WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОСМІЧНИХ ЗНІМАЛЬНИХ СИСТЕМ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і наук

и України

Національний університет «Львівська політехніка»

ДОЛИНСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 528.85

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ

ХАРАКТЕРИСТИК КОСМІЧНИХ ЗНІМАЛЬНИХ СИСТЕМ

05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Львів – 2015

Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України, м. Львів.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Бурштинська Христина Василівна, Національний університет «Львівська політехніка».

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Лященко Анатолій Антонович, професор кафедри геоінформатики і фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури.

кандидат технічних наук Барладін Олександр Володимирович, директор Інституту передових технологій, м. Київ.

Захист дисертації відбудеться « 1 » липня 2015 р. о «1000» годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.12 у Національному університеті «Львівська політехніка» (79013, Львів-13, вул. С. Бандери, 12, ауд. 502, ІІ навчальний корпус).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. Професорська, 1).

Автореферат розісланий « » травня 2015 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради к.т.н., доцент Б.Б. Паляниця

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Правильна організація управління територіями та природними ресурсами в сучасному світі є важливим завданням, виконання якого неможливе без використання інформації про земну поверхню, процеси та явища, які на ній відбуваються. В останні десятиліття стрімкого розвитку набули технології опрацювання даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), які базуються на неконтактній реєстрації сигналів в різних діапазонах електромагнітних хвиль. Це сприяє одержанню характеристик земної поверхні, зокрема даних про геологічну будову, запаси поверхневих та підземних вод, типи ґрунтів, рослинності, фауни, а також атмосферних та кліматичних особливостей. Основою дистанційного зондування є фізичні властивості об’єктів відображати, поглинати та випромінювати електромагнітні хвилі в різних діапазонах спектра. Тому дистанційне зондування Землі несе в собі багату інформаційну основу.

Зауважимо, що використання космічних знімків доцільне й тоді, якщо виникає потреба в актуальній постійно оновлюваній картографічній інформації або дослідженні моніторингових процесів та явищ чи динаміки змін за конкретний проміжок часу. Космічні знімки, особливо багатоканальні та гіперканальні, дозволяють отримувати інформацію про об’єкти, яку неможливо отримати іншими методиками. За допомогою таких знімків можна діагностувати стан посівів, вегетаційні фази і їх відповідність «нормі», оцінювати типи ґрунтів та навантаження на них, прогнозувати врожаї, виділяти водні об’єкти, виконувати інвентаризацію лісів із визначенням видового та вікового складу, визначати екологічний стан території тощо.

Залежно від розміру світлочутливого елемента сенсора знімальної системи, можна отримати просторове розрізнення, яке для кращих знімальних систем досягає 30-50 сантиметрів. Такі космічні знімки використовують для картографування великих та середніх масштабів.

Космічна діяльність в Україні здійснюється на основі Національної Космічної Програми України, яка розробляється терміном на п’ять років та затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

З 1993 р., коли прийнято Першу Державну космічну програму, в Україні з метою дистанційного зондування Землі, космічної діяльності в інтересах національної безпеки та охорони, ефективного використання науки і технологій, зміцнення виробничого потенціалу діяли чотири космічні програми.

Термін дії П’ятої національної космічної програми припадає на 2013 – 2017 р.р.

і передбачає створення системи геоінформаційного забезпечення та моніторингу надзвичайних ситуацій з використанням космічної інформації, запуск трьох космічних апаратів дистанційного зондування Землі.

Важливим питанням обробки космічних зображень є врахування впливу основних чинників, які впливають на якість зображень. Зокрема розрізнювальної здатності та дискретної будови сенсорів, якістю калібрування оптичних та зовнішніх чинників, які залежать від контрасту об’єктів, зсуву зображення, а особливо впливу атмосфери.

Питанням впливу різних чинників на якість зображення присвятили наукові роботи такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Лялько В.І., Попов М.О., Могильний С.Г., Карпінський Ю.О., Станкевич С.А., Лященко А.А., Барладін О.В., Кучко А.С., Живічин А.Н., Кашкін В.Б., Сухінін А.І., Мишляєв В., Дорожинський О.Л., Бурштинська Х.В, активно працюють в даній сфері науковці Китаю та США: Kohm K., Congalton. R., Mirzabaki M., Nishino K., Kratz L., Lombardi S., Xiong Y., Yan H., Yu C.

