільової категорії споживачів – спортсменів, що займаються видами спорту з переважним проявом витривалості, встановити доцільність розробки для них спеціальних харчових продуктів;

проаналізувати тенденції розвитку ринку харчових продуктів для спортсменів в Україні та світі, особливості правового регулювання виробництва та обігу харчових продуктів для спортсменів; дослідити споживчі переваги щодо харчових продуктів для спортсменів;

науково обґрунтувати склад драглеподібних харчових продуктів для спортсменів, а саме вуглеводної суміші, функціональних композицій та вибір драглеутворювачів для формування їх структурно-механічних властивостей;

сформулювати критерії оптимізації складу драглеподібних харчових продуктів для спортсменів та розробити їх рецептури з використанням методу математичного моделювання;

провести комплексне оцінювання безпечності та якості драглеподібних харчових продуктів для спортсменів;

дослідити закономірності змін споживних властивостей драглеподібних харчових продуктів для спортсменів в процесі зберігання, науково обґрунтувати терміни їх придатності до споживання;

дослідити функціональну ефективність драглеподібних харчових продуктів для спортсменів;

розробити рекомендації цільовій групі споживачів щодо раціонального споживання розроблених драглеподібних харчових продуктів;

проаналізувати соціальний ефект від впровадження нового продукту у промислове виробництво та споживання.

Об’єкт дослідження драглеподібні харчові продукти для спортсменів.

Предмет дослідження споживні властивості драглеподібних харчових продуктів для спортсменів.

Методи дослідження органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, біохімічні, гематологічні, антропометричні, психофізіологічні, соціологічні, методи математичного моделювання та математико-статистичного оброблення результатів.

Наукова новизна одержаних результатів:

вперше:

- науково обґрунтовано критерії оптимізації споживних властивостей драглеподібних харчових продуктів для спортсменів, що займаються видами спорту з переважним проявом витривалості, з урахуванням специфіки протікання фізіологічних процесів під час та після тривалих фізичних навантажень;

- встановлено закономірності підвищення фізичної працездатності та прискорення перебігу відновних процесів в організмі спортсменів при споживанні драглеподібного харчового продукту, оптимізованого за критеріями харчової і біологічної цінності;

набуло подальшого розвитку:

- наукове підтвердження можливості формування органолептично прийнятної консистенції драглеподібної системи (вміст сухих речовин 60%), стабільної у діапазоні температур тимчасового зберігання та використання від 10 до 40С, через поєднання низькоетерифікованого пектину та ксантанової камеді;

- аргументація доцільності використання у складі драглеподібних харчових продуктів для спортсменів комбінації вуглеводів з різними механізмами засвоєння, зокрема, глюкози, фруктози та мальтодекстрину у співвідношенні 1:1:1, з метою підвищення фізичної витривалості в період тривалих фізичних навантажень через покращення енергетичного метаболізму;

виявлення закономірності змін показників якості драглеподібних харчових продуктів для спортсменів за органолептичними, фізикохімічними та мікробіологічними показниками залежно від видів паковання, умов та тривалості зберігання.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено драглеподібні продукти для спортсменів (патент України на корисну модель № 80783) з використанням вуглеводної суміші (патент України на корисну модель № 82108).

Впровадження здійснено на підприємстві ТОВ «ДелМас ЛТД», що спеціалізується на виробництві спортивного харчування.

Спільно з фахівцями Державного науково-дослідного інституту фізкультури і спорту розроблено рекомендації щодо споживання цільовою категорією спортсменів драглеподібних харчових продуктів, з метою підвищення витривалості та мінімізації негативних наслідків інтенсивних фізичних навантажень. Результати досліджень впроваджено у практику підготовки спортсменів національних збірних команд України з академічного веслування та триатлону. Задоволення потреб цільової категорії споживачів (представників видів спорту з переважним проявом витривалості) зумовлює соціальну ефективність розробок.

Результати досліджень, одержані при виконанні дисертаційної роботи, рекомендовані для використання у навчальному процесі вищих навчальних закладів при підготовці фахівців з товарознавства харчових продуктів, харчових технологій, спортивної медицини, гігієни харчування, в практиці професійного та аматорського спорту, харчування інших категорій людей, що піддаються тривалим фізичним та психоемоційним навантаженням.