Зв’язок з важливими науковими та практичними програмами, планами, темами. Тема дисертації пов'язана з виконанням досліджень кафедри “Фотограмметрії та геоінформатики” Національного університету "Львівська політехніка" за темою “Розробка та дослідження методів фотограмметрії, дистанційного зондування та геоінформаційних технологій для кількісної та якісної оцінки явищ, об’єктів і процесів” (№0113U005286) та з проектом TEMPUS «Геоінформаційні технології для сталого розвитку в східних сусідніх країнах».

Теоретичні та експериментальні результати лягли в основу лабораторних робіт та розрахунково-графічної роботи з курсу «Аерокосмічні знімальні системи».

Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційної роботи є дослідження передавальних характеристик космічних знімків оптико-електронних систем дистанційного зондування Землі, зокрема визначення їх дійсного просторового розрізнення на підставі врахування чинників, які впливають на якість космічних знімків. Оскільки атмосфера має найбільший вплив на якість зображення, тому важливим завданням вважаємо аналіз ефективності існуючих методів врахування впливу атмосфери та розробку методу врахування її аерозольної складової.

Основними завданнями дисертаційної роботи є:

аналіз основних чинників, які впливають на якість космічних знімків;

моделювання передавальних характеристик космічних знімків з метою визначення дійсного просторового розрізнення;

аналіз можливостей використання космічних знімків для створення карт відповідного масштабу;

дослідження основних алгоритмів врахування впливу атмосфери для покращення інтерпретаційних можливостей космічних знімків;

розробка та дослідження методу врахування аерозольної складової атмосфери.

Об’єктом дослідження є космічні знімки оптико-електронних знімальних систем високого просторового розрізнення.

Предмет дослідження – передавальні характеристики космічних знімків оптико-електронних знімальних систем.

Методи дослідження. Для визначення дійсного просторового розрізнення космічних зображень використано теорію передавальних характеристик зображень та методи їх математичного моделювання.

Проаналізовано два основних підходи до врахування атмосфери: на підставі основних параметрів атмосфери та комп’ютерного поканального опрацювання інформації.

Опрацьовано та запропоновано новий метод врахування впливу аерозольної складової на космічні зображення, який базується на використанні «темного каналу»

як попередньої інформації для подальших розрахунків.

Застосовано алгоритми зменшення гало-ефектів на локальних ділянках знімка на підставі використання «альфа каналу» та лапласіану. Для реалізації процедури усунення гало-ефектів використано метод спряжених градієнтів.

Для практичної реалізації досліджень використано космічні знімки таких знімальних систем: WorldView-2, Ikonos-2, Landsat-8, Pleiades-1, Spot-4, GeoEye-1.

Наукова новизна одержаних результатів.

До найвагоміших результатів, які виносяться на захист, належать такі:

1. Вперше опрацьовано математичну модель впливу на зображення основних чинників: атмосфери, дефокусування об’єктиву, дифракції, зсуву зображення, дискретної будови фотоприймача.

2. Обчислено дійсне значення просторового розрізнення космічних знімків оптико-електронних знімальних систем із врахуванням впливу на зображення основних чинників.

3. Встановлено, що дійсне просторове розрізнення, визначене на підставі розробленої математичної моделі, суттєво відрізняється від даних, на які вказують виробники знімальної апаратури.

4. Проаналізовано програмні методи врахування впливу атмосфери на зображення та визначено сфери їх застосування.

5. Вперше запропоновано та реалізовано метод врахування аерозольної складової атмосфери для космічних знімків на підставі значень спектральних щільностей пікселів.

6. На підставі аналізу космічних зображень встановлено ефективність запропонованого методу усунення аерозольної складової.

Для виконання дисертаційної роботи використано матеріали, надані такими науковими інституціями та підприємствами, за що автор виражає їм вдячність:

космічні знімки, придбані Інститутом геодезії Національного університету «Львівська політехніка» для проведення наукових досліджень та використання у навчальному процесі;

космічні знімки, надані компанією «Візіком»;

Програмний продукт ENVI (Центр аерокосмічних досліджень, директор – Лялько В.І. та компанія "Pixel Solutions" – технічний директор Леонтьев А.).

Практичне значення одержаних результатів. Методику та результати досліджень можна використати в державних та приватних проектно-розвідувальних установах, підприємствах та фірмах, що займаються опрацюванням космічних зображень. Результати роботи впроваджено в навчальний процес за напрямом підготовки «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Геоінформаційні системи і технології» та «Космічний моніторинг Землі» у Національному університеті «Львівська політехніка».

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні положення та результати наукових досліджень отримані автором особисто та у співавторстві із науковим керівником. Зокрема, в роботі [6], опублікованій у співавторстві, автором виконано обчислення та проведено порівняльний аналіз функцій передавання модуляції для різних космічних знімальних систем; в роботі [1] – експериментальні дослідження із опрацювання та атмосферної корекції багатоканальних космічних знімків та аналіз отриманих результатів; в роботі [2]– виконано експериментальні дослідження врахування впливу атмосфери різними методами та аналіз отриманих результатів; в роботі [7] – виконано аналіз атмосферної корекції космічних знімків різними методами; в роботі [3] – дослідження та реалізація алгоритму врахування впливу різних чинників на якість космічних зображень; в роботі [4] – аналіз різних методів врахування впливу атмосфери на передавальні характеристики космічних знімальних систем; роботі [5] – моделювання та дослідження передавальних характеристик космічних знімальних систем, обчислення дійсного значення їх просторового розрізнення із врахуванням впливу основних чинників.

Апробація результатів роботи.

Основні теоретичні та експериментальні результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на:

1. XVI Міжнародній науково-технічній конференції "ГЕОФОРУМ- 2011", 27-29 квітня 2011 р., м. Львів-Яворів, Україна;Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА ЛУНЬОВА Вікторія Анатоліївна УДК 330.341.1 СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному технічному...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ „КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” ВОРЖАКОВА ЮЛІЯ ПЕТРІВНА УДК 338.242.2: 655.1](043.3) ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі менеджменту Національного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Немикіна Ольга Володимирівна УДК 621. 316.12:621.314.58 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ КРАНІВ З ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНИМ ПРИВОДОМ 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 2016 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі електропостачання промислових підприємств Запорізького національного технічного...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 502.3 630*187 Ст. наук. співроб. Л.М. Петрова, канд. с.-г. наук – НЛТУ України, м. Львів; заст. нач. С.В. Петров – Західне державне басейнове управління охорони водних живих ресурсів ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИН: РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ Виконано аналіз екологічних властивостей 29 раритетних видів і підвидів рослин, які трапляються в лісах заходу України. Виявлено, що вони характеризуються різними обсягами інтервалів толерантності до...»

«УДК 338.246.87 E. Mazur-Wierzbicka, PhD the University of Szczecin, Szczecin, Poland О.М. Олійниченко Національний університет харчових технологій, Київ, Україна ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВИХ ОСНОВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Екологічна політика Європейського Союзу на даний час спрямована на реалізацію концепції сталого (відтворюваного, екологозрівноваженого) розвитку, тобто такого, «що задовольняє потреби сьогодення, не піддаючи ризику здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні...»

«УДК: 330.341.1: 330.131.7 О.В. Кендюхов, А.А. Кривчиков Донецький національний технічний університет О.Р. Беднарська Інститут підприємництва та перспективних технологій Національний університет “Львівська політехніка” РИЗИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ Кендюхов О.В., Кривчиков А.А., Беднарська О.Р., 2012 Розглянуто сутність поняття “інноваційний процес”, виділено етапи та принципи інноваційного процесу, досліджено вплив ризиків на інноваційну діяльність підпримства, визначено...»

«Національний лісотехнічний університет України Таким чином, земельно-кадастрові роботи в контексті системного еколого-економічного вивчення земель – це не разовий захід, а постійний процес одержання й оновлення даних про стан земель. Література 1. Володін М.О. Теоретичні основи формування кадастрового забезпечення базових процесів використання земельних ресурсів/ Автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.24.04/ Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К., 2004. – 36 с. 2. Новаковський...»

«Серія: Збірник наукових праць №10 т. 1 (58) Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2012 р. УДК 658.51:631 СТРУКТУРА ПРОГРАМ ЗАМІЩЕННЯ НАФТОВИХ ПАЛИВ БІОДИЗЕЛЕМ Маланчук О.В Львівський національний аграрний університет Проанализировано научно методические принципы управления программами замещения нефтяных топлив биодизелем. Описана структура программ замещения нефтяных топлив биодизелем из растительного масла. Концептуально раскрыто взаимодействие проектов в программе...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА Ярема Ярослав Романович УДК 338.436:339.924:631.11 ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.7 2. ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ УДК 330.15:504.06 Ст. викл. О.М. Яворська, канд. екон. наук – НЛТУ України, м. Львів ВПЛИВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Проаналізовано вплив виробничої діяльності на якість атмосферного повітря у Львівській області. Визначено залежність між фізичним спрацюванням основних фондів та промисловим забрудненням атмосферного повітря районів і міст Львівської області. Неефективне...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»