Особистий внесок здобувача полягає у виявленні проблеми, визначенні та розв’язанні завдань, систематизації аналітичних досліджень, плануванні і проведенні експериментів у лабораторних та виробничих умовах, аналізі, узагальненні та інтерпретації отриманих результатів, встановленні закономірностей, формулюванні висновків, підготовці матеріалів до публікації, розробці нормативної документації, патентів, здійсненні заходів із впровадження науково-технічних розробок у виробництво і харчові раціони спортсменів. Спільно зі співробітниками Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту досліджено функціональну ефективність розроблених драглеподібних харчових продуктів.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ВОСТРІКОВА Наталія Володимирівна УДК 351.131.7:631.15 УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ 25.00.02 – механізми державного управління АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Харків–2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України. доктор...»

«ГАЛУЗЕВА ЕКОНОМІКА 75 ГАЛУЗЕВА ЕКОНОМІКА УДК 338.24:65.011.46:622.33 Грегорчук А. професор WSP, доктор HAВ, Завиша Е. доктор філософії Вища школа промоції м. Варшава, Іваницька О. канд. економ. наук. Національний технічний університет України “КПІ” ОЦІНКА ЗБИТКОВОСТІ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ УКРАЇНИ Розглянуто сучасні підходи до визначення реальної збитковості вугледобувних підприємств України. Наведено основні критерії щодо закриття вугільної шахти відповідно до потреб національної економіки. The modern...»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Національний лісотехнічний університет України ДЕНИСОВА ГАЛИНА ВІТАЛІЇВНА УДК 630*182.3:630*272 ФІТОЦЕНОТИЧНА СТРУКТУРА ПАЛАЦОВО-ПАРКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі ландшафтної архітектури,...»

«виховання та інклюзії Розділ І в загальноосвітній простір Г. В. Давиденко, УДК 37.014.5 кандидат філологічних наук ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ У статті представлено результати аналізу основних проблем інклюзивної освіти у Великій Британії. Розглянуто перешкоди на рівні урядової діяльності, місцевої влади та місцевих громад. Особ ливу увагу приділено аналізу стану справ у системі шкільної освіти та пошукам шляхів вирішення визначених перешкод у...»

«Владимир О. Можливості зміцнення позицій вітчизняних банків на валютному ринку України [Електронний ресурс] / О. Владимир, В. Паляниця // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 87-98. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13vomvru.pdf. УДК 336.71 JEL Classification: G21, F31, F33 Ольга Владимир, Віктор Паляниця Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна...»

«Національний лісотехнічний університет України 3. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. – М.: РИА Стандарты и качество, 2004. – 343 с. 4. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: www.balancedscorecard.ru. 5. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: www.bsc.org.ua. УДК 338.14:330.15/.133/.138:504.05 Доц. М.І. Бублик, канд. фіз.-мат. наук – Львівський ДІНТіУ ім. Вячеслава Чорновола ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЗБИТКІВ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ...»

«288 { Український інформаційний простір } УДК 659.131.73 Реклама як засіб Ганна ЄПІФАНЦЕВА, cтуд. досягнення маркетингових цілей видавництва на прикладі журналу «COSMOPOLITAN» У статті наведений аналіз реклами глянцевих журналів на прикладі «Cosmopolitan», розглянуті особливості створення рекламної стратегії журнальної продукції, визначено основні терміни, проаналізовано види реклами на сторінках журналів, її вплив, з’ясовано, які засоби масової комунікації використовуються для поширення...»

«Національний лісотехнічний університет України Україні розроблено найменшою мірою, хоча багато проблем соціально-економічної й екологічної незбалансованості зароджуються саме на регіональному і місцевому рівнях. Процеси інтеграції світової економіки потребують узгодження всієї сукупності елементів вітчизняної та світової господарських систем, у тому числі й екологічного аудиту. Тому перед вітчизняними спеціалістами постає завдання: враховуючи особливості національного екологічного аудиту,...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» Романюк Володимир Васильович УДК 528.481+551.242.12+550.343.6 ГЕОДИНАМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ РУХІВ ЗЕМНОЇ КОРИ ЄВРОПИ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗА ДАНИМИ ГНСС-ВИМІРІВ 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті «Львівська політехніка» Міністерства освіти...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет КОЗАКЕВИЧ ІГОР АРКАДІЙОВИЧ УДК 62-83:621.313.3 БЕЗДАТЧИКОВЕ ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ ПРИ РОБОТІ НА НИЗЬКИХ КУТОВИХ ШВИДКОСТЯХ Спеціальність 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Вінниця – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у ДВНЗ «Криворізький національний університет» Міністерства освіти і науки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»